Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ekim (18)      Eylül (220)      Ağustos (117)      Temmuz (128)

İş Hukukunda Şüphe Feshi

İş Hukukunda Şüphe FeshiSayfa Sayısı
:  
328
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-05-0508-5

75,00 TL

İÇİNDEKİLER

TAKDİM

TEŞEKKÜR

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR CETVELİ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
TEMEL KAVRAMLAR, ŞÜPHE FESHİNİN GEÇERLİLİĞİ, HUKUKİ NİTELİĞİ VE ORTAYA ÇIKIŞI

§1.İŞ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ

§2. ŞÜPHE FESHİ KAVRAMI VE ŞÜPHE FESHİNİN ORTAYA ÇIKIŞI

I.ŞÜPHE FESHİ KAVRAMI

II.ŞÜPHE FESHİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

A)ŞÜPHE VE GÜVEN KAVRAMLARI

B)İŞÇİNİN BORÇLARININ ŞÜPHE FESHİ İLE İLİŞKİSİ

1.İşçinin Sadakat Borcu

2.İşçinin Talimatlara Uyma (İtaat) Borcu

3.İşçinin Özen Borcu

III.ŞÜPHE FESHİNİN BAZI ÜLKELERDE ORTAYA ÇIKIŞI VE
 GÜNÜMÜZ UYGULAMASI

A)ALMAN HUKUKU

B)AVUSTURYA HUKUKU

C)İSVİÇRE HUKUKU

D)FRANSIZ HUKUKU

E)İNGİLİZ HUKUKU

IV.ŞÜPHE FESHİNİN TÜRK HUKUKUNDA ORTAYA ÇIKIŞI
 VE GÜNÜMÜZ UYGULAMASI

§3. ŞÜPHE FESHİNİN GEÇERLİLİĞİ

I.ŞÜPHE FESHİNİ GEÇERLİ KABUL EDEN GÖRÜŞLER

A)GENEL OLARAK

B)ŞÜPHEYİ FESİH NEDENİ OLARAK KABUL EDEN
GÖRÜŞ

C)İŞLEM TEMELİNİN ÇÖKMESİ GÖRÜŞÜ

1.Haklı Nedenle Fesih ve İşlem Temelinin Çökmesi Arasındaki İlişki

2.Haklı Nedenle Fesih İle İşlem Temelinin Çökmesine İlişkin Şartlar

D)GÜVENİN SARSILMASINI FESİH NEDENİ OLARAK KABUL EDEN GÖRÜŞ

1.Şüphe Feshinde Güvenin Sarsılması Kavramı ve Ölçütler

a)Genel Olarak

b)Güven Sarsılmasına İlişkin Ölçütler

c)Şüphe Feshinin Özel Pozisyonda Çalışan İşçi ile Sınırlandırılması Önerisi

2.İş İlişkisinde Güvenin Derecesi ve Korunmaya Değer Olup Olmaması

E)DEĞERLENDİRMEMİZ

II.ŞÜPHE FESHİNİ GEÇERLİ KABUL ETMEYEN
 GÖRÜŞLER

A)MASUMİYET KARİNESİNE AYKIRI OLDUĞU GÖRÜŞÜ

B)İDDİA VE İSPAT YÜKÜ İLE İSPAT ÖLÇÜSÜNE İLİŞKİN TEMEL USULİ İLKELERE AYKIRI OLDUĞU GÖRÜŞÜ

C)HÂKİMİN İŞ KANUNUNA AYKIRI OLARAK HUKUK YARATTIĞI GÖRÜŞÜ

D)GEÇERLİ VEYA HAKLI FESİH NEDENLERİNDEN BİRİSİ İÇERİSİNDE DEĞERLENDİRİLEMEDİĞİ GÖRÜŞÜ

E)İŞÇİNİN ANAYASAL ÇALIŞMA HAKKINA AYKIRI OLDUĞU GÖRÜŞÜ

§4.ŞÜPHE FESHİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

I.BAĞIMSIZ BİR FESİH TÜRÜ OLARAK NİTELENDİREN
 GÖRÜŞLER

II.HAKLI NEDENLE (DERHAL) FESİH OLARAK
 NİTELENDİREN GÖRÜŞLER

A)HAKLI NEDEN KAVRAMI VE HAKLI NEDENLE DERHAL FESHİN TÜRK HUKUKUNDAKİ DÜZENLENİŞ ŞEKLİ

B)İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER

C)DEĞERLENDİRMEMİZ

III.SÜRELİ FESİH OLARAK NİTELENDİREN GÖRÜŞLER

A)SÜRELİ FESHE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1.Genel Olarak

2.İş Güvencesi Kapsamında Olan İşçiler Açısından

a)Genel Olarak

b)Geçerli neden kavramı

bb.Haklı Neden- Geçerli Neden Ayrımı

cc. İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Geçerli Nedenler

dd. İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Nedenler

c) Ultima Ration (Son Çare) İlkesi

d) Sözleşmenin Feshinde Usul

B)ŞÜPHE FESHİNİN SÜRELİ FESİH SEBEBİ OLUP OLMAYACAĞI MESELESİ

1.İşçinin Davranışından Kaynaklanan Fesih Görüşü

2.İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Fesih Görüşü

3.Karma Görüş

4.Yeni Bir Fesih Türü Görüşü

5.Değerlendirmemiz

İKİNCİ BÖLÜM
ŞÜPHE FESHİNİN ŞARTLARI İLE
ÖZEL DURUMLAR

§1. ŞÜPHE FESHİNİN ŞARTLARI

I.GENEL OLARAK

II.BELİRLİ BİR VAKIANIN VARLIĞI

A)GENEL OLARAK

B)SUÇ TEŞKİL EDEN EYLEM VEYA YÜKÜMLÜ OLUNAN BORCUN AĞIR ŞEKİLDE İHLALİ

1.Suç Teşkil Eden Eylem

a)İş İlişkisi Kapsamında Olan Eylemler

aa. Genel Olarak

bb. İşverene Karşı Yapılan Suç Teşkil Eden Davranış

cc. Diğer İşçilere veya Üçüncü Kişilere Karşı Yapılan
Suç Teşkil Eden Davranış

b)İş İlişkisi Kapsamında Olmayan Eylemler

2.Yükümlülüğün İhlali

3.Davranışın Zamanı

a)Sözleşmenin Yapılmasından Önce Suç Teşkil Eden Bir Eylemde Bulunma

b)Suça Teşebbüs Hali

c)Gelecek İçin Suç Teşkil Eden Bir Eylemde Bulunma

III.ŞÜPHENİN VARLIĞI

A)GENEL OLARAK

B)ŞÜPHENİN ÖZELLİKLERİ

1.Objektiflik

2.İşçiyi Gösterir Nitelikte Olması

3.İsnat Edilebilirlik

4.Bağlantı

5.Kusur

6.Ciddi Şüphe

a)Genel Olarak

b)Ciddi Şüphenin Belirlenmesi

bb. Şüpheyi Haklı Gösteren Durumlar

cc. Şüpheyi Kuvvetlendiren Durumlar

dd. Şüpheyi Hafifleten Durumlar

IV.İŞVERENİN MENFAATİNİN KORUNMAYA DEĞER
 OLMASI

V.İŞVERENİN DURUMU (OLAYI) AYDINLATMA
 YÜKÜMLÜLÜĞÜ

A)GENEL OLARAK

B)YÜKÜMLÜLÜĞÜN KAPSAMI

1.İşçinin Savunmasının Alınması

a)Genel Olarak

b)Savunma Almanın Hukuki Temeli

c)Savunma Alınmasının Amacı

d)Savunma Almanın Bir Geçerlilik Şartı Olması

e)Savunma Almanın Gerekli Olmadığı Haller

aa. İşverenin Kusuru Olmaksızın İşçinin Savunmasının Alınamaması

bb. Venire Contra Factum Proprium (Çelişkili Davranma Yasağı) İlkesi

f)Savunma Alma Zamanına İlişkin Haller

aa. İşçinin Savunma Alınmasını Reddi veya İddiaları Bütünüyle Kabulü

bb. İşçinin Savunma Alınma Zamanında Hazır Bulunmaması

aaa.Hastalık Hali

bbb.Yıllık İzinde Olma

ccc.Gözaltına Alınma ya da Tutuklanma

 

dd. Konunun İşçiye Bildirilmesi

aaa. Genel Olarak

bbb. İşçinin Savunmaya Hazırlanması ve
Avukatı ile Görüşme Yapması

ee. Zamanı

ff. Süresi

gg. Şekli

hh Kapsam ve İçeriği

g.İşçinin Belgeleri İnceleme Hakkı ve İşvereninin Elde Ettiği Delilleri İşçiye Bildirme Yükümlülüğü

h)Savunma Alınmasının Fiziki Şartları

2.Şüphe Edilen İşçinin Açıklamaya Katılması

3.İşçinin Savunmasının Alındığının İspatlanması

4.İşverenin İşçinin Savunmasını Almak İçin Ceza Yargılamasının Sonucunu Beklemesi

C)ŞÜPHE FESHİNİN TESPİTİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KULLANILMASI

1.Genel Olarak

2.Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Kavramı

3.İşçilerin Kişisel Verilerini İşlemek Amacıyla
Başvurulan Bazı Yöntemler

4.Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilen Delillerin Şüphe Feshinde Kullanılması

§2. ŞÜPHE FESHİNDE ÖZEL DURUMLAR

I.SÜRE

II.TARAF MENFAATLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

III.EŞİT DAVRANMA BORCU

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ŞÜPHE FESHİNDE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ VE
FESHİN SONUÇLARI

§1.ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ

I.İLKENİN AÇIKLANMASI

A)GENEL OLARAK

B)UYGUNLUK VE GEREKLİLİK

C)ORANTILILIK

II.ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ KAPSAMINDA FESİH ÖNCESİ
 BAVURULABİLECEK YÖNTEMLER

A)İŞÇİNİN UYARILMASI

B)İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNE NAKLİ

C)İŞ İLİŞKİSİNİN ASKIYA ALINMASI

D)ŞÜPHE FESHİNİN ŞARTA BAĞLI YAPILMASI

§2.ŞÜPHE FESHİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARINI
DOĞURMASI

I.FESİH ANI

II.ŞÜPHE FESHİNDE ESAS ALINACAK DEĞERLENDİRME
 ÖLÇÜTÜ

III.SONRADAN ÖĞRENİLEN VEYA ORTAYA ÇIKAN
 HUSUSLARIN FESHİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE
 GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI

A)GENEL OLARAK

B)SONRADAN ÖĞRENİLEN VAKIALARA İLİŞKİN DURUMLAR

1.Şüpheyi Zayıflatan Durumlar

2.Şüpheyi Kuvvetlendiren Durumlar

3.Değerlendirmemiz

§3. CEZA YARGILAMASININ ŞÜPHE FESHİNE ETKİSİ

I.İŞ MAHKEMESİNİN BEKLETİCİ MESELE YAPMASI
 SORUNU

II.CEZA MAHKEMESİ KARARININ İŞ MAHKEMESİNİ
 BAĞLAYICILIĞI

A)GENEL OLARAK

B)KESİNLEŞMİŞ MAHKÛMİYET KARARI

C)KESİNLEŞMİŞ BERAAT KARARI

§4. ŞÜPHE FESHİNİN SONUÇLARI

I.GENEL OLARAK

II.FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ

III.KIDEM TAZMİNATI

IV.İŞSİZLİK SİGORTASI

V.ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

VI.TAZMİNAT TALEBİ

SONUÇ

 

KAYNAKÇA