Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (110)      Mayıs (92)      Nisan (92)      Mart (138)

Konkordatonun Tasdiki

Konkordatonun TasdikiSayfa Sayısı
:  
165
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
1996
ISBN NO
:  
975-464-084-x

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...öNSöZ Ülke ekonomisinde son zamanlarda ortaya çıkan radikal değişmeler ve genel konjonktürde enflâsyonist ortamı körükleyici bir biçimde ortaya çıkan dalgalanmalar, konkordato kurumunun, eskiye nazaran daha geniş bir biçimde uygulama alanı bulmasını, işlerliğinin artmasını ve dolayısıyla onun yeni bir dinamizm kazanmasını sağlamıştır. Dinamik bir nitelik taşıyan bu konkordato sürecinin en önemli aşamasını ise, konkordatonun tasdiki prosedürü oluşturmaktadır. Zira, söz konusu prosedür, hazırlık işlemleri bütünüyle gerçekleştirilmiş olan konkordatonun, tekemmülü ve kendisine muhalefet etmiş olan alacaklılar da dahil olmak üzere, tüm alacaklıları bağlayıcı nitelikte resmî bir kimlik kazanabilmesi için, izlenmesi ve tamamlanması zorunluluğu bulunan yegâne evre konumundadır. Bu özel önemi dolayısıyla, tasdik prosedürü uygulamada en çok tereddüt edilen ve sorunların yoğunluk kazandığı alanı teşkil eder. İşte, biz de tereddüde düşülen noktalara açıklık getirmek ve karşılaşılan sorunlara çözüm aramak amacıyla, elinizdeki bu monografik eseri hazırladık. Söz konusu eser ile bu amaca ulaşılmasına, bir parça dahi olsa katkıda bulunabilirsek, kendimizi başarılı ve mutlu addedeceğimizi şimdiden belirtmek isteriz. Öte yandan, bu çalışmanın, diğer çalışmalardan farkhlaşan önemli bir özelliğini de, teori ile uygulama arasında bir bütünlük sağlanmasının gerçekleştirilebilmesi için, bir teorisyon bir uygulamacının, konkordatonun tasdiki ile ilgili sorunlara çözüm aranması sürecindeki farklı bakış açılarını özgün bir bileşim ortamı içinde kaynaştırmış olmaları teşkil etmektedir. Bu da, söz konusu çalışmanın farklı bir nitelik ve boyut kazanmasını sağlamıştır. Bu monografik eserin hazırlanması sırasında, bizi her zaman yakın ilgi ve desteğiyle yüreklendiren, çalışmanın oluşumu evresinde engin de-neyıtmerinden ve değerli görüşlerinden geniş ölçüde yararlanmamıza izin veren saygıdeğer Hocamız Sayın Prof. Dr. Ejder Yılmaz′a, bu vesileyle bir kez daha teşekkürlerimizi sunmayı zevkli bir görev sayıyoruz. Son olarak, bu kitabı basmayı ve dağıtmayı üstlenen "Yetkin Basım, Yayım ve Dağıtım A.Ş.′nin" çok değerli sahipleri, Sayın Muharrem Başer ve Ziya Gülkök ile dizgide, basımda ve diğer aşamalarda emeği geçen tüm personele, gösterdikleri titizlik ve duyarlılıktan ötürü çok teşekkür ederiz. Ankara, Mayıs 1996 Yrd. Doç. Dr. Süha Tanrıver Hâkim Adnan Değnekli GİRİŞ Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durumdan kaynaklanan kon-jonktürel dalgalanmalar ya da öngörülemeyen nedenler dolayısıyla plân ve programlarda meydana gelen sapmalar, dürüst ve iyiniyetle çalışan borçlunun bütün samimiyetine rağmen işlerinin bozulmasına ve malî açıdan güç bir duruma düşmesine neden olabilir. Böyle bir borçlu, şayet iflâsa tâbi ise iflâsın eşiğinde bulunacak; eğer iflâsa tâbi değilse münferit alacaklıların yoğun bir biçimde icra takiplerine maruz kalacak ve bu takiplere dayalı olarak gerçekleştirilen hacizler sonucunda, mevcudunun tamamını ya da büyük bir kısmını kaybedecektir. İşte elinde olmayan nedenlerden ötürü işleri iyi gitmiyen ve malî durumu bozulmuş olan dürüst borçlulara, içinde bulundukları güç durumdan kurtulmalarını sağlamak amacıyla tanınmış olan ve bir anlamda da "can simidi" şeklinde nitelendirilebilecek kurumun adı ise, konkordatodur. Özellikle, ülkemiz ekonomisinde son zamanlarda ortaya çıkan radikal değişmeler ve enflasyo-nist ortam, konkordato kurumunun daha fazla sayıda uygulama alanı bulmasını ve etkin bir işlerliğe kavuşmasını sağlamış, ona yeni bir dinamizm kazandırmıştır. Biz de, bu çalışmamızda, konkordato ile ilgili olarak uygulamada en çok tereddüde düşülen ve sorunların yoğunlaştığı alan konumunda bulunan, aynı zamanda da konkordato sürecinin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden tasdik prosedürü ile tasdik şartlarını incelemeyi uygun bulduk ve inceleme konumuzuda kısaca "Konkordatonun Tasdiki" şeklinde formüle ettik. Özellikle, hazırlık işlemleri tamamlanmış konkordato tekliflerinin tekemmülünün ve resmî bir kimlik kazanabilmesinin, ancak tasdik prosedüründen başarılı bir biçimde ele geçirilmesi ile mümkün olduğu gözetilecek olursa; konkordato sürecinin en önemli evresinin, konkordatonun tasdiki prosedürü ve bu prosedürün bir anlamda uygulanma şartları olarak nitelendirilmesi mümkün bulunan tasdik şartları olduğu kendiliğinden anlaşılır. Biz de, bu önemi ve sorunların odaklandığı bir alan olması dolayısıyla, konkordatonun tasdikini, çalışmamızda üç bölüm halinde inceleyeceğiz. Birinci bölümde, konkordatonun tasdiki evresinin, daha.kolay an-laşılabilmesini ve konkordato prosedürünün bütünlüğü içerisinde algılanabilmesini sağlamak amacıyla, konkordato hakkında genel bilgiler vere- ceğiz ve konkordatonun tasdikinin, prosedürünün bütünlüğü içerisindeki yerini ortaya koymaya çalışacağız. İkinci bölümde, çalışmanın temelini oluşturan, konkordatonun tasdiki talebinin incelenmesi ve tasdik şartları üzerinde duracağız. Son bölüm olan üçüncü bölümde ise, tasdik talebinin incelenmesi sonucunda verilebilecek olan kararlar ve bu kararlara karşı gidilebilecek olan kanunî başvuru yollarını ele alıp inceleyeceğiz. Çalışmamızı, konkordatonun tasdiki hakkında yapacağımız genel bir değerlendirme (sonuç) ile sona erdireceğiz. İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 9 BİBLİYOGRAFYA 15 KISALTMALAR CETVELİ . 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM KONKORDATO HAKKINDA GENEL BİLGİLER ve TASDİKİN KONKORDATO PROSEDÜRÜNÜN BÜTÜNÜ İÇİNDEKİ YERİ § 1-Konkordato İle İlgili Temel Kavramlar 29 A- TANIMI VE AMACI 29 B-KONKORDATONUN HUKUKİ NİTELİĞİ 32 C-KONKORDATONUN TÜRLERİ 35 I- Mahkeme Dışı Konkordato - Mahkeme İçi Konkordato Ayrımı 35 1- Mahkeme Dışı Konkordato ....35 2- Mahkeme İçi Konkordato 38 a- Genel Olarak 38 b- Türleri 39 aa- İçeriğine Göre 39 aaa- Mühlet (Vade) Konkordatosu 39 bbb-Yüzde (Tenzilat) Konkordatosu 40 ccc- Kombine (Bileşik) Konkordato 41 bb- Yapıldığı Zamana Göre 42 aaa- İflâs Dışı Konkordato 42 bbb- İflâs İçi Konkordato 43 II- Alelade (Adî) Konkordato - Mevcudun Terki Suretiyle Konkordato Ayrımı 44 1- Alelade (Adî) Konkordato 44 2- Mevcudun Terki Suretiyle Konkordato 44 a- Genel Olarak 44 b- Usûlü 46 c- Türk Hukukunda Durum 49 § 2- Konkordatonun Tasdikinin Konkordato Prosedürünün Bütünü İçindeki Yeri 51 İKİNCİ BÖLÜM KONKORDATONUN TASDİKİ TALEBİNİN İNCELENMESİ VE TASDİK ŞARTLARI §3- Konkordatonun Tasdik Talebinin İncelenmesi Evresine Gelininceye Kadar Geçen Sürece Kısa Bir Bakış 53 A- İFLÂS DIŞI KONKORDATO BAKIMINDAN 53 B-İFLÂS′İÇİ KONKORDATO BAKIMINDAN 57 §4- Konkordatonun Tasdik Talebinin İncelenmesi 59 A-İNCELEYECEK OLAN YARGI YERİ . 59 I- Görev Bakımından 59 II-Yetki Bakımından 60 B- RAPORUN VE EKLERİNİN (KONKORDATO DOSYASININ) TASDİK TALEBİNİ İNCELEMEYE YETKİLİ MERCİİYE VERİLMESİ ...61 I- İflâs Dışı Konkordato Bakımından 61 II- İflâs İçi Konkordato Bakımından 67 C-İNCELENMESİ 68 I- Tensip Tutanağının Düzenlenmesi 68 II- İnceleme Usulü ve Kapsamı 69 1- İnceleme Usûlü 69 a- Konkordato Komiserinin (İflâs İçi Konkordatoda İflâs İdaresinin) Dinlenmesi 71 b- Borçlunun Dinlenmesi 71 c- Konkordatonun Tasdikine İtiraz Edenlerin Dinlenmesi .... 72 2- İncelemenin Kapsamı 74 §5- Konkordatonun Tasdiki Şartları 75 A- GENEL OLARAK 75 B-DÜRÜSTLÜK ŞARTI .77 I- Somutlaştırılması 78 II- Tüzel Kişi Borçlular Bakımından İrdelenmesi 81 III-Niteliği 82 C- ASGARİ ÖDEME ŞARTI 86 I- Yabancı Hukuk Düzenlerinde Durum 86 II- Türk Hukukunda Durum 87 D- BORÇLUNUN ÖDEMEYİ TAAHHÜT ETTİĞİ MEBLAĞIN MEVCUDU (AKTİF MALVARLIĞI) İLE ORANTILI OLMASI ŞARTI 93 I- İflâs Dışı Konkordatoda Bakımından 93 II- İflâs İçi Konkordato Bakımından 95 E- KONKORDATONUN ALACAKLILAR TARAFINDAN KABUL EDİLMESİ (ÇOĞUNLUK) ŞARTI 96 I- İflâs Dışı Konkordato Bakımından 96 1- Genel Olarak 96 2- Hesaplamada Dikkate Alınacak Olan Alacaklar 97 a- Genel Olarak /. 97 b- Münferit Alacak Grupları Bakımından Ne Şekilde İşlem Yapılacağı 97 aa- Konkordato Borçlusunun Kanunda Sınırlı Bir Biçimde Sayılmış Olan Yakınlarına Ait Alacaklar 97 bb- İmtiyazlı Alacaklar 98 cc- Rehinli Alacaklar 99 dd- Nizalı Alacaklar 100 ee- Taliki Şarta veya Gayrimuayyen Vadeye Bağlı Alacaklar 101 ff- İnfısahî Şarta Bağlı Alacaklar ile Muayyen Vadeye Bağlı Alacaklar 102 gg- Faiz Alacakları 102 hh- Yabancı Para Alacakları 102 3- Hesaplama Sırasında Karşılaşılabilecek Özel Durumlar 104 4- Kimin Tarafından Belirleneceği , 108 II- İflâs İçi Konkordato Bakımından 111 1-Genel Olarak 111 2- Hesaplamada Dikkate Alınacak Olan Alacaklar 111 a- Sıra Cetveline Kabul Edilen ve Varlığı Müflis Tarafından Doğrulanmış Olan Alacaklar 112 b- Sıra Cetveline Kabul Edilmeyen ve Fakat Müflis Tarafından Varlığı Doğrulanmış Olan Alacaklar 112 c- Tetkik Mercii Kararına Göre Hesaplamada Dikkate Alınacak Olan Alacaklar 113 3- Hesaplama Sırasında Kapsam Dışı Tutulacak Olan Alacaklar 114 4- Hesaplama Sırasında Karşılaşılabilecek Olan Özel Durumlar 115 a- Alacaklı Çoğunluğu İle İlgili Özel durumlar 115 b- Yabancı Para Alacakları 115 c- Faiz Alacakları 115 5- Kimin Tarafından Belirleneceği 116 F-TEMİNAT ŞARTI 117 I- İflâs Dışı Konkordato Bakımından ] 17 1- Genel Olarak 117 2- Teminat Gösterilmesi Zorunlu Olan Alacaklar 118 3- Alacaklıların Teminattan Vazgeçmeleri 120 4- Kimin Tarafından Yerine Getirileceği 122 5- Niteliği ve Türü 124 a-Niteliği 124 b-Türü 125 6- Ne Zamana Kadar Gösterilmesi Gerektiği 128 II- İflâs İçi^Konkordato Bakımından 129 G- YARGILAMA MASRAFLARI İLE İLÂM HARÇLARININ DEPO EDİLMESİ ŞARTİ 133 I- Genel Olarak 133 II- Yargılama Masrafları 134 III- İlâm Harçları 135 IV- Yerine Getirilmesi Zamanı 136 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KONKORDATONUN TASDİKİ TALEBİNİN İNCELENMESİ SONUCUNDA VERİLEBİLECEK OLAN KARARLAR VE BU KARARLARA KARŞI KANUNÎ BAŞVURU YOLLARI § 6- Konkordatonun Tasdiki Talebinin İncelenmesi Sonucunda Verilebilecek Olan Kararlar 139 A-KONKORDATONUN TASDİKİ KARARI 139 I- İflâs Dışı Konkordatoda 139 1- Genel Olarak 139 2- İlânı ve Gerekli Yerlere Bildirilmesi 140 3- Alacakları Nizalı Olan Alacaklılara Dava Açmak Üzere Süre Verilmesi 141 II- İflâs İçi Konkordatoda 144 1- Tasdik Kararının İflâs İdaresine Bildirilmesi ve İflâsın Kaldırılması 144 2- Sıra Cetveline Kabul Edilen ve Fakat Müflis Tarafından Reddedilen Alacak Sahipleri İle Alacağı Sıra Cetveline Kabul Edilmemiş Olup da Onbeş Gün İçinde İflâs Masası Aleyhine Kayıt Kabul Davası (Sıra Cetveline İtiraz Davası) Açmamış Olan Alacaklılara Süre Verilmesi 145 B- KONKORDATONUN TASDİKİ TALEBİNİN REDDİ KARARİ.: 145 I- İflâs dışı Konkordatoda 145 1-İlânı 146 2- Borçlunun Haczî Kabil Mallarının İhtiyaten Haczine Karar Verilmesi 146 3- İflâsa Tâbi Borçlunun Doğrudan Doğruya İflâsının İstenmesi 148 a- Davayı Açabilecek Olan Alacaklılar... 149 b- Dava Açma Süresi ve Başlangıcı 150 4- Harç ve Teminatın İadesi 151 5- Borçlunun Yeniden Konkordato Talep Edip Edemeyeceği.. 152 II-İflâs İçi Konkordatoda 152 § 7- Konkordato Hakkındaki Kararlara Karşı Kanun Yollan 153 A-TEMYİZ 153 1- Süresi ve Başlangıcı 154 2- Temyiz Talebinde Bulunabilecek Olanlar 157 a- Konkordatonun Tasdiki Talebinin Reddi Halinde 157 b- Konkordatonun Tasdikine Karar Verilmesi Halinde 158 3- Temyiz Harcı 159 B- KARAR DÜZELTME 159 1-Süresi 159 2- Karar Düzeltme Talebinde Bulunabilecek Olanlar 160 C- YARGILAMANIN YENİLENMESİ 160 SONUÇ 162