Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

İdari Ceza Hukuku ( Genel Hükümler - Özel Hükümler )

İdari Ceza Hukuku ( Genel Hükümler - Özel Hükümler )Sayfa Sayısı
:  
270
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-146-242-4

27,00 TL

ÖNSÖZ   Toplumsal barış düzenini bozan hareketler veya neticeler (fiiller), üst kavram olarak haksızlık şeklinde ifade edilebilir. Haksızlıklar kendi içinde; en ağır, ağır ve hafif haksızlıklar şeklinde bir derecelendirmeye tabi tutulabilir. Haksızlığın derecesine bağlı olarak da uygulanacak yaptırım derecelendirilmiştir. En ağır haksızlıklara en ağır ceza, ağır haksızlıklara ağır ceza ve hafif haksızlıklara da hafif ceza öngörülmüştür.
  En ağır ve ağır haksızlıklar suç, hafif haksızlıklar ise kabahat olarak kabul edilmektedir. Bu kabule bağlı olarak da, kanuni düzenlemeler yapılmaktadır. Belirli bir kamu tüzel kişiliğinin iç düzen ve işleyişini bozan haksızlıklar ise, disiplin suçları olarak ifade edilmektedir. Disiplin yaptırımı gerektiren haksızlıklar, toplumsal yönü olmadığı için, bu incelemenin dışında kalmaktadır.
  Tarihi süreç içinde hafif haksızlıklar suç olarak kabul edilmiş ve bu nedenle de ceza kanunlarında düzenlenmişlerdir. Ancak, günümüz ceza hukuku anlayışında, hafif haksızlıkların suç olmaktan çıkartılıp kabahat niteliği taşıyan haksızlıklar olarak görülmeye başlanması, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) yapım sürecinde de etkili olmuştur. Bu nedenle, 765 sayılı yürürlükten kaldırılan Türk Ceza Kanunu’nda (ETCK) suç olarak düzenlenmiş olan birçok hafif haksızlıklar, suç olarak düzenlenmeyip, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nda (KK) kabahat olarak düzenlenmişlerdir.
  Türk Ceza Kanunu ile Kabahatler Kanunu arasındaki ilişki üzerinde durmak gerekir. Türk Ceza Kanunu ile Kabahatler Kanunu arasında çok sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Çünkü, Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümler kısmı ile Kabahatler Kanunu’nun genel hükümler kısmı neredeyse aynı hukuki zemin üzerinde inşa edilmişlerdir. Başka bir ifadeyle, Kabahatler Kanunu’nun genel hükümler kısmı, Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümler kısmı temel alınarak düzenlenmiştir. Bu nedenle, Kabahatler Kanunu, ceza hukuku ile çok sıkı bir ilişki içindedir. Bu sıkı ilişki nedeniyle de, Kabahatler Kanunu’nun yorumu ve uygulanmasında Türk Ceza Kanunu ve ceza hukuku oldukça önem taşımaktadır. Bu önemi gereği de, Kabahatler Kanunu’nun yorumu ve uygulanmasında ceza hukuku öğreti ve uygulamasından yararlanılmalıdır.
  Kabahatler Kanunu ile idare hukuku arasındaki ilişkiye de değinmek gerekir. Kabahatler Kanunu ile idare hukuku arasındaki ilişki, yaptırım bakımındandır. Çünkü, kabahat niteliği taşıyan haksızlıklara karşı uygulanacak yaptırım, idari nitelikte bir yaptırımdır.
  Kabahatler Kanunu’nun hem Türk Ceza Kanunu ve ceza hukuku hem de idare hukuku ile ilişkisi dikkate alınarak, bu eserin adını, bu ad veya ifade konusu öğretide tartışmalı olmakla birlikte, idari ceza hukuku şeklinde koyduk. Ancak, şurası açıktır ki, Kabahatler Kanunu ile Türk Ceza Kanunu ve ceza hukuku arasındaki ilişkinin yoğunluğu, Kabahatler Kanunu ile idare hukuku arasındaki ilişkiden daha fazladır. Bu tespit şu örnek ile daha da net anlaşılabilecektir. Kabahatler Kanunu bir ağaç ise, Türk Ceza Kanunu ve ceza hukuku bu ağacın gövdesi ve dalları, idare hukuku ise meyveleridir.
  İdari ceza hukuku adlı bu eserde, ilk önce, 5326 sayılı (30/3/2005 kabul tarihli, 31/3/2005 resmi gazetede yayınlanan) Kabahatler Kanunu incelenecektir. Bu inceleme yapılırken, kanunun genel kısmı esas alınacaktır. Bu nedenle de, kanunun ikinci kısmında düzenlenen özel kabahatler incelenmeyecektir. Kabahatler Kanunu genel kısmı incelenirken, genel kısımda kabul edildiği şekliyle dört alt bölüme yer verilecektir. Kabahatler Kanunu genel kısma ilişkin inceleme yapıldıktan sonra, uygulamada önemli bir yer tutan bazı özel kanunlarda idari yaptırım öngören düzenlemeler incelenecektir. Bu nedenle, bu çalışma iki temel yapı üzerinde kuruludur.
    İÇİNDEKİLER  
 • GENEL HÜKÜMLER
 
 • Birinci Bölüm
 
 • İdari Ceza Hukuku İle İdari Yaptırımlar Hukuku İfadelerinin Anlamı, İdari ve Cezai Yaptırım Kavramı ve Aralarındaki İlişki, Kabahatler Kanununun Amaç ve Kapsamı, Kabahat Kelimesinin Tanımı, Kabahatler Kanununda Kanunilik İlkesi, Kabahatlerin Zaman veYer Bakımından Uygulama Alanı
 • I. -GENEL OLARAK-1
 • II. -KABAHAT KAVRAMININ ANLAMI-4
 • III. -İDARİ CEZA HUKUKU İLE İDARİ YAPTIRIMLAR HUKUKU İFADELERİNİN ANLAMI-6
 • A. -Konu İle İlgili Öğretide İleri Sürülen Görüşler-7
 • 1. -İdare Hukuku Öğretisinin Görüşleri-7
 • 2. -Ceza Hukuku Öğretisinin Görüşleri-8
 • B. -İdari Cezaların Yaptırımlar Kuramındaki Yeri-11
 • 1. -Yaptırımların Birliği Görüşü-11
 • 2. -İdari Yaptırımların Cezai Yaptırımların Bir Alt Dalı Olduğu Görüşü-11
 • 3. -İdari Yaptırımlar ile Cezai Yaptırımlar Arasında Bağlantı Olmadığı Görüşü-11
 • 4. -Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Görüşü-12
 • C. -Kabahatler Kanunu ile Türk Ceza Kanunu Arasındaki İlişki-13
 • D. -Kabahatler Kanunu ile Özel Kanunlarda veya Özel İdari Düzenlemelerde Yer Alan İdari Yaptırım Gerektiren Haksızlıklar (Haksız Fiiller) Arasındaki İlişki-16
 • IV. -İDARİ YAPTIRIM, CEZAİ YAPTIRIM KAVRAMI VE ARALARINDAKİ İLİŞKİ-17
 • A. -İdari Yaptırım Kavramı-17
 • B. -İdari Yaptırımın Hukuki Niteliği-18
 • C. -Cezai Yaptırım Kavramı-19
 • D. -İdari Yaptırım ile Cezai Yaptırımın Farkları-19
 • E. -İdari Yaptırım ile Cezai Yaptırımın Ortak Noktaları-32
     
 • İkinci Bölüm
 
 • Kabahatlerin Tanımı, Kabahatler Kanunun Amacı ve Kapsamı, Görevi, Kaynakları ve Yorumu
 • I. -TANIMI-35
 • II. -AMACI VE KAPSAMI-35
 • III. -GÖREVİ (İŞLEVİ)-36
 •  
 •  
 •  
 • Üçüncü Bölüm
 
 • Kabahatler Hukukunun Genel İlkeleri
 • I. -KUSUR İLKESİ-41
 • II. -KANUNİLİK İLKESİ (KANUNSUZ KABAHAT VE YAPTIRIM OLMAZ İLKESİ)-43
 • A. -Kanunilik İlkesinin Sonuçları-44
 • 1. -Kabahatler ve Yaptırımlarının Kanun ile Konulması / İdarinin Düzenleyici İşlemler İle İdari Kural ve Yaptırım Belirleme Yetkisi-44
 • a)-Suçta Kural ve Yaptırım (Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi)-44
 • (1)-Anayasa’daki Düzenlemeler-45
 • (2)-TCK’ndaki Düzenlemeler-45
 • b)-Kabahatte Kural ve Yaptırım (Kabahat ve Yaptırımda Kanunilik İlkesi)-47
 • 2. -Kıyas Yasağı-48
 • 3. -Aleyhte Kanunun Geçmişe Etkili Olmaması (Geriye Yürüme Yasağı)-50
 • 4. -Kabahatte ve Yaptırımda Belirlilik İlkesi-50
 • 5. -Örf ve Adet Kuralları İle Kabahat ve Yaptırım Oluşturulamaması-51
 • III. -ORANTILILIK İLKESİ-52
 • IV. -KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİ-52
 • V. -KABAHAT SORUMLULUĞUNUN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ-52
 • A. -KK m. 8/1’e Göre, Tüzel Kişinin Organ veya Temsilcisinin ya da Tüzel Kişinin Faaliyeti Çerçevesinde Görev Üstlenen Kişinin İşlediği Kabahat Dolayısıyla Tüzel Kişinin Sorumluluğu-53
 • B. -KK m. 8/2’ye Göre, Gerçek Kişiyi Temsilci Sıfatıyla Temsil Eden Kişinin İşlemiş Olduğu Kabahatten Dolayı Temsil Edilen Gerçek Kişinin Sorumluluğu-54
 • VI. -ŞÜPHEDEN SANIK (KABAHAT FALİ) YARARLANIR İLKESİ-55
 •  
 •  
 •  
 • Dördüncü Bölüm
 
 • Kabahatler Kanunun Uygulanma Alanı
 • I. -ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMA-57
 • A. -Kanunların Yürürlüğe Girmesi ve Yürürlükten Kalkması-58
 • 1. -Zaman Bakımından Uygulanmaya İlişkin İlkeler-58
 • a)-Derhal Uygulanma (Hemen Uygulanma) İlkesi-58
 • b)-Aleyhe Hükmün Geriye Yürümemesi İlkesi (Geriye Yürüme Yasağı)-59
 • c)-Lehte Hükmün Geriye Yürümesi İlkesi-59
 • (1)-Lehte Hükmün Uygulanma Aşamasının İnfaz Aşamasını Da Kapsayıp Kapsamayacağı Sorunu-60
 • d)-Geçici veya Süreli Kanunlar-60
 • B. -Kabahatin İşlendiği Zamanın Belirlenmesi-61
 • C. -Kabahatin İşlendiği Zamanın Belirlenmesi Bakımından Kabahatin İşlenme Şekilleri-62
 • 1. -Ani/Şekli/Sırf Hareket Kabahatleri-62
 • 2. -İcrai Hareket İle İşlenmesi-62
 • 3. -İhmali Hareket İle İşlenmesi-62
 • 4. -Maddi (Hareket İle Neticenin İşlenme Zamanının Ayrıldığı) Kabahatler-63
 • 5. -Kesintisiz Şekilde İşlenen Kabahatler-63
 • 6. -Zincirleme Şekilde İşlenen Kabahatler-64
 • 7. -İtiyadi Kabahatler-64
 • 8. -Teşebbüs Aşamasında Kalan Kabahatler-64
 • 9. -İştirak Halinde İşlenen Kabahatler-65
 • 10. -Sınır Aşan Kabahatler-65
 • II. -YER BAKIMINDAN UYGULANMA-66
 • A. -Kabahatin İşlendiği Yerin Belirlenmesi-67
 • 1. -Hareket Görüşü-67
 • 2. -Netice Görüşü-67
 • 3. -Karma Görüş-68
 • B. -Kabahatin İşlendiği Yerin Belirlenmesi Bakımından Kabahatin İşlenme Şekilleri-69
 • 1. -Ani/Şekli (Hareket İle Neticenin İşlenme Zamanının Birleştiği) Kabahatler-69
 • 2. -İcrai Hareket İle İşlenmesi-69
 • 3. -İhmali Hareket İle İşlenmesi-69
 • 4. -Maddi (Hareket İle Neticenin İşlenme Zamanının Ayrıldığı) Kabahatler-69
 • 5. -Kesintisiz Şekilde İşlenen Kabahatler-70
 • 6. -Zincirleme Şekilde İşlenen Kabahatler-70
 • 7. -İtiyadi Kabahatler-71
 • 8. -Teşebbüs Aşamasında Kalan Kabahatler-71
 • 9. -İştirak Halinde İşlenen Kabahat-71
 • 10. -Sınır Aşan Kabahatler-72
 • III. -KİŞİ BAKIMINDAN UYGULANMA-72
 •  
 •  
 •  
 • Beşinci Bölüm
 
 • Kabahatin Unsurları
 • I. -TİPİKLİK UNSURU-73
 • A. -Tipikliğin Maddi Unsuru-73
 • 1. -Hareket-73
 • a)-Hareketin Sayısına Göre Kabahatlerin Sınıflandırılması-73
 • (1)-Tek Hareketli Kabahatler-73
 • (a)-İcrai Hareket İle İşlenebilen Kabahatlerde Hareket Tekliği Çokluğu / Kabahat Tekliği Kabahat Çokluğu-74
 • (b)-Hareketin Tek Olduğu Durumlar-74
 • (c)-Hareketin Birden Çok Olduğu Durumlar-75
 • (d)-İhmali Hareket İle İşlenebilen Kabahatlerde Hareket Tekliği Hareket Çokluğu / Kabahat Tekliği - Kabahat Çokluğu-75
 • (2)-Birden Çok Hareketli Kabahatler-76
 • (3)-Bölünebilen veya Kesintili Kabahatler / Amaç Kabahat Araç Kabahat-77
 • (4)-Seçimlik Hareketli Kabahatler-77
 • b)-Hareketin Şekline Göre Kabahatlerin Sınıflandırılması-78
 • (1)-İcrai Hareket İle İşlenebilen Kabahatler-78
 • (2)-İhmali Hareket İle İşlenebilen Kabahatler-78
 • c)-Hareketin Önemine Göre Kabahatler-79
 • (1)-Serbest Hareketli Kabahatler-79
 • (2)-Bağlı Hareketli Kabahatler-79
 • d)-Hareketin Devamının Gerekip Gerekmediğine Göre Kabahatlerin Sınıflandırılması-80
 • (1)-Ani/Şekli Kabahat-80
 • (2)-Kesintisiz (Mütemadi) Kabahatler-80
 • 2. -Netice-81
 • a)-Neticeye Göre Kabahatlerin Tasnifi-81
 • (1)-Neticesi Harekete Bitişik Kabahatler (Soyut Neticeli Kabahatler)-81
 • (2)-Neticeli Kabahatler (Maddi Neticeli Kabahatler)-82
 • 3. -Nedensellik Bağı-82
 • 4. -Fail-82
 • a)-Adi Kabahat-82
 • b)-Özgü Kabahat-83
 • c)-Tüzel Kişilerin Fail Olup Olamayacağı Sorunu-83
 • 5. -Mağdur-84
 • 6. -Konu-84
 • a)-Konusuna Göre Kabahatler-85
 • (1)-Tehlike Kabahatleri-85
 • (2)-Zarar Kabahatleri-85
 • B. -Tipikliğin Manevi Unsuru-86
 • 1. -Kast-86
 • a)-Kastın unsurları-86
 • (1)-Bilme Unsuru-87
 • (2)-İsteme Unsuru-88
 • b)-Kastın Türleri-88
 • (1)-Doğrudan Kast-88
 • (2)-Olası Kast-88
 • (3)-Özel Kast-89
 • (4)-Tasarlama Kastı-89
 • 2. -Taksir-89
 • a)-Taksirin Unsurları-90
 • (1)-Taksirle İşlenebilen Bir Kabahatin Bulunması-90
 • (2)-Hareketin İradiliği-91
 • (3)-Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırılık-91
 • (4)-Neticenin Öngörülebilir Olması-92
 • (5)-Neticenin İstenmemiş Olması-92
 • b)-Taksir Türleri (Çeşitleri)-92
 • (1)-Bilinçsiz Taksir-92
 • (2)-Bilinçli Taksir-93
 • c)-Taksirin Belirlenmesi-93
 • d)-Taksirin Özel Durumları-94
 • e)-Netice Sebebiyle Ağırlaşan Kabahat-94
 • II. -HUKUKA AYKIRILIK UNSURU-94
 • A. -Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Nedenler-94
 • 1. -Kanun Hükmünü Uygulama (İcra)-96
 • 2. -Meşru Savunma-96
 • 3. -Hakkın Kullanılması-97
 • 4. -İlgilinin Rızası-98
 • 5. -Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması-99
 • B. -Kusurluluğu Kaldıran Nedenler-99
 • 1. -Zorunluluk Hali-100
 • 2. -Yetkili Amirin Emrini İfa-101
 • 3. -Cebir ve Tehdit-102
 • 4. -Hata-104
 • 5. -Yaş Küçüklüğü-105
 • 6. -Akıl Hastalığı-106
 • 7. -Sağır ve Dilsizlik-107
 • 8. -Geçici Nedenler-108
 • C. -Kusurluluğu Azaltan Neden Olarak Haksız Tahrik-108
 • III. -KUSURLULUK-109
 • A. -Kusurluluğun Unsurları-109
 • 1. -Kusur Yeteneğine Sahip Olmak-109
 • 2. -Kusurluluğu Etkileyen Nedenlerden Birinin Bulunmaması-109
 • 3. -Kusursuzluk Durumları-109
 • IV. -KABAHATİN UNSURLARI DIŞINDA KALAN UNSURLAR-110
 • A. -Objektif Cezalandırma Koşulu-110
 • B. -Soruşturma ve Kovuşturma Koşulları-110
 • C. -İdari Yaptırımı Önleyen (Gerektirmeyen) Şahsi Nedenler-111
 • V. -İDARİ YAPTIRIMI ETKİLEYEN HALLER-111
 • A. -Daha Fazla İdari Yaptırım Gerektiren Haller-111
 • B. -Daha Az İdari Yaptırım Gerektiren Haller-111
 •  
 •  
 •  
 • Altıncı Bölüm
 
 • Kabahatin Özel Görünüş Şekilleri
 • I. -TEŞEBBÜS-113
 • A. -Gönüllü Vazgeçme ve Etkin Pişmanlık-114
 • 1. -Gönüllü Vazgeçme-114
 • 2. -Etkin Pişmanlık-115
 • II. -İŞTİRAK-116
 • III. -İÇTİMA-121
 • A. -Normların Görünüşte İçtimaı-126
 • 1. -Özel Norm - Genel Norm İlişkisi-126
 • 2. -Asli Norm - Tali (İkincil) Norm İlişkisi-127
 • 3. -Tüketen Norm - Tüketilen Norm İlişkisi-127
 •  
 •  
 •  
 • Yedinci Bölüm
 
 • Yaptırım Türleri
 • I. -GENEL OLARAK-129
 • A. -Para Cezalarının Türleri-129
 • 1. -Adli Para Cezası-129
 • 2. -Tazminat Anlamında Para Cezası-129
 • 3. -Medeni Para Cezası-130
 • 4. -İdari Anlamda Para-130
 • a)-İdari Para Cezasının Hukuki Niteliği-131
 • 5. -Kabahatler Kanunu Anlamında Yaptırım Türleri-132
 • a)-İdari Para Cezası-132
 • b)-İdarî Tedbirler-135
 • (1)-Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi-135
 • B. -İlgili Kanunlarda Yer Alan Diğer Tedbirler-139
 •  
 •  
 •  
 • Sekizinci Bölüm
 
 • Erteleme, Tekerrür, Zamanaşımı, Şikâyet, Af, Failin Ölümü
 • I. -ERTELEME-143
 • II. -TEKERRÜR-143
 • III. -ZAMANAŞIMI-143
 • A. -Soruşturma Zamanaşımı-144
 • B. -İnfazı Gerçekleştirme Zamanaşımı-145
 • IV. -ŞİKÂYET-146
 • V. -UZLAŞMA-146
 • VI. -ÖNÖDEME-147
 • VII. -AF-150
 • VIII. -FAİLİN ÖLÜMÜ-150
 •  
 •  
 •  
 • Dokuzuncu Bölüm
 
 • Yaptırıma Uygulama Usulü ve Başvurulacak Kanun Yolları
 • I. -İDARÎ YAPTIRIM KARARI VERME YETKİSİNE SAHİP OLAN MAKAM VEYA KİŞİLER-151
 • A. -Genel Olarak-151
 • B. -İdarî Kurul, Makam veya Kamu Görevlileri-152
 • C. -Cumhuriyet Savcısı-153
 • D. -Mahkeme-154
 • II. -İDARÎ YAPTIRIM KARARI-155
 • A. -İdarî Yaptırım Kararının Tebliği-155
 • B. -İdarî Yaptırım Kararının İçeriği-156
 • III. -İDARÎ YAPTIRIM KARARINA KARŞINA KARŞI BAŞVURU YOLU-156
 • A. -Başvurunun Hukuki Niteliği-157
 • B. -Başvurma Hakkına Sahip Olan Kişi veya Kişiler-158
 • C. -Başvurulacak Karar veya Kararlar-159
 • D. -Başvuru Süresi-160
 • E. -Başvuru Makamı (Mercii)-161
 • F. -Başvuru Şekli-166
 • G. -Başvuru Dilekçesinde Bulunması Gerekenler (Başvurunun İçeriği)-166
 • H. -Başvurunun Etkisi-166
 • İ. -Kanun Yoluna Başvurudan Vazgeçme Hakkı-166
 • J. -Başvuru Üzerine Yapılacak İşlemler-168
 • 1. -Başvurunun Şekil Bakımından İncelenmesi (Denetlenmesi)-168
 • 2. -Başvurunun Esas Bakımından İncelenmesi (Denetlenmesi)-169
 • K. -Başvuru Sonucu Verilebilecek Kararlar-171
 • L. -Başvuru Sonucu Verilebilecek Kararlara Karşı Gidilebilecek Kanun Yolu-173
 • M. -Masrafların ve Vekâlet Ücretinin Ödenmesi-179
 •  
 •  
 •  
 • Onuncu Bölüm
 
 • Kabahatler Kanununda Düzenlenen Tedbirler
 • I. -KABAHATLER KANUNUNDA YER ALAN BAZI ZORLAMA TEDBİRLERİ-181
 • A. -Elkoyma-181
 • B. -Arama-181
 • C. -Kontrol Altına Alma-181
 • D. -Gözaltına Alma-182
 • E. -Tutuklama-183
 
 • ÖZEL HÜKÜMLER
 
 • Bazı Özel Kanunlarda Düzenlenenİdari Yaptırım Öngörülen Düzenlemeler
 • I. -6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU’NDA DÜZENLENEN KABAHAT VE YAPTIRIMLAR-185
 • A. -Genel Olarak-185
 • B. -Kabahatler İle Korunan Hukuksal Değer-186
 • C. -Kabahatlerin Konusu-186
 • D. -Fail-186
 • E. -Mağdur-186
 • F. -Kabahatin Maddi Unsuru-187
 • 1. -Hareket-187
 • 2. -Netice-194
 • 3. -Nedensellik Bağı-194
 • G. -Kabahatin Manevi Unsuru-194
 • H. -Hukuka Uygunluk Nedenleri-194
 • 1. -Kabahatin Tamamlanması-195
 • 2. -Kabahatin Özel Görünüş Şekilleri-195
 • a)-Teşebbüs-195
 • b)-İştirak-196
 • c)-İçtima-196
 • İ. -Kabahatlere İlişkin Yaptırımlar-197
 • J. -Tekerrür-198
 • K. -Tekerrüre Bağlı Yaptırım Artırma-198
 • L. -Yaptırıma Karşı Kanun Yolu-198
 • M. -Kamu Davasına Katılma-199
 • II. -5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU’NDA DÜZENLENEN KABAHAT VE YAPTIRIMLAR-200
 • A. -Genel Olarak-200
 • B. -Kabahat İle Korunan Hukuksal Değer-200
 • C. -Kabahatin Konusu-200
 • D. -Fail-201
 • E. -Mağdur-201
 • F. -Kabahatin Maddi Unsuru-201
 • 1. -Hareket-201
 • 2. -Netice-210
 • 3. -Nedensellik Bağı-210
 • G. -Kabahatin Manevi Unsuru-211
 • H. -Hukuka Uygunluk Nedenleri-211
 • 1. -Kabahatin Tamamlanması-212
 • 2. -Kabahatin Özel Görünüş Şekilleri-212
 • a)-Teşebbüs-212
 • b)-İştirak-212
 • c)-İçtima-213
 • İ. -Tekerrür-213
 • J. -Soruşturma Zamanaşımı-214
 • K. -İdari Tedbirler-214
 • L. -Kabahatlere İlişkin Yaptırımlar-215
 • M. -Yaptırıma Karşı Kanun Yolu-217
 • III. -4646 SAYILI DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU’NDA (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) DÜZENLENEN KABAHATLER VE YAPTIRIMLARI-217
 • A. -Genel Olarak-217
 • B. -Kabahat İle Korunan Hukuksal Değer-218
 • C. -Kabahatin Konusu-218
 • D. -Fail-218
 • E. -Mağdur-218
 • F. -Kabahatin Maddi Unsuru-218
 • 1. -Hareket-218
 • 2. -Netice-225
 • 3. -Nedensellik Bağı-225
 • G. -Kabahatin Manevi Unsuru-226
 • H. -Hukuka Uygunluk Nedenleri-226
 • 1. -Kabahatin Tamamlanması-227
 • 2. -Kabahatin Özel Görünüş Şekilleri-228
 • a)-Teşebbüs-228
 • b)-İştirak-228
 • c)-İçtima-228
 • İ. -Kabahatlere İlişkin Yaptırım Türleri-229
 • J. -Tekerrür-229
 • K. -Soruşturma-230
 • L. -Yaptırıma Karşı Kanun Yolu-230
 • IV. -6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU’NDA DÜZENLENEN YAPTIRIMLAR-231
 • A. -Genel Olarak-231
 • B. -Kabahat İle Korunan Hukuksal Değer-231
 • C. -Kabahatin Konusu-231
 • D. -Fail-232
 • E. -Mağdur-232
 • F. -Kabahatin Maddi Unsuru-232
 • 1. -Hareket-232
 • 2. -Netice-239
 • 3. -Nedensellik Bağı-239
 • G. -Kabahatin Manevi Unsuru-239
 • H. -Hukuka Uygunluk Nedenleri-240
 • 1. -Kabahatin Tamamlanması-241
 • 2. -Kabahatin Özel Görünüş Şekilleri-241
 • a)-Teşebbüs-241
 • b)-İştirak-241
 • c)-İçtima-242
 • İ. -Objektif İdari Yaptırım Uygulama Koşulu-242
 • J. -Kabahate İlişkin Yaptırım ve Uygulayacak Makam-243
 • K. -Soruşturma Zamanaşımı-243
 • L. -Yaptırıma Karşı Kanun Yolu-243
 • V. -5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU’NDA DÜZENLENEN KABAHATLER VE YAPTIRIMLAR-244
 • A. -Genel Olarak-244
 • B. -Kabahat İle Korunan Hukuksal Değer-244
 • C. -Kabahatin Konusu-244
 • D. -Fail-245
 • E. -Mağdur-245
 • F. -Kabahatin Maddi Unsuru-245
 • 1. -Hareket-245
 • 2. -Netice-260
 • 3. -Nedensellik Bağı-260
 • G. -Kabahatin Manevi Unsuru-260
 • H. -Hukuka Uygunluk Nedenleri-261
 • 1. -Kabahatin Tamamlanması-262
 • 2. -Kabahatin Özel Görünüş Şekilleri-262
 • a)-Teşebbüs-262
 • b)-İştirak-262
 • c)-İçtima-262
 • İ. -Kabahate İlişkin Yaptırım-263
 • J. -Soruşturma-263
 • K. -Yaptırıma Karşı Kanun Yolu-263
 •  
 •  
 • Kaynakça-265