Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ekim (18)      Eylül (220)      Ağustos (117)      Temmuz (128)

Kooperatifler Kanunu Ve Açıklamaları

Kooperatifler Kanunu Ve AçıklamalarıSayfa Sayısı
:  
569
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
1995
ISBN NO
:  
975-410-015-2

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZKitabın bu basısında, birinci basıdan sonraki gelişmeler özellik¬le ele alınarak işlenmiş, en yeni Yargıtay kararlarına ve bunlarla ilgi¬li açıklamalara yer verilmiştir. İlk basıdan bu yana Kooperatifler Ka¬nununda değişiklik olmamakla beraber, uygulamada önemli bazı ge¬lişmelerin görülmesi üzerine, söz konusu gelişmelere ikinci basıda ge¬reken yerin verilmesine çalışılmıştır. Bundan başka, geçen süre zar¬fında kendini gösteren ve ilgili mevzuat bakımından söz konusu olan yeni durumlara da yeri geldiğinde işaret edilerek gerekli bağlantı ve yenileştirmeler sağlanmıştır.


Öte yandan, kitap, ilgili en son mevzuat ve örnek ekleri bakımın¬dan da, ilk basıya oranla bir hayli zenginleştirilmiştir. Böylece, kitap, teorik temel bakımından olduğu kadar, uygulama açısından da "daha aranılır" hale getirilmek istenmiştir. İkinci bası ile, bu amaca erişildi-ği kannatini taşıyoruz. Şüphesiz, son söz, kitabın ilk basısına büyük ilgi göstermek suretiyle bizi teşvik eden değerli okuyucularındır.


Bu bası vesilesiyle de, sevgili Annemi, Rahmetli Babamı, sevgili Eşimi ve çocuklarımı yeniden şükranla anıyorum. Değerli dostum Os¬man Selim Kocahanoğlu′na da, dost olduğu, kitapları sevdiği ve ikinci basıyı da gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum. Kitabın basımında, emeği geçen herkesi de teşekkürle anıyor, özellikle, tashihlerde beni yalnız bırakmayan eşime, diğer meziyetleri için de ayrıca şükran duy¬gularımı sunuyorum.


Kitabın, konuya ilgi duyan herkese yararlı olmasını temenni edi¬yorum.


İSTANBUL -1995 Doç. Dr. Abdülkadir Arpacı

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER

BÎRlNCÎ BÖLÜM

Kooperatif ve KuruluşuTarif :
Yargıtay Kararlan (1-7)
B)
C) D)
Kuruluş, Müteberlik Şartalan,
isim Kullanma Yetkisi
Yargıtay Kararlan (8-13) ,
İzin Verme, Tescil ve ilân
Yargıtay Karalan (14-15) ,
Anasözleşmeye Konacak Hükümler
— Mecburî hükümler
Yargıtay Karalan (16-18)
II III
— ihtiyarî hükümler
— Yorumlayıcı hükümler
E)
Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve
Sorumluluk ,
Yargıtay Karan (19)

İKİNCİ BÖLÜM

Ortaklık Sıfatının Kazanılması Ve Kaybedilmesi

A) Ortaklığa Girme Şartlan ve
Ek Ödevler

10

İÇİNDEKİLER

I — Ortaklığa girme şartlan ve
ortak sayısı 8 .57
Yargıtay Karalan (20-26) 60
II — Tüzel Kişilerin ortaklığı 9 63
B) Ortaklığın Sona Ermesi 65
I — Ortaklıktan çıkma serbestisi
tazminat.. 10 65
II ■— Ortaklıktan çıkmanın
Sınırlandınlması 11 67
Yargıtay Kararlan (27-28) 68
III — Bildirme süresi ve çıkma zamanı 12 69
Yargıtay Kararlan (29-30) 71
IV — Ortaklıktan çıkmayı kabulden
Kaçınma 13 71
Yargıtay Kararlan (31-33) 72
V —- Ortağın ölümü ve ortaklığın
devri 14 73
Yargıtay Kararlan (34-4) 78
VI — Görev ve hizmetin bitmesi,
taşınmaz mal veya işletme karşılığı
ortaklık 15 81
C) Ortaklıktan Çıkanlma Esaslan ve İtiraz 16 83
Yargıtay Kararlan (42-55) 88
D) Kooperatiften Çıkan veya Çıkanlan
Ortaklarla Hesaplaşma Süresi ve
Yükümlülük 17
Yargıtay Kararlan (56-58) 100


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortakların Hak ve Ödevleri


A) Ortaklık Senedi 18 101
B) Ortaklık Paylan, Şahsi Alacaklar 19 102
Yargıtay Kararlan (59) 20 105
C) Aynı Sermaye 20 105
1. Değer biçme, bilirkişi 21 107

İÇİNDEKİLER

11

2. Karar nisabı, raporların kabulü 22 111
Ç) Hak ve Vecibelerde Eşiüik 23 113
Yargıtay Kararlan (60-61) 114
1. Bilgi edinmekhakkı, bilanço 24 116
2. Ticari deefterler ve sır saklama
hükümleri ve ceza 25 117
3. Genel kurul kararlarına katılma
hakkı. 26 120
Yargıtay Kararları (62) 122
D) Ortaklann Ödev ve Sorumluluklan...
I —Süre ve ortaklığın yok olması 27 123
Yargıtay Kararlan (63-66) 126
II — Kooperatifin sorumluluğu 28 128
Yargıtay Kararlan (67-68) 130
1. Sınırsız sorumluluk 29 131
Yargıtay Kararlan (69) 132
2. Sınırlı sorumluluk..., r. 30 132
Yargıtay Kararlan (70) 133
3. Ek ödeme yüklemi.... 31 133
Yargıtay Kararlan (71-72) 136
4. Caiz olmayan sınırlama 32 136
5. İflas halinde usûl 33 137
6. Sorumluluk hükümlerinin
değiştirilmesi 34 138
7. Kooperatife yeni giren
ortaklann sorumluluğu 35 141
8. Bir ortağın aynlmasmdan veya
kooperatifin dağılmasından sonra
sorumluluk 36 142
9. Sorumlulukta zaman aşımı 37 142


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Kooperatif Hesapları


A) Gelir-Gider Farklan, Bölünmesi ve
Paylara faiz verilmesi 38 145
/ ■

12

İÇİNDEKİLER

B) Yedek akçe Ayırımı 39 148
C) Ortak ve Personel îçin Yardım Fonlan.... 40 149
Yargıtay Kararlan (73) 151
D) Gelir-Gider Farkından ayrılacak Fonlar... 41


BEŞİNCİ BÖLÜM

Kooperatif Organları


A) Genel Kurul
I —Yetki 42 153
II - Çağn
1. Çağnya yetkisi olanlar 43 156
Yargıtay Kararlan (74-75) 158
2. Ortaklaı isteği, bakanlıkların
çağnsı, mahkemenin izni 44 158
Yargıtay Kararlan (76-79) 161
3. Şekil 45 162
Yargıtay Kararlan (80/82) 168
III —Gündem 46 169
Yargıtay Kararlan (83-84) 172
IV— Bütün pay sahiplerinin hazır
bulunması hali 47 173
Yargıtay Kararlan (85-86) ′ 174
V — Oy hakkı
1. Genel olarak 48 175
2. Temsil.. .′ 49 176
3. Oya katılamıyacaklar 50 178
VI — Kararlar
1. Genel Olarak 51 180
Yargıtay Kararlan (87-88) 181
2. Ortaklann paylannın artınlması
Yargıtay Kararlan (89) 52 182

- İÇİNDEKİLER = 13
3. Kararlann bozulması ve şartlan
Yargıtay Kararlan (90-93) 53 188
4. Mektupla oy verme ve temsilciler
toplantısı 54 199
B) Yönetim Kurulu
I —Ödevi ve üye sayısı 55 201
Yargıtay Kararlan (94-96) 202
II — Üyelik şartlan ve ücret 56 203
III — Üyelik süresi 57 206
IV — Yönetim ve temsil.....′. 58 207
. 1. Yetkilerin devri 58 207
Yargıtay Kararlan (97-98)
2. Şümulü ve sınırlandırılması 59 209
Yargıtay Kararlan (99-100) 214
3. imza 60 214
4. Temsil 61 216
5. Üyelerin titizlik derecesi ve
sorumluluk 62 217
Yargıtay Kararlan (101-105) 225
V — Kooperatifin aczi halinde
Yapılacak işler 63 227
VI — İşten çıkarma....: 64 228
C) Denetçiler 65 229
I —Seçim 66 229
II —Çalışma 66 231

1. inceleme yükümlülüğü 66 231
2. Rapor düzenlenmesi 67 232
3. Su- saklama yükümlülüğü 68 234
III —Özel hükümler 69 236

14

İÇİNDEKİLER
ALTINCI BÖLÜM


Kooperatif Birlikleri, Kooperatifler Merkez
Birlikleri, Türkiye Milli Kooperatifler
Birliği ve Danışma KuruluGörev ve Sorumluluk
Yükümlülük
A) Kooperatif Birlikleri
1. Genel kurul
2. Yönetim kurulu ′.
3. Denetim ve eğitim

B) Kooperatifler Merkez Birlikleri
C) Türkiye Milli Kooperatifler Birliği.
D) Temsilcilerin belirtilmesi
E) Danışma Kurulu


70 237
71 237
72 238
73 239
74 239
75 240
76 242
77 243
78 244
80 244

YEDİNCİ BÖLÜM

Kooperatiflerin Dağılması


A) Dağılma Sebebleri 81 247
Yargıtay Kararlan (106-107) 252
B) Ticaret Siciline Bildirme 82 262
C) Tasfiye Mamelekinin Paylaştırılması 83 253
D) Birleştirme Suretiyle Dağılma 84 254
E) Bir Konu Tüzel Kişiliği Taraffından
Devralınmak „.. 85 257


SEKİZİNCİ BÖLÜM


Ticaret Bakanlığının Görev ve Yetkileri


A) Genel Olarak Bakanlığın Görev ve
Yetkileri 86 259

İÇİNDEKİLER

15

B) Ticaret Bakanlığı Temsilcileri ve
Kararların Yürürlük Şarü 87 260
Yargıtay Kararlan (108-109)
88 262
89 262
90 263
C) Örnek Anasözleşme Hazırlanması
D) Muhasebe Usulü ve Defterler
E) Teftiş ve Denetleme
Yargıtay Kararlan (110)
F) Teftiş ve Denetleme ile Görevlendirme... 91 265


DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli Hükümler


A) Siyasi Faaliyet Yasağı 92 267
B) Muaflıklar 93 268
C) Tanıtma ve Eğitim Hizmetlerini
Sağhyacak Fon 94 269,
D) Uyuşmazlıklar, Hakem Kurullan 95 270
Yargıtay Kararlan (111)
E) Saklı Hükümler 96 271
F) Anonim Şirket Hükümlerine Atıf 98 272
G) Davalann niteliği ve muhakeme usulü...,. 99 273
H) Kaldırılan Hükümler 100 274
I) Yürürlüğe Girme 101 274
I) Kanunu Yürütecek Makam 102 274
Ek Madde 1 — İlgili bakanlık 274
Ek Madde 2 — Cezaî sorumluluk 275
Geçici Madde — 277
Geçici Madde— 277
Geçici Madde 1 — ....> 278
Geçici Madde 2 — 279
Geçici Madde 3 — 280

16 ====== İÇİNDEKİLER ==KOOPERATİFÇİLİK MEVZUAT


1-1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu 281
2 - Tanm Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu 319
3 - Tanm Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu 337
4 - Toplu Konut Kanunu 351
5 - Toplu Konut Fonu Kullanım Tüzüğü 359
6 - Toplu Konut Uygulama Yönetmeliği 365
7 - Toplu Konut Kredileri Tebliği (93/3) 395
8 - Toplu Konut Kredileri Tebliği (94/2) 401
9 - Kooperatif Kontrolörleri Denetim Tüzüğü 411
10 -Kooperatiflerde Bulunacak Temsilcilerin Nitelik
ve Görevleri Hakkında Tüzük 417
11 - Ortakların Denetimine Dair Tüzük 425
12 - Yapı Kooperatifleri anasözleşmesi 433
13 - Tanm Kredi Kooperatifleri Anasözleşmesi 467
14 - Tanm Kredi Kooperatifleri Bölge Birlikleri
Anasözleşmesi 497
15 - Türkiye Tanm Kredi Kooperatifleri Merkez
Birliği Anasözleşmesi 523
16 - Okul Kooperatifleri Anasözleşmesi.... 549
17 - Okul Kooperatifleri Genelgeleri 565