Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (32)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Kentsel Dönüşüm HukukuSayfa Sayısı
:  
440
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5421-5

110,00 TL

KİTAP HAKKINDA
Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca her yıl 300.000 konutun dönüşümü hedeflenmektedir. Önümüzdeki yirmi yıl boyunca da kentsel dönüşüm ülkemiz gündeminde ön sıralarda yer alacaktır. Bu dönüşümün hukuk düzeninde doğuracağı sorunlar ise, hukukçuların ve ilgililerin Kentsel Dönüşüm Hukukunu konu edinen özellikle akademik ve uygulamada kullanılabilir kitaplara olan ihtiyacını artıracaktır.

6306 sayılı Kanun özelinde Kentsel Dönüşüm Hukukunun kapsam itibariyle başta idare hukuku, imar hukuku, medeni hukuk, kat mülkiyeti hukuku olmak üzere ilgili diğer hukuk dallarını bir araya getiren kamu hukuku ile özel hukukun iç içe geçtiği multidisipliner bir niteliğe sahip olması, bu hukuk dalı üzerinde bilimsel çalışmaların sayısının artmasını zorunlu hale getirmiştir.

Bu kitapta, kentsel dönüşüm sürecinin hukuki boyutu, teorik ve uygulamalı bir yaklaşım ile ele alınmıştır. Bu süreçte karşılaşabilecek muhtemel sorunlara yönelik çözümler sunulmuş ve kamu hukuku ile özel hukuka konu uyuşmazlıklara ilişkin yargı süreçleri ve sorunlara bulunan çözümler mahkeme kararları ışığında açıklanmıştır. Böylece okuyucu ve uygulayıcıya, Kentsel Dönüşüm Hukukunun tüm yönlerini görebilme imkânı sunularak teoride ve pratikte karşılaşılabilecek sorunların çözümünde yardımcı olunmaya çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
    Kentsel Dönüşüm ve Gelişimi
    6306 Sayılı Kanunun Uygulama Alanları
    Yeniden Değerlendirme
    Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Uygulama Alanlarındaki Yetkileri
    Finansal Destekler
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
GİRİŞ  17
BİRİNCİ BÖLÜM:
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİMİ
I. KENT  21
II. KENTLEŞME  23
III. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TANIMI  26
IV. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AMACI VE GELİŞİMİ  28
V. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN UYGULAMA MODELLERİ  31
A. Alansal Temizleme  32
B. Kentsel Yeniden Canlandırma  32
C. Soylulaştırma  33
D. Kentsel Kalitenin Yükseltilmesi  34
E. Kentsel Yenileme  34
F. Kentsel Yeniden Yapılandırma/Geliştirme  35
G. Kentsel Yeniden Üretim  35
H. Kentsel İyileştirme  36
VI. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TARİHSEL GELİŞİMİ  36
A. Dünya’da Kentsel Dönüşümün Tarihsel Gelişimi  36
B. Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Tarihsel Gelişimi  40
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ AMAÇLAYAN KANUNLAR  42
A. 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun  43
B. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu  43
C. 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun  44
D. 3194 Sayılı İmar Kanunu  45
E. 5104 Sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu  46
F. 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu  46
G. 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun  47
H. 5543 Sayılı İskân Kanunu  47
İ. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesi  48
VIII. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN 6306 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANMASI  49
A. Genel Olarak 6306 Sayılı Kanun  49
B. 6306 Sayılı Kanunun Amacı  50
C. 6306 Sayılı Kanunun Kentsel Dönüşümü Amaçlayan Diğer Kanunlardan Farklılıkları  52
D. 6306 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Temel ve İlgili Kavramlar  53
1. Afet Kavramı  54
2. Rezerv Yapı Alanı Kavramı  54
3. Riskli Alan Kavramı  54
4. Riskli Yapı Kavramı  55
5. Uygulama Alanı Kavramı  55
6. Taşınmaz Kavramı  55
7. Yapı ve Bina Kavramları  55
8. Yapı Maliki Kavramı  55
9. Hak Sahibi Kavramı  55
10. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  55
11. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü)  56
12. İdare  56
13. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)  57
E. 6306 Sayılı Kanundaki Hükümlerin Niteliği  57
İKİNCİ BÖLÜM:
6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA ALANLARI
I. REZERV YAPI ALANLARI  61
A. Rezerv Yapı Alanı Tanımı  61
B. Rezerv Yapı Alanı Tespiti  62
1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Rezerv Yapı Alanı Tespiti  62
2. Proje Uygulama Alanı İçinde Rezerv Yapı Alanı Tespiti  64
C. Rezerv Yapı Alanı Tespitine Karşı Dava Yolu  66
D. Yargı Kararları  67
II. RİSKLİ ALANLAR  83
A. Riskli Alan Tanımı  83
B. Riskli Alan Kavramının Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması  84
1. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı  84
2. Yenileme Alanı  86
C. Riskli Alanın Tespiti ve İlanı  87
D. Riskli Alanda Uygulama  93
E. Riskli Alan Kararına Karşı Dava Yolu  97
1. Yargılama Usulü  97
2. Görevli Mahkeme  98
3. Davacı, Davalı ve Müdahil  98
4. Dava Açma Süresi  99
5. Yürütmenin Durdurulması  101
6. Savcı Düşüncesi ve Duruşma  102
7. Temyiz  102
F. Yargı Kararları  103
III. RİSKLİ YAPILAR  123
A. Riskli Yapı Tespiti  123
1. Genel Olarak  123
2. Yapı Malikleri Tarafından Riskli Yapı Tespitinin Yapılması  125
a. Tek Kişi Mülkiyetinde Bir Yapının Varlığı Halinde  125
b. Birlikte Mülkiyetin Varlığı Halinde  125
ba. Paylı Mülkiyete Tabi Yapılarda  126
bb. Elbirliği Mülkiyetine Tabi Yapılarda  130
bc. Kat Mülkiyetine Tabi Yapılarda  133
c. Yapı Maliki ile Arsa Malikinin Farklı Kişiler Olması Durumunda  134
d. Aile Konutu Açısından  135
3. Riskli Yapı Tespitinin Resen Yapılması  137
B. Riskli Yapı Tespiti Yapmaya Yetkili Kurum ve Kuruluşlar  139
C. Lisanslandırma İş ve İşlemleri  141
D. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Denetim Yetkisi  142
1. İşlemlerin Geçici Durdurulması  143
2. Yazılı Uyarı Cezası Verilmesi  143
3. Para Cezası Verilmesi  144
4. Lisansın İptal Edilmesi  144
5. Bakanlıkça Suç Duyurusunda Bulunulması  146
6. Bakanlığın İdari Yaptırımlarına Karşı Dava Yolu  146
7. Yargı Kararları  150
E. Riskli Yapı Tespiti Müracaatı ve Gerekli Belgeler  155
F. Riskli Yapı Tespiti Masrafları  156
G. Riskli Yapıların Tespiti Usulü  156
H. Riskli Yapı Tespitinin Engellenmesi ve Cezai Sorumluluk  159
İ. Yetki Devri  160
J. Tespit Raporunun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Gönderilmesi  161
K. Riskli Yapı Tespitinin Tapu Kütüğünün Beyanlar Hanesine İşlenmesi  162
L. Riskli Yapı Tespitine Karşı İtiraz Yolu  164
1. İtiraz Usulü  164
2. Teknik Heyetin Teşkili  168
a. Teknik Heyetin Çalışma Usul ve Esasları  168
b. Heyet Üyelerinin Mali Hakları  169
3. İtirazın İncelenmesi ve Sonucu  170
M. Riskli Yapı Tespitine Karşı Dava Yolu  171
1. Genel Olarak İdari Yargı  171
2. Görevli Mahkeme  172
3. Yetkili Mahkeme  173
4. Dava Dilekçesi  175
5. İdari Merci Tecavüzü  178
6. Ehliyet (Davacı)  181
7. Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Olup Olmama  183
8. Dava Açma Süresi  186
9. Husumet (Davalı)  190
10. Bağlantı Kararı  191
11. Fer’i Müdahale  192
12. Keşif ve Bilirkişi İncelemesi  194
13. Yürütmenin Durdurulması  195
14. İptal Kararının Hüküm ve Sonuçları  199
15. Yargılama Giderleri  200
16. İstinaf  202
17. İstinafta Yürütmenin Durdurulması  204
18. Temyiz  205
19. Kanun Yararına Temyiz  206
20. Riskli Yapı Tespitinde Başlıca Hukuka Aykırılık Nedenleri  207
21. Adli Yargıda Dava Açılması  207
22. Yargı Kararları  209
N. Tahliye ve Yıkım Süreci  223
O. Riskli Yapı Tespitinin 3. Kişilere Etkisi  227
1. Sözleşmelere Etkisi  227
a. Kira Sözleşmesine Etkisi  228
b. Kullanım Ödüncü Sözleşmesine Etkisi  233
2. Sınırlı Ayni Haklara Etkisi  234
3. Şerhlere Etkisi  238
4. Özel Bir Durum Olarak Aile Konutuna Etkisi  239
5. Yargı Kararları  241
P. Kat Mülkiyeti/Kat İrtifakının Paylı Mülkiyete Dönüşmesi  259
1. Pay, Paydaş ve Arsa Payı Kavramları  260
2. Arsa Payının Tespiti  261
3. Arsa Payının Düzeltilmesi Davası  263
4. Yargı Kararları  269
5. Arsa Payının Düzeltilmesi Davasının Riskli Yapı Uygulamalarına Etkisi  272
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
YENİDEN DEĞERLENDİRME
I. KARAR AŞAMASI  273
A. Genel Olarak  273
B. Oybirliği İle Karar Alınması Süreci  274
C. En Az 2/3 Pay Çoğunluğu İle Karar Alınması Süreci  281
D. Riskli Yapının Güçlendirilmesi  284
E. Son Toplantı İhtarı ve Anlaşma Sağlanamaması Hâli  287
F. Karara Katılmayan Paydaşların Hakları ve Hukuki Yollar  288
1. Davacı  290
2. Davalı  291
3. Dava Açma Süresi  292
4. Görevli ve Yetkili Mahkeme  293
5. Yargı Kararları  295
G. 2/3 Çoğunluk Kararının Hükümsüzlüğünün İmzalanan Sözleşmeye Etkisi  302
II. PAY SATIŞI  304
A. Başvuru  306
B. Bedel Tespiti ve Satış Kararı  307
C. Tebligat Süreci ve Açık Artırma  308
D. Payın Mülkiyetinin Kazanılması  310
E. Satış İşleminin Geçersiz Sayılması ve Yeniden Satış Hâli  312
F. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Takdir Yetkisi ve 3. Kişilere Satış  313
G. Dava Yolu  314
H. Yargı Kararları  315
İ. En Az 2/3 Pay Çoğunluğu İle Anlaşılamaması Halinde Taşınmazın Durumu  327
J. Yargı Kararları  328
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ
UYGULAMA ALANLARINDAKİ YETKİLERİ
I. KAMULAŞTIRMA YETKİSİ  339
A. Genel Olarak Kamulaştırma  339
B. Kamulaştırmanın Şartları  340
1. Kamulaştırmanın Yetkili İdarece Yapılması  340
2. Kamulaştırmanın Kamu Yararı Amacıyla Yapılması  341
3. Kamulaştırmanın Taşınmaz, Kaynak veya İrtifak Hakkı Üzerinde Yapılması  341
4. Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi  342
C. Kamulaştırmanın Aşamaları  344
1. Kamulaştırmanın İdari Aşaması  344
a. Kamulaştırma Bedeli İçin Yeterli Ödenek Temin Edilmesi  344
b. Kamu Yararı Kararı  344
c. Kamulaştırılacak Taşınmazın Belirlenmesi  345
d. Kamulaştırma Kararının Alınması ve Tapu Siciline Şerh  346
e. Kamulaştırma Bedelinin Belirlenmesi ve Satın Alma Usulüne Başvurulması  347
2. Kamulaştırmanın Adli Aşaması  348
D. Kamulaştırma İşleminin İptali  351
II. ACELE KAMULAŞTIRMA YETKİSİ  352
A. Genel Olarak  352
B. 6306 sayılı Kanun Kapsamında Acele Kamulaştırma  354
1. Cumhurbaşkanınca Alınan Acele Kamulaştırma Kararı  354
2. Dava Yolu  356
3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Alınan Acele Kamulaştırma Kararı  356
4. Dava Yolu  358
C. Yargı Kararları  359
III. PLANLAMA YETKİSİ  379
A. Genel Olarak Planlama ve İmar Planları  380
1. Nazım İmar Planları  381
2. Uygulama İmar Planları  382
3. Tamamlayıcı Planlar  382
B. Kentsel Tasarım Projesi  383
C. İmar Planlarının Hazırlanması ve Yürürlüğe Girmesi  383
D. İmar Planlarında Bakanlığın Yetkisi  384
E. Riskli Yapıların Bulunduğu Parsellerde Bakanlığın Planlama Yetkisi  385
F. Riskli Alanlarda ve Rezerv Yapı Alanlarında Bakanlığın Planlama Yetkisi  386
IV. BAKANLIĞIN DİĞER YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ  388
BEŞİNCİ BÖLÜM:
FİNANSAL DESTEKLER
I. KİRA YARDIMI  393
A. Genel Olarak  393
B. Malikler İçin Kira Yardımı  399
C. Kiracılar ve Sınırlı Ayni Hak Sahipleri İçin Kira Yardımı  402
D. Dava Yolu  407
II. KREDİ DESTEĞİ  407
A. Yıkım Kredisi  407
B. Güçlendirme Kredisi  408
C. Yapım ve Edinme Kredileri  409
D. Bakanlığın Denetim Yetkisi, Sigorta ve Teminat  411
III. KREDİ FAİZ DESTEĞİ  413
IV. DİĞER DESTEKLER  418
V. KREDİ VE FAİZ DESTEĞİ BAŞVURULARINA KARŞI DAVA YOLU  419
VI. MUAFİYET VE HARÇLAR  420
SONUÇ  423
Kaynaklar  429
Kavram Dizini  437