Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (32)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

İdari Sözleşmelerde Kamu Gücü Ayrıcalıkları

İdari Sözleşmelerde Kamu Gücü AyrıcalıklarıSayfa Sayısı
:  
235
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-05-0473-6

60,00 TL 


İÇİNDEKİLER


 


KISALTMALAR


 


GİRİŞ


 


§ KAVRAMSAL ÇERÇEVE


 


I.İDARİ SÖZLEŞME KAVRAMI19


 


A.GENEL OLARAK


 


B. YASAMA ORGANININ İDARİ SÖZLEŞME KAVRAMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


 


C. YARGI ORGANININ İDARİ SÖZLEŞME KAVRAMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


 


D. YÜRÜTME ORGANININ İDARİ SÖZLEŞME KAVRAMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


 


II.KAMU GÜCÜ AYRICALIKLARI KAVRAMI


 


A.KAMU GÜCÜ AYRICALIKLARI KAVRAMININ BENZER KAVRAMLARDAN AYIRT EDİLMESİ


 


B. İDARİ SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN YARGI KARARLARINDA KAMU GÜCÜ AYRICALIKLARININ HEM ÖLÇÜT HEM SONUÇ OLARAK KABUL EDİLMESİNİN ORTAYA ÇIKARDIĞI KARMAŞA


 


III.İDARİ SÖZLEŞME VE KAMU GÜCÜ AYRICALIKLARI


 KAVRAMLARINI AÇIKLAMAKTA KULLANILAN


 KAVRAMLAR


 


A.KAMU GÜCÜ KAVRAMI


 


B.KAMU HİZMETİ KAVRAMI


 


C.KAMU YARARI KAVRAMI VE KAMU GÜCÜNÜN SINIRLANDIRILMASI GEREKLİLİĞİ


 


BİRİNCİ BÖLÜM


İDARİ SÖZLEŞME NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİNDE


ÖLÇÜT OLARAK KAMU GÜCÜ AYRICALIKLARI


 


I.İDARENİN SÖZLEŞMENİN KURULMASI AŞAMASINDA


 KULLANDIĞI KAMU GÜCÜ AYRICALIKLARININ


 SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİNE ETKİSİ


 


A.SÖZLEŞMENİN KARŞI TARAFINI BELİRLERKEN BAŞVURULAN YÖNTEMLERİN ETKİSİ


 


1. İhale Yöntemi


 


2. İdarenin Serbestçe Karşı Tarafı Seçmesi


 


3. Sınav Yöntemi


 


B. SÖZLEŞME KOŞULLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN ETKİSİ73


 


1.Şartname74


 


2.Tarife………………


 


3. İdari Hizmet Sözleşmelerinde: “Tip Sözleşme Uygulaması”


 


II. İDARENİN SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI AŞAMASINDA


 HAİZ OLDUĞU KAMU GÜCÜ AYRICALIKLARININ


 SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİNE ETKİSİ


 


A.YARGI ORGANININ İDARİ SÖZLEŞME NİTELİĞİNİ BELİRLEMEDE BAŞVURDUĞU ÖLÇÜTLER


 


1.Sözleşmenin Taraflarından Birinin İdare Olması


 


2.Sözleşmenin Konusunun Kamu Hizmetine İlişkin Olması


 


a. İdarenin Hizmet Sözleşmelerinde


 


b. İdarenin Diğer Sözleşmelerinde


 


aa. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri ve Yargı Organı Tarafından Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Nitelenmiş Olan Sözleşmeler


 


bb. Sözleşme Konusunun Kamu Hizmeti Olup Olmadığı Değerlendirilerek Nitelik Tespiti Yapılmış Olan Sözleşmeler


 


cc. Sözleşme Konusunun Kamu Hizmeti Olup Olmadığı Önemsenmeksizin /Değerlendirilmeksizin Nitelik Tespiti Yapılmış Olan Sözleşmeler


 


c. Ölçütle İlgili Sorunlar


 


aa. Sözleşmenin Süresinin Önemi/Önemsizliği


 


bb. Sınai ve Ticari Kamu Hizmeti-Ticari Faaliyet


 


cc. Tekel Niteliğinde Kamu Hizmeti-İmtiyazcıya


Tanınan Tekel Hakkı


 


dd. Kamu Hizmetinin Yürütülmesi-Kamu Hizmetinin Yürütülmesi Amacıyla İhtiyaç Duyulan Edimler


 


3.Sözleşme İlişkisinde İdarenin Haiz Olduğu Kamu Gücü Ayrıcalıkları


 


a.İdarenin Hizmet Sözleşmelerinde


 


b. İdarenin Diğer Sözleşmelerinde


 


B.KAMU GÜCÜ AYRICALIKLARINA SALT SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDE YER ALMASI DURUMUNDA NİTELEYİCİ GÜÇ TANINMASININ YETERSİZLİĞİ


 


C.SÖZLEŞME İLİŞKİSİNDE İDARENİN HAİZ OLDUĞU


KAMU GÜCÜ AYRICALIKLARININ AYRILABİLİR İŞLEM KURAMI İLE İLİŞKİSİ


 


III. KAMU GÜCÜ AYRICALIKLARININ ÖNE ÇIKAN ÖLÇÜT


 OLMASI GEREKLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


 


A. KAMU GÜCÜ AYRICALIKLARININ SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ARASINDAKİ EŞİTLİĞİ ORTADAN KALDIRMASI


 


1.Sözleşme Özgürlüğünün İdari Sözleşmelerde Sağlanamaması Karşısında Kamu Gücü Ayrıcalıklarının Niteleyici Gücü


 


2. Genel İşlem Koşulları Taşıyan Özel Hukuk Sözleşmeleri Karşısında Kamu Gücü Ayrıcalıklarının Ölçüt Olarak


Değeri


 


B.SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİNİN İDARİ OLARAK BELİRLENMESİNİN ÖNEMİ


 


ikinci  BÖLÜM


İDARİ SÖZLEŞMElerin hukuki rejiminde


kamu gücü ayrıcalıkları


 


I.GENEL İDARİ SÖZLEŞME KURAMI


 


A. GENEL İDARİ SÖZLEŞME KURAMI VE KANUNİLİK İLKESİ


 


B.GENEL İDARİ SÖZLEŞME KURAMI-KANUN HÜKMÜ -SÖZLEŞME HÜKMÜ ÇATIŞMASI


 


C.GENEL İDARİ SÖZLEŞME KURAMININ TÜM İDARİ SÖZLEŞMELERE UYGULANABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


 


II.İDARİ SÖZLEŞMELERİN UYGULANMASINDA


 KAMU GÜCÜ AYRICALIKLARI


 


A.İDARENİN HAİZ OLDUĞU KAMU GÜCÜ


AYRICALIKLARI


 


1. Denetim, Gözetim ve Talimat Verme Yetkisi


 


2.Yaptırım Uygulama Yetkisi


 


3.Tek Taraflı Değişiklik Yetkisi


 


B.KAMU HİZMETİ İMTİYAZ SÖZLEŞMESİNDE VE BENZER NİTELİK TAŞIYAN SÖZLEŞMELERDE ÖZEL HUKUK KİŞİSİNE TANINAN KAMU GÜCÜ AYRICALIKLARI


 


1. Tekel Hakkı


 


2. Hizmetten Yararlananlardan Bedel Alma Hakkı


 


3.Kamusal Olanaklardan Yararlanma Hakkı


 


III.İDARİ SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNDE KAMU GÜCÜ


 AYRICALIĞI: SÖZLEŞMENİN İDARE TARAFINDAN TEK


 TARAFLI OLARAK FESHEDİLMESİ


 


A.SÖZLEŞMECİ TARAFIN KUSURU SEBEBİYLE


TEK TARAFLI FESİH YETKİSİ


 


B.SÖZLEŞMECİ TARAFIN KUSURU OLMAKSIZIN


TEK TARAFLI FESİH YETKİSİ


 


IV.İDARİ SÖZLEŞMELERDE KAMU GÜCÜ AYRICALIKLARININ


 SINIRLANDIRILMASI


 


A.İDARİ SÖZLEŞMENİN KARŞI TARAFI OLAN ÖZEL


HUKUK KİŞİSİNİN BİREYSEL YARARININ KORUNMASI AÇISINDAN


 


1.Mevzuat Hükümleri İle Sınırlandırma


 


2.İçtihatlarla ve Doktrinde Yer Alan Görüşlerle  Ortaya


Konan İlkelerle Sınırlandırma


 


a.Kamu Gücü  Ayrıcalıklarının Uygulanma Usulleri ile


İlgili Sınırlar


 


aa. Denetim, Gözetim ve Talimat Verme Yetkisinin Sınırları


 


bb. Yaptırım Uygulama Yetkisinin Sınırları


 


cc.Tek Taraflı Değişiklik Yetkisinin Sınırları


 


aaa. Kamu Yararı ve Hizmetin Gerekleri


 


bbb. Sözleşmenin Akdi Hükümlerinde Tek Taraflı Değişiklik Yapılamaması


 


dd. Tek Taraflı Fesih Yetkisinin Sınırları


 


b.Sözleşmeci Tarafın Zararının Karşılanması Suretiyle Kamu Gücü Ayrıcalıklarının Sınırlandırılması


 


aa.Fait Du Prince Kuramı


 


bb. Emprevizyon (İmprevision/ Öngörülemezlik)


Kuramı


 


B.ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN YARARLARININ KORUNMASI AÇISINDAN


 


1.İdari Sözleşmenin Kurulması ve  Uygulanması


Aşamalarına Üçüncü Kişilerin Katılımının Sağlanması Yoluyla Kamu Gücü Ayrıcalıklarının Sınırlandırılması


 


2.İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar Hakkındaki


Karmaşadan Kaynaklanan Sorun Karşısında Üçüncü


Kişilerin Durumu


 


a.İdari Sözleşmelere Karşı Üçüncü Kişiler Tarafından İptal Davası Açılması Yoluyla Kamu Gücü Ayrıcalıklarının Sınırlandırılması


 


b.İdari Sözleşmelerin Uygulanmasından ve Sona Ermesinden Zarar Gören Üçüncü Kişiler Tarafından


Tam Yargı Davası Açılması Yoluyla Kamu Gücü Ayrıcalıklarının Sınırlandırılması


 


SONUÇ


 


 


KAYNAKLAR