Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (10)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

İnsan Hakları

İnsan HaklarıSayfa Sayısı
:  
481
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-975-8752-85-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Türkiye′de insan hakları ilk defa 1961 Anayasası ile Anayasa Mahkemesi′nin kurulmasından sonra, yalnızca siyasi / felsefi bir konu olarak değil, hukuki bir konu olarak da incelenmeye başladı. Ancak konu anayasa hukuku sayıldı. Anayasa Mahkemesi′nin kararlan ile temel hakların hukuki boyutlarını öğrenmeye başladık. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu′na bireysel başvuru hakkının tanınması (1987) ve bunu izleyerek Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi′nin yargı yetkisinin tanınması (1990), bu arada Avrupa Sosyal Şartı′nın onaylanması (1989) ve Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi bağlamında yapılan işkenceye karşı sözleşmelerin onaylanması (1984/1988) ve denetim yetkilerinin kabul edilmesi yepyeni bir süreç başlattı. Bu defa insan hakları sadece anayasaya uygunluk açısından incelenmemekte, ayrıca uluslararası kaynaklara uygunluk sorunu da ele alınmaktadır. Bu durum insan haklarının salt anayasa hukuku konusu olmaktan çıkarak bağımsız bir bilim dalı olmasına yol açmıştır. Yeni yaklaşımda iç hukuk-uluslararası hukuk ayrımı da değişikliğe uğramıştır. İnsan hakları her iki alanı da kapsamaktadır. Uluslararası insan hakları andlaşmaları usulüne uygun olarak iç hukuka girmeleriyle onun bir parçası haline dönüşmekte, kanunlar üzerinde yer almaktadır. Hukukun pek çok alanında uluslararası yorum önem kazanmıştır. İnsan hakları söz konusu olduğunda iç hukukumuzda uluslararası yorumun dikkate alınması özel önem taşımaktadır. Aynı süreç Birleşmiş Milletler Örgütü ve buna bağlı uluslararası ortamlarda da yaşanmaktadır. Buna bağlı olarak, iç hukukta çözüm bulamayan sorunların uluslararası denetim organı kararına bağlanması ve bu kararın iç hukukta uygulanması söz konusudur. Böylece bir iç hukuk sorunu uluslararası hukuk denetim organı önüne getirilmekte, orada elde edilen bir kararın iç hukukta uygulanması söz konusu olmaktadır. Bu ve benzeri pek çok özellik insan haklarını anayasa hukukunun çerçevesi dışına çıkarmıştır. Bundan böyle insan haklan ne yalnızca bir iç hukuk, ne de yalnızca bir uluslararası hukuk konusudur. Karşılıklı etkileşmenin ortaya çıkardığı yeni bir hukuk dalı söz konusudur. Bu açıklamalara bakılarak yeni hukuk dalının uluslararası hukuk ağırlıklı olduğu sanılmamalıdır. Kuşkusuz insan haklan uluslararası hukukun ve uluslararası ilişkilerin en önemli konularından biridir. İnsan haklarına saygı ilkesi dünya barışının temellerinden sayılmaktadır. Ancak insan hakları hukukunda öncelik ve önem taşıyan konu iç hukuktaki koruma sistemidir. Uluslarararası koruma ikincil ve tamamlayıcı niteliktedir. İnsan Hakları iç hukukta adaletin tam olarak gerçekleştirilmesine yöneliktir. Bu amaçla iç hukuk kendini sürekli olarak yenilemek zorundadır. İnsan Haklarının iç hukuk bakımından bir başka önemi de demokrasi güvencesi olmasındadır. Demokrasinin yaşaması iktidarların süreli olmasına bağlıdır. İnsan Hakları iktidarların yozlaşmadan değişimini sağlar. Bu kitap ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Konular bir eksen çevresinde birbirine bağlı kısa çerçeveler biçiminde ve insan haklan hukukunun bağımsız bir hukuk dalı olduğu düşüncesi ile sunulmuştur. "İnsan Hakları Sorunu" bu yeni hukuk dalının temel kavramıdır (I. Kavram), insan hakları yeni bir kaynak türüdür (II. Kaynaklar), bu kuralların uygulaması koruma sistemleri ile desteklenmektedir (III. Koruma Sistemleri). Tekin Akıllıoğlu Ankara Şubat 2010 İNSAN HAKLARI KAVRAM, KAYNAKLAR VE KORUMA SİSTEMLERİ ÖNSÖZ iii BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAM, KURALLAR VE YAKLAŞIM §1. KAVRAMLAR VE TANIM 1 1. Doğal Hukuk - Olan Hukuk 1 2. İnsan Onuru 3 3. Temel Haklar 8 4. Özgürlükler 10 5. Demokrasi 16 6. Ödevler 17 7. Temel davranış modeli olma özelliği 20 8. Tanım 24 § 2. İNSAN HAKLARI KURALLARININ ÖZELLİKLERİ 25 I. DOĞAL HUKUKTAN KAYNAKLANAN ÖZELLİKLER. 25 1. Evrensellik 25 2. Bireysellik 36 3. Kişisellik 39 4. Dokunulmazlık 40 5. Devredilmezlik/vazgeçilmezlik 42 II. İÇ HUKUKTAN KAYNAKLANAN ÖZELLİKLER 46 1. Temel hakların üstünlüğü 47 2. Temel Hakların Bağlayıcılığı 61 III. ULUSLARARASI HUKUKTAN KAYNAKLANAN ÖZELLİKLER 68 1. Yeni hukuksallık kümesi 68 2. İnsan hakları andlaşmalarının özel konumu 71 3. Yeni İlkeler 76 4. Bireyin Öne Çıkması 80 5. Hükümet Dışı Kuruluşlar/Sivil Toplum Kuruluşları 81 6. Karışma Öğretisi (Müdahale Doktrini) 85 §3. İNSAN HAKLARI HUKUK DALI 91 1. Özellikler 91 2. Hukuk Dalı Olarak İnsan Hakları 98 3. İnsan Haklan Sorunu 101 İKİNCİ BOLUM KAYNAKLAR §4. KAYNAK SORUNLARI 119 1. Laiklik İlkesinin işlevi 120 2. Koşut Başvuru Yasağı 123 3. Uluslararası Kurallar Arasında Uyum Gereği 125 4. Tanıma Sorunu 127 §5. KLASİK TEMEL METİNLER 128 1. Uluslararası Eski Belgeler 128 2. Ulusal Eski Belgeler 130 3. Evrensel Bildirge (1948) 136 § 6. ESKİ ANAYASALARIMIZ 139 §7. YÜRÜRLÜKTEKİ ANAYASA′NIN ÖZELLİKLERİ. 142 §8. TEMEL HAKLARIN SINIFLANDIRILMASI 154 1. Sınıflandırma Sorunları 154 2. Kişi Hakları 156 3. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 158 4. Siyasal Haklar 167 §9. YENİ HAKLAR 170 1. Gelişme Hakkı 171 2. Barış Hakkı 174 3. Vicdan İtirazcıları 176 4. Çevre Hakları 177 5. Halk Hakları 179 6. Azınlık Haklan 182 7. Tıbbi Etik İlkeleri 188 8. Biyo-Etik 189 9. Kadın Hakları/Cinslerarası Eşitlik 194 10. Çocuk Haklan 196 11. İletişim Hakları 198 12. Bilgi Hukuku 202 13. Hayvan Hakları 204 §10. KURUCU ANDLAŞMALAR 206 1. Birleşmiş Milletler Andlaşması 206 2. Avrupa Konseyi Statüsü 208 3. Avrupa Birliği Hakkında Lisbon Andlaşması 209 4. ILO Anayasası 210 5. UNESCO Andlaşması 211 §11. İKİZ SÖZLEŞMELER 212 1. Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi (KSHS) 213 2. Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi (ESKS).. 216 §12. AVRUPA KONSEYİ BAĞLAMI 218 1. Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi 218 2. Avrupa Sosyal Şartı 240 §13. AMERİKAN DEVLETLER VE AFRİKA BAĞLAMI 252 1. Amerikan Devletler Arası İnsan Haklan Sözleşmesi 252 2. Afrika Bağlamı 254 §14. ÖZEL KONULU ANDLAŞMALAR 257 1. İnsanlığa Karşı Suçlar 257 2. Soykırımın Önlenmesi ve Cezaladırılması Hakkında Sözleşme 259 3. Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Mahkeme Statüsü 261 4. Rwanda İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi 263 5. Sierra Leone için Özel Mahkeme 264 6. Bosna-Hersek′in Yugoslavya′ya karşı başvurusu 264 7. Bosna-Hersek İnsan Hakları Denetim Sistemi 269 7. İşkence yasağı kavramı 271 8. İşkenceye Karşı BM Sözleşmesi 274 9. İşkencenin Önlenmesi Hakkında Avrupa Sözleşmesi 277 10. AİHS′nin 3. maddesi 281 11. BM Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi′nin 7 ve 10. Maddeleri 284 §15. TOPLUMSAL KESİM KORUYAN SÖZLEŞMELER 285 l.ILO Sistemi 286 2. Sığınmacıların Korunması 288 3. İnsani Hukuk 290 §16. AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ 294 1. Ayrımcılık (Discrimination) kavramı 294 2. Her Türlü Irk Ayrımcılığına Karşı Sözleşme 295 3. AİHS′nin 14. Maddesi 297 4. 12 Nolu Protokol 300 5. Sosyal Haklarda Ayrımcılığın Önlenmesi 302 6. Türk Düşmanlığı (Turcophobia) 303 7. Türkiye Aleyhine "Ermeni Soykırımı" İddiaları 305 8. Hoşgörüsüzlük 307 9. AGİT Belgeleri 307 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KORUMA SİSTEMLERİ §17. İÇ HUKUKUMUZDAKİ KORUMA SİSTEMİ 315 §18 DEVLETİN SORUMLULUĞU 317 §19. DEVLETİN TEMEL İŞLEVLERİNDE KORUMA... 325 I. Yasama Bağlamında Koruma 325 II. Yürütme İşlevi Bağlamında Koruma 331 III. Yargı İşlevi Bakımından Koruma 336 §20. GENEL OLARAK ULUSLARARASI KORUMA SİSTEMLERİ 357 I. Genel Nitelikler 357 II. Uluslararası Koruma Sistemlerinin İkincil Nitelikte Olması 358 III. İç yolların tüketilmesi 359 IV. Bileşik yapı: ana sistem - sözleşme sitemi ilişkisi 360 V.Denetim türleri 361 §21. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KORUMA SİSTEMİ 364 I. Ana Sistem 364 Genel Kurul 365 Ekonomik ve Sosyal Konsey 366 İnsan Hakları Komisyonu 367 Ayrımcılığın Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması Hakkında Alt-Komisyon 372 Kadın Statüsü Komisyonu 373 Güvenlik Konseyi 375 Uluslararası Adalet Divanı 379 Genel Sekreterlik 380 II. Alt Sistemler (Sözleşme Komiteleri) 381 Irk Ayrımcılığını Kaldırma Komitesi 381 İnsan Haklan Komitesi 385 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi 388 İşkenceye Karşı Komite 390 Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi 393 Çocuk Haklan Komitesi 393 III. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sistemi 394 Uluslararası Çalışma Örgütü 394 Koruma Sisteminin Genel Nitelikleri 395 Genel Koruma Mekanizması 396 Rapor İnceleme Yöntemi 397 Uygulamayı İzleme Komisyonu 399 Devlet Şikayeti 401 Toplu Şikayet Yöntemi 402 Sendika Özgürlüğünü Koruma Amacıyla Öngörülen Özel Yöntem 402 Sendika Özgürlüğü Komitesi 403 Soruşturma ve Uzlaştırma Komisyonu 404 §22. AVRUPA KONSEYİ SİSTEMİ 406 I. Ana Sistem 406 Bakanlar Komitesi 408 Parlamanter Meclis 411 Genel Sekreter 411 İnsan Haklan ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 412 II. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Sistemi 415 1. Eski Sistem: Komisyon ve Mahkeme 415 2. Yeni Sistem 417 3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 418 III. Avrupa Sosyal Şartı 446 §23. GELİŞMEKTE OLAN SİSTEMLER 451 1. Amerikan İnsan Hakları Komisyonu 451 2. Amerikan İnsan Haklan Mahkemesi 454 3. Afrika Sözleşmesi Sistemi 455 EK: BAŞLICA ANDLAŞMALAR DİZİNİ 459