Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

İtirazın İptali Davaları ( İcra İnkar ve Kötüniyet Tazminatı )

İtirazın İptali Davaları ( İcra İnkar ve Kötüniyet Tazminatı )Sayfa Sayısı
:  
1706
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-975-6809-04-4

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...İÇİNDEKİLER BİBLİYOGRAFYA KISALTMALAR CETVELİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİPLER HAKKINDA GENEL BİLGİ, YETKİ VE TAKİP TALEBİ § 1. İLAMSIZ İCRA TAKİBİ HAKKINDA GENEL BİLGİ 1 A. İLAMSIZ İCRA TAKİP KAVRAMI 1 B. İLAMSIZ İCRA TAKİBİNİN KONUSU 2 C. İLAMSIZ İCRA TAKİP YOLLARI 2 D. HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ İCRA TAKİBİNİN KONUSU 3 I. Para Alacakları 3 II. Teminat Alacakları 4 § 2. HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ İCRA TAKİBİNDE YETKİ 5 A. GENEL OLARAK 5 B. YETKİ SÖZLEŞMESİ 7 I. 1086 Sayılı HUMK\′na Göre Yetki Sözleşmesi 7 II. 6100 Sayılı HMK\′na Göre Yetki Sözleşmesi 8 C. KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN YETKİ KURALLARI 9 D. YETKİ İTİRAZI 9 I. Yetki İtirazının Geçerlilik Koşullan 9 1. Yetki itirazı süresinde yapılmalıdır 10 2. Yetki İtirazı Şekle Uygun Olmalıdır 10 3. Yetki İtirazı İcra Dairesine Yapılmalıdır 10 4. Yetki İtirazı Esas Hakkındaki İtirazla Birlikte Yapılmalıdır 10 5. Yetki İtirazında Yetkili İcra Dairesi Bildirilmelidir 11 II. Geçerlilik Koşullarının Eksik Olması 11 III. Alacaklının Yetki İtirazına Karşı Tutumu 12 IV. Yetki İtirazının Hükümden Düşürülmesi 1 ? 1. Alacaklının İcra Mahkemesine Başvurması 1 i 2. Alacaklının Genel Mahkemeye Başvurması 15 V. Yetkili İcra Dairesince Yeniden Ödeme Emri Çıkarılması 18 § 3. TAKİP 1 A LEBİ 19 A. İCRA TAKİBİNİN TARAFLARI 19 I. Genel Olarak 19 II. Taraf Ehliyeti 19 1. Genel Bilgi 19 2. Aktif Taraf Ehliyeti . 20 3. Pasif Taraf Ehliyeti 21 III. Takip Ehliyeti 24 IV. İcra Takibinde Sıfat 25 V. Takip Sırasında Tarafların Değişmesi v. 26 VI. İcra Takip Arkadaşlığı..... 27 1. Alacaklılar Arasında Takip Arkadaşlığı 28 2. Borçlular Arasında Takip Arkadaşlığı 28 B. İCRA TAKİBİNDE TEMSİL 30 I. Kanuni Temsil -. 30 II. İradi Temsil 30 C. HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ İCRA TAKİP TALEBİNDE BULUNMASI GEREKLİ KAYITLAR 31 I. Alacaklının ve Varsa Kanuni Temsilcisinin ve Vekilinin Adı, Soyadı, Vergi Kimlik Numarası, Şöhreti ve Yerleşim Yeri 32 II. Borçlunun ve Varsa Kanuni Temsilcisinin Adı, Soyadı, Şöhret ve Yerleşim Yeri 35 III. Alacak Tutan 38 IV. Yabancı Para Alacakları 39 V. Borcun Sebebi 40 VI. Takip Yolunun Seçimi ve Daha Sonra Değiştirilmesi 40 D. TAKİP TALEBİNİN SONUÇLARI 44 I. Takip Talebinin İcra Hukuku Bakımından Sonuçlan 44 1. Ödeme Emrinin Düzenlenmesi 45 2. Sürelerin Korunması 45 3. Hacze İştirak 45 4. Menfi Tespit Davasında İhtiyati Tedbir Kararı Verilememesi 46 II. Takip Talebinin Borçlar Hukuku Bakımından Sonuçlan 46 İKİNCİ BÖLÜM ÖDEME EMRİ, ÖDEME EMRİNE İTİRAZ, GECİKMİŞ İTİRAZ VE İTİRAZIN SONUÇLARI § 4. ÖDEME EMRİ 49 A. GENEL OLARAK ....49 B. ÖDEME EMRİNİN DÜZENLENMESİ VE BORÇLUYA TEBLİĞİ 50 C. ÖDEME EMRİNDE BULUNMASI GEREKEN KAYITLAR 51 D. ÖDEME EMRİNDE BULUNMASI GEREKEN KAYITLARIN EKSİK OLMASI 52 § 5. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ 54 A. GENEL OLARAK 54 B. İTİRAZ MERCİİ 54 C. İTİRAZIN ŞEKLÎ VE YAPILMA TARİHİ 55 D. İTİRAZDAN VAZGEÇİLMESİ 57 E. İTİRAZIN SÜRESİ 57 F. İTİRAZIN DİĞER GEÇERLİLİK ŞARTLARI 59 I. Ödeme Emrinin Borçluya Tebliğ Edilmiş Olması 59 II. İtiraz İradesinin Açıklanmış Olması 60 III. İtirazda Bulunma Ehliyeti ve Sıfatı 61 IV. İtirazın Tebliğ Giderleri 63 G. İTİRAZ SEBEPLERİ 63 I. Maddi Hukuka Dayanan İtiraz Sebepleri 63 II. Takip Hukukuna Dayanan İtiraz Sebepleri 64 III. İleri Sürülüş Şekli Bakımından İtiraz Sebepleri 65 1. İmzaya İtiraz : 65 2. Borca İtiraz 66 H. İTİRAZ SEBEPLERİ İLE BAĞLILIK PRENSİBİ 67 I. KISMİ İTİRAZ 67 § 6. ÖDEME EMRİNE GECİKMİŞ İTİRAZ 70 A. GENEL OLARAK 70 B. GECİKMİŞ İTİRAZIN ŞARTLARI 70 I. Borçlunun Kusursuz Olması 70 II. Kabul Edilebilir Bir Mazeretin Bulunması 71 C. GECİKMİŞ İTİRAZIN SÜRESİ 73 D. MAZERET VE İTİRAZ SEBEPLERİNİN DELİLLERİ İLE BİRLİKTE BİLDİRİLMESİ 73 E. GECİKMİŞ İTİRAZIN İCRA MAHKEMESİNE YAPILMASI 74 F. DURUŞMAYA İLİŞKİN HARÇ VE MASRAFLARIN ÖDENMİŞ OLMASI 75 G. GECİKMİŞ İTİRAZIN İNCELENMESİ .....75 § 7. İTİRAZIN SONUÇLARI 77 § 8. ÖDEME EMRİNE İTİRAZIN GİDERİLMESİ 79 A. İTİRAZIN KALDIRILMASI 79 B. İTİRAZIN İPTALİ 80 C. BORÇLUNUN İTİRAZINDAN VAZGEÇMİŞ OLMASI 80 D. BORÇLUNUN BORCU ÖDEMESİ 80 UÇUNCU BOLUM İTİRAZIN İPTALİ DAVASI, İCRA İNKAR VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI § 9. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI 81 A. GENEL OLARAK 81 B. HUKUKİ NİTELİĞİ 81 C. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AÇILAMAYACAK HALLER 86 I. Borçlunun Sadece Yetki İtirazında Bulunması 86 II. Borçlunun Derdestlik Sebebine Dayanarak İtirazda Bulunması 87 III. iflas Tasfiyesi Sonunda Hakkında Borç Ödemeden Aciz Belgesi Verilmiş Müflis Borçlunun Yeni Hak İktisap Etmediği Sebebine Dayanarak İtirazda Bulunması 87 D. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME i 88 I. 1086 Sayılı HUMK\′na Göre Görevli ve Yetkili Mahkeme 88 1. Görevli Mahkeme 88 2. Yetkili Mahkeme 90 a. İtirazın İptali Davasında Yetkili Mahkeme Genel Hükümlere Göre Belirlenir 90 b. Yetki Sözleşmesi 94 c. Yetki İtirazı 95 aa. Yetki İtirazında Bulunma Süresi 95 bb. Yetki İtirazının Şekli ve İçeriği 95 d. Yetki İtirazının Mahkemece İncelenmesi 96 aa. Davalının İcra Dairesinin Yetkisine İtiraz Etmeyip Sadece Mahkemenin Yetkisine İtirazda Bulunması Hali 96 bb. Davalının İcra Dairesinin Yetkisine ve Borca İtiraz Edip İtirazın İptali Davasını İnceleyen Mahkemenin Yetkisine İtirazda Bulunmaması 97 cc. Davalı Borçlunun Hem İcra Dairesinin Yetkisine Hem de Mahkemenin Yetkisine İtirazda Bulunması 98 e. Yetki İtirazının Kabulü Üzerine Yapılacak İşlem 99 II. 6100 Sayılı HMK\′na Göre Görevli ve Yetkili Mahkeme 99 1. Görevli Mahkeme 99 2. Yetkili Mahkeme 100 a. İtirazın İptali Davasında Yetkili Mahkeme Genel Hükümlere Göre Belirlenir 100 b. Yetki Sözleşmesi 103 aa. Yetki Sözleşmesinin Şekli ve Tarafları 104 bb. Yetki Sözleşmesinin Şartları 104 cc. 6100 sayılı HMK\′nun Yürürlüğünden Önce Yapılan Yetki Sözleşmelerinin Durumu 105 c. Yetki İtirazı 106 aa. Yetki İtirazında Bulunma Süresi 106 bb. Yetki İtirazının Şekli ve İçeriği 106 cc. Yetki İtirazın İncelenmesi 107 dd. Davalı Borçlunun Hem İcra Dairesinin Yetkisine Hem de Mahkemenin Yetkisine İtirazda Bulunması 108 d. Yetki İtirazının Karara Bağlanması 109 E. İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ ŞARTLARI 110 I. Hukuki Yarar 110 II. Geçerli İlamsız İcra Takibi Yapılmış Olması 112 1. Genel Haciz Yoluyla İlamsız İcra Takibi Yapılması 112 a. Para Alacakları 113 b. Teminat Alacakları 113 2. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız İcra Takibi Yapılması... 114 a. Kural Olarak Rehinli Alacaklar İçin Adi Takip Yoluna Gidilemez 114 b. Kuralın İstisnalan 114 aa. Kambiyo Senetlerine İlişkin İstisna 114 bb. İpotekle Temin Edilmiş Faiz ve Senelik Taksit Alacaklarına İlişkin İstisna 114 cc. 818 Sayılı BK. \′nun 487. Maddesinde Öngörülen Müteselsil Kefalete İlişkin İstisna 115 dd. 6098 Sayılı TBK\′nun 586. Maddesinde Öngörülen Müteselsil Kefalete İlişkin İstisna 115 ee. Alacaklının İpotek Limitini Aşan Alacağı Bulunması Haline İlişkin İstisna 116 ff. Konut Finansmanından Kaynaklanan Alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Alacaklarına İlişkin İstisna 117 3. Geçerli İlamsız İcra Takibi İle İlgili Özelliği Olan Durumlar 117 a. Kumar ve Bahis Borcu 117 b. İİK.\′nun 72/Son Maddesinde Öngörülen İstirdat Davası 117 c. TTK\′nun 732. Maddesinde Öngörülen Sebepsiz zenginleşme Davası 118 d. Kamu Alacağının Tahsili Amacıyla İlamsız İcra Takibi Yapılması 118 e. İcranın İadesinin İstenebileceği Hallerde İlamsız İcra Takibi Yapılması 118 f. Yabancı Mahkeme Kararının Tenfız Edilmeden İlamsız Takip Konusu Yapılması 119 g. İcra Takibinin İptaline Karar Verilmiş Olması 119 h. Konkordatoya Tabi Bir Alacak İçin Konkordato Mühleti İçinde Takip Yapılmış Olması 120 ı. Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduatı Kabul Yetkisi Kaldırılan Banka Hakkında İlamsız Takip Yapılmış Olması 120 i. İflasın Ertelenmesi Kararından Sonra İlamsız İcra Takibi Yapılması 120 III. Süresi İçinde Yapılmış Geçerli Bir İtiraz Olması 121 IV. İtirazın Tebliğinden İtibaren Bir Yıl İçinde Dava Açılmış Olması 122 V. İtirazın İcra Mahkemesinde Kaldırılmamış Olması 124 VI. Kesin Hüküm Bulunmaması 124 F. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AÇILMASI 125 I. Davanın Açılış Şekli 125 II. Dava Dilekçesinin İçeriği 126 1. Dava Dilekçesinde Yer alması Gereken Kayıtlar 126 2. Dava Dilekçesinin Kanşık Yazılması Veya Dilekçede Kanuni Noksanlıklar Bulunması 126 3. İtirazın İptali Davasında Talep Sonucu..... 127 III. Davacı Alacaklının Teminat Gösterme Yükümlülüğü 129 1. Türkiye\′de Mutad Meskeni Bulunmayan Davacı Alacaklının Teminat Gösterme Yükümlülüğü 129 2. Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Teminat Gösterme Yükümlülüğü 130 3. Teminat Gösterme Yükümlülüğünün İstisnaları 131 IV. İtirazın İptali Davasında Savunma 131 1. Davalının Usul Hukukuna İlişkin Savunma Vasıtaları 131 a. Dava Şartlarına İlişkin İtirazlar 131 b. İlk İtirazlar 132 aa. îlk İtirazların İleri Sürülmesi Usulü 132 bb. İlk İtirazların İncelenmesi ve Karara Bağlanması 133 cc. Tahkim İtirazı 133 2. Davalının Maddi Hukuka İlişkin Savunma Vasıtaları 134 a. Davalının Davayı İnkan 134 b. İtirazlar 134 aa. Hakkın Doğmamış Olduğuna İlişkin İtirazlar 135 bb. Hakkın Sona Erdiğine İlişkin İtirazlar 135 cc. İtirazların İleri Sürülme Zamanı 136 c. Defiler 136 aa. Zamanaşımı Definin İtirazın İptali Davasında Gösterdiği Özellik 137 bb. Defilerin İtirazın İptali Davasına Etkisi 140 cc. Defilerin İleri Sürülme Zamanı 141 3. Cevap Süresi, Süresinde Cevap Vermenin ve Vermemenin Sonuçlan 141 a. Cevap Süresi 141 b. Süresinde Cevap Vermenin Sonuçlan 141 c. Süresinde Cevap Vermemenin Sonuçlan 142 4. Davalının Takibe İtirazında Bildirdiği İtiraz Sebeblenyle Bağlı Olup Olmadığı 143 5. Davalının Karşı Dava Açması 143 V. İtirazın İptali Davasında Yargılama Usulü 144 G. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA İSPAT YÜKÜ VE DELİLLER 144 I. İspat Yükü 144 1. Genel Kural \′. 144 2. Sözleşmeye Dayanan İtirazın İptali Davalannda İspat Yükü 145 a. Sözleşmenin Varlığını İspat 145 b. Satım Sözleşmesinde İspat Yükü 146 aa. Satım Sözleşmesine Konu Malın Ayıplı Olup Olmadığının İspat Yükü 146 bb. Satımın Tecrübe veya Muayene Şartıyla Yapılmasında İspat Yükü , 147 cc. Örnek Üzerine Satımda İspat Yükü 147 dd. Satımın Veresiye Yapıldığı Konusunda İspat Yükü 148 c. Trampada (Mal Değişimi Sözleşmesinde) İspat Yükü 149 d. Kredi Açma Sözleşmesinde İspat Yükü 149 e. Simsarlık Sözleşmesinde İspat Yükü 150 3. Sebepsiz Zenginleşmede İspat Yükü 151 4. Haksız Fiilden Doğan Talepte İspat Yükü 151 5. Zamanaşımı Defiyle İlgili İspat Yükü 151 6. Aşkın Zarara Dayanan Talepte İspat Yükü 152 II. Deliller 152 1. Delillerin Gösterilmesi 152 2. Delil Sözleşmesi 153 a. Münhasır Delil Sözleşmesi 153 b. Münhasır Olamayan Delil sözleşmesi 154 c. İspat Hakkını Ortadan Kaldıran veya Güçleştiren Delil Sözleşmesinin Durumu 154 3. Delil Çeşitleri 154 a. Kesin Deliller 154 aa. 1086 sayılı HUMK\′na Göre Kesin Deliler 154 aaa. İkrar 154 bbb. Senet.... 155 aaaa. Senetle İspat Zorunluluğu 156 bbbb. Senetle İspat Zorunluluğu Kuralının İstisnaları.. 157 cccc. Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu 157 dddd. Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğunun istisnaları 158 ccc. Kesin Hüküm 159 aaaa. Kesin Hükmün Amacı ve Unsurları 159 bbbb. Kesin Hükmün işlevi 160 cccc. Ceza Mahkemesi Kararlarının İtirazın İptali Davasına Etkisi .\" 160 ddd. Yemin 161 aaaa. Taraf Yemini (Kesin Yemin) 161 bbbb. Resen Teklif Olunan Yemin 164 bb. 6100 Sayılı HMK\′na Gere Kesin Deliller 164 aaa. Senet 164 bbb. Kesin Hüküm 166 ccc. Ceza Mahkemesi Kararlarının İtirazın İptali Davasına Etkisi 167 ddd. Yemin 168 b. Takdiri Deliller 169 aa. 1086 Sayılı HUMK\′na Göre Takdiri Deliller 169 aaa. Tanıklık 169 bbb. Keşif, 170 ccc. Bilirkişi İncelemesi 171 aaaa. Bilirkişi İncelemesini Gerektiren Haller ..171 bbbb. Bilirkişi Raporuna İtiraz 172 cccc. Bilirkişi Raporunun Delil Niteliği 173 ddd. Özel Hüküm Sebebleri 174 bb. 6100 Sayılı HMK\′na Göre Takdiri Deliller / 75 aaa. Tanıklık 175 bbb. Keşif. 176 ccc. Bilirkişi İncelemesi 176 c. Ticari Defterlerin Delil Niteliği 178 aa. 6762 SayılıTürk Ticaret Kanununa Göre 178 aaa. Ticari Defterlerin Sahibi Lehine Delil Olmasının Şartları .179 aaaa. Uyuşmazlık Ticari İşlerden Doğmuş Olmalıdır 179 bbbb. Uyuşmazlık Tacirler Arasında Çıkmış Olmalıdır 179 cccc. Ticari Defterlerdeki Kayıtlar Birbirini Doğrulamalıdır 180 dddd. Ticari Defterler Kanuna Uygun Şekilde Tutulmuş Olmalıdır 181 eeee. Karşı Taraf İleri Sürülen İddianın Aksinin Kendi Defter Kayıtları Veya Diğer Geçerli Delillerle İspat Edememiş Olmalıdır 182 aaaaa. Karşı Taraf Kanuna Uygun Olarak Tutulmuş ve Birbirini Doğrulayan Ticari Defterlerini İbraz Ederse «... 182 bbbbb. Karşı Tarafın ibraz Ettiği Ticari Defterler Kanuna Uygun Olarak Tutulmamışsa veya Birbirini Doğrulamıyorsa 182 ccccc. Karşı Taraf Ticari Defterlerini İbraz Etmezse veya Karşı Tarafın Ticari Defterleri Yoksa 183 ffff Defter Sahibine Tamamlayıcı Yemin Verilmelidir 183 bbb. Ticari Defterlerin Sahibi Aleyhine Delil Olmasının Şartları ; 184 bb. 6100 Sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanununa Göre 185 aaa. Ticari Defterlerin Delil Olarak Kullanılmasının Nedenleri 186 bbb. 6102 sayılı TTK\′na Göre Tutulacak Defterler 186 ccc. Ticari Defterlerin Onayı 188 ddd. Ticari Defterlerin İspat Gücü 188 d. Faturaların Delil Niteliği 193 aa. Fatura Kavramı ve Açık Fatura-Kapah Fatura Ayrımının Önemi 193 aaa. Fatura Kavramı 193 bbb. Açık Fatura Kapalı Fatura Ayırımının Önemi 194 bb. Faturaların Delil Olmasının Şartları 195 aaa. Taraflar Arasında Temel Borç İlişkisi Bulunmalıdır 196 bbb. Fatura Şekil Şartlarına Uygun Şekilde Düzenlenmiş Olmalıdır 197 ccc. Fatura Muhataba Tebliğ Edilmiş Olmalıdır 197 ddd. Faturaya Sekiz Gün İçinde İtiraz Edilmemiş Olmalıdır.. 198 e. İkrarın ispat Yüküne Etkisi 199 aa. İkrarın Tanımı 199 bb. İkrarın Unsurları 199 cc. İkrarın Türleri 201 dd. İkrarın Bağlayıcılığı \′ 203 f. (Yazılı) Delil Başlangıcı 206 aa. 1086 Sayılı HUMK\′a Göre Yazılı Delil Başlangıcı 206 bb. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanuna Göre Delil Başlangıcı , 207 H. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA VERİLEBİLECEK KARARLAR 208 I. İtirazın İptali Davası Hangi Tarihteki Alacaklilik Durumuna Göre Karara Bağlanır? 208 II. Kısmi İtiraz Halinde Verilebilecek Karar.... 208 III. Yabancı Para Alacakları Konusunda Verilebilecek Karar 209 IV. Davaya Son Veren Taraf Muameleleri Bulunması Halinde Verilebilecek Kararlar 210 1. Feragat 210 2. Kabul 211 3. Sulh 212 4. İtirazın Geri Alınması 213 V. Davanın Kabulü 214 VI. Davanın Reddi .214 § 10. İCRA İNKAR VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI 215 A. İCRA İNKAR VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI KAVRAMI, TAZMİNATIN AMACI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 215 I. İcra inkar ve Kötüniyet Tazminatı Kavramı.. 215 II. Tazminatın Amacı 215 III. Tazminatın Hukuki Niteliği 216 B. TAZMİNATIN MUNZAM ZARAR VE CEZAİ ŞART KARŞISINDAKİ DURUMU 217 C. TAZMİNATA HANGİ TARİHTEKİ ALACAKLİLİK DURUMUNA • GÖRE KARAR VERİLECEKTİR? 218 D. TAZMİNATIN ŞARTLARI \′. 219 I. İcra İnkar Tazminatının Şartlan 219 1. Geçerli Bir Takip Olması 219 2. Süresi İçinde Geçerli Bir İtiraz Olması 221 3. Süresi İçinde İtirazın İptali Davası Açılmış Olması 221 4. İtirazın Haksız Olması 222 a. Genel Olarak , 222 b. Likid Alacaklar 224 c. Likid Olmayan Alacaklar 227 5. Davacı (Alacaklı)\′nın Talepte Bulunması 228 6. İtirazın İptali Davasından Önce İtirazın Kaldırılması İçin İcra Mahkemesine Müracaatın Tazminata Etkisi 229 II. Kötüniyet Tazminatının Şartlan 230 1. Dava, Davalı (Borçlu) Lehine Sonuçlanmalıdır 230 2. Davacı Takibinde Haksız ve Kötüniyetli Olmalıdır 230 3. Davalı (Borçlu) Talepte Bulunmalıdır 231 E. TAZMİNATIN MİKTARI 232 I. 5 Temmuz 2012 Tarihinden Önce Başlatılan Takibe İtiraz Üzerine Açılan İtirazın İptali Davalannda 232 1. @ Tazminata Hükmedilmesi 232 2. % 40\′dan Fazla Tazminata Hükmedilmesi 233 II. 5 Temmuz 2012 Tarihinden Sonra Başlatman Takibe İtiraz Üzerine Açılan İtirazın İptali Davalannda 233 1. % 20 tazminata hükmedilmesi 233 2- \′den fazla tazminata hükmedilmesi 233 F. DAVAYI SONA ERDİREN TARAF MUAMELELERİNİN TAZMİNATA ETKİSİ 233 I. Feragat 234 II. Kabul : 234 III. Sulh 234 G. DAVANIN KONUSUZ KALMASININ TAZMİNATA ETKİSİ 235 I. İtirazın Geri Alınması ; 235 II. Takip Konusu Borcun Ödenmesi 236 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İTİRAZIN İPTALİ DAVASI İLE İLGİLİ ÖZELLİĞİ OLAN DURUMLAR § 11. İFLASIN İTİRAZIN İPTALİ JAVASINA ETKİSİ 237 A. DAVACININ İFLASI 237 B. DAVALININ İFLASI 238 I. Haciz Yolu İle İlamsız Takibe İtiraz Üzerine Açılan İtirazın İptali Davası 238 II. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Yapılan İlamsız Takibe İtiraz Üzerine Açılan İtirazın İptali Davası 239 III. Bankaların Riski Doğmuş Veya Doğmamış Teminat Mektuplarına Dayanarak Yaptığı İlamsız Takibe İtiraz Üzerine Açılan İtirazın İptali Davası 240 § 12. TAKİP KONUSU ALACAĞIN TEMLİKİNİN İTİRAZIN İPTALİ DAVASINA ETKİSİ 241 A. İTİRAZDAN SONRA DAVADAN ÖNCE ALACAĞIN TEMLİK EDİLMESİ 241 B. DAVADAN SONRA ALACAĞIN TEMLİK EDİLMESİ 241 § 13. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA FAİZ 243 A. FAİZ KAVRAMI VE BENZER KAVRAMLARDAN FARKLARI 243 I. Faiz Kavramı 243 II. Faizin Benzer Kavramlardan Farkları 243 1. Gecikme Zammı 243 2. Cezai Şart 244 3. İcra İnkar Tazminatı 244 4. Vade Farkı 245 III. Munzar Zarar 246 B. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA FAİZİN GÖSTERDİĞİ ÖZELLİK 247 I. Görevli ve Yetkili Mahkemenin Tayini 247 II. Dava Dilekçesinde İşlemiş Faizini Tahsilinin İstenip İstenemeyeceği. 247 III. Mahkemece Faiz Talebi Hakkında Verilecek Karar 248 § 14. İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ KISMİ DAVA OLARAK AÇILIP AÇILMAYACAĞI 250 § 15. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINA MÜDAHALENİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI 251 § 16. İFLASIN ERTELENMESİ KARARININ İTİRAZIN İPTALİ DAVASINA ETKİSİ 253 § 17. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI DERDEST İKEN DAVAYA ESAS TAKİP DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILMASI 256 § 18. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ 258 A. GENEL OLARAK İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ 258 I. Yazılı Yargılama Usulünde .7.... 258 II. Basit Yargılama Usulünde 258 B. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA İDDİANIN VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞININ GÖSTERDİĞİ ÖZELLİK 258 B. KARAR DÜZELTME... 291 I. Karar Düzeltme Süresi 292 II. Karar Düzeltme Talebinde Bulunabilecek Olanlar 292 C. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 292 § 26. İTİRAZIN İPTALİNE İLİŞKİN KARARIN VE HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN İNFAZ ŞEKLİ 293 A. İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ KABULÜ HALİNDE KARARIN İNFAZ ŞEKLİ 293 I. Konu İle İlgili Görüşler.... 293 II. Uygulama... 293 III. Görüşümüz „ 293 B. HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN İNFAZ ŞEKLİ 294 YARGITAY KARARLARI ♦ TAKİP TALEBİ 297 ♦ İCRA DAİRESİNİN YETKİSİ 301 ♦ ÖDEME EMRİ 310 ♦ ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ 312 ♦ ÖDEME EMRİNE İTİRAZ 318 ♦ GECİKMİŞ İTİRAZ 327 ♦ İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİ 332 ♦ GÖREV 345 ♦ YETKİ 377 ♦ İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ TARAFLARI 445 ♦ DAVA AÇMA SÜRESİ 461 ♦ İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ ŞARTLARI 478 ♦ SAVUNMA 542 ♦ YARGILAMA USULÜ 573 ♦ İSPAT YÜKÜ 602 ♦ DELİLLER 661 ♦ TİCARİ DEFTERLERİN DELİL NİTELİĞİ 720 ♦ FATURALARIN DELİL NİTELİĞİ 773 ♦ VERİLEBİLECEK KARARLAR 792 * İCRA. İNKAR TAZMİNATI — <* ♦ İCRA İNKAR TAZMİNATININ ŞARTLARI 898 ♦ LİKİD ALACAKLAR 929 ♦ LİKİD OLMAYAN ALACAKLAR 961 ♦ KÖTÜNİYET TAZMİNATI 997 ♦ KABUL, İTİRAZIN GERİ ALINMASI, ÖDEME VE SULHUN TAZMİNATA ETKİSİ 1028 ♦ İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA FAİZ 1047 ♦ VADE FARKI 1101 ♦ İFLASIN İTİRAZIN İPTALİ DAVASINA ETKİSİ 1117 ♦ ALACAĞIN TEMLİKİ 1133 ♦ VERİLEBİLECEK KARARLARA KARŞI KANUN YOLLARI 1146 ♦ HÜKMÜN İNFAZ ŞEKLİ 1156 ♦ YABANCI PARA ALACAĞI i 1163 ♦ SATIM SÖZLEŞMESİ 1182 ♦ KEFALET SÖZLEŞMESİ 1260 ♦ KREDİ KARTI 1339 ♦ BANKA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1370 ♦ REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP 1437 ♦ TEMİNAT MEKTUBU 1480 ♦ AKREDİTİF 1519 ♦ VEKALET SÖZLEŞMESİ 1531 ♦ BONO VE ÇEK .\′ 1542 ♦ ABONE SÖZLEŞMESİ 1598 ♦ FİNANSAL KİRALAMA 1612 ♦ OFF-SHORE 1619 ♦ TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ 1624 ♦ İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA ISLAH 1634 ♦ ÖDEMENİN İTİRAZIN İPTALİ DAVASINA ETKİSİ 1648 ♦ İCRA TAKİBİNE KONU EDİLMEYEN BELGEYE DAYANARAK İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AÇILMASI 1661 ♦ İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA ZAMANAŞIMI 1670