Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (123)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

Konut Ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinin Sona Ermesi

Konut Ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinin Sona ErmesiSayfa Sayısı
:  
369
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-605-5473-72-3

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZKira sözleşmesi, bir malın mülkiyetine sahip olmadan, kullanma ve/veya yararlanma hakkının bedel karşılığında devralındığı bir sözleşmedir. Bu sözleşme tipine, barınma ve meslek ve sanatı icra etme ihtiyaçlarını karşılamak üzere günlük hayatta sıkça başvurulmaktadır. Bu çalışmada, kira sözleşmeleri içinde önemli yer tutan konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde, en çok uyuşmazlık konusu olan, sona erme ile ilgili meseleler ele alınmaktadır.Eser, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü özel hukuk yüksek lisans programında yürütülmekte olan -Kira Hukuku- dersinin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Konular, halen yürürlükte olan 818 sayılı Borçlar Kanunu, konut ve çatılı işyeri kiraları bakımından özel kanun niteliğindeki 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun yanı sıra, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri esas alınarak incelenmiştir. Kira hukukunun yargı kararlarıyla şekillenmiş bir alan olduğu göz önünde tutularak, Yargıtay’ın konuyla ilgili ilke kararlarına, bazen doğrudan alıntı yapılmak bazen de ilke belirtilerek ilgili karar zikredilmek suretiyle yer verilmiştir.


İÇİNDEKİLER :KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNEİLİŞKİN GENEL BİLGİLER
I. -KONUNUN TAKDİMİ VE SINIRLARI-1
II. -GENEL OLARAK KİRA SÖZLEŞMESİ-5
A)-Kira Sözleşmesinin Tanımı-5
B)-Kira Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Unsurları-6
1. -Hukuki Niteliği-6
2. -Kira Sözleşmesinin Unsurları-7
a)-Bir Şeyin Kullanılmanın Devri-7
b)-Kira Bedeli-8
c)-Tarafların Anlaşması-10
C)-Kira Sözleşmesinde Tarafların Hak ve Borçları-11
1. -Kiraya Verenin Borçları-11
a)-Kiralananı Sözleşmede Öngörülen Kullanma Amacına Uygun Teslim ve Sözleşme Süresince Bu Halde Bulundurma Borcu-11
b)-Ayıba Karşı Tekeffül Borcu-12
c)-Zapta Karşı Tekeffül Borcu-14
d)-Vergi ve Masraflarını Ödeme Borcu-16
2. -Kiracının Borçları-16
a)-Kira Bedelini Ödeme Borcu-16
b)-Kiralananı Özenle ve Sözleşmede Öngörülen Tahsis Amacına Uygun Kullanma Borcu-17
c)-Kiralananda Zorunlu Tamiratın Yapılmasına ve Kiralananın Gezilmesine İzin Verme Borcu-20
d)-Kiralananı Geri Verme Borcu-21
D)-Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi-22
1. -Borçlar Hukukunun Genel Hükümlerine Göre Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi-22
2. -Borçlar Kanununda Özel Olarak Düzenlenen Sebeplerle Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi-24
a)-Sürenin Dolması Sebebiyle Kendiliğinden Sona Erme-24
b)-Kiraya Verenin Feshi veya Feshi İhbarda Bulunması Sebebiyle Sona Erme-24
aa)-Kiracının Kullanma Borcuna Aykırı Davranışı Sebebiyle Sona Erme-24
bb)-Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle Fesih Hakkı-25
cc)-Kiracının İflası Sebebiyle Fesih Hakkı-25
c)-Kiracının Feshi veya Feshi İhbarda Bulunması Sebebiyle Sona Erme-26
d)-Her İki Tarafın da Feshe veya Fesih İhbarına Yetkili Olduğu Haller-26
aa)-Belirsiz Süreli Sözleşmelerde Feshi İhbar Hakkı-26
bb)-Önemli Sebeplerden Dolayı Feshi İhbar Hakkı-26
cc)-Kiracının Ölümü Sebebiyle Feshi İhbar Hakkı-27
III. -KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ-27
A)-Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesi Olarak Nitelenen Sözleşmeler-27
1. -Konut ve Çatılı İşyeri (Musakkaf Taşınmaz) Kavramları-29
a)-Konut Kavramı-29
b)-İşyeri Kavramı-30
2. -Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesi Sayılmanın Şartları-30
a)-Musakkaf (Çatılı) Taşınmaz Olmalı-30
aa)-Musakkaf Taşınmazın Anlamı-30
bb)-Taşınmazın Sözleşmenin Yapıldığı Anda veya Sözleşme Kurulduktan Sonra Musakkaf Olması-35
cc)-Taşınır Yapı Olmamalı-37
b)-Mabet Olmamalı-37
c)-Taşınmazın Bulunduğu Yer İtibariyle Uygulama Alanına Girmeli-38
aa)-6570 Sayılı Kanuna Tabi Kiralarda-38
bb)-6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa Tabi Kiralarda-40
B)-Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinin Sona Erme Sebepleri-43
1. -Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerine Özgü Sona Erme Sebepleri-44
2. -Genel Olarak Kira Sözleşmesini Sona Erdiren Hallerden Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde de Geçerli Olan Sona Erme Sebepleri-45
C)-Sona Ermenin Usulü ve Niteliği-50
1. -Kiracı Bakımından Bildirimle Sona Erdirme İmkânı-50
2. -Kiraya Veren Bakımından Tahliye Davası Açılması Zorunluluğu-50
D)-Tahliye Davasının Hukuki Niteliği-52

BİRİNCİ BÖLÜM
KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNEÖZGÜ SONA ERME SEBEPLERİ
I. -GENEL OLARAK-55
II. -BİLDİRİM YOLUYLA SONA ERME-57
A)-Belirli Süreli Sözleşmelerde Sürenin Sonunda Bildirim Yoluyla Sona Erdirme-57
1. -Kiracının 6570 Sayılı Kanuna Dayanan Bildirimle Sona Erdirme Hakkı-57
a)-Genel Olarak-57
b)-Şartları-58
aa)-Belirli Süreli Bir Kira Sözleşmesi Olmalı-58
bb)-Kiracı Yazılı Bildirimde Bulunmalı-59
cc)-Bildirim Sözleşme Süresinin Bitmesinden En Az Onbeş Gün Önce Yapılmalı-59
c)-Hukuki Niteliği ve Sonuçları-60
2. -Kiraya Verenin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda Öngörülen Bildirimle Sona Erdirme Hakkı-61
a)-Genel Olarak-61
b)-Şartları-62
aa)-Belirli Süreli Bir Kira Sözleşmesi Olmalı-63
bb)-Kira Süresi Uzamalarla On Yılı Doldurmuş Olmalı-63
cc)-Uzama Yılının Bitiminden En Az Üç Ay Önce Bildirimde Bulunulmalı-64
dd)-Bildirim Yazılı Olmalı-66
c)-Hukuki Niteliği ve Sonuçları-66
B)-Belirsiz Süreli Sözleşmelerde Bildirim Yoluyla Sona Erdirme-67
1. -6570 Sayılı Kanuna Tabi Kira Sözleşmelerinde Bildirimle Sona Erdirme Hakkı-67
2. -6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Bildirimle Sona Erdirme Hakkı-68
a)-Kiracının Sona Erdirme Hakkı-68
b)-Kiraya Verenin Sona Erdirme Hakkı-71
III. -DAVA YOLUYLA SONA ERME-73
A)-Kiraya Verenden Kaynaklanan Sebeplerle-73
1. -İhtiyaç Sebebiyle Sona Erdirme-73
a)-Konutlara İlişkin Kira Sözleşmelerinde İhtiyaç Sebebiyle Sona Erdirme-74
aa)-Genel olarak-74
bb)-Şartları-75
aaa)-Tahliye isteyen kiraya veren sıfatını taşımalı-75
bbb)-Konuta kiraya verenin kendisinin veya eşinin veya çocuklarının ihtiyacı bulunmalı-77
ccc)-Kiraya verenin kendisinin veya eşinin veya çocuklarının konut ihtiyacı bulunmalı-81
aaaa)-Kiraya verenin kendisinin konut ihtiyacının mevcut kabul edildiği haller-83
1/a)-Kiraya verenin kendisinin kirada olması-83
1/b)-Kiraya verenin kendisinin ariyet alan olarak veya bir başkasının yanında oturuyor olması-85
1/c)-Kiraya verenin sağlık durumunun kiralanana geçmesini gerektirmesi-86
1/d)-Kiralananın fiziki açıdan daha elverişli olması-86
1/e)-Kiraya verenin kiralanın bulunduğu şehirde kalmasının gerekmesi veya yerleşecek olması-87
1/f)-Kiralananın ekonomik açıdan daha elverişli olması-88
1/g)-Kiralananın konumu itibariyle daha elverişli olması-88
bbbb)-Kiraya verenin eşinin veya çocuklarının konut ihtiyacının mevcut kabul edildiği haller-90
ddd)-Konut ihtiyacı gerçek ve samimi olmalı-91
cc)-Hukuki Niteliği ve Sonuçları-95
b)-Çatılı İşyerlerine İlişkin Kira Sözleşmelerinde İhtiyaç Sebebiyle Sona Erdirme-104
aa)-Genel olarak-104
bb)-Şartları-106
aaa)-Tahliye isteyen kiraya veren sıfatını taşımalı-106
bbb)-İşyerine kiraya verenin kendisinin veya eşinin veya çocuklarının bizzat ihtiyacı bulunmalı-107
ccc)-Kiraya verenin kendisinin veya eşinin veya çocuklarının bir meslek veya sanatı bizzat icra etmek için işyeri ihtiyacı bulunmalı-111
aaaa)-Kiraya verenin kendisinin işyeri ihtiyacının mevcut kabul edildiği haller-114
1/a)-Kiraya verenin kendisinin kirada olması-114
1/b)-Kiraya verenin halen işsiz olması-116
1/c)-Kiraya verenin gezici olarak icra ettiği işi yerleşerek yapacak olması-116
1/d)-Kiraya verenin çalışmakta olduğu işten ayrılarak yeni bir iş kuracak olması-116
1/e)-Kiraya verenin halen icra ettiği işe ilaveten yeni veya ek iş kuracak olması-118
1/f)-Kiralananın fiziki açıdan daha elverişli olması-119
1/g)-Kiraya verenin kiralanın bulunduğu şehirde kalmasının gerekmesi veya yerleşecek olması-121
1/h)-Kiralananın konumu itibariyle daha elverişli olması-121
bbbb)-Kiraya verenin eşinin veya çocuklarının konut ihtiyacının mevcut kabul edildiği haller-122
ddd)-Tahliye İstenen İşyeri İcra Edileceği İleri Sürülen Meslek veya Sanat İçin Elverişli Olmalı-122
eee)-İşyeri ihtiyacı gerçek ve samimi olmalı-125
cc)-Hukuki Niteliği ve Sonuçları-128
2. -Yeniden İnşa ve İmar Sebebiyle Sona Erdirme-131
a)-Genel Olarak-131
b)-Şartları-132
aa)-Kiralanan yeniden inşa edilecek veya imar amacıyla esaslı surette tamire, genişletmeye ya da değiştirilmeye tabi tutulacak olmalı-133
aaa)-Taşınmazın yeniden inşası-133
bbb)-İmar amaçlı esaslı tamir, genişletme veya tadil-134
aaaa)-İmar amacı-134
bbbb)-Tamir, genişletme (tevsi) ve tadil kavramları-136
cccc)-Tamir, genişletme ve tadilin esaslı olması-137
bb)-Bu işler yapılırken kiralananın kullanımı imkânsız olmalı-139
cc)-İbraz edilen proje ve ruhsatnamenin fennen ve imar mevzuatına göre yerinde uygulanması mümkün olmalı-139
dd)-Tahliye kiraya veren tarafından istenmeli-140
c)-Hukuki Niteliği ve Sonuçları-143
3. -Yeni Malikin İhtiyacı Sebebiyle Sona Erdirme-149
a)-Genel Olarak-149
b)-Şartları-150
aa)-Taşınmazın tahliye isteyen tarafından kira sözleşmesinden sonra iktisap edilmiş olmalı-151
bb)-Kira sözleşmesi kiracı lehine tapu kütüğüne şerh edilmiş olmamalı-158
cc)-İktisap edenin kendisinin veya eşinin veya çocuklarının konut veya işyeri ihtiyacı bulunmalı-159
dd)-İktisap tarihinden itibaren bir ay içinde bildirimde bulunulmalı-161
ee)-Tahliyenin iktisap tarihinden altı ay geçtikten sonra istenmiş olmalı-165
c)-Hukuki Niteliği ve Sonuçları-166
B)-Kiracıdan Kaynaklanan Sebeplerle-169
1. -Yazılı Tahliye Taahhüdü Sebebiyle Sona Erdirme-169
a)-Genel Olarak-169
b)-Şartları-170
aa)-Tahliye taahhüdü yazılı olmalı-170
bb)-Tahliye taahhüdünde tahliye tarihi gösterilmiş olmalı-175
cc)-Tahliye taahhüdü ilk kira sözleşmesi kurulduktan ve kiralanan teslim edildikten sonra verilmiş olmalı-176
dd)-Tahliye taahhüdü bizzat kiracı veya yetkili temsilcisi tarafından yapılmalı-182
c)-Hukuki Niteliği ve Sonuçları-184
2. -Kira Bedelinin Zamanında Ödenmemesinden Dolayı İki Haklı İhtar Sebebiyle Sona Erdirme-188
a)-Genel Olarak-188
b)-Şartları-190
aa)-Kiracı kira bedelinin vaktinde ödememiş olmalı ve bundan dolayı kiracıya haklı ihtar çekilmiş olmalı-190
bb)-İhtarlar yazılı olmalı-200
cc)-İhtarlar bir kira yılı içinde çekilmiş olmalı-201
c)-Hukuki Niteliği ve Sonuçları-206
3. -Kiracının veya Birlikte Oturduğu Eşinin Aynı İlçe veya Belde Sınırları İçinde Oturmaya Elverişli Bir Konutu Bulunması Sebebiyle Sona Erdirme-208
a)-Genel Olarak-208
b)-Şartları-210
aa)-Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin bir konutu bulunmalı-210
bb)-Bu konut kiralananla aynı şehir veya belediye sınırları içinde olmalı-215
cc)-Konut kiracının kullanımına elverişli olmalı-216
dd)-Kiraya veren, sözleşme yapılırken kiracının konutu olduğunu bilmemeli-219
c)-Hukuki Niteliği ve Sonuçları-220

İKİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK KİRA SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRENHALLERDEN KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRASÖZLEŞMELERİNDE DE GEÇERLİ OLANSONA ERME SEBEPLERİ
I. -KİRA SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREN GENEL SEBEPLERDEN KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DE UYGULANABİLECEK OLANLAR-225
A)-Önemli Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Sona Erdirilmesi-226
1. -Genel Olarak-226
2. -Şartları-228
a)-Taşınmaza (konut veya çatılı işyerine) ilişkin bir kira sözleşmesi olmalı-229
b)-Sözleşmenin süresi belirli olmalı-229
c)-Taraflardan biri için sözleşmenin devamını çekilmez kılan önemli bir sebep ortaya çıkmış olmalı-230
d)-Kanuni sürelere uyularak fesih bildirimi yapılmalı-233
e)-Sözleşmenin diğer tarafına tam tazminat ödenmesi teklif edilmiş olmalı-234
3. -Hüküm ve Sonuçları-235
B)-Kiracının İflası Sebebiyle Sözleşmenin Sona Erdirilmesi-240
1. -Genel Olarak-240
2. -Şartları-243
a)-Kiracının iflasına karar verilmiş olmalı-243
b)-Kiracıya teminat göstermesi için uygun süre verilmeli-244
c)-Kiracı verilen sürede yeterli teminat göstermemiş olmalı-244
3. -Hüküm ve Sonuçları-245
C)-Kiralananın Kullanımına İlişkin Sözleşmeye Aykırılık Sebebiyle Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi-248
1. -Kiraya Verenin Sözleşmeye Aykırılık Sebebiyle Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkı-248
a)-Genel Olarak-248
b)-Şartları-250
aa)-Sözleşmeye aykırılık kiralananın kullanımına ilişkin olmalı-250
bb)-Kullanıma ilişkin aykırılık kiralananın özenle kullanılmaması veya açıktan açığa aykırı kullanılması şeklinde olmalı-252
aaa)-Kiralananın özenle kullanılmaması-253
bbb)-Kiralanan açıktan açığa aykırı kullanılmalı-257
cc)-Kiracıya ihtarda bulunulmalı veya ihtar gerektirmeyen bir durum bulunmalı-261
dd)-İhtar semeresiz kalmalı-262
ee)-Kiraya verenin sözleşmeye aykırı kullanıma açık veya örtülü rızası bulunmamalı-263
c)-Hüküm ve Sonuçları-264
2. -Kiracının Sözleşmeye Aykırılık Sebebiyle Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkı-266
a)-Genel Olarak-266
b)-Kiralananın Teslim Edilmemiş Olması Sebebiyle Sona Erme-268
c)-Kiralananın Sözleşmenin Başında veya Kurulmasından Sonra Sözleşmede Öngörülen Amaca Elverişli Bir Halde Olmaması veya Ondan Yararlanma İmkânını Önemli Ölçüde Azaltacak Halde Olması Sebebiyle Sona Erme-270
aa)-Genel Olarak-270
bb)-Şartları-270
aaa)-Kiraya veren kiralananı sözleşmede öngörülen kullanma amacına uygun teslim veya sözleşme süresince bu halde bulundurma borcuna aykırı davranmış olmalı-270
bbb)-Ayıp önemli nitelikte olmalı-277
ccc)-Kiraya verene ayıbı gidermesi için süre tanınmış olması-278
ddd)-Kiraya veren tayin edilen süre içerisinde ayıbı gidermemiş olmalı veya mehil tayininin yararsız olacağı anlaşılmalı-278
eee)-Dönme veya fesih bildiriminde bulunulmuş olmalı-278
cc)-Hüküm ve Sonuçları-279
D)-Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi-282
1. -Genel Olarak-282
2. -Şartları-284
a)-Kiracı kira bedelini kısmen veya tamamen ödememiş olmalı-284
b)-Kiracıya mehil tayin edilmiş olmalı-289
c)-Tayin edilen mehil içerisinde kira bedeli ödenmemiş olmalı-294
3. -Hüküm ve Sonuçları-295
II. -KİRA SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREN GENEL SEBEPLERDEN KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE UYGULANAMAYACAK OLANLAR-300
A)-Sürenin Sona Ermesi-300
B)-Kiracının Ölümü-301
1. -Genel Olarak-301
2. -Borçlar Kanununun 265. Maddesine Göre Kiracının Ölümü Sebebiyle Fesih Hakkı-305
a)-Şartları-305
aa)-Kiracı Ölmüş Olmalı-305
bb)-Sözleşmenin Bir Yıl veya Daha Uzun Süreli Olmalı-306
cc)-En Yakın Dönem Sonu İçin Fesih İhbarda Bulunulmuş Olmalı-306
b)-Hüküm ve Sonuçları-308
3. -6570 Sayılı Kanunun 13. Maddesine Göre Kiracının Ölümü Sebebiyle Fesih Hakkı-309
a)-Konut Kiralarında Kiracının Ölümünün Sözleşmeye Etkisi-309
b)-İşyeri Kiralarında Kiracının Ölümünün Sözleşmeye Etkisi-310

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNİNSONA ERMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI
I. -TAHLİYE VE İADE DAVALARINA İLİŞKİN HUSUSLAR-313
A)-Genel Olarak-313
B)-Görevli ve Yetkili Mahkeme-313
1. -Görevli Mahkeme-313
2. -Yetkili Mahkeme-314
C)-İspata İlişkin Hususlar-315
II. -KİRALANANIN İADESİ-316
A)-Genel Olarak-316
B)-Kiracının Geri Verme Borcunun Hukuki Niteliği-319
C)-Geri Verme Borcunun Alacaklısı-320
D)-Kiracının Geri Verme Borcunun Kapsamı-325
1. -Kiracının Kiralananı Teslim Aldığı Halde Geri Verme Borcu-325
a)-Genel Olarak-325
b)-Kiralananı İyi Halde Geri Verme Borcu-325
c)-Kiracının Kiralananı Eski Hale Getirme Borcu-327
d)-Kiracının Teslim Aldığı Haliyle Geri Verme Borcunun İstisnaları-328
aa)-Kiraya Verenin Rızasıyla Yapılan Değişiklikler-329
bb)-Kiralananı Sözleşme Gereğince Kullanma Sebebiyle Meydana Gelen Eskilik ve Değişiklikler-331
cc)-Umulmayan Hallerden Meydana Gelen Zararlar-334
E)-Kiracının Geri Verme Borcunun Tarzı, Yeri ve Zamanı-336
1. -Kiracının Geri Verme Borcunun Tarzı-336
2. -Kiracının Geri Verme Borcunu Yerine Getireceği Yer-338
3. -Kiracının Geri Verme Borcunu Yerine Getireceği Zaman-339
F)-Kiracının Geri Verme Borcuna Aykırı Davranması Halinde Kiraya Verenin Hakları-341
1. -Genel Olarak-341
2. -Kiraya Verenin Muayene ve İhbar Külfeti-342
3. -Kiraya Verenin Tazminat Talebi-344
III. -KİRACININ KİRALANANA YAPTIĞI GİDER VE TAMİRATA İLİŞKİN HAKLARI-346
A)-Genel Olarak-346
B)-Kiracının Yaptığı Gider ve Tamiratın Sözleşmede Hüküm Bulunmamakla Beraber Kiraya Verenin Rızasıyla Yapılmış Olması-347
C)-Kiracının Yaptığı Gider ve Tamirata İlişkin Sözleşmede Hüküm Bulunmaması ve Kiraya Verenin Rızasının Olmaması-349
IV. -GÜVENCE PARASI-354
A)-Kavram ve Hukuki Niteliği-354
B)-Hukuki Dayanağı-355
C)-Güvence Parası Olarak Verilebilecek Unsurlar-356
D)-Güvence Parasının Verilme Tarzı ve İadesine İlişkin Hükümler-356
SONUÇ-361
KAYNAKÇA-365