Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (148)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

İrade Bozukluğunun Sonucu Olarak İptal Edilebilirlik

İrade Bozukluğunun Sonucu Olarak İptal EdilebilirlikSayfa Sayısı
:  
290
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
978-605-05-0610-5

75,00 TL


İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ 7


İÇİNDEKİLER 9


KISALTMALAR 15


GİRİŞ 19


BİRİNCİ BÖLÜM


İPTAL EDİLEBİLİRLİK KAVRAMI, TARİHSEL 


GELİŞİMİ VE ÇEŞİTLİ YABANCI HUKUKLARDA 


İPTAL EDİLEBİLİRLİK, DİĞER KAVRAMLARDAN AYRILMASI


I-  İPTAL EDİLEBİLİRLİK KAVRAMI 29


A-  TERİM SORUNU  29


B-  İPTAL EDİLEBİLİRLİK KAVRAMI VE DEĞİŞİK ANLAMLARI 37


1-  İptal Edilebilirlik Kavramı  37


2-  Öğretide İptal Edilebilirliğin Değişik Anlamları 41


a-  Geniş Anlamda İptal Edilebilirlik-Dar Anlamda İptal Edilebilirlik  41


b-  Düzelebilir Geçersizlik veya Bozulabilir Geçerlilik Anlamında İptal Edilebilirlik 42


c-  Gerçek Anlamı ile İptal Hakkı Doğuran - Gerçek Olmayan Anlamda Bir İptal Hakkı Doğuran İptal Edilebilirlik 44


3-  Beyanla Kullanılan-Dava Yoluyla Kullanılan İptal 


Edilebilirlik 45


C-  TEK TARAFLI BAĞLAMAZLIK İLE İPTAL EDİLEBİLİRLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ 47


II- İPTAL EDİLEBİLİRLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ 49


A-  ROMA HUKUKU’NDA BAZI KAVRAMLAR İLE İPTAL HAKKI ARASINDAKİ İLİŞKİ 50


B-  MUNZINGER TASLAĞI  56


C-  VON WYSS’IN GÖRÜŞLERİNİN 1879 TARİHLİ OR TASLAĞINDA YER ALMASI 59


III- KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA İPTAL EDİLEBİLİRLİK 60


A-  FRANSIZ HUKUKU 60


B-  ALMAN HUKUKU 62


C-  AVUSTURYA HUKUKU 64


D-  İSVİÇRE HUKUKU 65


E-  COMMON LAW’DA İPTAL EDİLEBİLİRLİK 66


F-  İSVİÇRE BORÇLAR KANUNU’NUN GENEL HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN “OR 2020” TASLAĞI 68


G-  AVRUPA ORTAK SÖZLEŞME HUKUKU İLKELERİ


 (THE PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT 


LAW-PECL) 71


IV- İPTAL EDİLEBİLİRLİĞİN YAKIN KAVRAMLARDAN AYIRT EDİLMESİ 72


A-  YOKLUKTAN AYIRT EDİLMESİ 74


B-  KESİN GEÇERSİZLİKTEN AYIRT EDİLMESİ 77


C-  EKSİKLİKTEN (NOKSANLIKTAN) AYIRT EDİLMESİ 83


D-  YAZILMAMIŞ SAYILMADAN AYIRT EDİLMESİ 87


E-  SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİ SONA ERDİREN FESİH, DÖNME 


VE GERİ ALMADAN AYIRT EDİLMESİ  93


F-  HUKUKİ İŞLEMLERİN TAHVİLİNDEN AYIRT


EDİLMESİ 97


İKİNCİ BÖLÜM


İPTAL HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE 


ÖZELLİKLERİ


V- İPTAL HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ 99


A-  İPTAL (BOZULABİLİR GEÇERLİLİK) GÖRÜŞÜ 101


B-  DÜZELEBİLİR GEÇERSİZLİK GÖRÜŞÜ 109


C-  BÖLÜNMÜŞ GEÇERSİZLİK GÖRÜŞÜ  117


D-  YARGITAY’IN BENİMSEDİĞİ GÖRÜŞ 119


E-  İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ’NİN BENİMSEDİĞİ 


GÖRÜŞ 122


F-  OR 2020’YE GÖRE İPTAL HAKKININ HUKUKİ 


NİTELİĞİ 123


G-  GÖRÜŞÜMÜZ 123


VI- İPTAL HAKKININ ÖZELLİKLERİ 125


A-  TEK TERAFLI BEYANLA SONUÇLARINI 


DOĞURMASI 125


B-  HÜKÜM VE SONUÇLARINI DOĞURABİLMESİ İÇİN MUHATABA ULAŞMASININ YETERLİ OLMASI 127


C-  YENİLİK DOĞURAN HAK OLMASI 128


1-  Genel Olarak  128


2-  İptal Hakkının Yenilik Doğuran Hak Olmasının 


Sonuçları 129


a-  İptal Beyanının Şarta Bağlı Yapılamaması 129


b-  İptal Hakkının Kullanmakla Tükenmesi 131


c-  İptal Hakkının Hak Düşürücü Süreye Bağlı Olması 135


D-  İPTAL HAKKINI SADECE İRADESİ BOZULANIN KULLANABİLMESİ 138


E-  İPTALİN GEÇMİŞE ETKİLİ SONUÇLARININ 


OLMASI 143


F-  İPTAL EDİLEBİLİRLİĞİN HÂKİM TARAFINDAN KENDİLİĞİNDEN DİKKATE ALINAMAMASI 144


G-  İPTAL HAKKININ MİRASÇILARA GEÇMESİ 146


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


İPTAL HAKKININ KULLANILMASI VE SONA ERMESİ 


VII- İPTAL HAKKININ KULLANILMASI  147


A-  GENEL OLARAK  147


B-  İPTAL BEYANI 148


1-  Genel Olarak  148


2-  İptal Beyanında Bulunması Gereken Unsurlar 149


3-  Açık veya Örtülü İptal Beyanı 152


4-  İptal Beyanının Şekli 153


5-  İptal Beyanında Bulunacak Kişi 154


6-  İptal Beyanının Yöneltileceği Kişi 155


7-  İptal Beyanında Bulunulması Gereken Nispi ve 


Mutlak Süre 157


C-  KISMİ İPTAL BEYANI 166


1-  Genel Olarak  166


2-  Yanılma Halinde Kısmi İptal Beyanı 168


3-  Aldatma ve Korkutma Halinde Kısmi İptal Beyanı 170


D-  DAİMİ DEF’İ HAKKI 174


E-  İPTAL HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI 176


VIII- İPTAL HAKKININ SONA ERMESİ 186


A-  GENEL OLARAK 186


B-  SÖZLEŞMENİN İRADİ ONANMASI 188


C-  SÖZLEŞMENİN YASAL ONANMASI 196


D-  İPTAL HAKKINDAN VAZGEÇME 199


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


İPTAL HAKKINI KULLANMANIN HUKUKİ SONUÇLARI 


IX- İPTAL HAKKINI KULLANMANIN HUKUKİ 


SONUÇLARI 203


A-  GENEL OLARAK 203


B-  SÖZLEŞMENİN KESİN GEÇERSİZLİĞİ 204


1-  Genel Olarak  204


2-  Kesin Geçersizlik 205


3-  Kısmi Kesin Geçersizlik 206


a-  Yanılmada Kısmi Kesin Geçersizlik 209


b-  Aldatma ve Korkutma Halinde Kısmi Geçersizlik 211


4-  Geçersizliğin Geçmişe Etkili Olması 214


5-  İptal Hakkının Sürekli Edimli Sözleşmelerde Geleceğe Yönelik Etkisi 215


C-  EDİM YOLUYLA ZENGİNLEŞMENİN GİDERİLMESİ 220


1-  Genel Olarak  220


2-  Edim Nedeniyle Zenginleşmenin Mülkiyete, Haksız Zilyetliğe ve Sebepsiz Zenginleşme Dayalı Giderilmesi 223


3-  Sözleşme Hukuku Kurallarına (Dönüşüm Teorisi) Göre 


Edim Nedeniyle Zenginleşmenin Giderilmesi 230


4-  Sebepsiz Zenginleşmede Zamanaşımının Başlangıcı


Sorunu 236


D-  ZARARLARIN TAZMİNİ 239


1-  Genel Olarak 240


2-  Tazminat Sorumluluğunun Hukuki Dayanağı 242


3-  Olumsuz Zararın Tazmini 248


a- Olumsuz Zarar Miktarı 250


b- Olumsuz  Zararların Tazmin Edilebilirliği 253


4-  Yanılmada ve Korkutmada Özel Durumlar  256


a-  Yanılanın Karşı Taraftan Tazminat Talep Etmesi 256


b-  Korkutulanın Üçüncü Kişinin Korkutmasında 


Hakkaniyet Sorumluluğu 257


5-  Üçüncü Kişinin Aldatmasında ve Korkutmasında 


Müteselsil Sorumluluk 258


6-  İptal Hakkını Kullanmanın Tazminat Sorumluluğuna 


Yol Açmaması 258


a-  Yanılanın Yanılmasında Kusurunun Olmaması 258


b-  Karşı Tarafın Yanılmayı Bilmesi veya Bilmesinin Gerekmesi 261


X- SONUÇ 265


KAYNAKÇA 271