Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Kasım (131)      Ekim (55)      Eylül (219)      Ağustos (117)

Hollanda Hukukunda Ötanazi Düzenlemesi ve Türk Hukukunda Uygulanabilirliği Sorunu

Hollanda Hukukunda Ötanazi Düzenlemesi ve Türk Hukukunda Uygulanabilirliği SorunuSayfa Sayısı
:  
344
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-300-118-8

91,80 TL

ÖZET-VII

ABSTRACT-VIII

SUNUŞ-IX

SUNUŞ-XI

SUNUŞ-XIII

YAZARIN ÖNSÖZÜ-XV

İÇİNDEKİLER-XVII

KISALTMALAR-XXIII

GİRİŞ-1

BİRİNCİ BÖLÜM

ÖTANAZİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE

BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI

I. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÖTANAZİ VE DİNLERİN ÖTANAZİYE YAKLAŞIMI-5

A. Ötanazinin Tarihçesi-5

B. Dinlerin (Teoloji) Ötanaziye Yaklaşımı-16

1. Yahudilikte (Musevilik) Ötanazi-17

2. Hristiyanlıkta Ötanazi-18

3. İslamda Ötanazi-21

4. Doğu Dinlerinde ve Budizmde Ötanazi-26

II. KAVRAM OLARAK ÖTANAZİ, ÖTANAZİNİN YAKIN KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI VE ÖTANAZİ ÇEŞİTLERİ-27

A. Kavram Olarak Ötanazi-27

B. Ötanazi’nin Yakın Kavramlarla Karşılaştırılması-33

1. İntihar-İntihara İkna ve Yardım-33

2. Talep Üzerine Öldürme-36

3. Kasten Öldürme-37

4. Tasarlayarak Öldürme-39

5. Açlık Grevi-Ölüm Orucu-39

C. Ötanazi Çeşitleri-40

1. Aktif Ötanazi (Doğrudan-Öldürme)-Pasif Ötanazi (Ortotanezi-Ölüme Terk Etme-Non-Traitment Decision-NTD)-40

2. İradeye Bağlı (İstemli-Volonter) - İrade Dışı (İstemdışı- Nonvolonter) Ötanazi-56

3. Kazai Ötanazi- Medikal Ötanazi-63

4. Pediatrik (Erken) Ötanazi-63

5. İç (Self) Ötanazi-Dış Ötanazi-71

6. Hekim Yardımlı (Destekli) İntihar (Physician Assisted Suicide) (Hekim yardımlı ölüm (Physician Assisted Death) -Hekimin ölüme yardımı (Physician aid in dying ))-71

7. Ötanazinin Kötüye Kullanımı (İstemsiz Ötanazi-Ojenik Ötanazi-Ekonomik Ötanazi)-73

D. İstek Üzerine Yaşamı Sonlandırma Hakkının Tartışıldığı Diğer Durumlar-75

İKİNCİ BÖLÜM

KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ÖTANAZİ

I. ANGLO-SAKSON HUKUKUNDA ÖTANAZİ-77

A. Amerika Birleşik Devletlerinde Ötanazi-77

B. İngiltere’de Ötanazi-82

II. KITA AVRUPASI HUKUKUNDA ÖTANAZİ-83

A. Almanya-83

B. Avusturya-86

C. Fransa-86

D. Lüksemburg-88

E. İsviçre-89

F. Belçika-92

G. Avustralya Kuzey Bölgesi-97

H. Diğer Ülkelerde Ötanazi-97

I. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Ötanaziye Yaklaşımı-100

III. TIP YÖNÜYLE FARKLI BAKIŞ AÇILARINDAN ÖTANAZİYİ YORUMLAMAK-108

A. Organ Nakli (Transplantasyonu) ve Ötanazi İlişkisi-116

B. Özellik Arz Eden Bazı Konular Yönünden Ötanazinin Değerlendirilmesi-118

1. Alzeimer (Demans-Bunama) Hastalarına Ötanazi Hakkı-118

2. Mahkumlara Ötanazi veya Hekim Yardımlı İntihar Hakkı-130

3. Yaş Sınırı Olmaksızın Çocuk Ötanazisi veya Bu Konular Yönünden Hekim Yardımlı İntihar Uygulanması Halleri-135

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HOLLANDA HUKUKUNDA ÖTANAZİ DÜZENLEMESİ

(İstek Üzerine Yaşamı Sonlandırma Hakkı)

I. HOLLANDA HUKUKUNDA ÖTANAZİ TARİHÇESİ VE DENEYİMİ-141

II. HOLLANDA HUKUKUNDA ÖTANAZİ YASASI (İSTEK ÜZERİNE YAŞAMIN SONLANDIRILMASI VE İNTİHARA YARDIM KANUNU-TERMINATION OF LIFE ON REQUEST AND ASSISTANCE WITH SUICIDE AC - TRLA) VE HOLLANDA CEZA KANUNUNDAKİ (HCK) DÜZENLEMELER-161

A. Kanuni Sınırlamalar-163

1. Kanun Metinleri-163

2. Temel Maddi Ölçütler-171

B. Hollanda Ötanazi Düzenlemesinde Uyulması Gereken Usuli Hükümler ve Denetleme Yöntemi-178

C. Yönetimsel Tıbbi İncelemeci (Bölge Tıp Müfettişi-İdari Tıbbi Tetkikçi)-180

D. Hollanda’da Ötanazi ve Yardımlı İntihar İnceleme (Tetkik) Komisyonları (Bölgesel Değerlendirme Kurulları)-181

E. Hollanda Ötanazi Uygulamasında Hekim Hakkında Kamu Davası Açılma Şartları-186

F. Hollanda Ötanazi Uygulamasında İnceleme Sisteminin Yeri ve Anlamı-196

III. HOLLANDA HUKUKUNDA PSİKİYATRİK HASTALARDA ÖTANAZİ VE HEKİM YARDIMLI İNTİHAR-200

IV. HOLLANDA’DA YAŞAMIN İSTEK ÜZERİNE SONLANDIRILMASI VE DESTEKLENMİŞ İNTİHAR KANUNU (ÖTANAZİ KANUNU) DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA-213

V. HOLLANDA’DA ÖZEL ÖTANAZİ KLİNİKLERİ HAKKINDA DÜZENLEME-215

VI. HOLLANDA’DA HEKİMLERİN ÖTANAZİ VEYA YARDIMLI İNTİHAR UYGULAMALARINDA KULLANDIKLARI EN YAYGIN YÖNTEM-218

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TÜRK HUKUKUNDA UYGULANABİLİRLİĞİ

SORUNU

I. İNSAN HAKLARI YÖNÜYLE KİŞİLİK HAKKI-YAŞAM (YAŞAMA) HAKKI-HASTA HAKKI VE ÖTANAZİ-221

A. Kişilik Hakkı-223

B. Yaşam (Yaşama) Hakkı-225

C. Hasta Hakkı-237

D. Ötanazi-243

II. ÖTANAZİNİN TÜRK ANAYASA HUKUKU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ-248

III. ÖTANAZİ VE YARDIMLI İNTİHAR’IN TÜRK CEZA KANUNU TASARILARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ-259

IV. ÖTANAZİNİN TÜRK CEZA HUKUKU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ-264

A. Türk Ceza Hukukunda Hakkın Kullanılması (TCK. m. 26/1) ve İlgilinin Rızası (TCK. m. 26/2) ve Türk Medeni Kanununun Kişiliğin Korunması (TMK. m. 23) Düzenlemesi ile Bağlantısı-267

1. Hukuki Niteliği-268

2. Ötanazi ile Bağlantısı-269

B. Türk Ceza Hukukunda Zorunluluk Hali (TCK. m. 25/2) ve Yükümlülükler Çatışması-279

1. Hukuki Niteliği-280

2. Ötanazi ile Bağlantısı-283

C. Türk Ceza Hukukunda Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit (TCK. m. 28) Düzenlemesi-288

1. Hukuki Niteliği ve Ötanazi Bağlantısı-288

D. Sonuç ve Görüşümüz-291

E. Ötanazi Hakkında Yapılan Çalışmalar ve Değerlendirilmesine Yönelik Araştırmalar-307

F. İntihara Yönlendirme (Yardım) (TCK. m. 84)-310

G. Türk Ceza Hukuku ve Öğretisi Yönünden Dolaylı Ötanazinin Değerlendirilmesi-311

V. TÜRKİYE’DEKİ HUKUK PROFESYONELLERİNİN ÖTANAZİYE BAKIŞ AÇISI YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA-313

SONUÇ-DEĞERLENDİRME-317

 

KAYNAKLAR-327