Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

İcra İflas Kanunu Şerhi 5.Cilt Takım

İcra İflas Kanunu Şerhi 5.Cilt TakımSayfa Sayısı
:  
7181
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
978-9944-265-38-6

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ


2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 19.6.1932 tarihinde 2128 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 4.9.1932 tarihinde yürürlüğe girmiştir...
Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren çok sık uygulanan bir Kanun olması nedeniyle İcra ve İflas Kanununda 2228, 3890, 6763, 51, 538, 1045, 2454, 3222, 3494, 4301, 4358, 4578, 4949, 5092, 5311, 5358 ve 5582 sayılı Kanunlarla değişiklikler yapılmıştır. Özellikle 30.7.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4949, 21.2.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5092, 21.7.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5219, 18.3.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5311, 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5358 ve 6.3.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5582 sayılı Kanunlarla yapılan değişiklerle yeni kurumlar ve kurallar getirilmiştir.

Kanunlar uygulandıkça ihtiyaçlara cevap verip vermediği ortaya çıkacak ve şüphesiz yeni değişikler de yapılacaktır.

Bu çalışmada maddelerin açıklamaları yapılmış, değişen maddeler­le ilgili değişiklik gerekçelerine ve Yargıtay\\\\\\\\\\\\\\\′ın son görüşlerini yansıtan içtihatlara yer verilmiştir.

Çalışma İcra ve İflas Kanunu\\\\\\\\\\\\\\\′nun isabetle ve istikrarla uygulanma­sına hizmet edebildiği, uygulamada görülen hataları ve mağduriyetleri giderebildiği ölçüde amacına ulaşmış sayılacaktır .
1. CİLT

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ V

İCRA VE İFLAS KANUNU

BİRİNCİ BAP
TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER

Madde 1- İcra Daireleri ve Memurları 3
Madde 2- İflas Daireleri 7
Madde 3- İcra İflâs Dairelerinin Birleştirilmesi 9
Madde 4- İcra Mahkemesi \\\\\\\′. 10
Madde 5- Sorumluluk 51
Madde 6- Zimmet 63
Madde 7- Zarar ve Ziyan Davasının Zamanaşımı 65
Madde 8- Tutanaklar 67
Madde 9- Para ve Değerli Eşyanın Tevdii 78
Madde 10- İş Görmekten Memnuiyet 79
Madde 10/a- İcra Mahkemesi Hakiminin Reddi 81
Madde 11- Memnu İşler 82
Madde 12- İcra Dairesine Ödeme 83
Madde 13- Gözetim ve Denetim. 89
Madde 13/a-Birinci Teftiş 90
Madde 14- Tüzük, Yönetmelik ve Yargıtay Kararlan 91
Madde 15- Harçlar 93
Madde 16- Şikayet ve Şartlar 135


Madde 17- Şikayet Üzerine Yapılacak Muameleler 228
Madde 18- Yargılama Usulleri 232
Müddetler 248
Madde 19- Başlaması ve Bitmesi 248
Madde 20- Müddetlerin Değiştirilmemesi 252
Madde 21- İcra Tebliğleri ...256
Madde 22- İcranın Durdurulması 390
Madde 23- Kanundaki Istılahlar 391

İKİNCİ BAP
İLAMLARIN İCRASI


I. PARA VE TEMİNATTAN BAŞKA BORÇLAR HAKKINDA İLAMLARIN İCRASI
Madde 24- Taşınır Teslimi 395
Madde 25- Çocuk Teslimi 413
Madde 25/a- Çocukla Şahsi Münasebet Tesisine Dair İlamın İcrası 416
Madde 25/b- Çocuk Teslimine ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına
Dair İlamların İcrasında Uzman Bulundurulması 424
Taşınmaz Tahliye ve Teslimi 426
Madde 26- 1 - Borçlunun Elinde İse 426
Madde 27- 2- Taşınmaz Üçüncü Şahıs Elinde İse 444
Madde 28- Taşınmaz Davalarında Hükümlerin Tapu ve Gemi Sicil
Dairelerine Tebliği 454
Madde 29- Taşınmaz Hakkındaki Hükümden Sonra Yedin Tebeddülü 456
Madde 30- Bir İşin Yapılmasına veya Yapılmamasına Dair Olan
İlamlar 459
Madde 31- İrtifak Haklariyle Gemi Üzerindeki İntifa Haklarına
Mütedair İlamlar 476II. PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLAMLARIN
İCRASI
Madde 32- İcra Emri ve Muhtevası 477
Madde 33- İcranın Geri Bırakılması 553
Madde 33/a-İlamın Zamanaşımına Uğradığı İddiası 618
III. MÜŞTEREK HÜKÜMLER
Madde 34- İcranın Nereden İsteneceği 626
Madde 35- Takibin Başlaması 631
Madde 36- İcranın Geri Bırakılması İçin Verilecek Süre 702
Madde 37- Haciz ve İflas İstemek Yetkisi 714
Madde 38- İlam Mahiyetini Haiz Belgeler 719
Madde 39- Zamanaşımı 749
Madde 40- İcranın İadesi 754
Madde 41- Umumi Hükümler ., 782


ÜÇÜNCÜ BAP İLAMSIZ TAKİP


I. TAKİBİN MUHTELİF TARZLARI
Madde 42- Para Borcu ve Teminat İçin Takip 790
Madde 43- İflasa Tabi Şahıslar Hakkındaki Takip 795
Madde 44- Ticareti terk edenler 842
Madde 45- Rehin ve İpotekle Temin Edilmiş Alacaklar 853
Haciz Yoliyle Takip 872
Madde 46- 1 - Umumiyetle 872
Madde 47- 2 - Hukuku Amme Borçları 873
Madde 48- Zabıt ve Müsadere Edilen Eşyanın Paraya Çevrilmesi 878
Madde 49- Rehin Karşılığı Ödünç Verenler 879

II- YETKİ
Madde 50- Yetki ve itirazları 880
III- TATİLLER VE TALİKLER
Madde 51- 1-Bütün Borçlular Hakkında 914
Madde 52- 2 - Borçlunun Ailesinden Birinin Ölümü Halinde 916
Madde 53- 3 - Terekenin Borçlarında 917
Madde 54- 4 - Tutukluluk ve Hükümlülük Halinde 928
Madde 54/a-5 - Askerlik Halinde 935
Madde 55- 6 - Borçlunun Ağır Hastalığı Halinde 937
Madde 56- Talikin Müddetlerin Cereyanına Tesiri 938
IV. İCRA TEBLİĞLERİ
Madde 57- İcra Tebliğleri 939
V. TAKİP TALEBİ
Madde 58- Takip talebi ve Muhtevası 940
Madde 59- Takip Masrafları 979
VI. ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ
Madde 60- 1- Ödeme Emri ve Muhtevası 985
Madde 61- 2 - Ödeme Emrinin Tebliği 999
İtiraz 1009
Madde 62- 1 - Süresi ve Şekli 1009
Madde 63- 2- İtiraz Sebepleri 1038
Madde 64- 3 - Alacaklıya Verilecek Nüsha 1043
Madde 65- 4 - Gecikmiş İtiraz 1044
Madde 66- 5 - İtirazın Hükmü 1060
6- İtirazın Hükümden Düşürülmesi 1067
Madde 67- a) İtirazın İptali 1067

2. CiLT
İÇİNDEKİLER
İCRA VE İFLAS KANUNU
Madde 68- b. İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması 1439
Madde 68/a- c. İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması 1521
Madde 68/b- Borçlu Cari Hesap Veya Kısa, Orta, Uzun Vadeli Kredi
Şeklinde İşleyen Kredilerde İtirazın Kesin Olarak
Kaldırılması 1542
Madde 69- İtirazın Muvakkaten Kaldırılmasının Hükümleri 1566
Madde 70- Karar ve Müddet 1577
Madde 71- İcra Mahkemesinin Karariyle Takibin Talik Veya İptali... 1583
Madde 72- Menfi Tesbit ve İstirdat Davaları 1650
Madde 73- Hususi Hükümler 2263

DÖRDÜNCÜ BAP
HACİZ YOLİYLE
TAKİP


I. MAL BEYANI
Madde 74- Beyanın Muhteviyatı 2264
Madde 75- Beyan Mecburiyeti Müddeti, Başlangıcı 2282
Madde 76- Hapis İle Tazyik 2289
Madde 77- Sonradan Kazanılan Veya Ziyadeleşen Malların Beyanı ..2290
II. HACİZ
Madde 78- 1. Talep Müddeti 2291
Madde 79- 2-Hacze Başlama Müddeti 2308
Madde 80- Haciz Yapan Memurun Salahiyeti 2320
Madde 81- Zabıta Memurlariyle Muhtarların Vazifeleri 2322


Madde 82- Haczi Caiz Olmıyan Mallar ve Haklar 2323
Madde 83- Kısmen Haczi Caiz Olan Şeyler 2483
Madde 83/a- Önceden Yapılan Anlaşmalar \\\\\\\′..2505
Madde 83/b- Yavrulu Hayvanların Haczi 2523
Madde 83/c- Taşınmaz Rehni Kapsamındaki Eklentinin Haczi -..2524
Madde 84- Yetişmemiş Mahsullerin Haczi 2551
Madde 85- Taşınır ve Taşınmaz Malların Haczi 2553
Madde 86- Taşınır Mallarda Haczin Neticeleri 2582
Madde 87- Kıymet Takdiri 2584
Mahcuz Malları Muhafaza Tedbirleri 2586
Madde 88- 1 - Taşınırlar Hakkında 2586
Madde 89- 2- Alacaklar ve Üçüncü Şahıs Elinde Haczedilen Mallar
Hakkında 2595
Madde 90- 3- Diğer Haklar İçin 2751
Madde 91- 4- Taşınmazlar Hakkında 2753
I- Taşınmaz Haczinin Şümulü 2760
II- Alacakları Rehinle Sağlanmış Alacaklıların Mahfuz Hakları 2760
Madde 92- III- İdare ve İşletme 2760
Madde 93- Mahsullerin Toplanması, Borçlunun Hakkı 2765
Madde 94- İştirak Halinde Tasarruf Edilen Mallar 2766
Madde 95- Mahcuz Malların Muhafazası Masrafları 2789
İstihkak İddiasına İtiraz 2790
A-Borçlunun Zilyedliği 2790
Madde 96- 1- Hazırlık Safhası 2790
Madde 97- 2- Üçüncü Şahsın İstihkak İddiası 2812
Madde 97/a- İstihkak Davalarında Mülkiyet Karinesi 2904
Madde 98- 3- Çalınmış ve Zayi Olmuş Şeyler 2926
Madde 99- B- Üçüncü Şahsın Zilyetliği 2929
IV


3.CİLT


İÇİNDEKİLER


İCRA VE İFLAS KANUNU


Madde 100- Hacze İştirak Derecelerinin Teşkili 2949
Madde 101- Önce İcrası Lazım Gelen Merasime Lüzum Olmaksızın
İştirak ; 3007
Madde 102- Haciz Tutanağı Tanzimi 3022
Madde 103- Davet 3024
Madde 104- Hacze İştirak Halinde Davet 3029
Madde 105- Borç Ödemeden Aciz Vesikası 3030
III. PARAYA ÇEVİRME
1-Satış Talebi 3034
Madde 106- Talep İçin Müddetler 3034
Madde 107- Talep Hakkı 3048
Madde 108- Muvakkat Haciz Halinde 3052
Madde 109- Satışın Tatili 3056
Madde 110- Haczin Kalkması 3058
Madde 111- Taksitle Ödeme 3065
2-Taşınırların Satışı 3072
Madde 112- Müddetler 3072
Madde 113- Vaktinden Evvel Satış 3073
Madde 114- Artırma Hazırlık Tedbirleri 3074
Madde 115- İhalenin Yapılması ve Geri Bırakılması 3088
Madde 116- İkinci Artırma 3093
Madde 117- Altın ve Gümüş Eşya 3097

Madde 118- Satış Bedelinin Ödenmemesi, İhale Farklarının
Tahsili Sureti 3098
Madde 119- Pazarlık Suretiyle Satış 3101
Madde 120- Ödeme Yerine Alacakların Devri 3103
Paraya Çevirmenin Diğer Tarzı 3105
Madde 121- İştirak Halinde Mülkiyet Hisseleri 3105
Madde 122- Aile Mal Ortaklığı 3109
3- Taşınmazların Satışı 3110
Madde 123- Satış Müddeti 3110
Artırma Şartları 3111
Madde 124- 1- Şartnamenin Açık Bulundurulması 3111
Madde 125- 2-Münderecatı 3115
Madde 126- Artırmanın İlanı ve İlgililere İhtar 3123
Madde 127- Ayrıca Tebliğler 3135
Madde 128- Mükellefiyetlerin Listesi 3142
Madde 128/a-Kıymet Takdirine İlişkin Şikayet 3150
Madde 129- İhale 3161
Madde 130- Ödeme Usulü 3184
Madde 131- Ödeme Müddeti İçinde Taşınmazın İdaresi 3189
Madde 132- Sonradan Tesis Edilen Taşınmaz Mükellefiyetleri ve İpotekli
ve Mahcuz Taşınmazların Kiralanmasında Hüküm 3190
Madde 133- İhalenin Feshi ve Farkının Tahsili 3192
Madde 134- İhalenin Neticesi ve Feshi 3227
Madde 135- Tescil İçin Tapuya Tebliğ ve Zorla Çıkarma 3402
Madde 136- Gemiler Hakkında 3415
Madde 137- Aile Yurtlan 3417
4- Paranın Paylaştırılması 3418
Madde 138- Paraların Paylaştırılması Zamanı, Masraflar ve
Vekalet Ücreti 3418
rv


Madde 139- İcra Dairesinin Tamamlama Hacizleri 3436
Madde 140- Sıra Cetveli 3438
Madde 141- Cetvel Suretlerinin Tebliği 3449
Madde 142- Cetvele İtiraz 3454
Madde 142/a- Teminat Karşılığı Ödeme 3585
Madde 143- Borç Ödemeden Aciz Vesikası 3588
Madde 144- Senedin Geri Verilmesi ve İlamın İcrası Vesikası 3597


BEŞİNCİ BAP
REHİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUİLE TAKİP


I. TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ
Madde 145- Takip Talebi 3598
Madde 146- Ödeme Emri 3602
Madde 147- Ödeme Emrine İtiraz .\\\\\\\′ 3606
II. İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ
Madde 148- Takip Talebi 3609
Madde 148/a- Adres Gösterme Zorunluluğu 3611
Madde 149- 1. İcra Emri 3612
Madde 149/a- İcranın Geri Bırakılması 3637
Madde 149/b- 2. Ödeme Emri 3646
Madde 150- Ödeme Emrine İtiraz 3653
Madde 150/a- İtirazın İncelenmesi Usulü ve Hükümleri 3656
Madde 150/b- Kiracılara Haber Verme 3666
Madde 150/c- Tapu İdaresine Haber Verme 3671
Madde 150/d- Satış Hazırlıkları 3672
III. MÜŞTEREK HÜKÜMLER
Madde 150/e- Paraya Çevirme Müddeti 3673
Madde 150/f- Muvakkat Rehin Açığı Belgesi 3684
V

Madde 150/g- Paraya Çevirme Usulü 3686
Madde 150/h- Alacağın Veya Rehnin İlamla Tesbit Edilmiş Olması ....3698
Madde 150/ı- Borçlu Cari Hesap Veya Kısa, Orta, Uzun Vadeli Kredi
Şeklinde İşleyen Nakdi Kredileri ve Gayri Nakdi
Kredileri Teminen Alınan İpotekler 3701
Madde 151- Paylaştırma 3738
Madde 152- Rehin Açığı Belgesi 3740
Madde 153- İpotekli Alacakta Alacaklının Gaip Bulunması Veya Borcu
Almaktan İmtinaı 3742


ALTINCI BAP
İFLAS YOLİYLE TAKİP


I- YETKİ
Madde 154- İflas Takiplerinde Yetkili Merci 3751
II. İFLAS YOLİYLE ADİ TAKİP
Madde 155- Ödeme Emri ve Münderecatı 3778
Madde 156- İflas Talebi ve Müddeti 3783
Madde 157- Talebin Geri Alınması ve Yenilenmesi 3800
Madde 158- Yargılama Usulü 3802
Madde 159- Muhafaza Tedbirleri 3897
Madde 160- Masrafların Peşin Verilmesi 3900
Defter Tutulması 3906
Madde 161- 1- Usulü 3906
Madde 162- 2-Neticeleri 3907
Madde 163- 3-Devam Müddeti 3908
Madde 164- Yargıtay\\\\\\\′a Müracaat 3909
Madde 165- İflas Tarihi 3931
Madde 166- İflas Kararının Tebliği ve İlanı 3936
VI

III. KAMBİYO SENETLERİ ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET HAKKINDAKİ HUSUSİ TAKİP USULLERİ
Madde 167- Takibin Kabulü Şartlan 3945
A. Haciz Yolu İle Takip 3966
Madde 168- Ödeme Emri 3966
Madde 169- a. Borca İtiraz 3992
Madde 169/a- İtirazın İncelenmesi 3998
Madde 170- b. İmzaya İtiraz 4154
Madde 170/a- Borçlunun Kambiyo Hukuku Bakımından Şikayeti 4213
Madde 170/b- Uygulanacak Diğer Hükümler 4449
B. İflas Yolu İle Takip 4453
Madde 171- Ödeme Emri 4453
Madde 172- İtiraz veya Şikayet 4461
İflas Davası 4473
Madde 173- a. İtiraz veya Şikayet Olunmaması 4473
Madde 174- b. İtiraz veya Şikayet Olunması 4506
Madde 175- c. İstirdat Davası 4524
Madde 176- d. Uygulanacak Hükümler 4531
C. Müşterek Hükümler 4535
Madde 176/a- Alacaklı ve Borçluya Verilecek Belgeler 4535
Madde 176/b- Birden Fazla Borçlu Bulunması 4537
VII


4.CİLT


İÇİNDEKİLER
İCRA VE İFLAS KANUNU


IV. DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS HALLERİ
Evvelce Takibe Hacet Kalmaksızın İflas 4543
Madde 177- A. Alacaklının Talebi 4543
Madde 178- B. Borçlunun Müracaatiyle 4584
Madde 179- Sermaye Şirketleri İle Kooperatiflerin İflası 4612
Madde 179/a- Erteleme Tedbirleri 4683
Madde 179/b- Erteleme Kararının Etkileri 4693
Madde 180- Reddolunan Miraslar 4724
Madde 181- Usul 4729
V. İFLASIN KALDIRILMASI
Madde 182- İflasın Kaldırılması 4736
Madde 183- Reddolunmuş Bir Miras Tasfiyesinin Durdurulması 4771

YEDİNCİ BAP
İFLASIN HUKUKİ NETİCELERİ
I. BORÇLUNUN MALLARI HAKKINDA İFLASIN NETİCELERİ
Madde 184- İflas Masası 4773
Madde 185- Rehinli Mallar ve Üretime Yönelik Yerler 4782
Madde 186- İhtiyaten Veya İcraen Haczedilen Şeyler 4791
Madde 187- İptal Davasına Tabi Haklar 4800

Madde 188- Bedelinin Tahsili İçin Verilmiş Emre Veya Hamiline
Muharrer Senetler 4804
Madde 189- Başkasına Ait Malın Satış Bedeli 4805
Madde 190- Satıcının Geri Alma Hakkı 4806
Madde 191- Müflisin Tasarrufa Ehliyetsizliği ve Poliçe
Ödenmesi Hükümleri 4808
Madde 192- Müflise Ödeme 4824
Madde 193- Takibin Durması ve Düşmesi 4827
Madde 194- Hukuk Davalarının Tatili 4838
II. ALACAKLILARIN HAKLARI ÜZERİNE İFLASIN TESİRLERİ
Madde 195- Müflisin Borçlarının Muacceliyet Kesbetmesi 4870
Madde 196- Faiz 4882
Madde 197- Şarta Muallak Alacaklar 4889
Madde 198- Mevzuu Para Olmayan Alacakların Paraya Çevrilmesi ..4896
Madde 199- Tamam Olmuş Satışların İfası 4909
Madde 200- Takas 4911
Madde 201- Takasa İtiraz .....4922
Madde 202- Müflisin Kefil Olduğu Borçlar 4948
Madde 203- Müşterek Borçluların Bir Zamanda İflası 4953
Madde 204- Müflisle Birlikte Borçlu Tarafından Borcun Kısmen
Ödenmesi 4958
Madde 205- Kollektif Şirketin ve Gayrimahdut Mesuliyetli Şeriklerin
İflası 4963
Madde 206- Adi ve Rehinli Alacakların Sırası 4967
Madde 207- Sıralar Arasındaki Münasebet 5012
IV

SEKİZİNCİ BAP İFLASIN TASFİYESİ
I. MASANIN TEŞKİLİ
Madde 208- Defter Tanzimi 5014
Madde 209- Müflisin Vazifeleri 5017
Madde 210- Teminat Tedbirleri 5018
Madde 211- Haczi Caiz Olmayan Eşya Hakkında 5020
Madde 212- Üçüncü Şahıslara Ait Mallar 5022
Madde 213- Taşınmazlar Üzerinde Üçüncü Şahısların Hakları 5023
Madde 214- Kıymet Takdiri 5024
Madde 215- Defterin Müflis Tarafından Tanınması 5025
Madde 216- Müflisin Mükellefiyetleri 5026
Madde 217- Tasfiyenin Tatili 5027
II. ALACAKLILARI DAVET
Madde 218- Basit Tasfiye 5033
Madde 219- Adi Tasfiye ve İflasın Açılmasının İlanı 5037
Madde 220- Reddedilen Miraslarda Alacaklıları Davet 5044
III. MASANIN İDARESİ
Madde 221- İlk Alacaklılar Toplanması 5045
Madde 222- Toplantı Veya Karar Nisabının Oluşmaması 5053
Madde 223- İflas İdaresi ve İflas Dairesinin Vazifeleri 5055
Madde 224- Toplanmada Verilen Kararlar 5066
Madde 225- Kararlar Aleyhine Müracaat 5068
Madde 226- İflas İdaresinin Vazifesi 5071
Madde 227- İflas İdaresinin Vazife ve Mes\\\\\\\′uliyeti 5076
Madde 228- Üçüncü Şahısların İstihkak İddiaları 5084
Madde 229- Masa Alacaklarının Tahsili, Müstacel Satış 5111
IV. ALACAKLARIN TAHKİKİ VE SIRALARIN TAYİNİ
Madde 230- İddia Edilen Alacakların Tetkiki 5114
Madde 231- Tapu Siciline Yazılı Alacaklar 5116
Madde 232- Alacaklılar Sıra Cetvelinin Müddet ve Şekli 5118
Madde 233- Reddedilen Alacaklar 5120
Madde 234- Alacaklılar Sıra Cetveli, İlan ve İhbar 5121
Madde 235- Sıra Cetveline İtiraz ve Neticeleri 5124
Madde 236- Geç Kalan Müracaatlar 5156
V. MASANIN TASFİYESİ
Madde 237- İkinci Alacaklılar Toplanması 5163
Madde 238- İkinci Alacaklılar Toplanmasının Yetkisi 5168
Madde 239- Toplantı ve Karar Nisabının Oluşmaması 5170
Madde 240- Yeniden Alacaklılar Toplanması 5171
Madde 241- Malların Paraya Çevrilmesi Usulü 5174
Madde 242- Artırmanın İlanı 5187
Madde 243- Artırma ve İhale 5189
Madde 244- Artırma Suretiyle Satışın Şartlan 5193
Madde 245- Münazaalı Hakların Talep Eden Alacaklılara Temliki.... 5202
Madde 246- Aile Yurtları 5212
VI. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI
Madde 247- Pay Cetveli ve Son Hesap 5213
Madde 248- İflas Masrafları ve Masanın Borçları 5218
Madde 249- Pay Cetvelinin İflas Dairesine Bırakılması 5228
Madde 250- Dağıtma 5229
Madde 251- Borç Ödemeden Aciz Vesikası 5230
Madde 252- Muvakkat Dağıtmalar 5236
Madde 253- Kaydettirilmemiş Alacaklar 5239

VI

VII. İFLASIN KAPANMASI
Madde 254- Nihai Rapor ve Kapanma Kararı 5240
Madde 255- İflas Kapandıktan Sonra 5254
Madde 256- İflasın Tasfiyesi Müddeti 5256
DOKUZUNCU BAP İHTİYATİ HACİZ
Madde 257- İhtiyati Haciz Şartları 5258
Madde 258- İhtiyati Haciz Kararı 5338
Madde 259- İhtiyati Hacizde Teminat 5363
Madde 260- İhtiyati Haciz Kararının Muhtevası 5386
Madde 261- İhtiyati Haciz Kararının İcrası 5390
Madde 262- Zabıt Tutma ve Haciz Tutanağının Tebliği 5399
Madde 263- Borçlu Tarafından Gösterilecek/Teminat 5401
Madde 264- İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasim 5402
Madde 265- İhtiyati Haciz Kararına İtiraz ve Temyiz 5420
Madde 266- İhtiyati Haczin Kaldırılması 5478
Madde 267- İhtiyati Hacizde İflas Yolu İle Takip 5484
Madde 268- İcrai Hacizlere İştirak 5486
ONUNCU BAP
KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
Madde 269- Adi Kira ve Hasılat Kiralan İçin Ödeme Emri ve
İtiraz Müddeti 5516
Madde 269/a- İtiraz Etmemenin Sonuçları 5580
Madde 269/b- İtiraz ve Kaldırılması Usulü 5619
Madde 269/c- Kira Akdi Dışındaki İtirazlar ve Tahliye 5728
Madde 269/d- Kıyasen Uygulanacak Maddeler 5767
Madde 270- Hapis Hakkı İçin Defter Yapılması 5775
Madde 271- Kaçırılan Eşyayı Takip Hakkı 5778
Mukavelename İle Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi 5779
Madde 272- 1. Tahliye Emri ve Münderecatı 5779
Madde 273- 2. Tahliye ve Teslim 5802
İtiraz 5803
Madde 274- 1. Müddet ve Şekli 5803
Madde 275- 2. İtirazın Kaldırılması 5806
Madde 276- Kiralanan Taşınmazda Üçüncü Şahıs Bulunursa 5826
5.CiLT


İÇİNDEKİLER
İCRA VE İFLAS KANUNU

ONBİRİNCİ BAP

İPTAL DAVASI

Madde 277- İptal Davası ve Davacılar 5851
Madde 278- İvazsız Tasarrufların Butlanı 5925
Madde 279- Acizden Dolayı Butlan 5959
Madde 280- Zarar Verme Kastından Dolayı İptal 5963
Madde 281- İptal Davalarında Yargılama Usulü 6002
Madde 282- İptal Davasında Davalı 6017
Madde 283- İadenin Şümulü 6027
Madde 284- Hak Düşürücü Müddet 6057

ONİKİNCİ BAP

KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE
KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA, YOLUYLA YENİDEN
YAPILANDIRILMASI

I. ADİ KONKORDATO
Madde 285- Konkordato Talebi 6059
Madde 286- Konkordato Talebinin Nazara Alınması Şartları 6078
Madde 287- Mühlet 6089
Madde 288- Mühletin İlânı 6099
Madde 289- Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları 6105
Madde 290- Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları 6129

Madde 291- Defter Tutulması ve Rehinli Malların Kıymetinin
Takdiri 6134
Madde 292- Alacaklıları Davet ve Alacakların Bildirilmesi 6136
Madde 293- Alacaklılar Hakkında Borçlunun Beyana Daveti 6143
Madde 294- Alacaklıların Toplanması 6145
Madde 295- Müşterek Borçlulara Karşı Haklar 6149
Madde 296- Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi 6171
Madde 297- Konkordatonun Kabulü İçin Lazımgelen Ekseriyet 6180
Madde 298- Konkordatonun Tasdiki .6216
Madde 298/a- Rehinli Taşınır veya Taşınmazın Paraya Çevrilmesinin
Ertelenmesi 6262
Madde 299- Temyize Müracaat 6264
Madde 300- Tasdikin İlânı 6272
Madde 301- Konkordatonun Reddinden Sonra İflâs ve İhtiyati
Haciz 6274
Madde 302- kirazlı Alacaklar Hakkında Dava 6284
Madde 303- Konkordatonun Hükümleri 6293
Madde 304- Konkordatonun Neticelenmeyen Takipler Üzerine
Tesiri 6303
Madde 305- Nizalı Alacaklılara Ait Paralar 6307
Madde 306- Konkordato Haricinde Yapılan Vaitler 6309
Madde 307- Konkordatonun Alacaklılardan Birinin Müracaatiyle
Onun Hakkında Feshi 6310
Madde 308- Konkordatonun Tamamen Feshi 6335
II. İFLASTAN SONRA KONKORDATO
Madde 309- Şartları ve Hükümleri 6346
III- MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO
Madde 309/a- Genel Olarak 6365
Madde 309/b- Zorunlu İçeriği 6367Madde 309/c- Tasdikin Sonuçlan 6369
Madde 309/ç- Konkordato Tasfiye Memurlarının Hukukî Durumu 6371
Madde 309/d- Paylaştırmaya Katılacak Alacaklıların Belirlenmesi 6373
Madde 309/e- Paraya Çevirme 6374
Madde 309/f- Rehinli Taşınmazlar 6375
Madde 309/g- Taşınır Rehinleri 6376
Madde 309/ğ- Tahsili Güç ve İhtilaflı Hakların Alacaklılara Devri 6378
Madde 309/h- Paraların Paylaştırılması 6379
Madde 309/ı- Rehin Açığı 6380
Madde 309/i- Tevdi 6382
Madde 309/j- Faaliyet Raporu , 6383
Madde 309/k- Hukukî İşlemlerin İptali 6384
Madde 309/1- Uygulanacak Ortak Hükümler 6385
IV. SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
Madde 309/m- Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma 6387
Madde 309/n- Yeniden Yapılandırma Projesi 6392
Madde 309/o- Başvuruya Eklenecek Belgeler 6394
Madde 309/Ö- Başvuru Üzerine ve Ara Dönemde Mahkemece Yapılacak
İşlem ve Alınacak Tedbirler 6396
Madde 309/p- Başvurunun Mahkemece İncelenmesi ve Kanun Yolları 6400
Madde 309/r- Kararın Sonuçları 6403
Madde 309/s- Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmanın Feshi 6405
Madde 309/ş- Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Projesinin
Tadili 6406
Madde 309/t- Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Projesinin
İhlâli ve Muhtelif Hükümler 6408
Madde 309/u- Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri 6410
Madde 309/ü- Yönetmelik 6412ONÜÇÜNCÜ BAP TAKSİRATLI VE HİLELİ İFLÂS
I. TAKSİRATLI İFLÂS
Madde 310- Taksiratlı İflâs Halleri 6413
II. HİLELİ İFLAS
Madde 311- Hileli İflâs Halleri 6420
ONDÖRDÜNCÜ BAP İTİBARIN YERİNE GELMESİ
Madde 312- A. Hileli Müflis 6432
Madde 313- B. Taksiratlı Müflis 6434
Madde 314- C. Adi Müflis 6435
Madde 315- İlân 6436
Madde 316- Ölümden Sonra İtibarın Yerine Gelmesi 6437
ONBEŞİNCİ BAP FEVKALADE HALLERDE MÜHLET VE TATİL
I. FEVKALADE MÜHLET
Madde 317- Bu Babın Tatbiki Şartları 6440
Madde 318- Fevkalade Mühletin Kabulü, Borçlunun Dilekçesi 6441
Madde 319- İcra Mahkemesince Yapılacak Tetkikler 6443
Madde 320- Temyize Müracaat 6444
Madde 321- Defter Tanzimi, Komiser 6445
Madde 322- Kararın Tebliği 6446
Madde 323- Neticeler, Takipler ve Müddetler 6447
Borçlunun Tasarruf Hakları 6449
Madde 324- A. Umumiyetle 6449
Madde 325- B. Yetkili Makam Tarafından Alınan Hususi Tedbirler
Hakkında 6450
VI

Madde 326- Fevkalade Mühlete Tâbi Olmayan Alacaklar 6452
Madde 327- Uzatma 6453
Madde 328- Refi 6455
Madde 329- Fevkalade Mühlet İçinde Kondordato ve Yeniden Mühlet
Verilmemesi 6457
Madde 329/a- İflâsın Ertelenmesi İle İlişki 6458
II. FEVKALADE HALLERDE TATİL
Madde 330- İcra Takiplerinin Durdurulması Halleri 6461

ON ALTINCI BAP
CEZAİ HÜKÜMLER

Madde 331- Alacaklısını Zarara Sokmak Kasdiyle Mevcudunu Eksilten
Borçluların Cezası 6462
Madde 332— Aczine Kendi Fiiliyle Sebebiyet Veren Veya Vaziyetinin
Fenalığını Bilerek Ağırlaştıran Borçlunun Cezası 6489
Madde 333- İflas ve Konkordato İşlerinde Hususi Menfaat Temin
Edenlerin Cezası 6494
Madde 333/a- Ticari İşletmede Yöneticinin Sorumluluğu 6495
Madde 334- Konkordatoda Veya Sermaye Şirketleri İle Kooperatiflerin
Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasında Yetkili
Kimseleri Hataya Düşüren Ya Da Konkordato Veya
Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Koşullarına
Uymayan Borçlunun Cezası 6506
Madde 335- Kiracının Cezalandırılacağı Haller 6508
Madde 336- Müflisin Mallarını Vermeyenler Hakkındaki Cezalar 6509
Madde 337- Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi 6510
Madde 337/a- Ticareti Terk Edenlerin Cezası 6561
Madde 338- Hakikata Muhalif Beyanda Bulunanların Cezası 6573
Madde 339- Beyandan Sonra Mal ve Kazançta Olan Tezayüdü
Bildirmeyen Borçlunun Cezası 6612
Madde 340- Borçlunun Ödeme Şartını İhlali Halinde Ceza 6614

Madde 341- Çocuk Teslimi Emrine Muhalefetin Cezası 6645
Madde 342- İcra Dairesince Teslim Edilen Taşınmaz Veya Gemiye
Tekrar Girenlerin Cezası 6650
Madde 343- 30 ve 31 inci Maddeler Hükmüne Muhalefet Edenlerin
Cezası 6662
Madde 344- Nafakaya İlişkin Kararlara Uymayanların Cezası 6670
Madde 345- Hükmi Şahısların Muamelelerinde Kimlerin Ceza
Göreceği 6698
Madde 345/a- Sermaye Şirketlerinin İflasını İstemek Mecburiyetinde
Olanların Cezası 6701
Madde 345/b- Artırmadan Çekilme 6705
Madde 346- Görev ve Birleştirilme Yasağı 6706
Madde 347- Şikayet Süresi 6710
Madde 348- Yetki 6724
Madde 349- Muhakeme Usulü 6725
Madde 350- Duruşma 6759
Madde 351- Tahkikat 6764
Madde 352- Karar 6765
Madde 353- İtiraz 6766
Madde 354- Davanın ve Cezanın Düşmesi 6787

ONYEDİNCİ BAP
HUSUSİ HÜKÜMLER


Madde 355- Maaş ve Ücretlerin Kesilmesinde Usul 6789
Madde 356- Yukarıdaki Maddeye Riayet Etmeyenler Hakkında
Hükümler 6791
Madde 357- Cumhuriyet Savcılığınca Takip 6792
Madde 358- Üçüncü Şahsa Bırakılan Mallar 6793
Madde 359- İcra Dairelerinin Muhabereleri 6797
Madde 360- Haczedilen Malların İstinabe Suretiyle Satışı 6798
Madde 361- Fazla Verilen Paranın Geri Alınması 6811
«MBİ


Madde 362- Emanetler Hakkında Zamanaşımı 6823
Kanun Yollarına Başvurma ve Son Maddeler 6824
Madde 363- İstinaf Yoluna Başvurma ve İncelenmesi 6824
Madde 364- Temyiz Yoluna Başvurma ve İncelenmesi 6843
Madde 365- İstinaf Dilekçesinin Reddi 6850
Madde 366- Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları 6853
Madde 367- Borçlunun Mevcudu Hakkında Malûmat Vermek
Mecburiyeti 6858
Madde 368- İlga Edilen Kanunlar 6859
Madde 369- Meriyet Zamanı 6865
Madde 370- Kanunu İcraya Memur Olanlar 6866

İLGİLİ YÖNETMELİKLER

• İcra ve İflâs Kanunu İle İlgili Mevzuat.....\\\\\\\′. 6867

• İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname 6867
• İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği 6877
• Mahcuz Malların Muhafaza Edileceği Adalet Bakanlığı Depo ve
Garajlarının Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik 6919
• Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen
Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ 6926
• Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla
Yeniden Yapılandırılmasına Dair Yönetmelik 6928
• 4949 Sayılı İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun 6945
• 5092 Sayılı İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun 6980
• Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6988
• 5311 Sayılı İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun 6992
IX• 5358 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun 6999
• 5582 Sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 7005
• Finansal Kiralama Kanunu 7028
• Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 7035
• Tebligat Kanunu 7082
• Tebligat Tüzüğü 7099

DİZİN 7121