Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (31)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Kat Mülkiyeti Kanunu Şerhi

Kat Mülkiyeti Kanunu ŞerhiSayfa Sayısı
:  
1192
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
9786054490356

165,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...SUNUŞ

 

Kat mülkiyeti uygulamasının yaygınlaşması, bu alandaki uyuşmazlıkların artmasına ve karmaşıklaşmasına neden olmuştur. Kat mülkiyeti ile ilgili temel kanun 23.06.1965 tarih ve 634 sa¬yılı Kat Mülkiyeti Kanunu (RG, 02.07.1965 / 12038) olup; yayımlan¬dıktan altı ay sonra 02.01.1966 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ka¬nunda günün gereksinimlerine uygun olarak 30.04.1969 tarih ve 1166 sayılı, 13.04.1983 tarih ve 2814 sayılı, 14.11.2007 tarih ve 5711 sa¬yılı, 23.06.2009 tarih ve 5912 sayılı kanunlarla değişiklikler yapılmış¬tır. Kitabımızda Kat Mülkiyeti Kanunu, doktrindeki görüşler ve özellikle Yargıtay uygulaması perspektifinden irdelenip açıklanmış¬tır. Ayrıca her başlıktan sonra konuyla ilgili en güncel ve emsal yük¬sek mahkeme içtihatlarına özetiyle birlikte çalışmamada yer veril¬miştir. Yararlı olması dileklerimizle...

Ankara, Mayıs 2012 İlknur ARSLAN Mustafa KIRMIZI

 

İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ AYIRIM KAT MÜLKİYETİ KANUNU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR İÇTİHATLAR KAT MÜLKİYETİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler A) Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı AÇIKLAMA 39 II- Tarifeler Md.2 41 AÇIKLAMA 42 İÇTİHATLAR 45 III- Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Niteliği Md.3 47 AÇIKLAMA 49 1. Kat mülkiyeti özel bir mülkiyettir 49 2. Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin arsa pa¬ yının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gös¬ terilmesi suretiyle kurulur 50 3. Arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurulabilir 51 4. Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi¬ dir, bu Kanunda gösterilen şartlar uyarınca kat mülkiyetine resen çevrilir 53 İÇTİHATLAR 54 AÇIKLAMA 68 1. Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir 68 2. Kanun gereğince her halde ortak yer sayılan yerler ve şeyler 69 3. Ortaklaşa kullanma, korunma ve faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler 70 İÇTİHATLAR 70 B) Bağlantılar I- Bağımsız Bölümlerle Arsa Payı Arasın cı ti Kİ 1. Kat mülkiyetinin başkasına devri veya miras yoluyla geçmesi halinde, ona bağlı arsa payı da birlikte geçer 78 2. Anagayrimenkulde kat mülkiyetine bağlanma¬ mış veya lehine kat irtifakı kurulmamış arsa payı bırakılamaz 78 3. Kat mülkiyetini kayıtlayan haklar, kendiliğin¬ den arsa payını da kayıtlar 79 4. Kat irtifakına konu olan arsa üzerinde bu hakla bağdaşması mümkün olmayan irtifaklar kuru¬ lamaz 79 5. Tapuya tescil edilmiş önceki haklar kat mülki¬ yetini de kayıtlar 79 İÇTİHATLAR 80 II- Bağımsız Bölümlerle Eklentiler ve Ortak Yerler Arasındaki Bağlantı Md.6 82 AÇIKLAMA * 83 1. Eklentiler, ait olduğu bağımsız bölümün bütün¬ leyici parçası sayılır 83 2. Eklentiler kat mülkiyeti kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilir 84 3. Bağımsız bölüm üzerinde kat mülkiyetiyle ve diğer kat maliklerinin haklariyle bağdaşması mümkün olmayan irtifaklar kurulamaz 85 4. Bağımsız bölümlerin başkasına devri, kayıt¬ lanması veya kiralanması halinde, eklentiler ve ortak yerler de kendiliğinden devredilmiş, ka¬ yıtlanmış veya kiralanmış olur 85 İÇTİHATLAR 85 C) Ortaklığın (Şüyuun) Giderilmesi ve Öncelikle Satmalına (Şüf a Hakkı I- Ortaklığın Giderilmesi Md.7 87 AÇIKLAMA 88 1. Kat mülkiyetine veya kat irtifakına tabi olan gayrimenkulde ortaklığın giderilmesi istenemez 88 2. Bağımsız bölümler, bağımsız bir gayrimenkul gibi dava ve takip konusu olabilir, bunlar hak¬ kında ortaklığın giderilmesi istenebilir 89 İÇTİHATLAR 89 II- Öncelikle Satmalına Hakkı Md.8 94 AÇIKLAMA 94 1. Bağımsız bölümlerinden birinin veya kat irtifa¬ kı bağlanmış arsa payının satılması halinde di¬ ğer kat maliklerinin veya irtifak hakkı sahiple¬ rinin öncelikle satın alma hakkı yoktur 94 2. Bir bağımsız bölümün paydaşlarından birinin kendi payını başkasına satması halinde öteki paydaşlar, öncelikle satınalma hakkını kullana¬ bilirler 95 3. Sözleşmede bu maddenin aksine hüküm konu¬ labilir 95 İÇTİHATLAR 96 D) Genel Hükümlerin Uygulanma Alanı Md.9 98 AÇIKLAMA 98 1. Kat mülkiyetinden doğan anlaşmazlıkların ka¬ rara bağlanmasında uygulanacak hükümler 98 2. Kat mülkiyetinden doğan anlaşmazlıkların ka¬ rara bağlanmasında genel hükümlerin uygu¬ lanması 99 İÇTİHATLAR 99 İKİNCİ BÖLÜM Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması AÇIKLAMA 108 1. Kat mülkiyeti ve kat irtifakı resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğar 108 2. Gayrimenkulun yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz 108 3. Birden çok bağımsız bölümünün kat mülkiyeti kütüğüne tek bağımsız bölüm olarak tescil edi¬ lebilme şartları 108 4. Kat mülkiyetinin mahkeme kararıyla kurulması (Ortaklığın kat mülkiyeti kurulması yoluyla gi¬ derilmesi) 109 5. Gelirinin ortak giderlere harcanması için veya başka bir amaçla ortak yararlanmaya tahsis edi¬ len bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütü¬ ğüne tescili 110 İÇTİHATLAR 111 B) Kat Mülkiyeti Kütüğü Md.ll 129 AÇIKLAMA 129 1. Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, Tapu Sicili Tüzü¬ ğüne göre tutulacak kat mülkiyeti kütüğüne tescil olunur 129 2. Henüz kadastrosu yapılmamış olan yerlerde kat mülkiyeti ve kat irtifakı 129 C) Kat Mülkiyetinin Kurulması I- İstem ve Belgeler Md.12 130 AÇIKLAMA 131 1. Kat mülkiyetinin kurulması için istemde bulu¬ nacaklar 131 2. Kat mülkiyetinin kurulması için tapu idaresine sunulacak belgeler 131 II- Sözleşme ve Tescil Md.13 132 AÇIKLAMA 133 1. Tapu memurunun kat mülkiyeti veya kat irtifa¬ kı kurulmasına dair resmi sözleşmeyi düzenle¬ mesi 133 2. Kat mülkiyetinin kurulması halinde anagayri- menkulün kayıtlı bulunduğu tapu kütüğü sayfa¬ sındaki mülkiyet hanesinin kapatılması ve ba¬ ğımsız bölümlerin tescili 134 3. Anagayrimenkulün sayfasında evvelce mevcut olan haklara ait sicil kayıtlarının akıbeti 134 4. Bağımsız bölüm malikine verilecek belgeler 135 İÇTİHATLAR 135 D) Kat İrtifakının Kurulması Md.14 137 AÇIKLAMA 138 1. Kat irtifakının kurulması 138 2. Kat irtifakının ilgili bulunduğu bağımsız bö¬ lüme tahsisi istenen arsa payının arsanın kayıtlı olduğu kütüğün beyanlar hanesinde belirtilmesi 138 3. Yapının tamamlanmasından sonra kat irtifa¬ kının kat mülkiyetine çevrilmesi 139 İÇTİHATLAR 139 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları A) Kat Maliklerinin Hakları I- Bağımsız Bölüm Üzerinde Md.15 145 AÇIKLAMA 145 İÇTİHATLAR 146 II- Ortak Yerler üzerinde Md.16 148 AÇIKLAMA 148 1. Kat maliklerinin anagayrimenkulün ortak yer¬ lerine malik olmaları* 149 2. Kat maliklerinin ortak yerlerde kullanma hakkı 149 İÇTİHATLAR 150 B) Kat İrtifakı Sahibinin Hakları Md.17 166 AÇIKLAMA 167 1. Kat irtifakı sahipleri, ortak arsa üzerinde yapı¬ lacak yapının, sözleşmede yazılı süre içinde başlaması ve tamamlanması için kendilerine düşen borçların yerine getirilmesini, karşılıklı olarak isteme ve dava etme hakkına sahiptirler 167 2. Kat irtifakı sahipleri yapının tamamlanması için kendi aralarından veya dışarıdan bir veya birkaç kişiyi yönetici olarak tayin edebilirler 168 3. Kat irtifakı kurulmuş anagayrimenkulün yöne¬ timinde kat mülkiyeti hükümlerinin uygulan¬ ması 168 İÇTİHATLAR 169 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları A) Kat Maliklerinin Borçları AÇIKLAMA 1. Kat maliklerinin gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken uyacakları kurallar 2. Kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümle¬ rin bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhan¬ gi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanması 176 İÇTİHATLAR 177 II- Anagayrimenkulün Bakımı, Korun¬ ması ve Zarardan Sorumluluk Md.19 214 AÇIKLAMA 215 1. Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar 216 2. Kat maliklerinin anagayrimenkulün ortak yer¬ lerinde inşaat, onarım ve tesisler veya yaptıra- bilmesi için gerekli şartlar 216 3. Kat maliklerinin anagayrimenkule ve diğer ba¬ ğımsız bölümlere verdiği zararlardan sorumlu¬ luğu 217 İÇTİHATLAR 218 III- Anagayrimenkulün Genel Giderleri- AÇIKLAMA 317 1. Kat malikleri giderlere ve giderler için toplana¬ cak avansa katılmak zorundadırlar 317 2. Kat malikleri ortak yer veya tesislerden yarar¬ lanmaktan vazgeçerek giderlere katılmaktan kaçınamazlar 318 3. Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanu¬ na ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir 319 4. Gidere katılanların rücu hakkı 320 5. Ortak giderler için toplanan aidatların tabi ol¬ duğu zamanaşımı 321 6. KMK′nin 20.maddesi hükmünün kat irtifaklı taşınmazlarda uygulanması 321 İÇTİHATLAR 321 IV- Sigorta Anlaşması Md.21 359 AÇIKLAMA 360 1. Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler zorunlu deprem sigortasına tabidir 360 2. Anagayrimenkulün sigorta yapılması halinde kat malikleri, sigorta giderlerine, arsa payları oranında, katılmakla yükümlüdürler 360 3. Anagayrimenkulün tümünün harap olması ha¬ linde alınacak sigorta bedeli, aksine sözleşme olmadıkça, kat maliklerine, arsa paylan oranın¬ da paylaştırılır 361 4. Yalnız bir veya bir kaç bağımsız bölüm veya eklentisi veya ortak yerlerden bir kısmı hasara uğramışsa, alınacak sigorta bedelinin harcan¬ ması 361 5. Bağımsız bölümlerin sigorta ettirilmesi 361 V- Ortak Giderlerin Teminatı Md.22 361 AÇIKLAMA 362 1. Kat malikinin payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak de¬ vamlı bir şekilde faydalananların sorumluluğu 362 2. Kat malikinin borcunun alınamaması duru¬ munda borçlu kat malikinin bağımsız bölümü üzerine ipotek tesis edilebilir 364 3. Kat maliklerinin, gider borcunu ödemeyen kat maliki veya diğer sorumlulardan olan alacakları önceliklidir 365 İÇTİHATLAR 365 VI- Müsaade Mecburiyeti Md.23 387 AÇIKLAMA 387 1. Bağımsız bölüme girişe izin verilmesi 388 2. Anagayrimenkulün bir kısmının harap olması halinde oluşacak bağımsız bölümlere girme zo¬ runluluğu 389 3. Bağımsız bölüme girilmesi nedeniyle kat ma¬ liklerinin veya orada başka sıfatla oturanların uğrayacakları zararın giderilmesi 389 4. Bağımsız bölüm malikinin giriş izni vermemesi olasılığında Sulh Hukuk Mahkemesine başvu¬ rulabilir 389 İÇTİHATLAR 391 AÇIKLAMA 406 1. Anagayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ti¬ caret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölü¬ münde hiçbir şekilde yapılamayacak işler 406 2. Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde kat malikle¬ ri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açı¬ labilecek müesseseler 408 3. Kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümün Kanunda sayılan işyerleri olarak kul¬ lanılabileceğine ilişkin kat malikleri kurulu ka¬ rarının bütün bağımsız bölümlerin kat mülkiye¬ ti kütüğündeki sahifelerine şerh verilmesi 409 4. Meskenlerdeki avukatlık ve hukuk bürolarının durumu 409 İÇTİHATLAR 410 VIII- Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyeti.... Md.25 432 AÇIKLAMA 434 1. Kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mül¬ kiyet hakkının devrinin istenebilmesi 435 2. Çekilmezliğin her halde mevcut farz edildiği durumlar 436 3. Mülkiyetin diğer kat maliklerine devri için da¬ va açabilecek olanlar 437 4. Devredilecek bağımsız bölümün değerinin be¬ lirlenmesi 438 5. Dava açılması durumunda hakim tarafından yapılacak işlemler 438 6. Dava hakkının düşmesi 439 a. Hak düşürücü süre 439 b. Dava Sebebinin Ortadan Kalkması 439 İÇTİHATLAR 440 B) Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları Md.26 449 AÇIKLAMA 450 1. Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları 450 2. Kat irtifakı sahibinin arsa payının devri 451 3. Yapının kanuni süre içinde yapılamaması sebe¬ biyle kat irtifakının düşmesine neden olan kat irtifakı sahibinin yükümlülüğü 454 İÇTİHATLAR 454 BEŞİNCİ BÖLÜM Anagayrimenkulün Yönetimi AÇIKLAMA * 459 İÇTİHATLAR 459 B) Yönetim Planı Md.28 462 AÇIKLAMA 462 1. Yönetim planında yer alacak hükümler 462 2. Yönetim planının hukuki niteliği 464 3. Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde uygulanacak hükümler 464 4. Yönetim planının değiştirilmesi 464 5. Yönetim planı ve yönetim planında yapılan de¬ ğişikliklerin bağlayıcılığı 465 6. Yönetim Planı ve yönetim planında yapılan de¬ ğişikliklerin tarihinin kat mülkiyeti kütüğünde gösterilmesi 465 İÇTİHATLAR 466 C) Kat Malikleri Kurulunun Toplantısı ve Kararları I- Toplantı Zamanı Md.29 482 AÇIKLAMA 483 1. Kat malikleri kurulu ile toplu yapılardaki kurul¬ ların olağan toplantı zamanları 483 2. Kat malikleri kurulu ile toplu yapılardaki kurul¬ ların olağan üstü toplantı zamanları 484 İÇTİHATLAR 485 AÇIKLAMA 490 1. Toplantı ve karar yeter sayısı 490 2. Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle yapıla¬ cak ikinci toplantının zamanı ve karar yeter sa¬ yısı 491 İÇTİHATLAR 492 AÇIKLAMA 497 1. Kat maliklerinin oy hakkı, oy hakkında arsa payı oranının önemli olmaması 497 2. Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bö¬ lümü olan kat malikinin oy hakkı 497 3. Bir bağımsız bölümün birden çok maliki varsa bunların kat malikleri kurulunda temsili 497 4. Ehliyetsiz kat malikinin kat malikleri kuru¬ lunda temsili 498 5. Kat malikleri kuruluna katılmakla birlikte oy kullanamayacak olan kat maliki 498 6. Kat malikleri kurulunda vekil aracılığıyla oy kullanılması 498 İÇTİHATLAR 499 IV- Kararlar Md.32 507 AÇIKLAMA 508 1. Anagayrimenkul kat malikleri kurulu tarafın¬ dan yönetilir 508 2. Kararların bağlayıcılığı 508 3. Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yö¬ netiminden kaynaklanan uyuşmazları çözüm merci 509 4. Kat malikleri kurulu kararlarının deftere kay¬ dedilmesi 512 5. Aynı konuda verilmiş önceki kararların ilerde çıkan anlaşmazlıkların çözümünde de dikkate alınabilmesi 513 İÇTİHATLAR 513 V- Hakimin Müdahalesi Md.33 529 AÇIKLAMA 530 1. Kat Malikleri Kurulunca verilen kararlara ha¬ kimin müdahalesi 530 2. Kat malikleri ya da bağımsız bölümden yarar¬ lanan kimsenin borç ve yükümlerini yerine ge¬ tirmemesi yüzünden zarar gören kat malikinin hakimin müdahalesini talep hakkı 531 3. Hakimin müdahalede dikkate alacağı hususlar 532 4. Tespit edilen süre içinde hâkimin kararının ye¬ rine getirilmemesinin müeyyidesi 533 5. Kat malikleri kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalarda yöneticiye husumet yöneltilebilir 533 İÇTİHATLAR 534 D) Yönetici I- Atanması Md.34 562 AÇIKLAMA 563 1. Anagayrimenkulün yönetimi bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler 563 2. Yönetici atanması zorunluluğu 564 3. Bağımsız bölümleriiıtamamı bir kişiye aitse bu kişi kanunen yönetici durumundadır 564 4. Yönetici seçiminde aranacak çoğunluk 564 5. Yönetici her yıl yeniden atanır 565 6. Yöneticinin mahkemece atanması 565 7. Mahkemece atanan yöneticinin değiştirilmesi 566 8. Yöneticinin teminat göstermesi 566 9. Yöneticiyle ilgili bilgilerin anagayrimenkulün girişinde görülecek bir yere asılması 567 İÇTİHATLAR 567 II- Yöneticinin Görevleri 1. Genel Yönetim İşlerinin Görülmesi Md.35 581 AÇIKLAMA 583 1. Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirti¬ lir 583 2. Yöneticinin görevleri yönetim planında belir¬ lenmemişse 583 İÇTİHATLAR 584 2. Defter Tutulması ve Belgelerin Sak¬ lanması Md.36 599 AÇIKLAMA 599 1. Yöneticinin defter tutma zorunluluğu 600 2. Defterin notere kap artırılması 600 3. Defter tutulmamasınm müeyyidesi 600 İÇTİHATLAR 600 3. İşletme Projesinin Yapılması Md.37 602 AÇIKLAMA 603 1. Yönetici tarafından işletme projesi yapılması 603 2. Projede özellikle gösterilmesi gereken düzen¬ lemeler 603 3. İşletme projesinin kat maliklerine veya bağım¬ sız bölümden fiilen yararlananlara bildirilmesi 603 4. Proje ve kat malikleri kurulunun işletme gider¬ leri ile ilgili kararlarının hukuki niteliği 604 İÇTİHATLAR 605 III- Sorumluluğu AÇIKLAMA 610 1. Yöneticinin kat maliklerine karşı sorumluluğu 610 2. Kurul kararlarının iptaline ilişkin davaların, kat maliklerini temsilen yöneticiye husumet yönel¬ tilmesi suretiyle açılabilmesi 611 3. Yönetici tarafından davanın duyurulması 611 İÇTİHATLAR 612 AÇIKLAMA 641 1. Yöneticinin yönetim planında yazılı zamanlar¬ da hesap vermesi 641 2. Yöneticinin yönetim planında yazılı zamanlar dışında hesap vermesi 641 İÇTİHATLAR 642 XV Tankları MH dft f*dQ AÇIKLAMA 649 1. Yöneticinin haklan konusundaki kural 649 2. Yöneticinin istifası 650 3. Yöneticiye ücret ödenmesi 650 4. Kat malikleri arasından seçilen yöneticinin nor¬ mal yönetim giderlerine katılması 650 İÇTİHATLAR 651 E) Yönetimin Denetlenmesi Md.41 655 AÇIKLAMA 656 1. Kat malikleri kurulunun yöneticiyi denetlemesi 656 2. Yöneticinin denetlenmesi zamanı 656 3. Kat malikleri kurulunun denetim işini devret¬ mesi 657 4. Denetim raporlarının deftere kaydedilmesi 657 İÇTİHATLAR 658 F) Yenilik ve İlaveler I- Faydalı Olanlar Md.42 661 AÇIKLAMA 663 1. Kat malikleri, anagayrimenkulün ortak yer¬ lerinde kendi başlarında bir değişiklik yapa¬ mazlar 663 2. Özürlülerin yaşamı için zorunluluk göstermesi halinde anagayrimenkulün ortak yerlerinde ya¬ pılacak değişiklikler 664 3. Yenilik ve ilavelerin giderlerinin karşılanması 665 4. Anagayrimenkulün ısıtma sisteminin dönüştü¬ rülmesi 665 5. Anagayrimenkulün ısıtma sisteminin dönüştü¬ rülmesinden kaynaklanan giderlerin paylaştı¬ rılması 667 6. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 668 7. Isıtma sisteminin değiştirilmesi yönündeki ka¬ rarların yönetim planına etkisi 668 İÇTİHATLAR 668 II- Çok Masraflı veJLüks Olanlar Md.43 680 AÇIKLAMA 681 1. Yapılması arzu edilen yenilik ve ilaveler çok masraflı ise bunlardan faydalanmak istemi yen kat maliki gidere katılmak zorunda değildir 681 2. Başlangıçta giderlere katılmıyan kat malikinin sonradan giderlere katılması 683 İÇTİHATLAR 683 III- Bağımsız Bölüm İlavesi Md.44 686 AÇIKLAMA 688 1. Bağımsız bölüm ilavesi için gerekli şartlar 688 2. İlave ve genişletmelere muvafakat etmekle be¬ raber kendisi katılmak istemiyen kat malikleri¬ nin arsa paylarının akıbeti 689 3. Yeni oluşan bağımsız bölümün kat mülkiyeti kütüğüne kaydı 690 İÇTİHATLAR 690 G) Temliki Tasarruflar ve Önemli İşler Md.45 701 AÇIKLAMA 701 1. Anagayrimenkulün bir hakla kayıtlanması veya arsanın bölünmesi ve bölünen kısmın mülkiye¬ tinin başkasına devrolunması gibi temliki tasar¬ ruflar 702 2. Anayapının dış duvarlarının, çatı veya damının reklam maksadiyle kiralanması gibi önemli yö¬ netim işleri 702 İÇTİHATLAR 703 ALTINCI BÖLÜM Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi A) Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi I- Anagayrimenkulün Arsasiyle Birlikte Yok Olması veya Kamulaştırılması İle Md.46 713 AÇIKLAMA 714 1. Kat mülkiyeti sicildeki kaydın silinmesiyle so¬ na erer 715 2. Bütün bağımsız bölümlerin bir tek kişinin mül¬ kiyetinde toplanmasının kat mülkiyetinin sona ermesine etkisi 715 3. Sicil kaydının silinmesi için talep ve sicil kay¬ dının silinmesinden sonra yapılacak işlem 715 4. Bağımsız bölümlerden biri bir ayni hakla veya sicile şerh verilen bir şahsi hakla kayıtlanmış olması halinde sicil kaydının silinmesi 716 5. Anagayrimenkulün arsasiyle birlikte tamamen yok olması veya kamulaştırılması 717 İÇTİHATLAR 717 II- Anayapının Harap Olması Md.47 725 AÇIKLAMA 726 1. Anayapının tümünün harap olması 727 2. Anayapının bağımsız bölümlerinden biri ya da birkaçı harap olmuşsa 727 3. Anayapının bağımsız bölümlerinden birkaçı ha¬ rap olmuşsa 729 4. Harabolan bağımsız bölümler üzerindeki kat mülkiyetinin akıbeti 730 İÇTİHATLAR 730 III- Bildirme Ödevi ve Kaydın Silinmesi Md.48 736 AÇIKLAMA 737 1. Bildirme ödevi 737 2. Kaydın silinmesi 738 3. Tümü harabolan anayapının arsasında malik veya ortak malikler tarafından yine kat mülki¬ yeti esasına göre yeni bir yapı yapılması 738 B) Kat İrtifakının Sona Ermesi Md.49 738 AÇIKLAMA 739 1. Malik veya ortak maliklerin talebi ile kat irtifa¬ kının sona ermesi 739 2. Kat irtifakının arsanın yok olması veya kamu¬ laştırılması nedeniyle sona ermesi 739 3. Kat irtifakının mahkeme kararıyla sona erdiril¬ mesi 740 İÇTİHATLAR 740 YEDİNCİ BÖLÜM Son Hükümler AÇIKLAMA 755 İÇTİHATLAR 756 B) Yeni Duruma Uyma I- Medeni Kanunun Yürürlüğe Girme¬ sinden Sonra Kurulan İrtifaklarda Md.51 759 AÇIKLAMA 760 İÇTİHATLAR 760 II- Medeni Kanundan Önce Kurulmuş Ulan riaKiarua ivlcl.Sz......... AÇIKLAMA 766 İÇTİHATLAR * 767 III- Medeni Kanuna Göre Kurulmuş Kat İrtifaklarının Yönetimi Md.53 769 AÇIKLAMA 770 C) Özel Kanuna Göre Ortaklaştırma (Şüyulandırma) Halinde Kat Mülki¬ yetinin Durumu Md.54 770 AÇIKLAMA 771 1. Ortaklığın malikler tarafından yapılan anlaşma şartlarına göre giderilmesi 771 2. Ortaklar arasında bir anlaşma sağlanamamış olması durumunda ortaklığın giderilmesi 772 3. Sulh mahkemesi kararının tebliğinden başlıyarak bir ay içinde bedel ödenmemesi ha¬ linde ortaklığın giderilme şekli 773 İÇTİHATLAR 773 D) Harçlar ve Vergiler Md.55 781 AÇIKLAMA 782 1. Kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulması her çeşit harç ve vergiden muaftır 782 2. Kurulan kat mülkiyetleri belediye ve vergi dai¬ resine bildirilir 782 E) Belediyesi Olmayan Yerlerdeki Du- AÇIKLAMA 783 SEKİZİNCİ BOLUM Devre Mülk Hakkı AÇIKLAMA 785 1. Devre mülk hakkının tanımı 785 2. Devre mülk hakkı genel anlamda mülkiyet ve irtifak hakkı tanımları ile bire bir örtüşmeyen kendine özgü bir yapıya sahiptir 785 3. Devre mülk hakkı, 4077 sayılı Tüketicinin Ko¬ runması Hakkında Kanun′un ek 6/B maddesi hükmünde düzenlenmiş devre tatil sözleşme¬ sinden farklıdır 786 İÇTİHATLAR 786 AÇIKLAMA 791 1. Devre mülk hakkı tesis edilecek mesken olarak kullanılmaya elverişli yapı veya bağımsız bö¬ lüm üzerinde devre mülk hakkı sahiplerinin sa¬ hip olacağı müşterek mülkiyet payının (söz¬ leşmede aksi kararlaştırılmamışsa) devrelerin sayı ve süreleri esas alınarak eşit bir biçimde belirlenir 791 2. Devre mülk hakkı ancak mesken nitelikli yapı¬ larda kurulabilir 792 3. Devre mülk üzerinde bu hakla bağdaşan ayni haklar tesis edilebilir 792 İÇTİHATLAR 793 AÇIKLAMA 794 AÇIKLAMA 795 1. Devre mülk sözleşmesi yapılmalıdır 795 2. Devre mülk hakkı kurulan yapı veya bağımsız bölüm için yönetici atanması 796 İÇTİHATLAR 797 AÇIKLAMA 800 AÇIKLAMA 801 1. Devre mülk hak sahipleri dönem sonunda ba¬ ğımsız bölüm veya yapıyı sözleşme hükümleri gereğince boşaltmaya ve yeni hak sahibine tes¬ lime mecburdurlar 801 2. Dönem süresi sonunda tahliye olmadığı takdir¬ de yapılacak işlem 802 ÖUM AÇIKLAMA 802 DOKUZUNCU BÖLÜM Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler MADDE GEREKÇESİ 803 AÇIKLAMA 804 1. Toplu yapı birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıyı ifade eder 804 2. Toplu yapı kapsamındaki imar parsellerinin bi¬ tişik veya komşu olmaları şarttır 805 3. Toplu yapı kapsamındaki her imar parseli, kat irtifakının veya kat mülkiyetinin tesisinde ayrı ayrı dikkate alınır 805 4. Yapılar tamamlandıkça, tamamlanan yapılara ilişkin kat irtifakları kat mülkiyetine çevrilebilir 806 5. Maddenin düzenlemesinden anlaşılması gere¬ kenler 806 a.Toplu yapıdan söz edebilmek için; 806 b.İmar parsellerinin kat mülkiyeti kurulması aşamasındaki durumu 807 6. Toplu yapıyı oluşturan parsel veya parsellerin tümünde kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulması şarttır 807 İÇTİHATLAR 807 Ortak Yprlpr Mrl (1 814 MADDE GEREKÇESİ 815 AÇIKLAMA 815 1. Toplu yapı kapsamındaki bağımsız bölümlerin ortak kullanma ve faydalanmasına tahsis edil¬ miş bulunan parsellerin tapu siciline kaydı 815 2. Toplu yapı kapsamında bulunan birden çok ya¬ pının ortak sosyal ve alt yapı tesislerinin huku¬ ki durumu 816 Vaziyet Plân ve Projeleri Md.68 816 MADDE GEREKÇESİ 817 AÇIKLAMA 817 1. Toplu yapılarda, yapıların konumları, ortak ni¬ telikteki yerler ve tesisler, bunların kullanılış amaç ve şekilleri vaziyet plânında ve projelerde belirtilir 818 2. Kamuya ayrılan yerlerin düzenlenmesi, işletil¬ mesi ve bakımı, toplu yapı yönetimince üstleni- lebilir 818 3. Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti Ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik 819 MADDE GEREKÇESİ 820 AÇIKLAMA 821 1. Toplu yapı kapsamında bulunan parsel ve par¬ sellerdeki birden çok bağımsız bölümü kapsa¬ yan ana yapıda ortak yerleri bulunan blok yapı¬ ların yönetimi 822 2. Bir parselde blok niteliğinde olmayan yapılar varsa veya bu nitelikteki yapılarla blok yapılar aynı parselde yer alıyorsa, kendi sorunlarına ve o parsele ait ortak yerlerin yönetimi 822 3. Blokların ve blok niteliğinde olmayan yapıların yönetim şekli yönetim planında gösterilir 823 4. Bir adada birden çok parsel yer alıyorsa, adayı oluşturan parsellere ait ortak yerler, o adada bu¬ lunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan ada kat malikleri kurulunca yönetilir 824 5. Toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve te¬ sislerin yönetimi 825 İÇTİHATLAR 826 Yönetim Plânı ve Değiştirilmesi Md.70 830 MADDE GEREKÇESİ 830 AÇIKLAMA 830 1. Toplu yapı kapsamındaki yapı ve yerler için tamamını kapsayan bir tek yönetim plânı dü¬ zenlenir 831 2. Yönetim planının bağlayıcılığı 831 3. Yönetim planının değiştirilmesi 831 4. Geçici yönetim planının değiştirilmesi 832 İÇTİHATLAR 832 Yönetici ve Denetçi Atama Md.71 835 MADDE GEREKÇESİ 836 AÇIKLAMA 836 1. Yönetici ve denetçi atanması 836 2. Yönetici ve denetçi atanmasında aranacak ço¬ ğunluk 837 Ortak Giderlere Katılma Md.72 837 MADDE GEREKÇESİ 838 AÇIKLAMA 838 1. Ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderlerin karşılanması 838 2. Blok kat malikleri, toplu yapı temsilcileri ve geçici yönetim kurulu kararlarının hukuki nite¬ liği 838 3. Kat malikleri toplu yapı ortak gider payını ve toplanacak avansı ödemekten kaçınamazlar 839 4. Ortak giderlerin ödenmemesi halinde uygula¬ nacak yaptırım 839 İÇTİHATLAR 839 MADDE GEREKÇESİ 841 AÇIKLAMA 841 1. Yönetim planında geçici yönetim kurulması öngörülebilir 841 Uygulanacak Diğer Hükümler Md.74 842 MADDE GEREKÇESİ 842 AÇIKLAMA 842 Görevli Mahkeme Ek Md.l 842 AÇIKLAMA 842 1. KMK′den doğacak uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme 842 İÇTİHATLAR 843 2. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanun′dan doğan da¬ valara ilişkin hükümleri temyizen incelemekle görevli Yargıtay Dairesi 896 İÇTİHATLAR 897 Kullanma Yerlerinin Boşaltılması Ek Md.2 906 AÇIKLAMA 907 İÇTİHATLAR 908 Birden Çok Yapılarda Uygulanacak Özel Hükümler Ek Md.3 912 Kat İrtifakına Geçiş Ek Md.4 912 AÇIKLAMA 912 İÇTİHATLAR 913 Geçici Md.l 915 Geçici Md.2 915 F) Yürürlük Tarihi Md.75 918 G) Yürütme Makamı Md.76 918 BAĞIMSIZ BÖLÜM SAHİPLERİNE TEBLİGAT 919 AÇIKLAMA 919 İÇTİHATLAR 920 İKİNCİ AYRIM KAT MÜLKİYETİ KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT I- KAT MÜLKİYETİ KANUNU 927 II- ZORUNLU DEPREM SİGORTASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 979 III- YÖNETMELİKLER 1- TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖ¬ NETMELİK 989 2- SIĞINAK YÖNETMELİĞİ 997 3- ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) 1010 4- OTOPARK YÖNETMELİĞİ 1074 5- DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİ UYGU¬ LAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 1085 6- KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ 1091 7- YAPILARDA ÖZÜRLÜLÜLERİN KUL¬ LANIMINA YÖNELİK PROJE TADİLİ KOMİSYONLARI TEŞKİLİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖ¬ NETMELİK 1097 8- MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SI¬ CAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRIL- MASFNA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1102 9- BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ 1118 IV- GENELGELER 1- DEVRE MÜLK HAKKI HK 1159 2- KAT İRTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ (GENELGE NO: 1685 2009/14) 1169 3- KAT İRTİFAKINDAN KAT MÜLKİYETݬ NE GEÇİŞ (2009/14 SAYILI GENELGEYE EK.) 1176 4- TOPLU YAPILARDA KAT İRTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ TESİSİNE DAİR YÖ¬ NETMELİK (2008/1 SAYILI GENELGEYE EKTİR) (GENELGE: 1666 2008/16) 1178 ARAMA DİZİNİ 1181 KAYNAKÇA 1192