Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (18)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Karayolları Trafik Kanununa Göre Motorlu Araç İşletenin Hukuksal Sorumluluğu

Karayolları Trafik Kanununa Göre Motorlu Araç İşletenin Hukuksal Sorumluluğu

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
317
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
9786054823529

300,00 TL
ÖNSÖZ


 

 

Motorlu araç kazalarından doğan hukuksal sorumluluk, Karayolları Trafik Kanununda düzenlenmiştir. Her yıl ülkemizde milyonlarca trafik kazası olmaktadır. Ancak, Karayolları Trafik Kanununun önemi, bu kazaların çokluğu ile ilgili değil, yasanın öngördüğü sorumluluğun türü ve niteliği bakımındandır.

 

Motorlu araç kazalarından sorumlu kişi, aracın işletenidir. İşletenin sorumluluğu, tehlike sorumluluğudur. Tehlike sorumluluğu, ağırlaştırılmış bir kusursuz sorumluluktur. İşleten, kurtuluş kanıtı getiremediği sürece, aracın neden olduğu kazadan sorumlu tutulacaktır. Kurtuluş kanıtı getirmek ise oldukça zor koşullara bağlanmıştır.

 

 

Tehlike sorumluluğunun önemli bir özelliği de zararın paylaştırılmasında görülür. İşleten, aracın yarattığı tehlikeden hiçbir kusuru olmasa bile sorumlu tutulmuştur.

 

 

Bu çalışmada, önce yasanın uygulama alanı belirlenmiş, arkasından işleten kavramı ile birlikte sorumluluğun olumlu ve olumsuz koşulları incelenmiştir. Daha sonra, kusur ile giderimin belirlenmesi ve zararın paylaştırılması konuları değerlendirilmiştir. En son bölümlerde ise, sigorta yaptırma zorunluluğu ve ortak hükümler üzerinde durulmuştur.

 

 

Çalışmanın oluşmasında Yard. Doç. Dr. Özge Uzun Kazmacı’nın büyük ölçüde emeği geçmiştir. Adı geçen kitabı bir kaç kez bilgisayar ortamına aktarmış ve gerekli düzeltmeleri yapmıştır. Kendisine en içten duygularımla teşekkür ederim. Sağolsun.

 

 


 


Prof.Dr. Hamdi YILMAZ


05.03.2014


Bayramoğlu

  


 


İÇİNDEKİLER

 

 

ÖNSÖZ................................................................................................. V

KISALTMALAR................................................................................ XXI


 


G İ R İ Ş


KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU VE


HUKUKİ SORUMLULUK

 

I.     KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU.............................................. 1

II.    KTK’DA ÖNGÖRÜLEN SORUMLULUĞUN NİTELİĞİ............. 4

       A. Sorumluluk  Türleri....................................................................... 7

       B.  Kusursuz Sorumluluk ve Türleri.................................................... 8

            1.  Olağan Kusursuz Sorumluluk.................................................. 10

            2.  Tehlike Sorumluluğu............................................................... 12

                a. Tehlike Sorumluluğunun Özellikleri...................................... 17

                b. Karşılaştırma: Olağan Kusursuz Sorumluluk -

                    Tehlike Sorumluluğu........................................................... 20

III.   KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU İLE BORÇLAR

       KANUNU VE MEDENİ KANUN İLİŞKİSİ................................... 21


 


BİRİNCİ BÖLÜM


KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN


UYGULAMA ALANI

 

I.     GENEL OLARAK........................................................................ 23

II.    YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI.................................... 23

       A. Sınırlı ya da Sınırsız Uygulama Alanı............................................ 23

       B.  Karayolları Trafik Kanunu’nun Uygulanacağı Yerler.................... 24

       C.  Yer Bakımından Sınırlandırma ve Tehlike Sorumluluğu.................. 27

III.   MOTORLU ARAÇ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI............. 28

       A. Motorlu Araç Kavramı............................................................... 28

            1.  Yürütülme............................................................................. 29

            2. Motor (Makine) Gücü ile Yürütülme........................................ 30

            3.  Karayolunda Kullanma........................................................... 31

       B.  Yasa Kapsamına Girmeyen Motorlu Araçlar................................ 33

IV.   KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN ZARAR

       GÖREN KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI..................... 35

       A. Araçtan Hatır İçin Yararlananlar................................................. 35

            1.  Hatır Taşıması ya da Aracın Hatır İçin Verilmesi..................... 35

            2.  Koşulları................................................................................ 36

            3.  Sonuçları............................................................................... 38

            4.  Eleştiri ve Öneri..................................................................... 40

       B.  Aracı Birlikte İşletenler............................................................... 40

       C.  Aracın Çalındığını ya da Gasbedildiğini Bilerek

            Binen Yolcular........................................................................... 41

V.    KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN ZARAR

       BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI............................................ 42

       A.      Genel Olarak......................................................................... 42

       B.  Genel Kurallara Göre Sorumluluk................................................ 42

            1.  Kişiye ve Şeye İlişkin Olmayan Zararlar.................................. 42

            2.  Araçta Taşınan Eşyaya Gelen Zararlar.................................... 43

            3.  İşleten ile Malik Arasındaki İlişkide Araca

                Gelen Zararlar....................................................................... 44

            4.  Manevi Zararlar..................................................................... 45

            5.  Bir Kazadan Doğmayan Zararlar............................................ 48


İKİNCİ BÖLÜM


SORUMLU KİŞİ: İŞLETEN

 

I.     GENEL OLARAK........................................................................ 49

II.    BELİRGE (KARİNE) OLARAK İŞLETEN

       SAYILANLAR............................................................................... 53

       A. Araç Sahibi................................................................................ 53

       B.  Aracı Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satın Alan Kişi..................... 55

       C.  Aracın Uzun Süreli Kiracısı......................................................... 57

       D. Aracı Uzun Süreli Eğreti (Ariyet) Alan

            (Kullanım Ödüncü İle Alan)........................................................ 59

       E.  Aracı Rehin Alan....................................................................... 59

       F.  Diğer Kişiler.............................................................................. 61

III.   GERÇEK İŞLETEN: MADDİ ANLAMDA İŞLETEN.................. 61

       A. Gerçek İşleten Kavramının Öğeleri.............................................. 62

            1.  Ekonomik İlişki...................................................................... 62

            2. Eylemli Egemenlik İlişkisi........................................................ 63

       B.  Gerçek İşleten Kavramına İlişkin Diğer Sorunlar.......................... 65

            1.  İşleten Sıfatının Saptanacağı An.............................................. 65

            2.  İşleten - Araç İlişkisi.............................................................. 65

            3.  Birlikte İşletenler.................................................................... 65

            4. İşleten Sıfatı ve Eylem Yeteneği............................................. 66

            5. İşleten Sıfatının Geçtiği An..................................................... 66

            6. İşleten Olarak Gerçek ya da Tüzel Kişi................................... 66

IV.   İŞLETEN GİBİ SORUMLU OLANLAR:

       VARSAYIMLI İŞLETENLER....................................................... 67

       A. Motorlu Araçlarla İlgili Bir Mesleği Yürütünler............................. 67

            1.  Genel Olarak......................................................................... 67

            2.  Sorumluluğun Öğeleri............................................................. 68

                a. Motorlu Araçlarla İlgili Bir Mesleği Yürüten

                    Girişim Sahipleri................................................................. 68

                b. Aracın Belirli Amaçlarla Bırakılması ve

                    Eylemli Egemenlik.............................................................. 69

                c. Girişim Sahibinin Sorumluluğu............................................. 70

       B.  Yarış Düzenleyicileri.................................................................. 70

            1.  Genel Olarak......................................................................... 70

            2.  İzinli – İzinsiz Düzenlenen Yarışlar ve Sorumluluk.................... 71

            3.  Sorumluluk Sigortası............................................................... 73

       C. Aracı Çalan ya da Zorla Alanlar.................................................. 74

            1.  Genel Olarak......................................................................... 74

            2.  Sorumluluğun Koşulları........................................................... 75

                a. Aracın Çalınmış ya da Zorla Alınmış Olması........................ 75

                b. Aracın Kullanma Amacıyla Alınmış Olması......................... 78

                c. Aracın KTK Kapsamına Giren Bir Zarara

                    Neden Olması.................................................................... 80

            3.  Aracın Çalınmasının ya da Zorla Alınmasının Sonuçları............. 80

                a. Aracı Çalan ya da Zorla Alan Kişinin Sorumluluğu............... 80

                b. Sürücünün Sorumluluğu...................................................... 83

                c.                                                               İşletenin Sorumluluğu................................. 84

                d.                        Sigortacının ve Güvence Hesabının Sorumluluğu................................. 88

            4.  Motorlu Araçlarla İlgili Bir Mesleği Yürütenlerin

                Durumu................................................................................. 89

       D. Aracın Bağlı Olduğu Girişimin (Teşebbüsün) Sahibi...................... 90

            1.  Genel Olarak......................................................................... 90

            2.  Araç İşleticisinin ya da Aracın Bağlı Olduğu Girişim................. 91

                a. Deyim............................................................................... 91

                b. Aracın Bağlı Olduğu Girişim ve Sahibi................................. 91

                c. Girişim Sahibinin Sorumluluğu............................................. 93

                d. 4199 Sayılı Yasanın Eleştirisi............................................... 93

V.    İŞLETENİN EYLEMLERİNDEN SORUMLU

       OLDUĞU KİŞİLER..................................................................... 95

       A. Genel Olarak............................................................................. 95

       B.  İşletenin Eylemlerinden Sorumlu Olduğu Kişiler Çevresi................ 97

            1.  Yardımcı Kişiler..................................................................... 97

                a. Bağımlılık İlişkisi................................................................ 98

                b. Motorlu Araçla İlgili İşlev................................................. 100

            2.  Aracın Bırakıldığı Kişiler....................................................... 102

            3.  Yolcular.............................................................................. 104

       C.  Sonuçları.................................................................................. 106


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


SORUMLULUĞUN KOŞULLARI

 

I.     SORUMLULUĞUN OLUMLU KOŞULLARI........................... 107

       A. Zarar                                                                                             ................................ 108

            1.  Genel Olarak....................................................................... 108

            2.  KTK Kapsamına Giren Zararlar............................................ 109

                a. Kişiye İlişkin Zarar........................................................... 109

                b. Şeye İlişkin Zarar............................................................. 109

            3.  Zararın Belirlenmesi............................................................. 109

       B.  Zarara Motorlu Aracın Neden Olması........................................ 111

       C.  Motorlu Aracın Zarara Karayolunda Neden Olması.................... 111

       D. Zararın, Motorlu Aracın İşletilmesinden (85/I) ya da İşletilme

            Halinde Olmayan Motorlu Aracın Neden Olduğu Trafik

            Kazasından (85/III) ya da Kazadan Sonra Yapılan Yardım

            Çalışmalarından (85/IV) Doğması.............................................. 112

            1.  Zararın Motorlu Aracın İşletilmesinden Doğması.................... 112

                a. Trafiğe Çıkarma Görüşü................................................... 112

                b. Makine Tekniği Görüşü (Mekano-Teknik Görüş)................ 113

                c. İşletmeye Özgü Tehlike (İşletme Tehlikesi) Görüşü............ 114

                    aa. İşletme ya da İşletilme Kavramı.................................. 114

                    bb. İşletme Kazası........................................................... 120

            2.  Zararın İşletme Halinde Olmayan Motorlu Aracın

                Neden Olduğu Trafik Kazasından Doğması............................ 121

                a. Genel Olarak................................................................... 121

                b. Sorumluluğun Koşulları..................................................... 123

                    aa.  Zararın Trafik Kazasından Doğması............................ 123

                    bb.  Kazanın, İşletenin ya da Eylemlerinden

                          Sorumlu Olduğu Kişilerin Kusurundan ya da

                          Araçtaki Bozukluktan Doğması................................... 125

                          aaa. İşletenin Kusuru................................................. 125

                          bbb. İşletenin Eylemlerinden Sorumlu

                                  Olduğu kişilerin Kusuru....................................... 125

                          ccc. Araçta Bozukluk................................................. 126

                c. İspat ve Sigorta................................................................ 127

            3.  Zararın Kazadan Sonra Yapılan Yardım

                Çalışmalarından Doğması...................................................... 127

                a. Genel Olarak................................................................... 127

                b. Sorumluluğun Koşulları..................................................... 128

                    aa.  Zarar Görenin KTK Kapsamına Giren Bir

                          Kazadan Sonra Yardımda Bulunması........................... 128

                    bb.  Zararın Yardım Çalşımalarından Doğması.................... 129

                    cc.  İşletenin Aracının Kazaya Katılmış Olması................... 130

                c.       Giderimin Belirlenmesi................................................ 131

II.    SORUMLULUĞUN OLUMSUZ KOŞULLARI:

       İŞLETENİN SORUMLULUKTAN KURTULMASI.................. 131

       A. Genel Kurtuluş Nedenleri.......................................................... 132

            1.  Kazanın Mücbir Sebepten veya Zarar Görenin ya da

                Üçüncü Kişinin Ağır Kusurundan İleri Gelmesi....................... 134

                a. Mücbir Sebep.................................................................. 134

                b. Zarar Görenin Ağır Kusuru............................................... 136

                c. Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru............................................. 140

            2.  Kazanın Doğmasında İşletenin Kendisinin ya da

                Eylemlerinden Sorumlu Tutulduğu Kişilerin Kusurunun

                Bulunmaması ve Araçtaki Bir Bozukluğun Kazayı

                Etkilemiş Olmaması.............................................................. 144

       B. Özel Kurtuluş Nedenleri............................................................ 146

            1.  Aracın Çalınması ya da Zorla Alınması.................................. 146

            2.  Aracın Motorlu Araçlarla İlgili Bir Mesleğin

                Yürütüldüğü Girişime Bırakılması........................................... 148

            3.  Aracın Yarışta Kullanılması.................................................. 149

            4.  Zarar Görenin Kötü Niyetli ya da Suç Oluşturan

                Bir Davranışta Bulunması..................................................... 149


 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


KUSUR

 

I.     KUSURUN KTK BAKIMINDAN ÖNEMİ................................. 150

II.    GENEL BİLGİLER.................................................................... 152

       A. Kusur...................................................................................... 152

       B.  Ayırtım Gücü: Kusurun Öznel Yönü........................................... 152

       C.  Kusurun Belirlenmesi: Kusurun Nesnel Yönü............................. 154

            1.  Genel Olarak....................................................................... 154

            2.  Kusurun Trafik Kurallarına Göre Belirlenmesi........................ 155

                a. Kusurun Davranış Biçimini Kesin Olarak

                    Düzenleyen Kurallara Göre Belirlenmesi............................ 155

                    aa.  Genel Olarak............................................................. 155

                    bb.  Güven İlkesi............................................................... 157

                          aaa. Koşulları............................................................ 159

                          bbb. Kurallara Uymak................................................ 160

                          ccc. Daha Yüksek Özen Göstermeyi Gerektiren

                                  Bir Durumun Bulunmaması................................. 161

                          ddd. Güven İlkesi Uygulama Örnekleri........................ 163

                    cc.  Davranış Biçimini Kesin Olarak Düzenleyen

                          Trafik Kuralları.......................................................... 166

                          aaa. Hız Kuralları....................................................... 166

                          bbb. Kavşaklarda İlk Geçiş Hakkı............................... 168

                          ccc. Güvenli Sürme Yeteneğini Yitirmiş Sarhoş vb.

                                  Kişilerin Araç Kullanma Yasağı........................... 170

                          ddd. Geçme (Sollama) Kuralları.................................. 171

                b. Kusurun Davranış Biçimini Genel Olarak Düzenleyen

                    Kurallara Göre ve Kuralın Bulunmadığı Durumlarda

                    Belirlenmesi..................................................................... 173

III.   KUSURUN TÜRLERİ............................................................... 175

IV.   KUSUR BAKIMINDAN SORUMLULUK HUKUKU

       CEZA HUKUKU İLİŞKİSİ......................................................... 177

V.    ASLİ KUSUR: KTK 84.............................................................. 179

VI.   UYGULAMADA KUSURUN BELİRLENMESİ........................ 181

VII.  UYGULAMANIN ELEŞTİRİSİ.................................................. 181

       A. Kusurun Bilirkişilerce Belirlenmesi............................................. 181

       B.  Kusurun 100 Üzerinden Derecelendirilmesi................................ 183

            1.  Yasaya Aykırılık Bakımından................................................ 183

            2.  Kusurun Niteliği Bakımından................................................. 183

            3.  Kusurun Ölçütü Bakımından................................................. 184

            4.  Yargıç Kararı Bakımından.................................................... 185

            5.  Kusurun Ağırlığını Belirlemesi Bakımından............................. 186

            6.  Zararın Paylaştırılmasıyla İlgili Kavram ve

                Kuramların Gelişimi Bakımından............................................ 187

 


 


BEŞİNCİ BÖLÜM


GİDERİMİN (TAZMİNATIN) BELİRLENMESİ

 

I.     GENEL OLARAK ZARARIN PAYLAŞTIRILMASI.................... 189

II.    GİDERİMİN BELİRLENMESİ: İNDİRİM NEDENLERİ........... 190

       A. İşletenin Kusurunun Derecesi.................................................... 191

       B.  Zarar Görenin Sorumlu Olduğu Durumlar................................... 192

            1.  Zarar Görenin Kusuru.......................................................... 192

            2.  Zarar Görenin Kusuru Sayılan Durumlar................................ 195

                a. Zarar Görenin Rızası........................................................ 195

                b. Zarar Görenin Zararın Doğmasında Etkili Olması................ 196

                    aa.  Zarar Görenin Kazanın Oluşmasında Kusuru................ 196

                    bb.  Tehlikeyi Üstlenme ya da Tehlikeyi Kabul Etme........... 199

                c. Zarar Görenin Zararın Artmasında Etkili Olması................. 204

            3.  Zarar Görenin Sorumlu Kişinin (İşletenin) Durumunu

                Ağırlaştırması....................................................................... 205

       C.  Ekonomik Durum..................................................................... 206

            1.  Sorumlu Kişinin (İşletenin) Yoksulluğa

                Düşecek Olması................................................................... 207

            2.  Zarar Görenin Varlıklı Olması............................................... 208

       D. Diğer Nedenler........................................................................ 208

III.   MANEVİ TAZMİNAT.................................................................. 209


 


ALTINCI BÖLÜM


SORUMLULUKLARIN ÇATIŞMASI

 

I.     SORUMLULUKLARIN ÇATIŞMASI KAVRAMI....................... 211

       A. Benzeri Kavramlarla Karşılaştırılması........................................ 213

            1.  Sorumlulukların Çatışması-Giderimin Belirlenmesi................... 213

            2.  Sorumlulukların Çatışması- Birden Çok Kişinin

                Sorumluluğu ve Başvurma (Rücu)......................................... 214

       B.  Çatışan Sorumluluklar............................................................... 215

II.    ZARARIN PAYLAŞTIRILMASI.................................................. 216

III.   ZARARIN PAYLAŞTIRILMASI VE TAKDİR YETKİSİ............. 219

IV.   YASAL DÜZENLEME............................................................... 220

V.    ZARARIN PAYLAŞTIRILMASINI BELİRLEYEN

       ÖGELER................................................................................... 222

       A. Kusur...................................................................................... 222

       B. İşletme Tehlikesi...................................................................... 222

       C.  Olağan Kusursuz Sorumluluğun Bağlandığı Olgu......................... 225

       D.      Zararın Paylaştırılmasında İşletme Tehlikesi ile

            Kusurun Etkisi                                                                           226

VI.   ETKİSİZLEŞTİRME (GÖTÜRME) KURAMI........................... 228


 


YEDİNCİ BÖLÜM


ÇATIŞAN SORUMLULUKLAR

 

I.     GENEL OLARAK...................................................................... 231

II.    TEHLİKE SORUMLULUĞU İLE KUSUR

       SORUMLULUĞUNUN ÇATIŞMASI........................................ 232

       A. İşleten ile Yaya ya da Bisiklet Sürücüsü Arasında

            Zararın Paylaştırılması.............................................................. 232

            1.  İşleten Kusursuz Yayanın Kusuru Hafif Olduğunda................ 232

            2.  İşletenin ve Yayanın Kusuru Eşit Olduğunda.......................... 232

            3.  İşletenin Kusuru Hafif Yayanın Kusuru Ağır Olduğunda......... 233

            4.  İşletenin Kusuru Ağır Yayanın Kusuru Hafif Olduğunda......... 234

       B.  İşleten ile (İşleten Olmayan) Sürücü Arasında Zararın

            Paylaştırılması 234

III.   TEHLİKE SORUMLULUĞU İLE OLAĞAN KUSURSUZ

       SORUMLULUĞUN ÇATIŞMASI.............................................. 237

       A.      İşletenin Sorumluluğu ile Ayırtım Gücü Olmayan

            Kişinin Sorumluluğunun Çatışması.............................................. 237

            1.  Ayırtım Gücü Olmayan Kişinin Sorumluluğu........................... 237

                a. Genel Olarak................................................................... 237

                b.       Sorumluluğun Koşulu.................................................. 238

                c. Sorumluluk Payı............................................................... 240

            2. Ayırtım Gücünü Geçici Olarak Yitirenlerin Sorumluluğu.......... 241

       B. İşletenin Sorumluluğu ile EvBaşkanının Sorumluluğunun

            Çatışması                                                                                  241

            1.  Ev Başkanının Sorumluluğu................................................... 242

                a. Genel Olarak................................................................... 242

                b. Sorumluluk Nedeni: Gözetim Ödevinin

                    Yerine Getirilmemesi........................................................ 243

            2.  Zararın Paylaştırılması.......................................................... 246

       C.  İşletenin Sorumluluğu ile Hayvan Bulunduranın

            Sorumluluğunun Çatışması......................................................... 248

            1.  Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu........................................ 248

                a. Genel Olarak................................................................... 248

                b. Hayvan Bulunduranın Özen Ödevi..................................... 249

            2.  Zararın Paylaştırılması.......................................................... 252

            3.  Örnekler.............................................................................. 253

                a. İşleten Kusursuz Hayvan Bulunduran Kusursuz ya da

                    Hafif Kusurlu Olduğunda.................................................. 254

                b. İşleten Kusursuz Hayvan Bulunduran Ağır Kusurlu

                    Olduğunda....................................................................... 255

                c. İşleten Hafif Kusurlu Hayvan Bulunduran Sorumlu

                    Olduğunda....................................................................... 256

                d. İşleten Ağır Kusurlu Hayvan Bulunduran Sorumlu

                    Olduğunda....................................................................... 256

       D. İşletenin Tehlike Sorumluluğu (KTK 85/I) ile KTK 85/III’de

            Öngörülen Sorumluluğun Çatışması............................................ 257

            1.  Genel Olarak....................................................................... 257

            2. Sorumluluğun Koşulu ve Zararın Paylaştırılması...................... 257

       E.  İşletenin Sorumluluğu ile Yapı Malikinin Sorumluluğunun

            Çatışması                                                                                  260

IV.   MOTORLU ARAÇ İŞLETENLERİ ARASINDA

       SORUMLULUKLARIN ÇATIŞMASI

       (ZARARIN PAYLAŞTIRILMASI)............................................... 261

       A. Genel Olarak KTK 89.............................................................. 261

       B.  Kişiye ilişkin Zararın Paylaştırılması........................................... 263

            1.  İKTK 61/I’in Eski Kuralı...................................................... 264

            2.  İKTK 61/I’de Yapılan Değişikliğin Gerekçesi......................... 266

            3.  KTK 89/I’e Göre Zararın Paylaştırılması............................... 268

                a. Kusur.............................................................................. 269

                b. İşletme Tehlikesi.............................................................. 270

                c. Özel Durumlar................................................................. 274

            4.  KTK 89/I’in Eleştirisi........................................................... 274

            5.  Kanıt Yükü 276

       C.  Şeye İlişkin Zararın Paylaştırılması............................................. 277

            1.  KTK 89/II........................................................................... 277

            2.  89/II’nin Eleştirisi................................................................. 278

       D. Örnekler.................................................................................. 280

            1.  İşletenlerden Biri Hafif ya da Önemli Derecede

                Kusurlu Diğeri Kusursuz Olduğunda...................................... 280

            2.  İşletenlerden Biri Hafif ya da Önemli Derecede

                Kusurlu Diğeri Hafif Kusurlu Olduğunda............................... 281

            3.  İşletenlerin Kusurları Eşit Olduğunda..................................... 282

            4.  İşletenlerden Biri Ağır Kusurlu Diğeri Hafif ya da

                Önemli Derecede Kusurlu Olduğunda.................................... 282

            5.  İşletenlerden Biri Ağır Kusurlu Diğeri Kusursuz

                Olduğunda  ......................................................................... 283

V.    MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN TEHLİKE SORUMLULUĞU

       İLE BİR BAŞKA TEHLİKE SORUMLULUĞUNUN

       ÇATIŞMASI............................................................................... 283

       A. Genel Olarak............................................................................ 283

       B.  Zararın Paylaştırılması.............................................................. 284


 


SEKİZİNCİ BÖLÜM


BİRDEN ÇOK KİŞİNİN SORUMLULUĞU ZİNCİRLEME


(MÜTESELSİL) SORUMLULUK

 

I.     GENEL OLARAK...................................................................... 289

II.    DIŞ İLİŞKİ.................................................................................. 291

III.   İÇ İLİŞKİ: BAŞVURMA (RÜCU)............................................... 292

       A. Genel Olarak  ......................................................................... 292

       B.  İşletenin Tehlike Sorumluluğu ile Kusur Sorumluluğunun

            Yarışması................................................................................ 294

       C.  İşletenin Tehlike Sorumluluğu İle Olağan Kusursuz

            Sorumluluğun Yarışması............................................................ 294

       D. Tehlike Sorumluluklarının Yarışması........................................... 295

            1.  İşletenlerin Sorumluluklarının Yarışması................................. 295

            2.  İşletenin Tehlike Sorumluluğu ile Bir Başka

                Tehlike Sorumluluğunun Yarışması........................................ 295

       E.  Sigortacının Başvurma Hakkı.................................................... 296

       F.  Zamanaşımı............................................................................. 296


 


DOKUZUNCU BÖLÜM


KARAYOLLARI  TRAFİK KANUNU VE SİGORTA


YAPTIRMA ZORUNLULUĞU

 

I.     GENEL OLARAK...................................................................... 297

II.    ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI...................... 298

       A. Genel Olarak  ......................................................................... 298

       B.  Sigortanın Kapsamı................................................................... 299

       C.  Sigortanın Sorumluluğu.............................................................. 302

       D. Zarar Görenin Doğrudan Doğruya Sigortacıya

            Karşı Alacak Hakkı.................................................................. 304

       E.  İşletenin Değişmesi................................................................... 305

       F.  Sigortacının Savunmalarını Zarar Görene Karşı İleri

            Sürememesi ve Başvuru (Rücu) Hakkı...................................... 306

III.   GÜVENCE HESABI.................................................................. 309


 


ONUNCU BÖLÜM


ORTAK KURALLAR

 

I.     ZAMANAŞIMI    ......................................................................... 311

II.    YETKİLİ MAHKEME................................................................. 312

III.   SORUMLULUĞA İLİŞKİN ANLAŞMALAR.............................. 312

 

KAYNAKÇA                                                               &am