Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (10)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli Evrak HukukuSayfa Sayısı
:  
376
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-4490-75-2

50,00 TLİKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ

Değerli Okuyucular; Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Hukuk Muha¬kemeleri Kanunundaki yapılan değişikliklerle ilgili olarak İcra İflas Kanunun da gerekli düzenlemeler ve ekler yapılmıştır. Bu kitap takip hukukundaki uygulamalarda yaşanan kambiyo senetleriyle ilgili sorunlara çözüm getirdiği ve başucu kitabı olarak siz değerli okuyucular sayesinde hak ettiği yeri bulmuştur. Ancak, Türk yargı sisteminde kanunların sıkça değişmesi bera¬berinde mevcut kanunlann güncellenmesi ile birlikte okuyucuya yeni kitap olarak sunumu gerekmektedir. Kitap, birinci basıda olduğu gibi yine üç bölümden oluşmakta¬dır; 1.Bölüm, Kambiyo Hukukunda çek ve bonoyla ilgili temel bilgi¬lerden oluşan açıklamalar ve örnekler, 2.Bölüm, Türk Ticaret Kanunu (Madde 651-652-776- 814) Poliçe - Çek ve Bono ile ilgili Mevzuat ve Yargıtay kararları, 3.Bölüm İİK. nun 167-170/b maddeleri, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takiplerinde uygulamalar, açık¬lamalar ve Yargıtay içtihatlarından oluşmaktadır. Bana yardımlarını esirgemeyen başta kitabın şekillenmesinde ve hep yanımda olduklarını hissettiren tüm vefakâr icra çalışanlarına, tüm Baroların değerli üyelerine ayrıca kitabın basım ve yayımında emeği geçen Bilge Yayınevi\′ne teşekkür ederim. Bu kitabın icra hukukuyla ilgili tüm kesimlere yararlı olmasını temenni ederim. Saygılarımla.

Yavuz SÜPHANDAĞ

 

İÇİNDEKİLER

 

 

KAMBİYO HUKUKUNDA TEMEL BİLGİLER 1.BÖLÜM Kambiyo Senetlerine ilişkin Genel Hükümler BONONUN ZORUNLU ŞEKİL ŞARTLARINDAKI EKSİKLİKLER BONO VE ÇEKTE TARAFLAR Keşideci 22 Lehtar 22 Ciranta İZ Hamil 22 Muhatap 22 Aval 22 Avalist 23 Kefil 23 Temlik 23 Temlikname 23 BONO (EMRE MUHARRER SENET ) Bononun Niteliği 24 Bonoda Zorunlu Unsurlar 24 Şekil Şartlan 24 A- ZORUNLU (KESİN) ŞEKİL ŞARTLARI 1) Senet metninde bono ya da emre muharrer senet kelimesi 24 2) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödemek vaadi 24 3) Kime veya kimin emrine ödenecek ise (lehtar) onun adı ve soyadı 24 4) Senedin tanzim edildiği gün ve yer 25 5) Senedi tanzim edenin imzası 25 B- ALTERNATİF ZORUNLU (MECBURİ) ŞEKİL ŞARTI 1) Vade 25 2) Ödeme yeri 25 BONO\′NUN ZORUNLU ŞEKİL ŞARTLARINI)AKİ EKSİKLİK 1) Senet metninde bono ya da emre muharrer senet kelimesinin olmaması 26 2) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödemek vaadi 26 3) Kime veya kimin emrine ödenecek ise (lehtar) onun adı ve soyadı 27 4) Senedin tanzim edildiği gün ve yer 27 5) Senedi tanzim edenin imzası 27 ALTERNATİF ZORUNLU (MECBURİ) ŞEKİL ŞARTI EKSİKLİK 1) Vade 28 2) Ödeme yeri 28 BONODA CİRO Ciroda şekil şartı 29 Tam ciroda 29 Beyaz ciroda 29 CİRONUN ÇEŞİTLERİ Temlik cirosu 30 Tahsil cirosu 30 Rehin cirosu 30 BONODA DEVİR USULÜ Nama yazılı senet 30 Emre yazılı senet 31 Hamiline yazılı senet 31 Alacağın temliki 32 Bonoda ibraz 32 Protesto 34 Zamanaşımı 34 Zamanaşımının kesilmesi 35 ÇEKTE GEÇERLİLİK ŞARTLARI A- ZORUNLU (KESİN) ŞEKİL ŞARTLARI 35 B- ALTERNATİF ZORUNLU (MECBURİ ŞEKİL ŞARTLARI) 36 ÇEK 36 Çekin niteliği 36 ÇEKTE ZORUNLU UNSURLAR Çekte şekil şartı 36 1. Çek kelimesi 36 2. Kayıtsız şartsız belli bir bedelin ödenmesi için havale 36 3. Ödeyecek kimsenin \"muhatabın\" ad ve soyadı 37 4. Keşide tarihi ve yeri 37 5. Keşidecinin imzası 37 ALTERNATİF ZORUNLU (MECBURİ ŞEKİL ŞARTLARI) Ödeme yeri 37 Çekte Ciro 37 Çekte İbraz 38 Çekte DEVİR 38 Emre yazılı çekler 38 Nama yazılı çekler 38 Hamiline yazılı çekler 39 Çekte zamanaşımı 39 Zamanaşımını kesen işlemler 39 Zamanaşımını kesmeyen işlemler 39 ÇEKTE MÜRACAAT BORÇLULARI 40 BONODA MÜRACAAT BORÇLULARI 41 Müracaat hakkının kapsamı 41 A) Son hamilin müracaat yoluyla borçlulardan 41 B) Ödeyen müracaat borçlusunun müracaat haklarının kapsamı 42 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU 2. BÖLÜM BONO VEYA EMRE MUHARRER SENET A) Unsurlar 776 B) Unsurların bulunmaması 777 C) Uygulanacak hükümler 778 D) Düzenleyenin sorumluluğu 779 ÇEKLERİN DÜZENLENMESİ VE ŞEKLİ A) ŞEKİL I - Unsurlar (Çek) 780 II - Unsurların bulunmaması 781 B) MÜNFERİT UNSURLAR I- MUHATAP 1. Muhatap olma ehliyeti 782 2. Karşılık 783 II- Kabul yasağı 784 III- Kimin lehine çekilebileceği (Çek) 785 IV- Faiz şartı 786 V- Adresli ve yerleşme yerli çek 787 DEVİR A) Devredilebilirlik 788 B) CİRO I- Genel olarak 789 II- Hak sahipliğini ispat görevi 790 III- Hamile yazılı çek üzerine yapılan ciro 791 C) Elden çıkan çek 792 D) Protestodan ve ibraz süresinin geçmesinden sonraki ciro 793 ÖDEME VE ÖDEMEME A) ÖDEME I- Aval 794 88 II- Muacceliyet 795 89 III- ÖDEME İÇİN İBRAZ 1. Genel olarak 796 89 2. Takvim farklılığı 797 91 3. Takım odası 798 91 IV- ÇEKTEN CAYMA 1. Genel olarak 799 91 2. Özel hâller 800 91 V- Ciroların incelenmesi 801 92 VI- Yabancı ülke parasıyla ödenecek çek 802 92 VII- ÇİZGİLİ ÇEK 1. Şekil ve şartlan 803 92 2. Hükümleri 804 93 VIII - HESABA GEÇİRİLMEK ÜZERE DÜZENLENEN ÇEK 1. Genel olarak 805 93 2. Hamilin haklan a) İflas hâlinde 806 94 b) Hesaba geçirilmeme hâlinde 807 94 B) ÖDEMEME I- Hamilin başvurma haklan 808 94 II- Protesto 809 96 III- Başvurma hakkının kapsamı 810 97 IV- Mücbir sebepler 811 98 A) Sahte veya tahrif edilmiş çek 812 98 B) Çekin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi 813 99 C) Zamanaşımı 814 99 Zamanaşımını kesen işlemler E) SÜRELER I- Tatil günleri 816 108 II- Sürelerin hesabı 817 109 F) Uygulanacak hükümler 818 109 KANUNLAR İHTİLAFI A) Muhatap olma ehliyeti 819 110 B) Şekil ve süreler 820 110 C) Borçlanmaların hükümleri I- Düzenlenme yeri kanunu 821 111 II- Ödeme yeri hukuku 822 111 III - Yerleşim yeri hukuku 823 112 KAMBİYO SENETLERİNE BENZEYEN SENETLER VE DİĞER EMRE YAZILI SENETLER A) Emre yazılı senet I- Tanımı 824 112 II- Borçlunun def ileri 825 112 B) Kambiyo senetlerine benzeyen senetler I- Emre yazılı havaleler 1. Genel olarak 826 112 2. Kabul zorunluluğunun bulunmaması 827 113 3. Kabulün hükümleri 828 113 4. İcrada uygulanmayacak hükümler 829 113 II- Emre yazılı ödeme vaatleri 830 113 C) Cirosu kabil olan diğer senetler 831 113 İCRA VE İFLAS KANUNUNDA KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE UYGULAMA ŞEKLİ 3. BÖLÜM III. KAMBİYO SENETLERİ (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) HAKKINDAKİ HUSUSİ TAKİP USULLERİ Takibin kabulü şartları 167 115 A. Haciz yolu ile takip Ödeme emri 168 140 a. Borca itiraz 169 173 İtirazın incelenmesi 169/a 206 b. İmzaya itiraz 170 222 Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikâyeti 170/a 246 Uygulanacak diğer hükümler 170/b 283 KIYMETLİ EVRAKIN ZAYİ OLMASI (KAYIP VE ÇALINTIDA) VE ÇEKİN İPTALİ USULÜ İptal karan I-Şartları 651 287 II-Hükümleri 652 287 Sebepsiz zenginleşme 732 292 İptal I-Önleyici önlemler 757 293 İptal karan 764 300 5941 SAYILI ÇEK KANUNU 302