Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (18)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Kooperatifler Kanunu ( Cezai Ve Hukuki Sorumluluk Açısından )

Kooperatifler Kanunu ( Cezai Ve Hukuki Sorumluluk Açısından )Sayfa Sayısı
:  
1071
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
9786054490080

149,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ

 

Kitabın birinci basısını gerçekleştirdiğimiz 2004- Ekim ayından itibaren geçen iki yıllık zaman sürecinde ülkemizin ceza adalet sistemini oluşturan kanunlarda reform nite¬liğinde değişiklikler yapılarak 5237 sayılı TCK ve diğer yeni temel kanunlar 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Gerek sistematik olarak ve genel hükümler bağlamında ve gerekse getirdiği yenilikler ile benimsendiği suç ve yaptırım sistemi açısından bu köklü de¬ğişikliklerin "Kooperatiflerde Cezai Sorumluluk" boyutuyla, teori ve uygulamaya yansıyan yönleriyle yorumlanmasının yanısıra "Hukuki Uyuşmazlıklar ve Sorumluluk" açısından da kapsamı genişletilerek tam bir "ekip çalışması" ürünü olan kitabın ikinci basısını ger¬çekleştirmiş bulunmaktayız. Kitabın birinci basısına hukuk çevremizden ve meslektaşlarımızdan gelen olumlu değerlendirmeler bizi teşvik etmiş ve yüreklendirmiştir. ikinci basıda tamamen yenilenen "Kooperatiflerde Cezai Sorumluluk" başlıklı I. Kı¬sımda, 5237 sayılı, TCK′ da yer alan zimmet (247 - 249. md.) görevi kötüye kullanma (257. md.) şirket ve kooperatifler hakkında yanlış bilgi (164. md.), kooperatif yöneticile¬rinin kooperatifin faaliyeti kapsamında işlediği nitelikli dolandırıcılık (158/1-h md.), Koo¬peratiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya düşür¬mek (İİK 334. md.) suçları ceza hukukunun genel sistematiği çerçevesinde açıklanmış, konulara ilişkin Yeni Yargıtay Kararlarına yer verilmiştir. Keza," Kooperatiflerde Hukuki Sorumluluk ve Uyuşmazlıkların Çözümü" başlıklı II. Kısımda da uygulamaya olumlu ve kalıcı bir etkisi olacağı düşünülerek ilgili bölümlerde yer alan konulara ilişkin en yeni ve ni¬telikli Yargıtay Kararlarına da yer verilmek suretiyle uygulamada duyulan ihtiyaca cevap verilmiştir. Bu kitabımızın, tüm okurlara ve hukuk çevremize geniş çapta uygulaması olan 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu1 nun yorumlanmasında, araştırma ve inceleme çalış¬malarında yararlı olacağını ümit ediyoruz. Kitabın ikinci basıya hazırlanması sürecinde yılların birikimi olan Yargıtay kararları arşivini bizimle paylaşan 11. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi sayın Ali Orhan′ a ve kaynak¬çada isimleri belirtilen yazarlara ve ayrıca kitabın dizgisini ve basımını kısa bir sürede bü¬yük özveriyle gerçekleştirerek yayın hayatına kazandıran Bilge Yayınevi sahipleri sayın Ayhan Çetinkaya ile Hatice Yavuz ve önemli katkıları bulunan dizgi ve mizanpaj ustası sa¬yın Menderes Yavuz′ a yürekten teşekkür ediyoruz.

Ankara- Mart 2007 Ali PARLAR - Aynur PARLAR

 

İÇİNDEKİLER

 

I. KISIM VI. KOOPERATİFLERDE CEZAİ SORUMLULUK BİRİNCİ BOLUM 1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU UYARINCA CEZAİ SORUMLULUK A. TİCARİ DEFTERLER VE SIR SAKLAMA HÜKÜMLERİ VE CEZA : 3 AÇIKLAMA : 3 B. ÜYELERİN TİTİZLİK DERECESİ VE SORUMLULUKLARI : 4 AÇIKLAMA : 4 I. KOOPERATİF YÖNETİM KURULU : 4 a) Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanması ve Seçimi : 5 b) Yönetim Kurulunun Teşkilatlanması ve Çalışması : 5 c) Yönetim Kurulunun Görevleri : 1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Birlikte Yapacakları Görevler • • • : 6 2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Münferiden Yapacakları Görevler : 8 d) Yönetim Kurulu İşlemlerinde Kamu Denetimi : 9 e) Yönetim Kurulu Üyelerinin Yükümlülükleri : 9 f) Üyelik Süresi • : 10 g) Yetkilerin Devri : 10 h) Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması : 10 ı) İmza : 11 i) Tescil : 11 II. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TİTİZLİK DERECESİ VE SORUMLULUKLARI : 11 1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Titizlik Derecesi : 11 2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluk Halleri: 12 a) Genel Olarak Hukuki Sorumluluk Halleri : 12 b) Yönetim Kurulu Üyelerinin Özel Sorumluluk Halleri : 12 c) Yönetim Kurulu Üyelerinin Kişisel Sorumluluk Hailen • d) Hukuki Sorumluluk Hallerinde Uygulanacak Hükümler YARGITAY KARARLARI C- CEZAİ SORUMLULUK AÇIKLAMA A- BİRİNCİ BENT B- İKİNCİ BENT • C- ÜÇÜNCÜ BENT • • • ■ 1- Kooperatif ve üst kuruluşlarının denetim kurulu üyelerinin • 2- Kanunun 66. maddesinin 1. fıkrası uyarınca denetçiler • 3. Kanunun 67, maddesi hükmüne göre- • ■ E- KATILMA USULÜ F- DAVA ZAMANAŞIMI VE KOVUŞTURMA USULÜ YARGITAY KARARLARI D- TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ KANUNU UYARINCA CEZAİ SORUMLULUK AÇIKLAMA • YARGITAY KARARLARI İKİNCİ BOLUM KOOPERATİF YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE MEMURLARININ TCK VE İİK UYARINCA CEZAİ SORUMLULUKLARI I. 5237 SAYILI YTCKUYARINCA CEZAİ SORUMLULUK A) ZİMMET SUÇU(YTCK247-249.md.) GENELOLARAK SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER SUÇUNKONUSU SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU • • a) Suçun Faili • b) SuçunMağduru V- SUÇUN MADDİ UNSURU a) Zilyetliğin görev dolayısıyla devredilmiş olması b) Kamu görevlisinin malın koruma ve gözetimiyle yükümlü olması • ■ ■ • : 63 c) Zimmete geçirme ■ : 64 VI- SUÇUN MANEVİ UNSURU : 64 VII- SUÇAETKİ EDEN NEDENLER- ■ • • • ■ • : 64 a) Cezanın Artırılmasını Gerektiren Hal (Nitelikli Zimmet) • : 64 b) Daha Az Ceza Verilmesini Gerektiren Haller. : 65 aa) Kullanma Zimmeti : 65 bb) Malın Değerinin Azlığı • : 65 c) Etkin Pişmanlık : 65 VIII- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ : 66 a) Teşebbüs- • ■ • • : 66 b) İştirak : 66 c) İçtima : 66 IX- KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI : 66 a) Kovuşturma : 66 b) GörevliMaheme • • : 66 c) Suçun Yaptırımı : 66 d) Dava Zamanaşımı ■ : 67 YARGITAY KARARLARI : 67 B) GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (YTCK257. md.) : 106 I- GENELOLARAK : 107 II- SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER : 108 III- SUÇUNFAİLİ : 108 IV- SUÇUN MADDİ UNSURU- ••••■■• : 109 a) İcrai davranışla İşlenen Görevi Kötüye Kullanma Suçu (257/1. Fıkra) • : 109 aa) Görev kavramı ve görevin gereklerine aykırı davranma : 109 bb) Kişilerin mağduriyetine neden olma : 112 cc) Kamunun zararına neden olma : 113 dd) Kişilere haksız menfaat sağlama : 115 ee) Nedensellik bağı- : 116 b) İhmali Davranışla İşlenen Görevi Kötüye Kullanma Suçu (257/2. Fıkra) ■ ■ : 116 c) Çıkar Sağlamak Suretiyle Görevi Kötüye Kullanma Suçu (257/3. Fıkra) : 118 V- SUÇUN MANEVİ UNSURU ■′ : 119 VI- SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER : 120 VII- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ : 120 a) Teşebbüs : 120 b) İştirak : 121 c) İçtima • ■ : 121 VIII- KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI : 122 a) Kovuşturma : 122 b) Görevli Mahkeme : 122 c) Suçun Yaptırımı : 122 d) Dava Zamanaşımı : 122 YARGITAY KARARLARI : 122 C) ŞİRKET VEYA KOOPERATİFLER HAKKINDA YANLIŞ BİLGİ (YTCK164. md.) : 132 I- GENELOLARAK : 132 II- SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER : 133 III- SUÇUNFAİLİ : 133 a- Koperatiflerde suçun faili olarak gösterilen kişilerin hukuki konumları • : 133 b- Şirketlerde suçun faili olarak gösterilen kişilerin hukuki konumları : 135 aa)Kollektif Şirketlerde : 135 bb) Komandit Şirketlerde • • : 135 cc) Anonim Şirketlerde : 136 dd) Limited Şirketlerde : 136 ee) Kamu İktisadi Teşebbüslerinde : 137 ff) Tasfiyeye giren şirketlerde : 138 IV- SUÇUN MAĞDURU ■ • : 138 V- SUÇUN MADDİ UNSURU : 138 VI- SUÇUN MANEVİ UNSURU : 139 VII- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ : 139 a) Teşebbüs : 139 b) İştirak : 139 c) İçtima • : 140 VIII- KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI ■•■••••••■ : 140 a) Kovuşturma : 140 b) Görevli Mahkeme ■ • • • : 140 c) Suçun Yaptırımı : 140 d) Dava Zamanaşımı • : 140 D) KOOPERATİF YÖNETİCİLERİNİN KOOPERATİFİN FAALİYETİ KAPSAMINDA İŞLEDİĞİ NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU (YTCK. 158/1-h BENDİ)′ : 140 1. Dolandırıcılık Suçunun Temel Şekli (YTCK. 157/1. md.) •••: 140 2. Nitelikli Dolandırıcılık (YTCK. 158. md.) : 141 GENEL OLARAK • : 142 b) Suçun tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında işlenmesi : 143 c) Kovuşturma : 144 d) Görevli Mahkeme : 144 e) Suçun Yaptırımı : 144 f) Dava Zamanaşımı : 144 YARGITAY KARARLARI 145 II. KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA YETKİLİ KİMSELERİ HATAYA DÜŞÜRMEKTİK. 334.MD.) : 157 aa) Suçun hukuki niteliği ve korunan hukuki yarar : 157 bb) Suçun maddi unsuru : 157 cc) Kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması prosedürü : 158 1. Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma (İİK 309/m. Md.) : 158 2. Yeniden Yapılandırma Projesi (İİK. 309/nMd.) : 158 3. Başvuruya Eklenecek Belgeler (İİK. 309/oMd.) : 158 4. Başvurunun Mahkemece İncelenmesi ve Kanun Yolları (İİK.309/pMd.) : 159 5. Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Projesinin İhlali (İİK 309/tMd.) : 160 dd) Suçunfaili : 160 ee) Suçun manevi unsuru : 160 ff) Kovuşturma usulü, görevli ve yetkili mahkeme : 160 II. KISIM KOOPERATİFLERDE HUKUKİ SORUMLULUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ BİRİNCİ BOLUM KOOPERATİF VE KURULUŞU I. KOOPERATİFİN TANIMI VE HUKUKİ DURUMU : a) Kooperatifler tüzel kişiliğe sahiptir : b) Kooperatiflerin amacı ■ : c) Kooperatiflerde amaca ulaşmak için kullanılacak araçlar ■ ■ : d) Kooperatif kurabilecek olanlar : e) Ortak sayısı ve sermayenin değişir olması : KOOPERATİFİN KURULUŞU, GEÇERLİLİK ŞARTLARI VE İSİM KULLANMA YETKİSİ : İZİN VERME, TESCİL VE İLAN : III. YARGITAY KARARLARI- İKİNCİ BÖLÜM ORTAKLIK SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ, ORTAKLARIN HAK VE ÖDEVLERİ I. II. ORTAKLIĞA GİRME ŞARTLARI VE ORTAK SAYISI : TÜZEL KİŞİLERİN ORTAKLIĞI : III. ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ : IV. ORTAKLIKTAN ÇIKMANIN SINIRLANDIRILMASI : V. VI. BİLDİRME SÜRESİ VE ÇIKMA ZAMANI : ORTAKLIKTAN ÇIKMAYI KABULDEN KAÇINMA : VII. ORTAĞIN ÖLÜMÜ VE MİRASÇILARIN ORTAKLIĞI VHI. ORTAKLIĞIN DEVRİ IX- GÖREV VEYA HİZMETİN BİTMESİ, TAŞINMAZ MAL VEYA İŞLETME KARŞILIĞI ORTAKLIK X- ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA ESASLARI VE İTİRAZ •••■■•: a) Ortaklıktan Çıkarılma Nedenleri : b) Ortaklıktan Çıkarılmaya Karar Verme Yetkisi : c) Çıkarılma Kararı Alınması ve İtiraz Prosedürü : d) Çıkarma Kararının Kesinleşmesi • : e) Çıkarılma Kararı Kesinleşmeyen Ortağın Konumu : XI. KOOPERATİFTEN ÇIKAN VEYA ÇIKARILAN ORTAKLARLA HESAPLAŞMA SÜRESİ VE YÜKÜMLÜLÜK : a) Çıkan veya çıkarılan ortağın yahut mirasçılarının iadesini isteyebilecekleri haklar ■ • • ■ : 189 b) İade ve ödemelerin zamanı ve zamanaşımı : 191 XII. ORTAKLIK SENEDİ • • ■ : 192 XIII. ORTAKLIK PAYLARI VE ŞAHSİ ALACAKLAR : 193 XIV.AYNİ SERMAYE : 194 XV. DEĞER BİÇME, BİLİRKİŞİ • • • • • • ■ : 195 XVI.KARAR NİSABI, RAPORLARIN KABULÜ : 195 XVII. HAKVE VECİBELERDE EŞİTLİK ′ : 196 XVIII BİLGİ EDİNMEKHAKKI, BİLANÇO : 196 XIX. TİCARİ DEFTER VE BELGELERİ İNCELEME HAKKI VE SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ : 197 XX. GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILMA HAKKI • • • • : 197 XXI. ORTAKLARIN ÖDEV VE SORUMLULUKLARI : 198 1. Süre ve Ortaklığın Yok Olması • : 198 2. Kooperatifin Sorumluluğu : 199 3. Sınırsız Sorumluluk : 199 4. Sınırlı Sorumluluk : 200 5. Ek Ödeme Yüklemi : 200 6. Caiz Olmayan Sınırlama : 201 7. İflas Halinde Usul • : 201 8. Sorumluluk Hükümlerinin Değiştirilmesi : 201 9. Kooperatife Yeni Giren Ortakların Sorumluluğu : 202 10.Bir Ortağın Ayrılmasından Veya Kooperatifin Dağılmasından Sonra Sorumluluk : 202 11. Sorumlulukta Zamanaşımı • : 203 YARGITAY KARARLARI 203 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KOOPERATİF HESAPLARI I. GELİR GİDER FARKLARI, BÖLÜNMESİ VE PAYLARA FAİZ VERİLMESİ • • • : 439 II. YEDEK AKÇE AYRIMI • : 440 III. ORTAK VE PERSONEL İÇİN YARDIM FONLARI : 441 IV. GELİR GİDER FARKINDAN İLK AYRILACAK FONLAR ■■■•: 441 YARGITAY KARARLARI 441 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KOOPERATİF ORGANLARI A) GENELKURUL ′ : 455 I. Genel Kurulun Devredemeyeceği Yetkileri : 455 II. Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaya Yetkili Olanlar-•••: 456 III. Ortakların İsteği, Bakanlığın Çağrısı, Mahkemenin İzni : 456 IV. Şekil : 456 a) Olağan Genel Kurul : 457 b) Olağanüstü Genel Kurul : 457 c) Toplantı öncesi Hazırlanacak Belgeler : 457 d) Bakanlık Temsilcisi Talebinde Bulunulması : 458 e) Toplantı Nisabı (Yeter sayısı) : 458 f) Toplantının Sevk ve İdaresi : 458 V. Gündem : 459 VI. Bütün Pay Sahiplerinin Hazır Bulunması Hali : 460 VII. Oy Hakkı : 460 VIII. Temsil : 460 DC Oya Katılamayacaklar : 461 X. Kararlar : 462 1. Genel Olarak : 462 a) Normal Karar Yeter Sayısı : 462 b) Özel Karar Yeter Sayısı : 462 2. Ortakların Paylarının Artırılması : 462 3. Kararların Bozulması ve Şartlar : 464 a) İptal Davası Açma Hakkı Olanlar : 464 aa) Ortaklar : 464 bb) Yönetim Kurulu : 465 cc) Yönetim Kurulu Üyeleri İle Denetçiler : 465 b) İptali İstenilebilecek Genel Kurul Karar lan : 465 aa) Yoklukla Malul (Geçersiz) Kararlar : 466 bb) Kanuna Aykırı Kararlar : 467 cc)Anasözleşme Hükümlerine Aykırı Kararlar : 467 dd)İyiniyet Esaslarına Aykırı Kararlar : 467 c) İptal Davasının Açılacağı Mahkeme, Dava Açma . Süresi ve Davanın Görülmesi ile İptal Kararının Etkileri : 468 4. Mektupla Oy Verme ve Temsilciler Toplantısı : 468 B) YÖNETİM KURULU •■■••: 469 I. Yönetim Kurulunun Ödevi ve Üye Sayısı •■•••■ : 469 a) Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi : 469 b) Üye Sayısı ve Ortak Olma Koşulu • : 470 c) Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliği : 470 d) Yönetim Kurulu Toplantıları • • ■ ■ : 470 e) Yönetim Kurulunun Görevleri ■′ : 471 II. Üyelik Şartları ve Ücret : 472 III. Üyelik Süresi : 472 IV. Yönetim ve Temsil : 472 1. Yetkilerin Devri : 472 2. Temsil Yetkisinin Şümulü ve Sınırlandırılması : 472 3. İmza : 474 4. Tescil • : 474 5. Üyelerin Titizlik Derecesi ve Sorumlulukları : 474 V. Kooperatifin Aczi Halinde Yapılacak İşler : 474 VI. İşten Çıkarma : 475 C) DENETÇİLER : 475 I. SEÇİM : 475 a) Denetçilerin Seçimi ve Aranan Koşullar : 475 b) Denetçilerin Görevleri : 476 c) Denetçilerin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları : 477 II. DENETÇİLERİN ÇALIŞMALARI : 478 1. İnceleme Yükümlülüğü : 478 2. Rapor Düzenlenmesi : 479 3. Sır Saklama Yükümlülüğü : 479 III. ÖZELHÜKÜMLER • : 480 YARGITAY KARARLARI 480 BEŞİNCİ BÖLÜM KOOPERATİF BİRLİKLERİ, KOOPERATİFLER MERKEZ BİRLİKLERİ, TÜRKİYE MİLLİ KOOPERATİFLER BİRLİĞİ VE DANIŞMA KURULU I. GÖREV VE SORUMLULUK : 663 a) Kooperatif Üst Birliklerinin Görevleri : 663 b) Üst Birliklerin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Memurlarının Sorumluluğu • : 663 II. YÜKÜMLÜLÜK • : 664 III. KOOPERATİF BİRLİKLERİ • • : 664 IV. GENELKURUL : 664 V. YÖNETİM KURULU • • • • ■ ■ • ■ ; ■ • • ■ • : 665 VI. DENETİM VEEĞİTİM • • • • • : 665 a) Üst Kuruluşların Denetim ve Eğitim Yapma Görev ve Yükümlülükleri • : 665 b) Kooperatif ve Üst Kuruluşların Denetim ve Eğitim Giderlerine Katılması ••■••••••• : 665 VII. KOOPERATİFLER MERKEZ BİRLİKLERİ : 665 VIII. TÜRKİYE MİLLİ KOOPERATİFLER BİRLİĞİ : 666 IX. TEMSİLCİLERİN BELİRLENMESİ : 666 X. ÜST KURULUŞLARIN ANASÖZLEŞMELERİNİN HAZIRLANMASI ■ ■ : 666 XI. DANIŞMA KURULU : 667 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 667 YARGITAY KARARLARI 668 ALTINCI BÖLÜM KOOPERATİFLERİN DAĞILMASI I. DAĞILMA SEBEPLERİ- : 687 a) Anasözleşme Gereğince Dağılma : 687 b) Genel Kurul Kararıyla Dağılma ■ : 687 c) İflasın Açılmasıyla Dağılma • : 687 d) Mahkeme Kararıyla Dağılma : 688 e) Birleşme veya Devralınma Suretiyle Dağılma : 688 f) Kooperatifin Üç Yıl Olağan Genel Kurulunu Yapmaması Halinde Dağılma • • : 688 g) Kooperatifin Amacına Ulaşma İmkanının Bulunmadığının Saptanması Durumunda Dağılma : 688 h) Konut Yapı Kooperatifinin Amacına Ulaşması ve Dağılma • : 688 i) Kooperatifin Tasfiyesi • : 688 II. TİCARET SİCİLİNE BİLDİRME : 689 III. TASFİYE MAMELEKİNİN PAYLAŞTIRILMASI : 689 IV. BİRLEŞME SURETİYLE DAĞILMA : 690 V. BİR KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ TARAFINDAN DEVRALINMAK ••■■•• : 691 YARGITAY KARARLARI- • • • 691 YEDİNCİ BÖLÜM İLGİLİ BAKANLIĞIN KOOPERATİFLERİ İLGİLENDİREN GÖREV VE YETKİLERİ I. GENEL OLARAK BAKANLIĞIN GÖREV VE YETKİLERİ ■••: 729 II. İLGİLİ BAKANLIK TEMSİLCİLERİ VE KARARLARIN YÜRÜRLÜK ŞARTI : 729 a) Temsilcinin Niteliği ve Görevi : 729 b) İlgili Bakanlıkça Genel Kurul Toplantılarında Temsilci Bulundurulması • : 730 c) Genel Kurul Toplantılarının Bakanlık Temsilcisi Huzuruyla Açılması ve Devamı : 730 d) Temsilcinin Gelmemesi : 730 e) Temsilci Ücretleri : 730 III. ÖRNEK ANASÖZLEŞME HAZIRLANMASI : 731 IV. MUHASEBE USULÜ VE DEFTERLER : 731 V. TEFTİŞ VE DENETİM : 731 a) İlgili Bakanlığın Teftiş ve Denetimi- • • • : 731 b) İlgili Bakanlıkça Verilecek Talimata Uyma Zorunluluğu- ■ ■ : 732 c) Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarına Kredi Veren Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Denetimi : 732 d) Kooperatiflerde ve Üst Kuruluşlarında Görevli Bulunanların Denetim Elemanlarına Karşı Yükümlülükleri : 732 VI. TEFTİŞ VE DENETLEME İLE GÖREVLENDİRME : 732 YARGITAY KARARLARI 733 SEKİZİNCİ BÖLÜM KOOPERATİFLERLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER I. MUAFLIKLAR ■ • : 743 II. UYUŞMAZLIKLAR, HAKEM KURULLARI : 743 III. SAKLIHÜKÜMLER : 744 IV. ANONİM ŞİRKET HÜKÜMLERİNE ATIF : 744 V. DAVALARIN NİTELİĞİ VE MUHAKEME USULÜ : 744 YARGITAY KARARLARI ■ 744 III. KISIM KOOPERATİFLERLE İLGİLİ MEVZUAT VE EKLER 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu • : 793 1561 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu : 819 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatifve Birlikleri Hakkında Kanun • • : 825 6100SayıhHukukMuhakemeleriKanunu(Mad.316-322) • • ■ : 987 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (Mad. 64-88 ve 329-483) : 999 Konut Yapı Kooperatifi Anasözleşmesi Örneği • : 1007 İÇTİHATLARA GÖRE ALFABETİK AEAMA CETVELİ : 1029