Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (27)      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)

Hukuk Bilimine Katkı Olarak Hukuk Teorisi Cilt: I

Hukuk Bilimine Katkı Olarak Hukuk Teorisi Cilt: ISayfa Sayısı
:  
600
Kitap Ölçüleri
:  
16X24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5473-4

84,90 TL

 

KİTAP HAKKINDA
Hukuk teorisinin ayrı bir temel disiplin olarak incelenmesi mukayeseli hukukta son yıllarda gerçekleştirilmektedir. Türk hukukunda ise hukuk teorisi, hukuk felsefesinin veya hukuk metodolojisinin içinde incelenmektedir. Ancak, hukuk teorisi günümüzde hukuk sosyolojisi gibi ayrı bir temel hukuk disiplini haline gelmiştir.

Hukuk teorisi, hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisi ile ortak alanlara sahip olsa da yine başka disiplinlerden, özellikle dilbilim, mantık ve sistembilimden beslenen kendine özgü ve bağımsız bir şekli hukuk temel disiplinidir. Temel disiplinlerin maddi yönünü ise hukuk felsefesi ve hukuk sosyoloji konu edinmektedir. Hukuk felsefesinde, hukuk soruları sorar; cevabı felsefe verir. Hukuk sosyolojisinde, hukuk soruları sorar, cevabı sosyoloji verir.

Hukuk teorisinde, hukuk soruları sorar; cevabı biçimsel hukuk ve bu kapsamda hukuk kuralları/normu içinde mantık, dilbilim ve sistembilim verir. Hukuk teorisi kitabımı, "Hukuk Bilimine Katkı Olarak" hukuk uygulayıcıları ve akademisyenlerin tartışmasına ve bilgisine saygılarımla sunarım.

Konu Başlıkları
    Temel Sorunların Tespiti
    Hukuk Nedir?
    Hukukun Fonksiyonları Nelerdir? Hukuk Neye Hizmet Eder?
    Hukuk Normu (Kuralı) Nedir?
    Hukuk Düzenini Oluşturan Hukuk Kurallarının Bütünlüğü ve Yeknesaklığı: Hukuk Sistemi
    Hukuk ve Dil
    Hukuk Mantığı
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  29
§ 1. TEMEL SORUNLARIN TESPİTİ
I. GİRİŞ  33
II. HUKUK TEORİSİ VE DİĞER HUKUK DİSİPLİNLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ  38
A. Genel Olarak  38
B. Temel Hukuk Disiplinlerinin Birbirine Yansıması  40
C. Hukukun Temel Disiplinlerine Pozitif (Biçimci) ve Pozitif Olmayan (Maddi/Özcü) Bilimsel Yaklaşımlar  42
D. Hukuk felsefesi  44
1. Konusu  44
2. Hukuk Teorisinden Ayrılması  47
E. Hukuk sosyolojisi  50
1. Genel Bakış  50
2. Konusu  51
3. Hukuk Teorisinden Ayrılması  52
F. Hukuk Teorisi  53
1. Hukuk Teorisinin Gelişimi  53
2. Analitik hukuk teorisi  55
3. Yeni Yaklaşımlar  60
a. Riziko teorisi  60
b. Hukukun Analizi Teorisi  60
c. Kültür teorisi  60
d. Sistem teorisi  61
4. Türk Hukukundaki Hukuk Teorisinin Gelişimi ve Terim  62
5. Hukuk Teorisinin Kavramı ve Fonksiyonu  62
6. Hukuk Teorisine Pozitif (Biçimci) ve Pozitif Olmayan (Özlü/İşlevsel) Yaklaşımlar  64
7. Konusu  66
8. Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi ve Hukukun Uygulanması (Hukuk metodolojisi) İle İlgisi  67
a. Genel Olarak  67
b. Gerekçelendirme (Argümantasyon) Teorisi  68
III. TEMEL SORULAR  70
A. Hukuk Bilimi Ne Anlama Gelir?  70
B. Teori Nedir?  71
1. Kavram  71
2. Bilimsel Teori  72
a. Genel Olarak  72
aa. Bilgi  72
aaa. Nesnellik  73
bbb. Kanıtlanabilirlik  73
ccc. Doğrunabilirlik  73
bb. Konu–Gözlem– Genel İlke– Teori  76
b. Teorilerin Fonksiyonu  77
c. Teorinin Temel Yapısı  77
aa. Teori Çelişkili Olmamalı/Tutarlı Olmalı  78
bb. Teori Bilgi Vermeli  78
cc. Teori Bilimsel Olarak Denenmiş Olmalı ve Çürütülebilir veya Yanlışlanabilir Olmalı  78
aaa. Teori Denenebilir Olmalı  78
bbb. Teori Çürütülebilir veya Yanlışlanabilir Olmalı  78
aaaa. Genel Olarak  78
3. Habermas’ın Eleştirisel teorisi  80
a. Frankfurt Okulu  80
aa. Genel Olarak  80
bb. Bilimsel Teori ile Eleştirisel teori Ayrımı  82
aaa. Genel Olarak  82
b. Habermas’ın Eleştirisel teorisi: İletişimsel eylem teorisi  83
aa. Genel Olarak  83
bb. Yaşama Alanı ve Sistem  84
cc. Toplumsal Yaşama Alanı İçinde Ahlaki–Hukuki Değer Alanı  84
dd. Bilimsel – Teknik Alanı ile Ahlaki – Hukuki Alanının Karşılaştırılması  85
aaa. Doğa Normları ve Sosyal normlar  85
bbb. Habermas’ın İletişimsel Eylem Sistemi ve Amaç–Rasyonel Eylem Sistemleri Karşılaştırması  86
ee. İletişimsel eylem teorisi  87
aaa. Genel Olarak  87
bbb. Sosyal Eylem Teorisi  89
ccc. Ahlaklılık Söylem Kuramı  90
ff. Kanun Teorisi  91
aaa. Hukuk Normlarının Ahlaki Normlarla İlişkisi ve Farkları  91
bbb. Kanunların Normatifliği ve Meşruiyeti  93
aaaa. Genel Olarak  93
bbbb. Kanunların Meşruluğu  94
gg. Hukuk Kuralının Özellikleri  94
hh. İletişimsel söz eylem  95
aaa. Genel Olarak  95
bbb. İletişim Söz Eylem Tipleri  95
ccc. Geçerlilik Talebi  97
ddd. Geçerlilik Talepleri ile Hak Talepleri Arasındaki İlişki  97
aaaa. Genel Olarak  97
bbbb. Hak Geçerlilik Talebinin Nitelikleri  98
ıı. Hakimin Uyuşmazlığı Çözmesi: Yargılama Süreci  98
4. Hukuk Biliminin Bilimselliği  99
a. Hukuk Bilimi, Hukuk Dogmatiği ve Hukuk Doktrini  99
aa. Genel Olarak  99
bb. Kavram  100
cc. Dogmatik Kuralların Normun Geçerliğine Katkısı  101
b. Genel Olarak Hukuk Bilimin Bilimselliği  102
c. Doğa Kanunlarından Farklılığı  103
d. Bilim Disiplinleri Yönünden Hukuk Biliminin Bilimsel Konusu  105
aa. Genel Olarak  105
bb. Hukukun Konusu  106
e. Hukukun Bilimsel Metodu  107
aa. Ampirik (Görgül) Bilim Olarak Bilimselliği  108
bb. Davranış Bilimi Olarak Bilimselliği  108
aaa. Hukukun Normatif Bilim Olması  109
bbb. Hukuk Biliminin Teknik, Önsel (a priori) – Görgül (Amprik) Sosyal Bilim Olması  110
aaaa. Genel Olarak  110
bbbb. Hukukun Konusu  111
cccc. Hukukun Metodu  112
ccc. Hukuk Biliminin Eleştirisel Bilim Olması  113
ddd. Hukukun Analitik Metin Bilimi Olması  113
f. Doğa Bilimlerinin Metotlarının Hukuk Biliminde Uygulanabilirliği: Hukuk Teorilerinin Yanlışlanabilirliği  114
IV. HUKUKUN MUHATAPLARI YÖNÜNDEN DÖRTLÜ İLİŞKİ MODELİ  116
V. HUKUKUN ÜÇLÜ TEMEL YAPISI  117
A. Genel Olarak  117
B. Temel Nitelikleri  118
1. Deneysel Niteliği  118
2. Analitik Niteliği  118
3. Normatif Niteliği  118
a. Genel olarak  118
b. Hukukun Pozitifliği  119
c. Hukukun Rasyonelliği  120
aa. Hukukun Formal (Şekli) Rasyonelliği  121
bb. Hukukun Realist Rasyonelliği  121
cc. Hukukun Ütopik Rasyonelliği  121
C. Hukuk Temel Yapısı  121
1. Genel Olarak  121
2. Hukukun Ontolojik Sorunu: Normatif Yönü (Normatif Kurallardan Oluşan Mantıksal Sistem, Dilsel Sistem Olması)  122
a. Genel Olarak  122
b. Hukuk Kurallarının (Normun) Hukuki Normatif Yapısı  123
aa. Hukuk Kuralının (Normunun) Hukuki Normatif Yapısını Belirleme  124
aaa. Normun Hukuk sisteminde Hukuksal Geçerliliği  124
bbb. Normun Hukuk Sisteminde Yürürlükte Olması  125
ccc. Normun Hukuk Sistemiyle Uyumlu Olması  125
bb. Hukuk Kuralının (Normunun) Temel Özellikleri  126
aaa. Genellik, Eşitlik ve Süreklilik  126
bbb. Bağlayıcılık ve Buyuruculuk (Zorlayıcılık)  126
c. Hukuk Kuralı ve Yargı Uygulaması İkilemi  127
3. Hukukun Fenomolojik Sorunu: Sosyal Olgu – Etkinlik Yönü (Toplumsal İlişkileri Düzenlemesi)  127
a. Genel Olarak  127
b. Hukuk ile Toplumsal Yaşam ve Ekonomi Arasındaki İlişki  128
c. Hukuk ile Politik Sistem Arasındaki İlişki  130
4. Hukukun Deontolojik Sorunu: Etik Değer Yönü (Adalet)  132
D. Hukuk Neye Hizmet Eder? (Hukukun Fonksiyonel Yönü)  133
§ 2. HUKUK NEDİR?
I. GİRİŞ  135
A. Genel Olarak  135
B. Hukuku Tanımlama Zorluğu ve Tanım Denemeleri  137
1. Tanım Zorluğu  137
2. Hukuka İlişkin Tanım Denemeleri  138
a. Genel Olarak  138
3. Genel Olarak Hukukun Tanımı  139
C. Tanım Denemeleri  140
1. Genel Olarak  140
2. Tanım Denememiz  141
D. Hukukun Üç Anlamı: Tarihi Hukuk–Pozitif Hukuk–İdeal Hukuk (Var Olmuş Hukuk– Var Olan Hukuk– Var Olması Gereken Hukuk)  142
II. TEMEL YAKLAŞIMLAR  143
A. Maddi/Özcü Yaklaşım  143
B. Pozitif (Biçimci/Şekli) Yaklaşım  144
C. Genel Olarak Hukuk Ekollerinin Yaklaşımı  144
III. DOĞAL HUKUK TEORİSİNİN HUKUKA YAKLAŞIMI  146
A. Genel Olarak  146
B. Antik Dönem Doğal hukuk Anlayışı  147
C. Dini Dönem (Hıristiyanlık) Doğal hukuk Anlayışı  148
1. Genel Olarak  148
2. Thomas Aquino’nun Hukuk Anlayışı  149
D. Aydınlama Dönemi  150
1. İnsan Aklın veya Varlığının Doğal hukuka Egemen Olduğu Dönem  150
2. Hugo de Grotius’un Hukuk Anlayışı  151
3. Thomas Hobbes’in Hukuk Anlayışı  152
4. John Locke’nin Hukuk Anlayışı  153
5. Immanuel Kant’ın Hukuk Anlayışı  154
6. Serbest Hukuk Okulu  156
7. Tarihi Hukuk Okulu  157
a. Genel Olarak  157
b. Kavram Hukukçuluğu  158
8. Sınıf İlişkisine Göre Hukuk Anlayışı  160
a. Sınıf Esasın Dayanan Hukuk Teorisinin Hareket Noktası: Sanayi Devrimi  160
b. Devrimci Sınıf Teorisinin Hukuk Teorisi: Marksist–Leninist Hukuk Teorisi  161
aa. Marksist–Leninist Teori: Tarihi Maddecilik  161
aaa. Genel Olarak  161
bbb. Diyalektif Tarihi Materyalist Felsefe  162
ccc. Üretim İlişkisi– Üretim Gücü  162
ddd. Artık Değer Teorisi  163
eee. Toplumsal Dönüşüm  163
bb. Marksist Hukuk Teorisi  164
aaa. Genel Olarak  164
bbb. Hukukun Sınıfsal Karakteri  165
ccc. Hukukun Fetişizm Formunu İnkarı  167
ddd. Hukukun İdeolojik ve Kurumsal Yapıya İlişkin Üst Yapı Kurumu Olması  167
eee. Sosyalist Hukukun Proletarya Devrimi ile Gerçekleşmesi  168
fff. Sosyalist Hukukta “Olan”la “Olması Gereken”in Bütünlüğü  170
ggg. Bireysel Hakları, Özellikle Mülkiyet hakkını Reddi  171
hhh. Komünizm Aşamasında Devlet ve Hukukun Sonlanması  172
cc. Marksist–Leninist Teorinin Gelişimi  173
c. Evrimci Sınıf Teorisinin Hukuk Teorisi: Lorenz von Stein’nın Teorisi  175
aa. Genel Olarak  175
bb. Katmansal (Sınıfsal) Yapının Toplumun Temelini Oluşturması  175
cc. Proletarya Devrimi Yerine Devletin Reformu  176
dd. Hukukun Toplumun Ürünü Olması  177
9. Menfaat hukukçuluğu  178
a. Genel Olarak  178
b. Rudolf von Jhering: Hukukta Amaç ve Menfaat  179
c. Philipp Heck: Menfaat hukukçuluğunun Yeniden Değerlendirilmesi  181
aa. Genel Olarak  181
bb. Heck’in Değer Menfaati Hukukçuluğu  181
aaa. Genel Olarak  181
bbb. Hukukun Metodu Olması  182
ccc. Menfaat Kavramı  183
aaaa. Genel Olarak  183
bbbb. Menfaat Çeşitleri  184
cccc. Menfaat Çatışmaları  184
dddd. Menfaat Nedenselliği İlkesi  185
ddd. Hukukun İşlevi  185
eee. Hukuk normu ve Hukuk sistemi Anlayışı  187
aaaa. Hukuk normu  187
bbbb. Hukuk sistemi Anlayışı  188
fff. Yasama Faaliyetinde Menfaatin İşlevi  188
ggg. Yargı Uygulamasında Menfaatin İşlevi  189
aaaa. Genel Olarak  189
bbbb. Hakimi Kanun Koyucunun Yardımcısı Olduğu Görüşü  189
cccc. Düşünerek İtaat İlkesi  190
hhh. Değerlendirilmesi  191
10. Değer hukukçuluğu  193
11. Topik hukukçuluğu (Retorik Hukukçuluğu)  194
12. Çağdaş Doğal Hukukun Yeniden Gelişimi  195
a. Genel Olarak  195
b. John Finnis’in Hukuk Görüşü  196
IV. HUKUKA POZİTİVİST HUKUK EKOLÜNÜN YAKLAŞIMI  197
A. Pozitivist Hukuk Ekolünün Okulları  197
1.Genel Olarak  197
a. Doğal hukuk Pozitivizmi  197
b. Bilimsel Pozitivizm  198
c. Kanun Posivitizmi (Hukuki Bilimsel Pozitivizm)  198
d. Hakim Pozitivizmi  199
2. Hukuki (İradeci) Pozitivizm – Sosyolojik Pozitivizm  200
3. Hukukun Geçerliliği Sorunu  200
a. Hukuki, Fiili ve Ahlaki Gerçeklik  200
aa. Hukuki Geçerlilik  200
bb. Fiili Geçerlilik  201
cc. Ahlaki Geçerlilik  201
b. Dışsal Geçerlilik ve İçsel Geçerlilik (:Aksiyon (Deontik) – Sosyal Geçerlilik)  201
aa. Dışsal Geçerlilik  201
aaa. Aksiyolojik (Deontik) Geçerlilik Görüşü  202
bbb. Sosyal Geçerlilik Görüşü  202
bb. İçsel (Biçimsel ve Sistemsel) Geçerlilik Görüşü  202
c. Hukuki Geçerliliğe İlişkin Tanım Denemeleri  203
4. Pozitif hukuk Ekolünün Ortak Noktaları  205
a. Ahlakla Hukukun Ayrılması Tezi  205
b. Hukukun Açıklanmasına Temel Yaklaşımlar  205
B. John l. Austin’in hukuk görüşü  206
1. Austin’in Egemenlik (Emredicilik) Teorisi  206
2. Austin’in Hukuk Anlayışı  207
a. Kanun Nedir?  207
b. Hukuk Nedir?  207
c. Emir Nedir?  208
aa. Kavram  208
bb. Egemen Güç Nedir?  209
aaa. Hukukun Kaynağı  209
bbb. Nitelikleri  209
ccc. Emrin Yaptırımı  210
ddd. Hiyerarşik Emirler Sistemi: Hukuk Düzeni  210
d. Austin’in Bentham’dan Ayrılığı Noktalar  210
e. Austin’in Hukuka Katkısı  211
C. Hans Kelsen’in Hukuk Görüşü  212
1. Saf Hukuk Teorisi  212
2. Hukukun Sistemsel Yeknesaklığı ve Geçerliliği – Hukukun Saflığı–  214
a. Hukuk Normlarının Sistemsel Hiyerarşik Yapısı Anlayışı  214
b. Temel Norm  215
c. Normlar Sistemi  216
3. Hukuk Anlayışı  217
4. Hukuk Kuralı/Normu Anlayışı  219
5. Kelsen’in Hukuka Katkısı  220
D. Modern Pozitivist Hukuk Yaklaşımları  220
1. H. L. A. Hart’ın Hukuk Anlayışı  220
a. Genel Olarak  220
b. Hukuk Pozitivizminde Hukukun Anlamı  222
c. Hukuk Kurallarının Yapısı ve Geçerliliği  227
aa. Birincil Hukuk Kuralı ve İkincil Hukuk Kuralı Ayrımı  227
aaa. Birincil kurallar: Yükümlülük Kuralı  227
bbb. İkincil kurallar: Yükümlendirme Kuralı  228
aaaa. Tanıma Kuralı  228
bbbb. Hak Yetkisi Verenler ve Ödev Yükleyenler  229
ccccc. Yargılama Kuralı  229
bb. Tanıma Kuralının Hukukun Geçerliliğini Belirlemesi  229
cc. Hukukun Bağlayıcılığının Dışsal ve İçsel Yönü  230
d. Hukuk ve Ahlak Ayrımı  234
aa. Hart’ın Görüşleri  234
bb. Lon L. Fuller’in Görüşleri  236
aaa. Genel Olarak  236
bbb. Fuller’in Hart’a Eleştirileri  237
e. Hart’ın Hukuka Katkısı  238
2. Ronald Dworkin’in Hukuk Görüşü  238
a. Genel Olarak  238
b. Hukuk Kuralı ve Hukuk İlkesi Arasındaki Fark ve İlişkiler  242
c. Adaletin Hukuktaki Belirleyici Rolü  244
d. Hukukta Birlik İlkesi  245
e. Hakimin Hukuktaki Rolü: Yorum ve Yargısal Takdir Yetkisi  245
aa. Kurumsal Destek Doktrini ve İlkelerin Geçerliliği Testi  245
bb. Hakimin Yorum Yetkisi  246
cc. Hakimin Takdir Yetkisi  247
f. Tanıma Kuralının İlkesel Dayanağı  248
g. Hak Kavramı  248
aa. Genel Olarak  248
bb. Hak Çeşitleri  249
h. Dworkin’in Hukuka Katkısı  249
3. Hukuka Faydacı hukuk Ekolünün Yaklaşımı  250
a. Genel Olarak  250
b. Bentham’ın Hukuk Görüşü  251
aa. Genel Olarak  251
bb. Bentham’ın Hukuk Görüşü  253
c. Mill’in Hukuk Anlayışı  254
4. Luhmann’ın Hukuk Anlayışı  257
a. Luhmann’ın Sistem teorisi  257
b. Yeniden Üreten –Öz– Sistemli Hukuk Teorisi  260
aa. Genel Olarak  260
bb. Hukukun Sistem İçindeki Yeri  260
c. Luhmann’ın Hukuk Kavramı  262
5. Stammer’in Hukuk Anlayışı  262
6. Radbruch’un Hukuk Anlayışı  263
a. Genel Olarak  263
b. Radbruch’un Hukuk Kavramı  264
c. Hukukun Üç Yönü  269
aa. Hukukun Formal (Biçimsel) Yönü: Adalet  269
bb. Hukukun Relatif Yönü: Amaca Uygunluk  269
cc. Hukukun Fonksiyonel Yönü: Hukuk Güvenliği  270
d. Radbr