Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (177)      Ocak (191)      Aralık (151)      Kasım (137)

İş Güvencesi, İşe İade Davaları ve Tazminatlar

İş Güvencesi, İşe İade Davaları ve TazminatlarSayfa Sayısı
:  
858
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-300-338-0

145,80 TL

İş Güvencesi Tazminatı, Boşta Geçen Süre Tazminatı, Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Kötüniyet Tazminatı, Sendikal

Tazminat, Ayrımcılık Tazminatı, Haksız Fesih Tazminatı

7036 Sayılı Yeni İş Mahkememeleri Kanununa göre İŞ GÜVENCESİ, ARABULUCULUK, ZAMANAŞIMI ve İSTİNAF Hükümleri

düzenlenmiştir
Birinci baskısı Ekim 2012’de yayınlanan “İş ve Borçlar Hukukunda İş Güvencesi ve Tazminatlar” adlı eserde, teori ile pratiği

birleştirerek kendine özgü bir eser oluşturmayı amaç edinmiştim. Eserin adında ve adına uygun olarak içeriğinde bir takım

değişiklikler yaparak “İş Güvencesi, İşe İade Davaları ve Tazminatlar” adıyla tekrar sunuyorum.
Eserin ikinci baskısından sonra özellikle iş güvencesi hükümlerinde ve işe iade davaları konusunda mevzuatta değişiklikler

olmuştur. İşe iade davası açmadan önce arabulucuya başvuru zorunluluğu getirilmiş olup bu düzenlemeler kitapta

işlenmiştir.
Yine, İş Kanununda yapılan düzenlemelerle işe iade hükümlerine önemli değişiklikler getirilmiştir. Bu değişiklikler ve özellikle

mevzuatın getirdiği yeni düzenlemelerin bilimsel çevrelerde ve uygulamadaki yansımaları üzerinde durulmuştur.
Yakın zamanda uygulanmaya başlanan istinaf kanun yolu da özellikle iş mahkemeleri açısından incelenmiştir.
Bilindiği üzere Yargıtay’da yeni daireler oluşturulmuş ve yeniden görev dağılımı yapılmıştır. Bu özel dairelerin oluşmaya

başlayan yeni görüşlerinin de okuyucuya aktarılması bakımından yeni içtihatlar ilgili konuların arkasına eklenmiştir.

KISA PLAN
1
 
BİRİNCİ BÖLÜM
İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI, KAYNAKLARI VE GELİŞİMİ
A.  İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE ÖNEMİ
B.  İŞ GÜVENCESİNİN ULUSLARARASI HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA
KAYNAKLARI VE GELİŞİMİ
C. İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
İKİNCİ BÖLÜM
İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI VE İŞ GÜVENCESİNDE
HÂKİM OLAN İLKELER
A. İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI VE YARARLANMA ŞARTLARI
B.  İŞ GÜVENCESİNDE HAKİM OLAN İLKELER
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA FESİH VE FESİHTE
ESASA VE USULE İLİŞKİN ŞARTLAR
A. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA FESİHTE KAVRAMLAR
B.  İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA FESİHTE ESASA İLİŞKİN GEÇERLİ NEDENLER
C. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA FESİHTE USULE İLİŞKİN ŞARTLAR
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GEÇERSİZ FESİH VE FESHİN GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR
A. GEÇERSİZ FESİH VE BENZER KAVRAMLARDAN FARKLARI
B. FESHİN GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR
BEŞİNCİ BÖLÜM
FESHE İTİRAZ VE İTİRAZ USULÜ
A.  İŞ YARGILAMASINDA İLKELER VE BASİT YARGILAMA USULÜ
B. İŞE İADE İÇİN ARABULUCUYA BAŞVURMA
C.  İŞE İADE İÇİN İŞ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA
D. YARGILAMA SÜRECİNDE MEYDANA GELEN OLAYLARIN DAVAYA ETKİSİ
E. YARGILAMANIN SONUCU
F. FESHE KARŞI ÖZEL HAKEME BAŞVURMA
ALTINCI BÖLÜM
FESHE İTİRAZIN HÜKÜM VE SONUÇLARI
A. DAVANIN REDDİ VE FESHİN GEÇERLİ SAYILMASI
B. DAVANIN KABULÜYLE FESHİN GEÇERSİZ SAYILMASI VE İŞE İADE KARARI
C. İŞÇİNİN İŞVERENE BAŞVURUSU
                                                           
1
   Prof. Dr. Yusuf Alper’e “kısa anlatım planı” fikri nedeniyle teşekkür edilen Prof. Dr. Ali
Nazım Sözer’in Türk Genel Sağlık Sigortası isimli kitabından esinlenilmiştir. VIII  Kısa Plan
D. İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI
E. İŞÇİYİ İŞE BAŞLATMANIN HUKUKİ SONUÇLARI
F. İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI
G. İŞE BAŞLATMA VE PARASAL ALACAKLARIN İCRASI
YEDİNCİ BÖLÜM
İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI VE BOŞTA GEÇEN SÜRE TAZMİNATI
A. İŞ GÜVENCESİ (İŞE BAŞLATMAMA) TAZMİNATI
B. BOŞTA GEÇEN SÜRE TAZMİNATI
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İŞ GÜVENCESİNE ETKİLİ OLAN TAZMİNATLAR
A. KIDEM TAZMİNATI
B. İHBAR TAZMİNATI
C. KÖTÜNİYET TAZMİNATI
D. SENDİKAL TAZMİNAT
E. AYRIMCILIK TAZMİNATI
F. HAKSIZ FESİH TAZMİNATI
G. GERİYE KALAN SÜRE TAZMİNATI
DOKUZUNCU BÖLÜM
TÜRK HUKUKUNDA UYGULANAN TAZMİNATLARIN
İŞ GÜVENCESİNE ETKİLERİ
A. KIDEM TAZMİNATININ İŞ GÜVENCESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
B.   İHBAR TAZMİNATININ İŞ GÜVENCESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
C. SENDİKAL TAZMİNATIN İŞ GÜVENCESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
D. KÖTÜNİYET TAZMİNATININ İŞ GÜVENCESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
E. AYRIMCILIK TAZMİNATININ İŞ GÜVENCESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
F. İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATININ İŞ GÜVENCESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
G. BOŞTA GEÇEN SÜRE TAZMİNATININ İŞ GÜVENCESİ AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
H.   HAKSIZ FESİH TAZMİNATININ İŞ GÜVENCESİ AÇISINDAN  DEĞERLENDİRİLMESİ
I. GERİYE KALAN SÜRE TAZMİNATININ İŞ GÜVENCESİ AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
İ. 1475 SAYILI İŞ KANUNUNUN (4773 sayılı kanunla değiştirilmeden önceki) 13.
MADDESİNİN SON FIKRASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ
TAZMİNATIN İŞ GÜVENCESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİİÇİNDEKİLER
ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ................................................................................. V
KISA PLAN...................................................................................................... VII
İÇİNDEKİLER ...................................................................................................IX
KISALTMALAR ............................................................................................. XXXI
GİRİŞ................................................................................................................. 1
BİRİNCİ BÖLÜM
İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI,  KAYNAKLARI VE GELİŞİMİ
A. İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE ÖNEMİ ........................................................... 5
1. İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE TÜRLERİ ............................................................ 5
a. Dar Anlamda İş Güvencesi....................................................................... 6
b. Geniş Anlamda İş Güvencesi .................................................................... 6
aa. İşe Girişte İş Güvencesi .................................................................... 7
bb. İşin Devamı Sırasında İş Güvencesi ................................................... 7
cc. Feshe Karşı Güvence ........................................................................ 8
c.  Yasal İş Güvencesi ve Akdi İş Güvencesi................................................... 9
aa.  Yasal iş güvencesi ............................................................................ 9
bb.  Akdi İş Güvencesi............................................................................. 9
2. İŞ GÜVENCESİNİN TARAFLAR AÇISINDAN ÖNEMİ......................................... 10
a. İşçi Açısından İş Güvencesinin Önemi..................................................... 10
b. İşveren Açısından İş Güvencesinin Önemi ............................................... 12
c. Toplum Açısından İş Güvencesinin Önemi ............................................... 12
3. İŞ GÜVENCESİNİN UNSURLARI .................................................................... 13
a. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshinin Sınırlandırılması ................. 13
b. İşçinin Çalışma Hakkının Korunması........................................................ 14
c.  İş İlişkisinde Sürekliliğin Sağlanması....................................................... 14
B.  İŞ GÜVENCESİNİN ULUSLARARASI HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA
KAYNAKLARI VE GELİŞİMİ ....................................................................... 15
1.  ULUSLARARASI HUKUKTA İŞ GÜVENCESİNİN KAYNAKLARI VE GELİŞİMİ ....... 15
a. Birleşmiş Milletler Normları..................................................................... 15
aa. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi...................................................... 15
bb. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi ............. 15
b. Uluslararası Çalışma Örgütü Normları ..................................................... 16X  İçindekiler
aa. Sözleşmeler.................................................................................... 17
aaa. İş İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında
158 Sayılı Sözleşme................................................................ 18
bbb. İşletmedeki İşçi Temsilcilerine Sağlanacak Koruma ve
İmkânlara ilişkin 135 Sayılı Sözleşme ....................................... 19
bb. Tavsiye Kararları............................................................................. 20
aaa. 119 Sayılı Tavsiye Kararı......................................................... 20
bbb. 166 Sayılı Tavsiye Kararı......................................................... 20
cc. Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler Bildirgesi ........................... 21
c. Avrupa Birliği Normları ........................................................................... 21
aa. Yönergeler ..................................................................................... 22
bb. Avrupa Sosyal Şartı ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı............ 23
cc. Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi ............................................... 24
2.  TÜRK HUKUKUNDA İŞ GÜVENCESİNİN KAYNAKLARI VE GELİŞİMİ ................. 25
a. İş Güvencesinin Türkiye’de Tarihi Gelişimi............................................... 25
aa. Anayasa Açısından İş Güvencesi ...................................................... 25
bb.  Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Açısından İş
Güvencesi ...................................................................................... 26
cc.  İş Kanunlarındaki Düzenlemeler....................................................... 29
aaa.  3008 Sayılı İş Kanunu Dönemi................................................. 29
bbb. 1475 Sayılı İş Kanunu Dönemi................................................. 30
ccc.  4773 Sayılı Kanunun Getirdikleri.............................................. 31
b.  4857 Sayılı Kanun İle Getirilen İş Güvencesi Düzenlemesi Gelişimi ............ 32
C. İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ ................................. 33
1.  İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNİN EMREDİCİLİĞİ (BUYURUCULUĞU)................. 33
a.  Mutlak Emredici İş Güvencesi Hükümleri ................................................. 33
b. Nispi Emredici (Görece Buyurucu) İş Güvencesi Hükümleri....................... 34
2.  İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNDEN FERAGAT EDİLMEZLİK............................... 36
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI....................................................... 36
İKİNCİ BÖLÜM
İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI VE İŞ GÜVENCESİNDE
HÂKİM OLAN İLKELER
A. İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI VE YARARLANMA ŞARTLARI....................... 49
1. GENEL BİLGİ VE YARARLANMA KAPSAMININ DARALTILMASI......................... 49
2. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA FESİHTE İŞYERİNE İLİŞKİN ŞARTLAR ............... 50
a. Otuz veya Daha Fazla İşçinin Çalıştığı Bir İşyerinde Çalışma ..................... 50
aa. Otuz İşçi Sayısının Tespiti................................................................ 50
bb. Otuz İşçi Sayısına Dahil Edilecekler .................................................. 52İçindekiler XI
cc. Otuz İşçi Sayısının Aranacağı Zaman................................................ 55
b. Aynı İşverene Ait İşyerinde Çalışma........................................................ 57
aa. Aynı İşverene Ait Tek Bir İşyerinin Bulunması................................... 58
bb. Aynı İşverenin Birden Fazla İşyerinin Bulunması ............................... 58
aaa. İşyerlerinin Aynı İşkolunda Faaliyet Göstermesi........................ 58
bbb.  Holding, Grup Şirketleri veya Şirketler Topluluğu Gibi Ortak
Yönetime Tabi Olan Şirket İşyerleri ......................................... 59
ccc. Türkiye’de Bulunan Yabancı Şirket İşyerleri.............................. 60
3. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA FESİHTE İŞÇİYE İLİŞKİN ŞARTLAR ................... 60
a. İşçinin İş Kanununa veya Basın İş Kanununa Tabi Olarak Çalışması.......... 60
aa. İşçi Sıfatı Taşıma ............................................................................ 60
bb. İş Kanunu'na Tabi Çalışma.............................................................. 61
cc. Basın İş Kanunu'na Tabi Çalışma ..................................................... 62
b.  İşçinin Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışması ..................................... 63
aa. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi............................................................. 63
bb.  Gerçek Anlamda Belirli Süreli İş Sözleşmesi...................................... 63
cc. İş Güvencesi Dışında Tutulmuş Olmak ............................................. 64
dd. Mevsimlik İşlerde İş Güvencesi........................................................ 66
ee.  Asgari Ve Azami Süreli İş Sözleşmelerinde İş Güvencesi.................... 66
c.  İşçinin Altı Aylık Kıdeminin Bulunması ..................................................... 67
aa.  Altı Aylık Kıdemi Doldurma .............................................................. 67
bb. Kıdem Süresinin Başlangıcı.............................................................. 68
cc.  Kıdem Süresinin Belirlenmesi........................................................... 69
aaa. Kıdem Süresine Esas Olacak Çalışma Süresi............................. 69
bbb.  Aralıklı Çalışmalarda Geçen Süreler ......................................... 70
ccc. Değişik İşyerlerinde Geçen Süreler .......................................... 70
ddd. İşyerinin veya İş Sözleşmesinin Devrinde Geçen Süreler ........... 71
eee. Deneme Süresinde, Ödünç İş İlişkisinde Ve Çıraklıkta
Geçen Süreler........................................................................ 71
d. İşçinin Belirli Konumdaki İşveren Vekili Olmaması.................................... 72
aa. İşveren Vekilinin İş Güvencesinden Yararlanması.............................. 72
bb. İş Güvencesinden Yararlanmayacak İşveren Vekilleri ........................ 72
e. İş Güvencesinden Yaralanmanın Genişletilmesi ....................................... 75
4. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHEDİLMESİ........................... 76
a. İş Sözleşmesinin Fesih yoluyla sona erdirilmiş olması............................... 76
b. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi................................... 76
aa. İşçinin fesih isteğinde bulunması ..................................................... 77
bb.  İşverenin feshi dışındaki durumlar ................................................... 77XII  İçindekiler
aaa.  iş sözleşmesinin tarafların anlaşması suretiyle sona
erdirilmesi (ikale anlaşması).................................................... 77
bbb.  İşçinin kendi isteğiyle işyerinden ayrılması ............................... 78
ccc.  İşçinin emekli olmak üzere Kuruma başvurması........................ 79
B.  İŞ GÜVENCESİNDE HAKİM OLAN İLKELER ............................................... 79
1.  UYGULAMADAKİ İLKELER............................................................................. 79
a.  Son Çare İlkesi (ultima-ratio) ................................................................. 79
b. Objektif Seçim Kriteri İlkesi (Sosyal Seçim İlkesi)..................................... 82
2. UYGULANMASI ÖNERİLEN İLKELER .............................................................. 83
a.  Menfaatlerin Tartılıp Değerlendirilmesi İlkesi ........................................... 83
b.  Beklenilmezlik İlkesi............................................................................... 83
c.  Orantılılık İlkesi ..................................................................................... 84
d.  Öngörü İlkesi ........................................................................................ 84
e.  Eşit İşlem İlkesi..................................................................................... 85
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI....................................................... 85
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA FESİH VE
FESİHTE ESASA VE USULE İLİŞKİN ŞARTLAR
A. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA FESİHTE KAVRAMLAR .............................. 105
1. FESHİN GEÇERLİ BİR SEBEBE DAYANMASI ZORUNLULUĞU VE GEÇERLİ
FESİH KAVRAMI ........................................................................................ 105
2. GEÇERLİ NEDENDE YETERSİZLİK VE DAVRANIŞ AYRIMI ............................. 106
3. İŞÇİNİN YETERLİLİĞİ YERİNE YETERSİZLİĞİNİN ESAS ALINMASI................ 108
a. Yetersizliğin kapsam ve içeriği .............................................................. 109
b. Yetersizlik oluşturmayacak haller .......................................................... 111
B.  İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA FESİHTE ESASA İLİŞKİN GEÇERLİ
NEDENLER ............................................................................................... 111
1.  İŞÇİDEN KAYNAKLANAN GEÇERLİ NEDENLER ............................................. 111
a. İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Geçerli Nedenler............................ 111
aa. Kanun Gerekçesindeki Başlıca Yetersizlik Durumları ........................ 111
aaa. Ortalama olarak daha az verimli Çalışma................................ 111
bbb. Performans düşüklüğü.......................................................... 112
ccc.  İşe Yoğunlaşmanın Azalması ................................................. 114
ddd.  İşe Yatkın Olmama............................................................... 114
eee.  İşçinin Öğrenmede ve Kendini Yetiştirmede Yetersizliği........... 115
fff.  Hastalanma ......................................................................... 115
aaaa. Sık Hastalanma........................................................... 115
bbbb. İşin İfasını Devamlı Olarak Etkileyecek Hastalık............. 117İçindekiler XIII
ggg.  İşçinin İş veya İşyerine Uyum Yetersizliği .............................. 117
hhh.  Belli bir yaş sınırına gelme veya emekliliğe hak kazanma ........ 118
aaaa. Sadece yaşlılık ve emeklilik geçerli neden sayılamaz...... 118
bbbb. İşletme gerekleri çerçevesinde yaşlılık ve emeklilik........ 119
bb. Diğer Yetersizliklerden Kaynaklanan Geçerli Nedenler ..................... 119
aaa. İşçiye Duyulan Güvenin Sarsılması (Şüphe Feshi)................... 119
bbb. İşçinin Yetersiz Hale Düşürülmesi (Baskı Feshi)...................... 120
ccc. İşçinin Niteliksel yetersizliğe Düşmesi .................................... 121
b.  İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Nedenler.......................... 121
aa.  Geçerli Neden Oluşturacak İşçi Davranışlarında Genel Koşul ve
Kapsam ....................................................................................... 121
bb. Kanunun Gerekçesindeki İşçi Davranışlarından Kaynaklanan
Geçerli Nedenler........................................................................... 124
aaa. İşverene Zarar Vermek Veya Zararın Tekrarı Tedirginliği
Yaratmak ............................................................................ 125
bbb. Arkadaşlarından Borç para istemek ....................................... 125
ccc. Arkadaşlarını İşverene Karşı Kışkırtmak ................................. 126
ddd. İşini Kötü, Eksik veya Yetersiz Biçimde Yapmak ..................... 127
eee. Diğer Kişilerle İş Akışını ve Ortamını Olumsuz Etkileyecek
İlişkiye Girmek..................................................................... 127
fff. Uzun Telefon Görüşmeleri Yapmak........................................ 128
ggg. Sık Sık İşe Geç Gelmek ve İşini Aksatmak.............................. 129
hhh. Geçimsizlik Göstermek veya Sıkça ve Gereksiz Yere
Tartışmaya Girişmek ............................................................ 130
cc. Davranışa Dayalı Diğer Geçerli Nedenler ........................................ 130
aaa. İşyerinde Psikolojik veya Cinsel Taciz Anlamına Gelecek
Davranışlarda Bulunmak....................................................... 132
bbb. İşverenin Güvenini Sarsmak ................................................. 132
ccc. İşyeri Araç ve Gerecini Amacı Dışında Kullanmak.................... 133
ddd. İşyerine Ait İnterneti Amacı Dışında Kullanmak ...................... 133
eee.  Sigara İçme Yasağını İhlal Etmek .......................................... 134
fff.  Ücretin Sık Sık Haczedilmesi ................................................. 135
ggg. Gözaltına Alınma veya Tutuklanma........................................ 135
dd. İşçinin Davranışlarından Dolayı Geçerli Nedenle Fesihte Usül........... 136
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI..................................................... 137
2. İŞLETMENİN, İŞYERİNİN VEYA İŞİN GEREKLERİNDEN KAYNAKLANAN
GEÇERLİ NEDENLER.................................................................................. 146
a. Genel Bilgi .......................................................................................... 146
b. İşyeri Dışından Kaynaklanan Geçerli Nedenler ....................................... 148XIV İçindekiler
aa. İşyerini Etkileyen Haller................................................................. 148
bb. Kanun Gerekçesindeki İşyeri Dışından Kaynaklanan Geçerli
Nedenler ...................................................................................... 149
aaa. Sürüm ve Satış Olanaklarının Azalması................................... 149
bbb. Talep ve Sipariş Azalması...................................................... 150
ccc. Enerji Sıkıntısı ...................................................................... 150
ddd. Ülkede Yaşanan Ekonomik Kriz.............................................. 150
eee. Piyasada Genel Durgunluk .................................................... 150
fff. Dış Pazar Kaybı .................................................................... 151
ggg. Ham Madde Sıkıntısı ............................................................. 151
c. İşyeri İçinden Kaynaklanan Geçerli Nedenler ......................................... 151
aa. İşletmesel Karar Alma Serbestisi ve Denetlenebilir Olma ................. 152
aaa. Yerindelik (Amaca Uygunluk) Denetimi Yapılabilir mi?............. 153
bbb. Tutarlılık Denetimi ................................................................ 153
ccc. Keyfilik Denetimi .................................................................. 154
ddd. Ölçülülük (Feshin Son Çare Olması) Denetimi......................... 154
bb. Kanun Gerekçesindeki İşyerinden Kaynaklanan Geçerli Nedenler ..... 155
aaa. İşyerinde Yeni Çalışma Yöntemlerinin Uygulanması ................ 155
bbb. İşyerinin Daraltılması............................................................ 156
ccc. Yeni Teknolojinin Uygulanması.............................................. 156
ddd. İşyerinin Bazı Çalışma Bölümlerinin Kapatılması...................... 156
eee. İşyerinde Bazı İş Türlerinin Kaldırılması.................................. 157
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI..................................................... 157
C. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA FESİHTE USULE İLİŞKİN ŞARTLAR.......... 160
1. FESİH BİLDİRİMİNİN YAZILI OLARAK YAPILMASI ZORUNLULUĞU................ 161
a. Yazılı Şekil Koşulunun Hukuki Niteliği .................................................... 161
b. Yazılı Şeklin Özellikleri.......................................................................... 162
2. FESİH SEBEBİ BİLDİRME VE SEBEBİN AÇIK VE KESİN OLARAK
BİLDİRİLMESİ ZORUNLULUĞU ................................................................... 163
a. Fesih Bildiriminde Geçerli Bir Nedenin Gösterilmesi Zorunluluğu.............. 163
b. Nedenin Açık ve Kesin Biçimde Belirtilmesi ............................................ 163
aa. Fesih Nedeninin Açık Olması.......................................................... 163
bb. Fesih Nedeninin Kesin Olması........................................................ 164
c. Fesih Nedeniyle Bağlılık........................................................................ 165
3. FESHİN MAKUL BİR SÜRE İÇİNDE YAPILMASI ZORUNLULUĞU ..................... 166
4. İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMASI ZORUNLULUĞU.................................... 168
a. Savunmanın Alınma Zamanı ................................................................. 170
b. Savunmanın Şekli ve Usulü .................................................................. 170
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI..................................................... 171İçindekiler XV
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GEÇERSİZ FESİH VE FESHİN
GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR
A. GEÇERSİZ FESİH VE BENZER KAVRAMLARDAN FARKLARI..................... 179
1. GEÇERSİZ FESİH KAVRAMI ........................................................................ 179
2. İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI VE GEÇERLİ NEDENLERLE FESHİ ....................... 180
3. GEÇERSİZ FESHİN BENZER KAVRAMLARDAN FARKI .................................... 185
a. Geçersiz Feshin Usulsüz Fesihten Farkı ................................................. 185
b. Geçersiz Feshin Haksız Fesihten Farkı ................................................... 186
c. Geçersiz Feshin Kötü Niyetli Fesihten Farkı............................................ 188
4. GEÇERSİZ FESHİN GEÇERLİ SAYILDIĞI HALLER ......................................... 189
a. Kanuna Göre İşçinin İşe Başlamak İçin Başvurmaması........................... 189
b.  Öğreti ve İçtihatlara Göre Geçersiz Feshin Geçerli Sayıldığı Haller ........... 191
aa. İşçinin Süresinde Dava Açmaması ................................................. 191
bb. İşçinin Başvurudan veya İşe Başlamaktan Vazgeçmesi.................... 192
cc. İşçi Henüz Dava Açmadan İşyerinin Kapanması.............................. 193
dd. İşçinin Dava Sürerken Başka Bir İşte Çalışması............................... 193
B. FESHİN GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR................................................. 193
1. GEÇERLİ BİR SEBEBİN BULUNMAMASI ....................................................... 193
a. Kanunlarda Geçerli Kabul Edilmeyen Sebepler ....................................... 193
aa. Sendika Üyeliği veya Sendikal Faaliyetlere Katılmak ........................ 193
bb. İşyeri Sendika Temsilciliği Yapmak ................................................ 195
cc. Bir Hakkı Takip veya Bir Yükümlülüğü Yerine Getirmek Üzere
İşveren Aleyhine Adli veya İdari Makamlara Başvurmak .................. 197
dd. Irk, Renk, Cinsiyet, Medeni Hal, Siyasi Görüş ve Benzeri
Nedenler...................................................................................... 198
ee.  Kadın İşçilerin Çalıştırılmalarının Yasak Olduğu Sürelerde İşe
Gelmemeleri ................................................................................ 199
ff.  Hastalık veya Kaza Nedeniyle Bekleme Süresinde İşe Geçici
Devamsızlık.................................................................................. 200
gg. İşyerinin Devri.............................................................................. 201
hh. İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkını Kullanması .......................... 203
ıı. Kanuni Greve Katılmak ................................................................. 205
b. Doktrinde ve İçtihatlarda Geçerli Kabul Edilmeyen Sebepler ................... 205
aa. Emeklilik ...................................................................................... 205
bb. Eşit İşlem İlkesinin İhlali ............................................................... 207
cc. Mobbing ...................................................................................... 209
dd. İşçinin, İşverenin Fazla Çalışma Talebini Reddetmesi ...................... 211
ee. İşçinin, İşverenin Baskısı Sonucu İstifa Dilekçesi Vermesi................ 212XVI  İçindekiler
2. FESHİN USULÜNE UYGUN OLARAK YAPILMAMASI ....................................... 212
a. Feshin Yazılı Olarak Yapılmaması .......................................................... 212
b. Fesih Sebebinin Bildirilmemesi.............................................................. 212
c.  İşçinin Savunmasının Alınmaması ......................................................... 213
d. Fesihte Son Çare İlkesine Uyulmaması .................................................. 213
e. Objektif Seçim Kriterlerine Uyulmaması................................................. 213
3. FESİHTE BİLDİRİLEN GEÇERLİ SEBEBİN İSPATLANAMAMASI ....................... 213
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI..................................................... 214
BEŞİNCİ BÖLÜM
FESHE İTİRAZ VE İTİRAZ USULÜ
A.  İŞ YARGILAMASINDA İLKELER VE BASİT YARGILAMA USULÜ............... 250
1. İŞ YARGILAMASINDA İLKELER ................................................................... 250
a. İşçi Lehine Yorum İlkesi ve Amaçsal Yorum........................................... 250
b. İş Hukukunda Düzenleme (Kanun) Boşluklarının Doldurulması................ 254
aa. Genel Hükümlerin Uygulanması ..................................................... 254
bb.  Medeni Hukuk İlke ve Kurallarını İş Hukukuna
Uyarlamazorunluluğu .................................................................... 255
2. İŞ MAHKEMELERİ ...................................................................................... 258
a. İş Mahkemelerinin Yapısı ..................................................................... 259
b. İş Mahkemeleri Kanunu’nun Özellikleri .................................................. 261
aa.  İş Mahkemelerinin Niteliği ............................................................. 262
aaa. Özel Mahkeme Niteliği (Görevi) ............................................. 262
bbb. İş Mahkemeleri Hukuk Mahkemesidir..................................... 265
bb. İş Mahkemelerinde Yargılama Yönteminin Özellikleri ....................... 265
aaa. Basitlik ve Kolaylık................................................................ 265
aaaa. Sözlü Yargılama .......................................................... 265
bbbb. Uzlaştırma İmkanı ....................................................... 266
cccc.  Davanın idare tarafından Mahkemeye İntikali................ 267
bbb. Seri ve Çabuk Yargılama ....................................................... 268
ccc.  Kısa Karar – Gerekçeli Karar.................................................. 268
ddd. Kuralların Niteliği ve Feragat Yasağı....................................... 270
eee. İstinaf Yoluna Başvurma Süresi ............................................. 270
fff. İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar ................................ 273
ggg. Temyiz Süresi ...................................................................... 273
hhh. İş Yargılamasında Karar Düzeltme Yolu Yoktur ....................... 275
3. BASİT YARGILAMA USULÜ’NE GENEL BAKIŞ................................................ 276
a. Genel Bilgi .......................................................................................... 276İçindekiler XVII
b. Basit Yargılama Usulüne Tabi Dava ve İşler .......................................... 277
c. Dava Açılması ve Davaya Karşılık Verilmesi ........................................... 278
d. Delillerin Bildirilmesi ............................................................................ 279
e. Basit Yargılamada İddia ve Savunmanın Genişletilmesi .......................... 279
f. Ön İnceleme ve Tahkikat ..................................................................... 279
g. Hüküm ............................................................................................... 280
h. Uygulanacak Hükümler........................................................................ 281
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI..................................................... 281
B. İŞE İADE İÇİN ARABULUCUYA BAŞVURMA............................................. 292
1. ARABULUCULUK FAALİYETİ ....................................................................... 292
a. Arabulucu ........................................................................................... 292
b. Arabulucu Kararlarının Niteliği .............................................................. 292
aa.  Arabuluculuğun Sona Erdiği Haller................................................. 292
bb. Arabulucu Kararlarının İcra Edilebilirliği .......................................... 293
2. ARABULUCUYA BAŞVURMANIN ZORUNLU OLUŞU ....................................... 294
a.  İşe İade, İşçi veya İşveren Alacağı ve Tazminatı Davalarında Dava
Açmadan Önce Arabulucuya Başvurma Zorunluluğu .............................. 294
b.  Arabulucuya Başvurmadan Doğrudan Dava Açılması Sebebiyle
Davanın Usulden Reddi Hali ................................................................. 295
c.  İş Kazası veya Meslek Hastalığından Kaynaklanan Maddi ve Manevi
Tazminat Davalarında Arabulucuya Başvurulması Zorunlu Değildir.......... 296
3. DAVA ŞARTI OLAN ARABULUCULUKTA USUL .............................................. 296
a. Arabuluculuk Listeleri .......................................................................... 296
b.   Arabuluculukta Temsil ......................................................................... 296
c.   Yetkili Arabulucu ................................................................................. 296
d. Arabulucuya Başvuru........................................................................... 298
e. Uyuşmazlığın Arabulucuya Aktarılması ve Arabuluculuk Süresi................ 299
f. Arabuluculuk Süresi ve Sürenin Başlangıcı............................................. 300
g.  Arabuluculuk Faaliyetinin Sona Erme Halleri ve Görüşmelere
Mazeretsiz Katılmayana Uygulanacak Müeyyide..................................... 300
h. Arabuluculuk Ücreti ............................................................................. 302
ı. Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Varlığı Halinde Arabuluculuk ............... 303
i. Arabuluculuk Süresinde Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre................... 305
j. Gazeteci ve Gemiadamı işçi Sayılacaktır ................................................ 305
k. Hüküm Bulunmayan Haller ve Yönetmelik Çıkartılması ........................... 305
4.  ARABULUCULUKTA İŞE İADE KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARILMASI HALİ .... 306
C. İŞE İADE İÇİN İŞ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA..................................... 306
1. DAVA AÇMA HAKKI.................................................................................... 307
a. İşçinin Dava Açma Hakkı ..................................................................... 307XVIII  İçindekiler
b. Mirasçıların Dava Açma ve Açılmış Davaya Devam Etme Hakkı ............... 308
2. DAVANIN KONUSU .................................................................................... 309
a. Feshin Geçersiz Sayılması ve İşe İade ................................................... 309
b. İşe İadeye Bağlı Maddi Haklar .............................................................. 311
3. DAVALI TARAF .......................................................................................... 312
a. Husumetin Yöneltileceği Kişi veya Kurum .............................................. 312
b. Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkisinde Husumet ........................................ 313
c. Geçici İş İlişkisinde Husumet ................................................................ 315
d. Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklarda Husumet ....................................... 317
4.  GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME................................................................. 318
a.  Görevli Mahkeme................................................................................. 318
b. Yetkili Mahkeme .................................................................................. 319
5. DAVA AÇMA SÜRESİ .................................................................................. 320
a. Dava Açma Süresinin Niteliği................................................................ 320
b. Dava Açma Süresinin Başlangıcı ........................................................... 322
6. İSPAT YÜKÜ .............................................................................................. 323
a. Genel Olarak İspat Yükü ...................................................................... 323
b. İş Güvencesinde İspat Yükü ................................................................. 324
c. İşçinin Feshin Başka Bir Nedene Dayandığını İddia Etmesi...................... 326
7. YARGILAMA SÜRECİ .................................................................................. 328
a. Yargılama Usulü .................................................................................. 328
b. Yargılama Süresi ................................................................................. 330
 İŞE İADE DAVASINDA MAKUL YARGILAMA SÜRESİNE İLİŞKİN
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI .............................................................. 332
D. YARGILAMA SÜRECİNDE MEYDANA GELEN OLAYLARIN DAVAYA
ETKİSİ ..................................................................................................... 342
1. İŞÇİNİN DAVADAN FERAGATİ .................................................................... 342
2. İŞVERENİN İŞÇİYİ İŞE DAVET ETMESİ ....................................................... 345
a. İşçinin İşe Başlaması ........................................................................... 345
b. İşçinin Daveti Reddetmesi.................................................................... 346
3. İŞÇİNİN EMEKLİ OLMASI ........................................................................... 348
4. İŞÇİNİN ÖLMESİ........................................................................................ 350
5. İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞTE ÇALIŞMASI.......................................................... 351
6. İŞYERİNİN KAPANMASI.............................................................................. 352
E. YARGILAMANIN SONUCU........................................................................ 354
1. İŞ MAHKEMESİNİN KARARINI VERMESİ...................................................... 354
2. İSTİNAF KANUNYOLU ................................................................................ 355
a. Kanun Yolu ......................................................................................... 355İçindekiler XIX
b. İstinaf Kavramı, Hukuki Niteliği Ve Türleri ............................................. 356
aa. İstinaf Kavramı............................................................................. 356
bb. İstinaf Teşkilatı ve Hukuki Nitelik................................................... 357
cc. Geniş Anlamda İstinaf - Dar Anlamda İstinaf .................................. 358
c. İstinaf İle Temyiz Arasındaki Temel Farklar........................................... 358
d. Zaman Rakımından Uygulama Nedeniyle İstinaf mı, Temyiz mi
Olacaktır? ........................................................................................... 359
e. Yetkili İstinaf Mahkemesi ve İstinaf Mahkemelerinin Bulunduğu Bölge
ve Yargı Çevreleri................................................................................ 361
f. İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar ............................................... 362
aa. İlk Derece Mahkemesi Kararı Olması.............................................. 362
bb. Nihaî Karar Olması........................................................................ 363
cc. Kesin Karar Olmaması................................................................... 363
g. İstinafa Başvuru Süresi ve İş Mahkemelerinde Süre............................... 364
h. İstinaf Dilekçesi, Cevap Dilekçesi ve Katılma yolu ile İstinaf.................... 366
ı. İstinaf Hakkından Feragat.................................................................... 367
i.  İstinaf Başvurusunun Hükmün İcrasına Etkisi ........................................ 367
j.  Ön İnceleme ve Duruşma Yapılmadan Verilecek Kararlar ....................... 367
k. İstinafta İnceleme (Tahkikat) Ve İstinabe ............................................. 369
l. İstinaf İncelemesinde Yapılamayacak İşler ............................................ 370
aa. Karşı Dava Açma Yasağı ............................................................... 370
bb. Müdahale Talebinde Bulunma Yasağı............................................. 370
cc. Islah Talebinde Bulunma Yasağı .................................................... 371
dd. Birleştirme Talebinde Bulunma Yasağı ........................................... 371
ee. Yetki Sözleşmesi Yapma Yasağı ..................................................... 372
ff. Yeni Delil Gösterme île İddia ve Savunmada Bulunma Yasağı .......... 373
m. İstinaf Mahkemesi Kararı ..................................................................... 374
F. FESHE KARŞI ÖZEL HAKEME BAŞVURMA ................................................ 375
1. GENEL BİLGİ............................................................................................. 375
2. TARAFLARIN ANLAŞMASI HALİNDE ÖZEL HAKEME BAŞVURMA .................... 376
3. ÖZEL HAKEM KAYDININ ŞEKLİ................................................................... 377
4.  ÖZEL HAKEMİN GÖREV ALANI ................................................................... 378
5.  ÖZEL HAKEM KARARLARININ NİTELİĞİ ...................................................... 379
6.  ÖZEL HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI .................................. 379
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI..................................................... 380XX  İçindekiler
ALTINCI BÖLÜM
FESHE İTİRAZIN HÜKÜM VE SONUÇLARI
A. DAVANIN REDDİ VE FESHİN GEÇERLİ SAYILMASI................................. 391
B. DAVANIN KABULÜYLE FESHİN GEÇERSİZ SAYILMASI VE İŞE İADE
KARARI.................................................................................................... 392
1. GEÇERSİZLİĞİN KAPSAMI .......................................................................... 392
2. GEÇERSİZLİĞİN HUKUKİ NİTELİĞİ ............................................................. 393
3. İŞVERENE TANINAN SEÇİMLİK HAK............................................................ 394
C. İŞÇİNİN İŞVERENE BAŞVURUSU............................................................. 394
1. BAŞVURU SÜRESİ...................................................................................... 394
a. Başvuru Süresinin Hesabı..................................................................... 395
b. Başvuru Süresinin Hukuki Niteliği.......................................................... 395
2. BAŞVURU USULÜ....................................................................................... 396
3. İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMAKTAN BAŞKA SEÇENEĞİ VARMI DIR?......................... 398
D. İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI ..................... 398
1. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVERENCE SONA ERDİRİLMİŞ SAYILMASI ................... 398
2. KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE İZİN ÜCRETİNİN MAHSUBU ..................... 399
3. BOŞTA GEÇEN SÜRELERE İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER HAKLARIN
ÖDENMESİ ................................................................................................ 400
4. İŞ GÜVENCESİ (İŞE BAŞLATMAMA) TAZMİNATININ ÖDENMESİ ................... 401
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI..................................................... 403
E. İŞÇİYİ İŞE BAŞLATMANIN HUKUKİ SONUÇLARI .................................... 448
1. FESHİN GEÇERSİZ SAYILMASI.................................................................... 448
a. Fesih İşleminin Ortadan Kalkması ......................................................... 448
2. İŞÇİNİN BAŞLATILACAĞI İŞ VE İŞE BAŞLATILMA SÜRESİ ............................ 449
a. İşçinin Eski İşine İadesi ....................................................................... 450
b. İşçinin Başka İşe İadesi ....................................................................... 452
3. BOŞTA GEÇEN SÜRELERE İLİŞKİN ÜCRETLERİN VE DİĞER HAKLARIN
ÖDENMESİ (BOŞTA GEÇEN SÜRE TAZMİNATI) ............................................ 453
F. İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI ..................... 454
1. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ............................................................. 454
2.  KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE İZİN ÜCRETİ ........................................... 455
3. BOŞTA GEÇEN SÜRELERE İLİŞKİN ÜCRETLERİN ÖDENMESİ ........................ 455
4. İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI (İşe Bşlatmama Tazminatı) ................................ 456
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI..................................................... 459
G. İŞE BAŞLATMA VE PARASAL ALACAKLARIN İCRASI ............................... 504
1. İŞE BAŞLATMANIN İCRASI ......................................................................... 504
2. PARASAL ALACAKLARIN İCRASI ................................................................. 504İçindekiler XXI
a. Alacakların Likit Olmayışı ..................................................................... 504
b.  Alacakların Takibi ................................................................................ 505
c. İcra Takibi ve İcra Tazminatları............................................................ 505
aa. İtirazın İptali Davasının Reddi ve Kötüniyet Tazminatı ..................... 505
bb. İtirazın İptali Davasının Kabulü...................................................... 506
YEDİNCİ BÖLÜM
İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI VE
BOŞTA GEÇEN SÜRE TAZMİNATI
A. İŞ GÜVENCESİ (İŞE BAŞLATMAMA) TAZMİNATI..................................... 507
1. İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATININ HUKUKİ NİTELİĞİ ....................................... 507
2. İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI İSTEYEBİLME KOŞULLARI ................................. 508
3. İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATININ MİKTARI VE HESAPLANMASI ....................... 508
4. İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATININ ALACAKLISI VE BORÇLUSU, ZAMANAŞIMI
VE GECİKME FAİZİ .................................................................................... 511
a. İş Güvencesi Tazminatının Alacaklısı ..................................................... 511
b. İş Güvencesi Tazminatının Borçlusu...................................................... 511
c. İş Güvencesi Tazminatında Zamanaşımı................................................ 511
d. İş Güvencesi Tazminatının Gecikme Faizi .............................................. 512
5. SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ YÖNÜNDEN İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ........... 512
6. VERGİ HUKUKU YÖNÜNDEN İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI.............................. 512
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY EMSAL VE İLKE KARARLARI ........................... 514
B. BOŞTA GEÇEN SÜRE TAZMİNATI............................................................. 519
1. BOŞTA GEÇEN SÜREDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ .................... 519
a. Boşta Geçen Sürede İş Sözleşmesinin Hukuki Niteliğinin İşverenin
Temerrüdü Açısından Değerlendirilmesi ................................................ 519
b.  Boşta Geçen Sürede İş Sözleşmesinin Hukuki Niteliğinin İş
Sözleşmesinin Askıda Olması Açısından Değerlendirilmesi ...................... 523
c.  Boşta Geçen Sürede İş Sözleşmesinin Hukuki Niteliğinin İşçinin
Ücretsiz İzinli Sayılması Açısından Değerlendirilmesi .............................. 524
2.  BOŞTA GEÇEN SÜREDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARININ İŞ KANUNU,
BORÇLAR KANUNU VE TÜRK BORÇLAR KANUNU YÖNÜNDEN
TARTIŞILMASI .......................................................................................... 525
a.  Boşta Geçen Sürede İş Sözleşmesi Unsurlarının İş Kanunu Açısından
Tartışılması ......................................................................................... 525
b. Boşta Geçen Sürede İş Sözleşmesi Unsurlarının Borçlar Kanunu ve
Türk Borçlar KanunuAçısından Tartışılması ............................................ 527
3. BOŞTA GEÇEN SÜRE İÇİN ÖDENECEK MİKTARIN ÜCRETİN UNSURLARI
YÖNÜNDEN TARTIŞILMASI ........................................................................ 530XXII  İçindekiler
a. Boşta Geçen Sürede Ücretin Unsurlarının İş Kanunu Açısından
Tartışılması (YENİ TASARI, GEREKÇE VE ELEŞTİRİSİNE İLİŞKİN
MAKALEDEKİ GÖRÜŞLER DEĞERLENDİRİLECEK)................................... 530
b. Boşta Geçen Sürede Ücretin Unsurlarının Borçlar Kanunu ve Türk
Borçlar KanunuAçısından Tartışılması .................................................... 531
c.  Boşta Geçen Sürede Ücretin Unsurlarının Vergi Hukuku Açısından
Tartışılması ......................................................................................... 531
d.  Boşta Geçen Sürelere İlişkin Ücretin Sosyal Ücret Açısından
Tartışılması ......................................................................................... 532
4.  BOŞTA GEÇEN SÜRE İÇİN ÖDENECEK MİKTARIN TAZMİNATIN
UNSURLARI YÖNÜNDEN TARTIŞILMASI...................................................... 534
a. Boşta Geçen Sürede Tazminatın Unsurlarının İş Kanunu Açısından
Tartışılması ......................................................................................... 534
b. Boşta Geçen Sürede Tazminatın Unsurlarının Borçlar Kanunu ve Türk
Borçlar KanunuAçısından Tartışılması .................................................... 535
aa. Kusur (Haksız Fiil) Sorumluluğu İlkesine Göre, Boşta Geçen
Sürede Tazminatın Unsurları Yönünden Tartışılması ........................ 535
bb. Kusursuz Sorumluluk İlkesine Göre, Boşta Geçen Sürede
Tazminatın Unsurları Yönünden Tartışılması ................................... 538
5. BOŞTA GEÇEN SÜRE İÇİN ÖDENECEK MİKTARIN ÖZELLEŞTİRMEDEN
KAYNAKLANAN İŞ KAYBI TAZMİNATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ...... 540
6.  BOŞTA GEÇEN SÜRE İÇİN ÖDENECEK MİKTARIN VERGİ HUKUKU
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ .............................................................. 541
7.  BOŞTA GEÇEN SÜRE İÇİN ÖDENECEK MİKTARIN SOSYAL GÜVENLİK
HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ................................................ 542
a. Boşta Geçen Sürelere İlişkin Ücretin Sigorta Primleri Açısından
Değerlendirilmesi................................................................................. 542
b. Boşta Geçen Sürelere İlişkin Ücretin İşsizlik Ödeneği Açısından
Değerlendirilmesi................................................................................. 543
8. BOŞTA GEÇEN SÜRELERDEKİ HAKLARIN KAPSAMI, MİKTARI VE KIDEM
SÜRESİNE ETKİSİ...................................................................................... 545
a. Boşta Geçen Sürelerdeki Hakların Kapsamı............................................ 545
aa. Dört Ay Sınırlaması ve Daha Uzun Sürelerde Tazminat Talebi .......... 545
bb. Yargılama Masrafları, Avukatlık Ücretleri ve Diğer Masraflar............. 547
cc. İhbar ve Kıdem Tazminatının Mahsubu ve İadesi ............................ 547
b. Boşta Geçen Sürelerdeki Hakların Kıdem Süresine Etkisi......................... 549
aa. Başka Bir İşten Kazanılmış Paralar ................................................. 550
bb. Boşta Kalınan Sürede Ödenmiş İşsizlik Ödeneği .............................. 551
9. BOŞTA GEÇEN SÜRE TAZMİNATININ ALACAKLISI, BORÇLUSU,
ZAMANAŞIMI VE GECİKME FAİZİ................................................................ 551
a. Boşta Geçen Süre Tazminatının Alacaklısı.............................................. 551
b. Boşta Geçen Süre Tazminatının Borçlusu............................................... 551İçindekiler XXIII
c. Boşta Geçen Süre Tazminatında Zamanaşımı ........................................ 552
d. Boşta Geçen Süre Tazminatının Gecikme Faizi....................................... 552
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY EMSAL VE İLKE KARARLARI ........................... 554
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İŞ GÜVENCESİNE ETKİLİ OLAN TAZMİNATLAR
A. KIDEM TAZMİNATI.................................................................................. 559
1. KIDEM TAZMİNATININ HUKUKİ NİTELİĞİ................................................... 560
a.  Ücret Görüşü ...................................................................................... 561
b. Tazminat Görüşü................................................................................. 562
c.  İkramiye Görüşü ................................................................................. 563
d. Sigorta Görüşü.................................................................................... 564
e. İş Güvencesi Kurumu Olduğu Görüşü ................................................... 565
f. Kendine Özgü Bir Kurum Olduğu Görüşü .............................................. 566
2. KIDEM TAZMİNATI İSTEYEBİLME KOŞULLARI ............................................. 567
a. İş Kanuna Tabi İşçi Olma..................