Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

İcra ve İflas Hukukunda İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

İcra ve İflas Hukukunda İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİPSayfa Sayısı
:  
273
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-5593-80-3

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BOLUM REHİN, TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEK HAKKINDA GENEL BİLGİLER §1- REHİN VE TAŞINMAZ REHNİ KAVRAMI 1 I- Rehin Kavramı 1 II- Taşınmaz Rehni Kavramı 2 §-2- TAŞINMAZ REHNİNE HAKİM GENEL İLKELER 3 I- Belirlilik İlkesi 3 1. Alacağın Belirli Olması 4 2. Taşınmazın Belirli Olması 7 II- Aleniyet (Açıklık) İlkesi 8 III- Sabit Dereceler İlkesi 9 1. Derece 10 2. Sıra 11 3. Alt Rehin Derecesi 12 4. Garame İpoteği 14 5. Saklı Derece 17 6. Boş Derece 19 §-3- TAŞINMAZ REHNİNİN KONUSU 19 I- Taşınmaz Rehninin Konusuna Giren Taşınmazlar 19 II- Üst Hakkı Bulunan Taşınmazın İpotek Edilmesi 20 III- Kat Mülkiyetine Çevrilmemiş Taşınmazlar Üzerinde İpotek Tesis Edilmesi 22 IV- Hacizli Taşınmazın İpotek Edilmesi 23 V- Bir Alacak İçin Teminat Olarak Kefalet ve İpotek Verilmiş Olması 25 §-4- İPOTEK 27 I- Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı 28 II- Kanundan Doğan İpotek Hakkı 29 1. Tescile Bağlı Olmayan Kanuni İpotek Hakları 30 2. Tescile Bağlı Kanuni İpotek Hakları 31 III- İpoteğin Sona Ermesi 34 IV- İpoteğin Kapsamı 36 1. Alacak Açısından 36 a) Ana Para İpoteği 36 aa. Ana Para Alacağı 36 bb. Takip Giderleri ve Gecikme Faizi 36 cc. Ana Para Faizleri 38 aaa. Üç Yıllık Faiz Yönünden 39 bbb. Son Vadeden İşleyecek Faiz 39 ccc. TMK′nun 875/1-3. Maddesine Örnek 39 ddd. Hükmün Hacizde Sıra Cetveli, İflasta Sıra Cetveli ve İpoteğin Kaldırılması Yönünden Uygulanma Şekli 39 dd. Taşınmazın Korunması İçin Alacaklının Yaptığı Giderler 40 b) Üst Sınır (Limit) İpoteğinde 41 2. Taşınmaz Açısından 44 3. İpoteğin Ana Para İpoteği mi, Üst Sınır İpoteği mi Olduğunun Tespiti 46 V- İpotekte Kişisel Sorumluluk ve Taşınmazla Sorumluluk 49 VI- İpotekten Kurtarma 50 VII- İpotekli Alacaklıların Taşınmazın Satışını Talep Etme Yetkileri 51 VIII- İpotekli Taşınmazın Temlik Edilmesi 52 IX- Muacceliyet İhbarı (Ödeme İstemi) 53 İKİNCİ BÖLÜM REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP §-5- REHİN KAVRAMININ İCRA ve İFLAS KANUNUNDA DÜZENLENİŞ ŞEKLİ 59 §-6- REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP YAPMA ZORUNLULUĞU VE İSTİSNALARI 61 I- Relinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapma Zorunluluğu 61 II- Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Yapma Zorunluluğunun İstisnaları 68 1. Kanunda Kabul Edilen İstisnalar 69 a) Kambiyo Senetleri (İİK. md. 45/f.3) 69 b) İpotekle Temin Edilmiş Faiz ve Senelik Taksit Alacakları (İİK. md. 45/f.4) 71 c) Gemi Alacaklıları (TTK. md. 1378) 73 d) Alacaklının Geçici (Muvakkat) Rehin Açığı Belgesine İstinaden Haciz Yoluna Başvurması 73 e) Konut Finansmanından Kaynaklanan Rehinli Alacaklar 74 2. Doktrinin Kabul Ettiği İstisnalar 75 a) Alacaklının Rehin Hakkından Feragat Etmesi 75 b) İpotek Konusu Malın Yabancı Bir Ülkede Bulunması Hali 76 c) Alacaklı, Borçlu ve Taşınmaz Maliki Üçüncü Kişi Arasında İcra ve İflas Kanunu md. 45/f.l′e Aykırı Sözleşmenin Varlığı 76 d) Alacaklının İpoteğe İkinci Derecede Başvuracağının Kararlaştırılmış Olması 77 e) Tarafların Yaptıkları Bir Sözleşme İle İpotek Hakkı Sahibi Alacaklı Lehine Serbest Bir Satış Hakkı Tanımış Olmaları 78 III- İcra ve İflas Kanunu Madde 45/1′e Aykırılığın İleri Sürülme Şekli 78 IV- Müteselsil Kefilin Durumu 80 1. 818 Sayılı Borçlar Kanunun 487. Maddesine Göre 80 2. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu′nun 586. Maddesine Göre 83 3. Tüketici Kredilerinde Müteselsil Kefilin Durumu 86 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP §-7- İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ŞEKİLLERİ 87 §-8- İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN ŞARTLARI 88 I- Maddi Hukuka İlişkin Şartlar 89 II- Takip Hukukuna İlişkin Şartlar 89 §-9- İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP 89 I- İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takibe Başvurulabilecek Haller 89 II- Takip Talebi (İİK. md. 148) 90 1. Alacaklı veya Alacaklıların Kimlik Bilgileri ve Adresleri 91 2. Borçlu veya Borçluların Kimlik Bilgileri ve Adresi 91 3. Alacağın Türk Parası İle Tutarı ve Faizli Alacaklarda Faizin Miktarı ve İşlemeye Başladığı Gün 99 a) Genel Olarak 99 b) Yabancı Para İpoteğinde Durum 106 4. Yetkili İcra Dairesi 109 5. Seçilen Takip Yolu 112 6. Tahsilde Tekerrür Olmama Kaydı 112 III- Takip Talebi Üzerine Yapılacak İşlemler 114 1. Kiracılara Bildirim 114 2. Tapu İdaresine Bildirim 118 IV- Asıl Borçlu ve Taşınmaz Maliki Üçüncü Kişi Hakkında Yapılacak Takibin Özelliği 120 V- Ödeme Emri (İİK. md. 149b) 121 1. Ödeme Emrinde Bulunması Gereken Kayıtlar 123 2. Ödeme Emrine İtiraz (İİK. md. 150) 127 a) İtiraz Mercii ve İtiraz Süresi 127 b) İtiraz Sebepleri 130 c) Kısmi İtiraz 132 d) Borcun Tamamına İtiraz 133 3. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi 134 VI- Ödeme Emrine İtirazın Giderilmesi 139 1. İtirazın İptali Davası 140 2. Tahsil Davası 143 3. İtirazın Kaldırılması 143 a) İtirazın Kesin Kaldırılması 145 b) İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması 148 c) İtirazın Kesin Kaldırılması Talebinin İncelenmesi... 149 §10- İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP 150 I- Takip Talebi 151 II- Yetkili İcra Dairesi 156 III- İcra Müdürlüğünce Yapılacak İşlem 157 IV- Takibin Kesinleşmesi 160 V- İcra Mahkemesinde İcranın Geri Bırakılması 166 VI- Tebligat 169 VII-İpoteğin İİK. md. 150/ı Uyarınca Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip 172 1. Genel Olarak 172 2. İcra Emri 177 3. Kefilin Durumu 182 4. Şikayet 184 5. İİK md. 150/ı Kapsamındaki Alacaklar 192 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İLAMLI VE İLAMSIZ İPOTEKLİ TAKİPLERDE ORTAK HÜKÜMLER §-11- PARAYA ÇEVİRME 193 I- Satış İsteme Süresi 195 II- Paraya Çevirme Hazırlıkları 198 III- Paraya Çevirme Şekli 198 IV- İpotekli Taşınmazların Satılması 199 V- Karşılama Prensibi 200 VI- Aynı Alacak İçin Birden Çok Taşınmazın İpotek Edilmiş Olması (Kollektif Rehin, Müşterek Rehin) Halinde Taşınmazın Paraya Çevrilmesi 207 VII-Üst Hakkı Üzerinde Kurulan İpoteğin Paraya Çevrilmesi 213 VIII-Kat Mülkiyetine Çevrilmemiş Taşınmazlar Üzerine Kurulan İpoteğin Paraya Çevrilmesi 214 IX- Sonradan Tesis Edilen Taşınmaz Mükellefiyetlerinin İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibe Etkisi 217 §-12- PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI (İİK. md. 151) 220 I- Sıra Cetveli Düzenlenmeden 220 II- Sıra Cetveli Düzenlenerek 222 1. Üst Sınır İpoteğinde Sıra Cetveli 222 2. Kanundan Doğan İpoteklerde Sıra Cetveli 224 3. Aynı Alacak İçin Birden Fazla Taşınmazın İpotek Edilmiş Olması Halinde Sıra Cetveli 224 III- Rehin Açığı Belgesi (İİK. md. 150f; İİK. md. 152) 225 1. Geçici Rehin Açığı Belgesi 227 2. Kesin Rehin Açığı Belgesi (İİK. md. 152/f.2): 228 §13- İCRA MAHKEMESİ KARARI İLE İPOTEĞİN KALDIRILMASI (İİK. md. 153) 234 BEŞİNCİ BÖLÜM İFLASTA, KONKORDATODA VE İFLASIN ERTELENMESİNDE REHİNLİ ALACAKLILARIN DURUMU §14- İFLASTA REHİNLİ ALACAKLILARIN DURUMU 239 I- İflas Masasına Girecek Rehinler (İİK. md. 185) 239 II- Takiplerin Durması ve Düşmesi Kuralı ve Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takiplere İlişkin İstisna (İİK. md. 193) 244 III- Müflisin Borçlarının Muaccel Hale Gelmesi Kuralı ve Taşınmaz Rehni ile Temin Edilmiş Rehinli Alacaklara İlişkin İstisna (İİK. md. 195/f.l) 245 IV- Rehinli Alacaklar İçin Faizlerin İşlemeye Devam Etmesi (İİK. md. 196) 246 V- İflasta Rehinli Malların Satışındaki Özellikler (İİK. md. 241-246) 247 VI- İflasta Rehinli Alacaklıların Sırası (İİK. md. 206-207) 249 §15- KONKORDATODA REHİNLİ ALACAKLILARIN DURUMU 251 I- Genel Olarak Rehinli Alacaklara Konkordatonun Etkisi 251 II- Borçlunun Konkordatoya Tabi Aktifinin Belirlenmesinde Rehinli Alacakların Durumu 252 III- Rehinli Alacakların Konkordatoya Kaydedilmesi 258 1. Rehnin Borçlu Tarafından Verilmesi 258 2. Rehnin Üçüncü Kişi Tarafından Verilmesi 259 3. Üst Sınır İpoteklerinde 260 4. Borçlunun Kaydedilen Alacaklar Hakkında Bilgisinin Alınması 260 5. Rehinli Alacaklının Rehinden Feragat Etmesi 261 IV- Rehinli Alacaklarda Konkordatonun Faize Etkisi 262 V- Rehinle Karşılanmayan Alacakların Konkordato Nisabına Dahil Edilip Edilmeyeceği 263 VI- Rehinli Taşınmazın Paraya Çevrilmesinin Ertelenmesi 265 §16- İFLASIN ERTELENMESİNDE REHİNLİ ALACAKLILARIN DURUMU 265 BİBLİYOGRAFYA 267