Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (110)      Mayıs (92)      Nisan (92)      Mart (138)

İstanbul Hukuk Mecmuası Cilt:76 Sayı:2 2018

İstanbul Hukuk Mecmuası Cilt:76 Sayı:2 2018Sayfa Sayısı
:  
802
Kitap Ölçüleri
:  
16X24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
26676974

65,00 TL

KİTAP HAKKINDA

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin çok uzun yıllara yayılan geleneği ile yerli ve yabancı doktrine ciddi katkı sağlayan, hukuk biliminin tüm alanlarını kapsayan ve yüz yılı aşkın bir süredir düzenli aralıklarla yayınlanan başat eseri konumundaki -yeni ismi ile- İstanbul Hukuk Mecmuası (Istanbul Law Review)'nın 2018/2 sayısını yeni sisteme geçişten kaynaklanan gecikme ile de olsa sizlerle buluşturmanın mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Bilindiği üzere İstanbul Hukuk Mecmuası, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (=ULAKBİM) nezdinde taranan ulusal hakemli dergi niteliğini muhafaza etmenin yanı sıra, Web of Science bünyesindeki Emerging Sources Citation Index (=ESCI) kapsamında da taranmaktadır. Bu sayede İstanbul Hukuk Mecmuası'nda yayınlanan her bir makale, akademik yükseltme kriterleri bakımından yazarlara ciddi katkı sağlamakta, -ilgili birimin değerlendirmesi saklı olmakla birlikte- uluslararası yayın mahiyeti kazanabilmektedir. Ayrıca İstanbul Hukuk Mecmuası'nın, en önemli platformlardan birisi olan Social Science Citation Index (=SSCI) bünyesinde taranması için gereken çalışmalar da halihazırda titizlikle sürdürülmektedir. Dergimizin bu sayısı -geleneğe uygun bir şekilde- özel hukuk ve kamu hukuku ana başlıkları altında tasnif edilmiş, birbirinden değerli on üç makale içermektedir. Dergimizin başarısını devam ettirmek ve uluslararası tanınırlığını geliştirmek amacıyla özel hukuk ile kamu hukuku makaleleri arasında olabildiğince dengeli bir yayın politikası izlenmekte, ayrıca yalnız İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mensuplarının değil diğer birçok değerli akademisyenin ve uygulayıcının çalışmalarına yer verilmesi için çaba sarf edilmektedir. Bu amaca paralel olarak İstanbul Hukuk Mecmuası'na İngilizce dilinde yazılmış makaleler de kabul edilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla tüm hukuk camiasının dergimize katkılarını artırarak sürdüreceğini ümit etmekteyiz.(EDİTÖRDEN)

İÇİNDEKİLER
MAKALELER
ÖZEL HUKUK/ PRIVATE LAW
Soybağı Davalarındaki Hak Düşürücü Sürelere İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Constitutional Courts' Decisions Regarding Period of Prescription in
Paternity Cases
Sanem Aksoy Dursun
Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 85/3 Hükmü Kapsamında Bolar İstisnasının Uygulanması
Application of Bolar Exemption Under The Scope of Article 85/3 of The Industrial Property Law
Barış Kaya
Eşlerden Birinin Üçüncü Kişiyle Yaptığı Muvazaalı İşlemlerin Edinilmiş Mallara Katılma Rejimine İlişkin TMK Md.229 Hükmü Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Evaluation of Fiduciary Transactions Made by one of the Spouses with the Third Party Within the Framework of TMK Art. 229 on the Regime of Participation in
Acquired Property
Arzu Genç Arıdemir
Tarihsel Perspektifte Limited Şirket Kavramı
Limited Liability Company in Historical Perspective
Elif Akıncı
Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantılarında Gündeme Bağlılık İlkesi Çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyesinin Azli
Dismissal of A Board of Directors Member In Joint Stock Companies In The
Framework of General Assembly Agenda
Nuri Erdem
Ius Civile'nın Tanıdığı Azat Etme Muameleleri ve Özel Hukuk Bakımından Sonuçları
Manumissions in accordance with Ius Civile and Their consequences in terms
of Civil Law
G. Burcu Günveren
Kişi ve Eşya Ayrımı Bağlamında Hayvanların Hukuki Statüsü
Legal Status of Animals with Regards to the Distinction between Persons and Things
Özgün Çelebi
Belirli Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında On Yıllık Uzama Süresinin Başlangıç Anı ve Kiraya Verenin Fesih Bildiriminde Bulunabileceği En Erken Zaman Dilimi
Beginning Point of the Ten-Year Extension Period in Fixed Term Lease Contracts for Residential and Roofed Business Premises and the Earliest Time Period for the
Lessor to Notify Termination
Kürşad Yağcı
KAMU HUKUKU/ PUBLIC LAW
Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Işığında Terörizm ile İlişkisi Olan Kişilerin Mülteci Statüsünden Hariç Bırakılması
Exclusion of Persons Who Have Links with Terrorism From Refugee Status In View of the Court of Justice of the European Union's Judgments
Meltem İneli Ciğer
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme Suçu (TCK m. 190/2)
Crime of Inciting the Use of Narcotic or Pyschotropic Substances (TPC Art. 190/2)
Yusuf Yaşar, Zafer İçer, Tarık T. Yazıcılar
2017 Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
Presidential Decrees Within the Framework of the Constitutional Amendments of 2017
Murat Açıl
Danıştay Kararlarına Göre İmar Planının Yargı Yerince İptal Edilmesinin Yapının Hukuki Durumuna Etkisi - Eleştirel Bir Bakış
The Impact of Revocation of Zoning Plans On The Legality of Construction According to the Council of State Jurisprudence - A Critical Evaluation
Cenk Şahin
ÇEVİRİ/ TRANSLATION
Anonim Ortaklık Esas Sermayesinin 0'a İndirilerek Eş Zamanlı Artırımının Şartı Olarak Mali Durumun İyileştirilmesi Amacı "X AG" Kararı (BGE 138 III 204)
Esra Bayar
MAKALE YAZIM KURALLARI