Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (34)      Mart (152)      Şubat (207)      Ocak (115)

Hukuki Mütalaalar Cilt : XI ( Mahkeme Kararları ile Birlikte )

Hukuki Mütalaalar Cilt : XI ( Mahkeme Kararları ile Birlikte )Sayfa Sayısı
:  
522
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-4687-66-4

55,56 TLÖNSÖZ Bugüne kadar toplam on cilt hâlinde yayınlanan \"Hukukî Mütalâalar\" isimli eserlerimizin ilk üç cildi 1986-2001 yılları arasında, yani Ticaret Hukuku Anabilim Dalındaki ilk onbeş yıllık süreçte kaleme aldığım hukukî mütalâa¬lar ile bilirkişi raporlarına tahsis edilmiş ve konu olarak da tasnif edilip, ayrı kitaplarda bir araya getirilmişti. 2001 yılından sonra kaleme alman rapor ve mütalâalar ise sadece yıllar hâlinde ve kendi içinde bir tasnife tâbi tutularak dört cilt hâlinde yayınlanmıştı. Değerli Hocam Prof. Dr. Ömer Teoman\′ın teşvikiyle 2005 yılından sonra kaleme alman mütalâaların da okuyucunun bilgisine sunulması kararını ve¬rince, yeniden hummalı bir çalışmaya koyuldum. Bu amaçla öncelikle müta¬lâaları yıllara ve konulara göre tasnif edip, tekrar niteliği taşıyanlar ile kat¬kımın sınırlı kaldığı bilirkişi raporlarım mümkün\" olduğunca ayıkladım. Ar¬dından avukat arkadaş ve dostlarımdan mütalâalara ilişkin kararların top¬lanması konusunda yardım istedim. Böylece kaleme alınan mütalâaların somut uyuşmazlık bazında akıbetleri konusunda hem bizzat bilgi sahibi ol¬mak, hem de bunları paylaşmak imkânına kavuştum. Bir anlamda üçüncü seri olarak da isimlendirilebilecek hukukî mütalâaların 2006 yılına ilişkin ilk kitabı (Cilt: VIII) 2011 yılında, 2007 yılma ilişkin ikinci kitabı (Cilt: IX) ile 2008-2009 yılma ilişkin üçüncü kitabı (Cilt: X) geçtiğimiz aylarda yayınlanmış ve nihayet elinizdeki bu onbirinci cilt gün ışığına çıkmaya hazır hâle getirilmiştir. Belirtelim ki 2007 ve takip eden yıllara tahsis edilen ciltlere ilişkin olarak kaleme alman bilirkişi raporları ile hukukî mütalâaların ayrıca güncellik açısından da yeni bir elemeden geçiril¬mesine ihtiyaç duyulmuştur. Zira 01 Temmuz 2012 tarihi itibariyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girdiği ve 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanununa veda edildiği için, sadece eski TK bakımından anlam taşıyan bazı mütalâalara, son iki ciltte yer verilmesine gerek görülmemiştir. Elinizdeki bu cilt ile birlikte artık yeni bir dönemin başladığına da özel ola¬rak işaret etmek isterim. Gerçekten bundan sonraki eserlerde bir yandan daha çok yeni TK ile ilgili sorunlara yönelik hukukî mütalâaların kaleme alınması kaçınılmaz olduğu gibi, öte yandan da 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren HMK\′mn 266 ve 279/4 hükümleri kapsamında bilirkişilik görevi üstlenme¬diğimden bundan sonraki eserlerde bilirkişi raporlarına yer verilmeyecektir. İşte tam da bu geçiş döneminde bugüne kadar yayınlanan bütün hukukî mü¬talâalara topluca göz atılmasına imkân veren bir çalışmanın yararlı olacağı düşünülmüş ve bu amaçla hazırlanan toplam onbir cilde yönelik bibliyograf¬ya eserin sonuna eklenmiştir. Daha önceki kitaplarda olduğu gibi içerik olarak mütalâaların metnine mü¬dahale edilmemiş, buna karşılık bu mütalâalarda ve ardından okuyucuya sunulan kararlardaki bazı tashih ve ifade hatalarının düzeltilmesinde ise bir sakınca görülmemiştir. Bu arada mütalâalar belirli bir sistematik içinde tas¬nif edilmiş ve ilgili kanun maddeleri de mütalâa özetinin altında topluca verilmiştir. Son iki ciltte ayrıca yürürlüğe giren yeni kanunların ilgili madde¬lerine de köşeli parantez [...] içinde işaret edilmiştir. Henüz sonuçlanmadı¬ğından kararlarını esere ekleyemediğim uyuşmazlıkların son durumu da, ilgili bilirkişi raporu veya hukukî mütalâayı takip eden küçük notlarla müm¬kün olduğunca yansıtılmaya çalışılmıştır. Belirtelim ki 2010-2011 yıllarına hasredilmiş bu esere toplam yirmiüç adet mütalâa konulmuştur. Bu eseri toplamda yirmibeş yılı aşan bir sürece yayılan hukukî mütalâaların kaleme alınmasından gün ışığına çıkmasına kadar bir şekilde fikri ve emeği geçen değerli hocalarıma, samimi dostlarıma, can kardeşlerime ve vefakâr arkadaşlarıma ithaf ediyorum. Kitabın son tashihini yapan, kürsümüzün araştırma görevlisi sevgili İbrahim Çağrı Zengin ile Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görev¬lisi sevgili Yusuf Tekin\′e, kararların toplanmasında emeği geçen herkese, özellikle kardeşim Av. M. Nail Kocakaya\′ya, kararları bilgisayar ortamına aktaran sekreterimiz Gülsüm Artun\′a ve yeğenim Recep Kaya\′ya yardımla¬rından dolayı teşekkürü bir borç biliyorum. Öte yandan her zaman olduğu gibi, yaşamından her türlü fedakârlığı göze alarak, hayatını çocuklarına adayan eşim İlknur\′a, gösterdiği bu fedakârlık, destek ve gayreti saygı ile anarak, güllerimiz Zeynep Su, Beyza Nur ve Elifnaz ile hep birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum. Nihayet mütalâalarımın topluca ve birbirini izleyen eserler hâlinde, On İki Levha Yayıncılık AŞ yayınlan arasında çıkartılarak ilgililerin değerlendir¬mesine sunma imkânını sağlayan arkadaşım Erol Öz\′e de teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi, eserin Türk hukukuna katkıda bulunması ümidiyle... Kızıltoprak, 02 Ocak 2013 PROF. DR. ABUZER KENDİGELEN İÇİNDEKİLER [1] ANONİM ŞİRKETİN TEMSİLİ Anonim şirket ana sözleşmesinde aksine açık bir düzenleme bulunmadıkça birlikte temsil esasının cari olduğu - Ana söz¬leşmede bu yönde bir yetkilendirme bulunmadığı hâlde yöne¬tim kurulunun şirketi tek bir yönetim kurulu üyesinin temsil edeceğine karar vermesinin ve buna uygun imza sirküleri düzenlemesinin hukuken bir etkisinin olmayacağı - Bu suret¬le yapılan bir işlemin, üçüncü kişi iyiniyetli olsa dahi şirketi bağlamayacağı > Hukukî Mütalâa ,, [2] MÜZAKERELERE KATILMA YASAĞI İki farklı anonim şirkette yönetim kurulu üyeliği görevini icra eden kişilerin bu iki şirketin menfaatlerinin çatıştığı konula¬rın görüşüldüğü yönetim kumlu toplantısına katılmalarının mümkün olmadığı - Yönetim kurulu üyelerine şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı konularında genel kurulca izin ve¬rilmiş olmasının bu sonucu değiştirmeyeceği - Müzakerelere katılma yasağına aykırılığın yalnızca ilgili üyeler bakımından tazminat sorumluluğu doğurabileceği, toplantıda alınan ka-rarlarm geçerliliğini ise etkilemeyeceği > Hukukî Mütalâa [3] YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU Doğrudan uğranılan zararın tazmini amacıyla yönetim kurulu üyesine karşı dava açmak için aktif husumet ehliyetini ispat¬lamak gerekeceği - Yönetim kurulu üyesinin ancak kusurlu olmadığını ispat ederek sorumluluktan kurtulabileceği - Bu¬nunla birlikte zarara uğradığını iddia edenin de sorumluluğa neden olan eylemi, zararı ve zarar ile eylem arasındaki illiyet bağını ispat etmesi gerektiği - Kusurun varlığının tek başına sorumluluğa yol açan eylemin varlığını da ortaya koymaya¬cağı - Şirket defterlerini ibraz etmeyerek zararın kaynağının öğrenilmemesini engelleyen yönetim kurulu üyelerinin za¬rardan sorumlu tutulabileceği Bilirkişi Raporu Ek Bilirkişi Raporu Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı [4] ORGAN ÜYELERİNİN HAKSİZ FİİLLERİNDEN SORUMLU¬ LUK 34 Organ üyelerinin birinin dahi ika ettiği haksız fiil dolayısıyla banka anonim ortaklığının sorumlu bulunduğu - Hukuk mahkemesinin ceza mahkemesince verilen ve kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı ile bağlı olduğu - Yargıtay\′ca verilen bozma kararına uyulması ile birlikte bozma kapsamındaki hususların usulî müktesep hak teşkil ettiği - Off shore hesabı [4.1] Hukukî Mütalâa 34 [4.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin Yargıtay kararı 48 [5] GENEL KURULA İLİŞKİN ÇEŞİTLİ SORUNLAR Anonim ortaklık genel kurulunda kullanılan çekimser oylar nedeniyle karar yetersayısının sağlanamaması hâlinde öneri¬nin reddedilmiş sayılacağı — Genel kurulda şirketin bilançosu ve kâr-zarar hesabının onaylanmamasının hukukî sonuçları -Olumsuz genel kurul kararlarının da iptalinin istenebileceği -Yönetim kurulu üyelerini ve denetçileri ibra etmeme kararı¬nın sonuçları — İbra davası — Görev süresi dolan yönetim kurulu üyesi veya denetçinin, yerine yenisi seçilinceye kadar görevinin sınırlı olarak devam edeceği - Organ yokluğu -Denetçinin yönetim kurulu toplantısında bulunup bulunma¬masının toplantıda alman kararların geçerliliğini etkilemeye¬ceği - Pay sahibinin kâr payı alacağının ortaklıkça yıllık hesapların tasdiki ve kâr dağıtım kararı alınmasıyla doğacağı Genel kumlun kâr dağıtmama kararı almasının tek başına yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu doğurmayacağı -Varlığı tartışmasız bulunan geçmiş yıl kârının avans olarak dağıtılmasının mümkün olduğu Hukukî Mütalâa [6] PAYLARIN MİRAS YOLUYLA İNTİKALİ / KANUNÎ ONALIM 61 HAKKI [e]TK 418/IV\′de kanunî onalım hakkının düzenlendiği ve bu hakkın kullanımı için ana sözleşmede bir bağlam hükmü öngörülmesinin şart olduğu - Yenilik doğuran bir hak olan kanunî onalım hakkının makul süre içinde yapılacak bir irade açıklamasıyla kullanılacağı - Yapılan irade açıklamasının onalım hakkının kullanılması anlamına gelip gelmediğinin yoruma tabi olduğu - Onalım hakkı kullanılmasına rağmen kanunî düzenlemeye uygun hareket etmeyen yönetim kurulu üyelerinin ancak diğer şartların (zarar, kusur ve illiyet bağı) varlığı hâlinde bundan dolayı sorumlu tutulabilecekleri [6.1] Bilirkişi Raporu ^ 61 [6.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 83 [7] ÖNERİDE BULUNMA ZORUNLULUĞU / BAĞLAM 87 Anonim şirket payını devretmek isteyen pay sahibine diğer pay sahiplerine öneride bulunma zorunluluğu öngören esas sözleşme hükmünün gerçek (teknik) onalım hakkı niteliğinde olmadığı - Böyle bir hükme dayanarak devir konusu payların mülkiyetinin talep ve dava edilemeyeceği - Esas sözleşme hükmünün öngörülme amacı çerçevesinde yorumlanması gerektiği - Bağlama da tâbi kılınmış olan öneride bulunma zorunluluğu ve öncelikli alım hakkına riayet edilmemesinin yegâne yaptırımının payı devralanın şirkete karşı pay sahibi sıfatını kazanamaması olduğu - Şirketi temsil yetkisi¬ne sahip olup olmadığına bakılmaksızın yönetim kurulu üye¬sinin bir vakıa hakkındaki bilgi durumunun şirkete isnad olunacağı ve bu durumun şirketin iyiniyetini ortadan kaldıra¬cağı [7.1] Hukukî Mütalâa 87 [7.2] Ek Hukukî Mütalâa 105 [7.3] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 118 [8] ÇİFTE ORTAKLIK 124 Klasik adi ortaklık yapılanmasının dışına çıkılarak tüzel kişi¬liğe sahip ve temel ortaklığa hak süjesi ve yönetici organ olacak ikinci bir oluşuma gidildiği takdirde bunun çifte ortak¬lık olarak niteleneceği - Bu hâlde hukukî açıdan birbirinden bağımsız, ancak ekonomik olarak ise birbirine bağlı iki ayrı ortaklık ilişkisinin oluşacağı - Amaç birliği bulunan bu or¬taklıklardan organ şirketin kurulmasının temel şirketin sona ermesi sonucunu doğurmayacağı — Çifte ortaklıkta tarafların birbirine karşı olan sorumluluklarının adi şirket çerçevesinde tespit edileceği - Adi şirkette aksi kararlaştırılmadıkça ortak¬ların zarara eşit olarak katılacakları [8.1] Bilirkişi Raporu 124 [8.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin not 137 [9] SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN BAZI SORUNLAR / Fi- NANSAL YARDIM YASAĞI - ÖRTÜLÜ SERMAYE - LİMİTED ŞİRKET ESAS SERMAYE PAYININ HACZİ 138 Yeni TK kapsamında anonim ortaklığın, paylarını edinmesi amacıyla üçüncü kişiye doğrudan avans, ödünç veya teminat vermesinin geçersiz olduğu - Bu kurala kredi veya finans kurumlarının işletme konusu kapsamında yapılan işlemler bakımından bir istisna getirildiği - KVK 12 anlamında örtülü sermayeye TK\′da doğrudan bağlanan bir sonucun bulunma¬dığı — Limited şirket esas sermaye payının haczi durumunda alacaklının sahip olduğu tek imkânın ortaklığın feshini talep olduğu - Ortakların payı icra dairesi kanalıyla veya açık ar¬tırmayla satın alan kişinin şirkete ortak olarak girmesine mu¬vafakat etmek suretiyle şirketin feshini önleyebilecekleri -6762 sayılı Kanun döneminde limited şirket ortaklık esas sermaye payı üzerinde kurulan rehin hakkının 6102 sayılı Kanun döneminde de varlığını aynen koruyacağı > Hukukî Mütalâa 138 [10] LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN AZLİ 145 Şirket sözleşmesi ile belirli bir süre için atanan müdürün, sürenin bitiminden sonra ortaklar kurulunca tekrar müdür olarak seçilmesi durumunda şirket sözleşmesi ile atanan mü¬dür statüsünden ortaklar kurulunca seçilen müdür statüsüne geçeceği - Ortaklar kurulu tarafından atanan müdürün yeni bir ortaklar kurulu kararıyla azledilebileceği - Ortaklar kuru¬lu toplantı davetinin usulüne uygun yapılmamasına rağmen ilgili ortağın toplantıya katılmış olması hâlinde tek basma bu durumun toplantıda alman kararların geçersizliği sonucunu doğurmayacağı - Mahkemece verilmiş açık bir yetki olmasa dahi, kayyımlık görevinin gereği olarak kayyımın ortaklar kurulunu toplantıya çağırmaya yetkili olduğu [10.1] Hukukî Mütalâa 145 [10.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin Yargıtay kararı 160 [11] KOOPERATİF GENEL KURUL KARARININ İPTALİ 165 Kooperatif genel kuruluna katılmanın ortağın vazgeçilmez haklarından olduğu —Yönetim kurulunun bu hakkı kanunda öngörülen şartlardan daha ağır bir şarta bağlayamayacağı -Muhalefet şerhleri toplantı tutanağına geçirilmeyen ortakların dava hakkının ellerinden alınamayacağı - İptal davası açan ortağın ayrıca iptalini istediği kararın kanuna, ana sözleşme¬ye veya afakî iyiniyet kurallarına aykırı olduğunu ispat etme¬si gerektiği - Genel kurul kararının iptali için karar ile aykırı¬lık arasında illiyet bağının bulunması gerektiği - Kooperatif¬lerde gündeme bağlılık ilkesinin bir istisnası olarak henüz toplantı başlamadan ilgili usule uyularak gündeme madde eklenebileceği [11.1] Bilirkişi Raporu 162 [11.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin Yargıtay kararı 180 [12] BEDELSİZLİK DAVASI / ÇEKLERİN İADESİ Çek bedelinin muhatap bankanın yanı sıra doğrudan keşideci tarafından da (haricen) ödenebileceği - Çekin lehtar tarafın¬dan keşideciye iade edilmesinin bedelin haricen ödendiği yönünde bir karine oluşturduğu - Münhasır delil sözleşmesinin, sözleşme ile kabul edilen delilin aksinin bir başka delille ispatlamasına engel oluşturmayacağı - Doğruluk esasına uygun tutulmayan ticarî defterlerin sahibi lehine delil teşkil edemeyeceği Hukukî Mütalâa Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı Somut uyuşmazlığa ilişkin Yargıtay kararı [13] HATIR ANLAŞMASI Hatır anlaşmasından kaynaklanan bedelsizlik definin şahsi defi olduğu ve bu nedenle yalnızca sözleşmenin tarafları arasında ileri sürülebileceği - Bir kambiyo senedi, alacağın temliki yoluyla devredildiği takdirde def ilerin sınırlanması ile ilgili [e]TK 599\′un uygulanamayacağı - Yazılı belge nite¬liğindeki çeke dayalı olarak alacaklı sıfatını kazanan kişiye, çekin baştan beri bedelsiz olarak düzenlendiğinin ileri sürü¬lemeyeceği - Bir alacağın zamanaşımına uğradığı gerekçe¬siyle menfi tespit davasına konu edilmesinde hukukî menfaa¬tin bulunmadığı [13.1] Bilirkişi Raporu [13.2] Ek Bilirkişi Raporu [13.3] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı [14] ÇEK / MUHATABIN SORUMLULUĞU 229 Çekle işleyen hesap açarken gerekli özeni göstermeyerek sahte belgeler karşılığında çek karnesi veren muhatabın ödenmeyen çek bedelinin tamamından dolayı sorumlu tutula¬bileceği - Yargıtay uygulamasına göre hamilin, alacağım aciz vesikasına bağlamadan [e]ÇekK 2 kapsamında muhata¬bın sorumluluğuna gidemeyeceği [14.1] Bilirkişi Ayrık Raporu 229 [14.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 237 [15] TAŞIYICININ SORUMLULUĞU / YÜKLEME 239 Bir taşınmanın hangi şartlar altında CMR\′ye tabi olacağı - CMR\′ye göre taşıyıcının, eşyayı teslim aldığı andan teslim ettiği ana kadarki süre içinde yükte meydana gelen zıya ve hasardan sorumlu tutulacağı - Ancak taşıyıcı dışındaki kişi¬lerce yapılan yükleme, istifleme ve/veya boşaltmanın neden olduğu zararlardan taşıyıcının sorumlu olmadığı - Yükleme¬nin taşıyıcının borcu olması hâlinde bu işleme yardımcı olan gönderenin CMR 3 anlamında yardımcı şahıs kabul edileceği - Sigorta tazminatını ödeyen sigortacının, sigorta ettirenin üçüncü şahıslara karşı tazminat talebi hakkı varsa, onlara rücu edebileceği - Taşıma sözleşmesinde \"ex works\" veya \"door to door\" klozları varsa yükleme ve istifleme hataların¬dan taşıyıcının sorumlu olacağı [15.1] Bilirkişi Raporu [ 15.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin not [16] TAŞIYICININ SORUMLULUĞU / EKSİK TESLİM 251 Yerel mahkemenin Yargıtay\′ın bozma kararına uymasıyla, bozma kararı lehine olan taraf yararına bir usulî müktesep hakkın doğacağı - Taşıyıcının CMR bükümlerine göre ken¬disine paket içinde teslim edilen gönderileni kontrol mükelle¬fiyetinin bulunmadığı - CMR hükümlerine göre zıya veya hasarın doğumunda kastı veya kasta eşdeğer kusuru bulunan taşıyıcının sorumluluk sınırlamalarından yararlanamayacağı - Taşıma konusu emtianın kendisine eksik teslim edildiğini ispatlayamayan taşıyıcının, artık bu parçalar taşıma sırasında kaybolmuş sayılacağından ziyadan dolayı sorumlu tutulacağı [16.1] Bilirkişi Raporu 251 [16.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 260 [17] TAŞIYICININ SORUMLULUĞU / GECİKME - TESLİM ENGELİ 265 Taşıma konusu eşyada bir maddi kötüleşme olmadan, sadece gecikmeden kaynaklanan değer kaybı hâlinde zıya ve hasar değil, gecikmeye dayalı sorumluluğun gündeme geleceği -Zıya, hasar veya gecikme hak sahibinin kusurundan ya da talimatından ileri gelmişse artık taşıyıcının sorumlu tutula¬mayacağı - Teslim engelinin varlığı hâlinde taşıyıcı gönde¬renden talimat isteyebileceği gibi doğrudan yükü boşaltma hakkını kullanabileceği - Teknik anlamda bir teslim olma¬makla birlikte yükün teslim engeli nedeniyle boşaltılmasının da teslim gibi sonuç doğuracağı - Sözleşmede bir süre karar¬laştırılmış olup olmadığına göre 30 veya 60 gün içinde hak sahibine teslim edilmeyen eşyanın zıyaa uğramış sayılacağı -Taşıyıcının kast veya kasta eşdeğer kusuru bulunmadığı tak¬dirde gecikme dolayısıyla sorumluluğunun taşıma ücreti ile sınırlı olacağı - CMR 27\′ye göre faizin kural olarak ödeme isteğinin yazılı olarak taşıyıcıya gönderildiği tarihten itibaren başlayacağı [17.1] Bilirkişi Raporu [17.2] Ek Bilirkişi Raporu [17.3] Somut uyuşmazlığa ilişkin not [18] TAŞIYICININ SORUMLULUĞU / GECİKME 286 Taşıyıcının zıya ve hasar gibi gecikmeden doğan sorumlulu¬ğunun da CMR 17 kapsamında özen borcu ağırlaştırılmış bir sorumluluk olduğu - CMR\′nin gerek hasar ve zıya gerek gecikmeden doğan sorumluluğu emredici olarak sınırlandır¬dığı - CMR\′ye göre gecikmeden, doğan zarar için getirilen sorumluluğun üst sınırını taşıma ücretinin oluşturduğu - Kas¬tı veya kasta eşdeğer kusuru bulunan taşıyıcının bu sınırla¬madan yararlanamayacağı [18.1] Ek Bilirkişi Raporu [18.2] Bilirkişi Ek Raporu [18.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin not [19] TAŞIYICININ SINIRLI SORUMLULUĞU CMR\′ye göre taşınan emtianın zıyaa uğraması hâlinde taşıyı¬cının sorumluluğunun her bir kg basma 8,33 ÖÇH ile sınırlı olduğu - Tazminat hesabının yapılmasında hasarlanan kısma zayi olmuş nazarıyla bakılacağı - Kısmen hasara uğrayan eşyanın kalan kısmın da değerinin düşmesine neden olması hâlinde eşyanın tümünün hasara uğradığının kabul edileceği - Trafik kazasında kusurlu olan taşıyıcının kast veya kasta eşdeğer kusuru bulunmadığı takdirde sorumluluk sınırlamala¬rından yararlanacağı [19.1] Bilirkişi Raporu 299 [19.2] Ek Bilirkişi Raporu 302 [19.3] Somut uyuşmazlığı ilişkin mahkeme kararı 309 [20] TAŞIYICININ SORUMLULUĞU / ZARARIN İSPATI 313 Taşıyıcıma sorumlu tutulabilmesi için emtianın objektif kri¬terlere göre hasara ya da zıyaa uğradığının bilimsel verilere dayanılarak ispatlanması gerektiği - Bu hususta ispat yükü¬nün gönderen yahut gönderilene ait olduğu - Zararın paylaştı¬rılması [20.1] Hukukî Mütalâa 313 [20.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 328 [21] HAVAYOLU TAŞIYICISININ SORUMLULUĞU / TAŞIMANIN Hiç YAPILMAMASI (ADEMİ İFA) 333 Gecikmeden söz edilebilmesi için taşıma ediminin gecikmeli de olsa ifasının gerektiği - Viyana Konvansiyonunda getiri¬len sorumluluk sınırlamalarının münhasıran zıya, hasar ve gecikme hâllerine yönelik olduğu - Taşımanın hiç yapılma¬ması hâlinde sorumluluğun [e]BK 96 vd. hükümlerine göre belirleneceği - Taşımanın taşıtandan kaynaklanan nedenlerle yapılamadığım taşıyıcının ispat etmekle yükümlü olduğu [21.1] Bilirkişi Ayrık Raporu 333 [21.2] Ek Bilirkişi Raporu 340 [21.3] Somut uyuşmazlığa ilişkin not 344 [22] SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK / SORUMSUZLUK KAYDI 345 Bünyesinde hem istisna hem de vekâlet sözleşmesine ilişkin unsurların birbirinden ayrılmaz şekilde bir bütün oluşturduğu \"Alarm Haber Alma Hizmet Satış Sözleşmesi\"nin kendine özgü (sui generis) bir sözleşme olduğu - Birbirine bağlı edimlerden birinin yerine getirilmemesinin yüklenilen diğer edimin de ifa edilmediği sonucunu doğuracağı - Üstlenilen edimin niteliği ve iş sahibinin sözleşmeye ilişkin menfaati, ayrıca yüklenicinin basiretli tacir gibi davranma yükümlülü¬ğü altında bulunması dolayısıyla yüklenicinin özen derecesi¬nin objektif kriterlere göre belirlenmesinin gerektiği — Bir tarafın sözleşme ile üstlendiği edimin çerçevesinin çizilmesi¬ne yönelik kaydın sorumsuzluk anlaşması olarak nitelendiri-lemeyeceği [22.1] Hukukî Mütalâa 345 [22.2] Somut uyuşmazlığa ilişkin not 362 [23] TAHKİM KAYDI /SATIM SÖZLEŞMESİ 633 Tahkim şartı içeren bir belgeye yapılan atfın hangi hâllerde taraflar arasında bir tahkim sözleşmesi sonucunu doğuracağı - Devlet mahkemelerine başvuru hakkından vazgeçme anla¬mına gelecek tahkim şartıyla ilgili yapılan sözleşmelerin dar yoruma tabi tutulacağı - Satılan malın ayıplı olması hâlinde, alıcının ödediği bedel iade edilmeden ayıplı malları geri göndermekten kaçınabileceği [23.1] Bilirkişi Raporu 363 [23.2] Ek Bilirkişi Raporu 376 [23.3] Somut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı 396 Ek: Hukukî Mütalâalar Bibliyografyası (Cilt: I-XI) Prof. Dr. Abuzer Kendigelen\′in Bilimsel Yayınlarının Listesi 515