Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (31)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Hukuk Postası 2016

Hukuk Postası 2016Sayfa Sayısı
:  
494
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
9786051525181

81,00 TL

2010 yılından beri her ay Büromuzun internet sitesinde yayınladığımız aylık bültenlerimizde yer alan makaleleri düzenli bir şekilde bir araya getiriyor ve bir kitap olarak sizlerle paylaşıyoruz. Bu yıl yedinci kez sizlere ulaşan bu çalışma, iş ortaklarımızdan, müvekkillerimizden ve meslektaşlarımızdan yıllar içinde artan büyük bir ilgi gördü. Bu ilgi çalışmalarımızı daha da geliştirmek ve genişletmek konusundaki çabalarımızda bize güç veriyor. Makalelerimize pek çok bilimsel eserde atıf yapılması ve güvenilir akademik kaynaklar arasında sayılması bizleri gururlandırıyor ve çalışma isteğimizi arttırıyor. Hukuk Postası 2016'da da geçmiş yıllardaki geleneğimizi sürdürdük. 2016 yılında günümüz iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ortaya çıkan pek çok yeni alanda ve konuda makale yazdık, karşılaştırmalı hukukun yadsınamaz önemini dikkate alarak başta Avrupa Birliği Hukuku olmak üzere yabancı mevzuatlar üzerine inceleme çalışmaları yaptık. Hukuk Postası 2016'da, ticaret hukuku açısından anonim şirketlerde hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması, pay devri sınırlamalarında önemli sebep ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma hakkı gibi uygulamada çok sorun yaratan konuları inceledik. Son yıllarda Kamu-Özel-İşbirliği projelerindeki artışı da dikkate alarak hem Türkiye uygulamasını hem de yurtdışından önemli bir örnek olarak Ekvator uygulamasını ele aldık. Rekabet hukukunda çok ses getiren sinema sektör raporu, yansıtma (passing-on) savunması, fiyat/marj sıkıştırması gibi çok güncel konular üzerinde durduk ve Elder ve Yemek Sepeti gibi önemli kararları irdeledik. GAR 100'de listelenen büromuzun önemli uzmanlık alanlarından olan tahkim konusunda ise İsviçre Federal Mahkemesinin çok aşamalı tahkim şartına uyulmaması nedeniyle verdiği ve önemli bir içtihat yaratan kararını ele aldık. 2016 aynı zamanda pek çok tahkim kuralında yeniliklerin yapıldığı bir yıl oldu. Bu çerçevede İstanbul Tahkim Merkezi Kurallarını, ICC Seri Tahkim Kurallarını tanıttık ve IBA Kuralları ışığında belge ibrazı istemlerini inceledik. Enerji hukukunda ise özellikle lisanssız elektrik üretiminde ve yenilenebilir enerji kaynaklarında önemli yasal değişiklikler oldu, bu değişiklikleri seri yazılar halinde irdeledik. Geçmiş yıllarda olduğu gibi sermaye piyasası hukuku, borçlar hukuku, iş hukuku, fikri mülkiyet hukuku, medeni usul ve icra iflas hukuku, vergi hukuku alanlarında güncel konuları ele aldık. Hukuki Gelişmeler bölümünde yine 2016 yılı içinde kabul edilen milletlerarası antlaşmalar, kanunlar, yönetmelikler, tebliğler, Rekabet Kurulu kararları, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları, enerji hukuku mevzuatında önemli gelişmeleri ve belli başlı konularda verilmiş içtihatları ele aldık. Bu bölümün 2016 yılındaki önemli hukuki gelişmeleri derleyerek esaslı bir özet olarak sunması açısından yararlı olduğunu düşünüyoruz.(ÖNSÖZDEN)


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ ..........................................................................................................V
KATKIDA BULUNANLAR..................................................................... IX
İÇİNDEKİLER...........................................................................................XI
K ISA LTM A LA R................................................................................... XVII
TİCARET HUKUKU.................................................................................. 1
Acentelik ve Tek Satıcılık Sözleşmelerinde Asgari Alım
Taahhüdüne Uymamanın Sonuçları ..................................................................3
Escrow Sözleşmesinin Türk Hukukundaki Yeri ile Birleşme ve
Devralma İşlemlerinde Uygulaması...................................................................9
Şirket Bölünmelerinde Malvarlığının Geçişi..................................................14
Hakimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılması .....................................................19
Şirketler Topluluğunda Karşılıklı İştirak ....................................................... 25
Anonim Şirkette Kâr Payına İlişkin Önemli Esaslar ....................................31
Pay Sahiplerinin Sorumsuzluğu Prensibinin İstisnası Olarak Tüzel
Kişilik Perdesinin Kaldırılması .........................................................................37
Anonim Şirket Payları Üzerinde Paysahiplerine Tanınan Opsiyon
ve Benzeri Haklar ..................................................................................................42XII
Anonim Şirket Pay Devir Sözleşmesinde Öngörülen Rekabet
Yasağı Yargıtay Kararı İncelemesi .................................................................... 49
Pay Devri Sınırlamalarında Önemli Sebep.....................................................58
Hisse Devir Sözleşmeleri Kapsamında Tazminat Maddeleri.................... 63
Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı...................... 69
Tek Pay Sahipli Anonim Şirket ..........................................................................76
Limited Şirketlerde Pay Devri............................................................................79
Türk Ticaret Kanunu ve Çek Kanunu’nda Yapılan Son Değişiklikler......85
KAMU ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ (KÖİ)............................................93
Sağlık Hizmetleri KÖİ Projeleri: Finansman Sağlayanların
Doğrudan Anlaşması............................................................................................95
Sağlık Hizmetleri KÖİ Projeleri: Sağlık Bakanlığı’nın Ödeme
Kapasitesi ............................................................................................................. 100
Ekvator ve Türkiye Kamu Özel Sektör İşbirliği Düzenlemelerine
İlişkin Kısa Bir Karşılaştırma.......................................................................... 106
REKABET HUKUKU............................................................................. 111
Rekabet Kurumu’nun Sinema Hizmetleri Sektör Raporu........................ 113
Rekabet Hukukundan Kaynaklanan Tazminat Davalarında
Yansıtma (Passing-On) Savunması ve Dolaylı Alıcı Kuralı .....................120
Fiyat / Marj Sıkıştırması .................................................................................. 127
Elektrik Dağıtım Sektöründe Güncel Sorunlar: ELDER Kararı............ 133
Dow Kararı Uyarınca Avukat-Müvekkil Yazışmalarının Gizliliği......... 138
Avrupa Birliği Komisyonu’nun E-Ticaret Sektör Araştırmasına
İlişkin Ön Raporu.............................................................................................. 142XIII
Türkiye’de “MFN” Uygulamasının Ayak Sesleri; Yemek Sepeti Kararı146
Türk Rekabet Hukuku Kapsamında Devlet Destekleri ............................ 151
Tüpraş Kararı ve İndirim Sistemleri.............................................................. 156
TAHKİM HUKUKU............................................................................... 161
İsviçre Federal Mahkemesi Çok Aşamalı Tahkim Şartına
Uyulmaması Nedeniyle Tahkim Sürecinin Durdurulmasına Karar
Verdi ...................................................................................................................... 163
İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları............................................... 169
ICC Seri Tahkim Kuralları ...............................................................................176
Milletlerarası Tahkimde Esnek Hukuk Kuralları (Soft Law).................. 179
Milletlerarası Tahkimde Belge İbrazı Talepleri ve Adil Yargılanma
Hakkı..................................................................................................................... 183
Milletlerarası Tahkimde Delil İkamesi Hakkında IBA Kuralları
Uyarınca Belge İbraz İstemi - I........................................................................ 188
Milletlerarası Tahkimde Delil İkamesi Hakkında IBA Kuralları
Uyarınca Belge İbraz İstemi – II ..................................................................... 192
Milletlerarası Tahkimde Sulhe Teşvik.......................................................... 197
Milletlerarası Ticari Tahkimde Uzman Tanık............................................205
Yatırım Tahkiminde Tahkim İradesi............................................................. 210
Güncel Philip Morris v. Uruguay Kararı........................................................214
SERMAYE PİYASASI HUKUKU .........................................................221
Borsada İşlem Gören Halka Açık Ortaklıkların Kendi Paylarını
Edinmesi...............................................................................................................223
Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esasları .......................................234XIV
Avrupa’da Bulunan Alternatif Yatırım Fonlarına İlişkin Güncel
Gelişmeler ............................................................................................................ 239
BORÇLAR HUKUKU.............................................................................247
Güven Kurumları Olarak Bankaların Hukuki Sorumluluğu ..................249
Adam Çalıştıranın Sorumluluğu ile İlgili TBK m. 66’ya Eklenen
Organizasyon Sorumluluğu.............................................................................254
Gelecekteki Olgularda Yanılma Temelde Yanılma Oluşturur mu?........ 257
Türk Hukuku’nda Ceza Koşulu (Cezai Şart)............................................... 261
Taşınır Rehni Kanunu ve Getirdiği Yenilikler ............................................266
Finansal Kiralamada Sat ve Geri Kirala (Sale and Lease Back) .............. 271
Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Kiracının Kiralananı
Kiralayana İade veya Kiralananı Satın Alma Borcu................................... 275
ENERJİ HUKUKU..................................................................................279
Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Taslak Metin........................................................................................... 281
Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği’nde Önemli Değişiklikler .......286
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve
Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik ile İlgili Temel Noktalar............... 292
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmelik Taslağı ile İlgili
Temel Nokta la r ................................................................................................... 296
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi......302
İŞ HUKUKU.............................................................................................309
Yeni Uluslararası İşgücü Kanunu ve Yabancı Çalışanlarla ilgili Yeni
Uygulamalar .........................................................................................................311XV
Geçici İş İlişkisi ve Özel İstihdam Bürolarına İlişkin Kanun Tasarısı ...316
6663 Sayılı Kanun ile İş Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler .................. 321
İşyeri Uygulamaları........................................................................................... 325
İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı....................................................................330
Fazla Çalışma Ücretine Hak Kazanılması....................................................334
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU .............................................................339
Fikri Mülkiyet Haklarının İnternet Aracılığıyla İhlalinin
Engellenmesi ....................................................................................................... 341
Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı .....................................................................346
MEDENİ USÜL VE İCRA-İFLAS HUKUKU.....................................353
Bölge Adliye Mahkemeleri’nin Kuruluşu, Yapısı ve İşleyişi..................... 355
Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarına Karşı Kanun Yoluna
Başvurulması.......................................................................................................360
Yargıtay’ın Cevap Dilekçesi Vermeyen Tarafın Delil Gösterme
Hakkını Yitireceğine İlişkin Güncel Kararı................................................366
İflas Ertelemeye Alternatif Olarak Konkordato.......................................... 370
VERGİ HUKUKU....................................................................................375
Vergi Cezalarını Ortadan Kaldıran Haller................................................... 377
Türk Vergi Hukukunda Bilgi Değişimi......................................................... 382
Damga Vergisi Kanunu’ndaki Güncel Değişiklikler.................................. 387
MUHTELİF..............................................................................................391
Türkiye ve Avrupa’da Kişisel Verilerin Korunması - II............................. 393XVI
UEFA Finansal Fair Play Düzenlemeleri...................................................... 398
Abonelik Sözleşmelerinin Sona Erdirilmesi................................................403
HUKUKİ GELİŞMELER ...................................................................... 407
Önemli Milletlerarası Antlaşmalar ................................................................409
Önemli Bakanlar Kurulu Kararları.................................................................417
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararları....................................................... 422
Kanunlardaki Önemli Değişiklik ve Gelişmeler ........................................ 423
Yönetmeliklerdeki Önemli Değişiklik ve Gelişmeler ............................... 425
Tebliğlerdeki Önemli Değişiklik ve Gelişmeler ......................................... 433
Genel Tebliğlerdeki Önemli Değişiklik ve Gelişmeler ............................. 439
Diğer Önemli Değişiklik ve Gelişmeler........................................................443
Rekabet Hukuku’nda Önemli Mevzuat ve Kararlar...................................4 4 4
Birleşme ve Devralmalar’da Önemli Mevzuat ve Kararlar.......................449
Özelleştirme’de Önemli İlan ve Kararlar ..................................................... 470
Enerji Hukuku’nda Önemli Değişiklik ve Gelişmeler............................... 471
Önemli İçtihatlar ve Diğer Kararlar............................................................... 479
KAVRAM DİZİNİ ...................................................................................481