Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (32)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

HMK Değerlendirmesi ( Yargıtay Başkanı - Yargıtay Hukuk Daire Başkanları Kanunu Hazırlayan Akademisyenlerden )

HMK Değerlendirmesi ( Yargıtay Başkanı - Yargıtay Hukuk Daire Başkanları Kanunu Hazırlayan Akademisyenlerden )Sayfa Sayısı
:  
335
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-4576-01-2

23,00 TL

GİRİŞ

Son yıllarda ülkemiz tıpkı Cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi, hukuk alanında büyük değişiklik ve dönüşümlere sahne olmuştur.Değişen hayat şartları ve global dünya düzeni yeni hukuk çalışma¬larını da beraberinde getirmiştir. Ülkemizde de özellikle 2000 yılından itibaren kanunlarda yenilik ve değişiklik çalışmaları başladı. Bu kanun¬laştırma hareketlerinin bazıları arasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanu¬nu, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, 5235 sayılı Adli Yargı ilk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahke¬melerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanun, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulu¬culuk Kanunu gibi kanunları sayılabilir.

isviçre\′nin Neuchatel Medeni Usul Kanunundan tercümesi yapılan ve bazı değişiklik ve farklılaştırmalar sonucu hazırlanan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 04.07.1927 yılında TBMM\′de kabul edilerek yürürlüğe girdi. Seksen dört yıl yürürlükte kalan HUMK za¬manla köklü değişikliklere tabi tutularak bazı maddelerinin yürürlükten kaldırıldığına, bazı maddelerinde de değişikliler yapıldığına şahit olduk. Değişen hayat şartlan ve ülkemizin kalkınması gibi çeşitli nedenlerden dolayı daha hızlı, daha doğru daha adil usul kanununa ihtiyaç duyuldu.

Yoğun ve özverili bir çalışma sonucu 1927 tarihli ve 1086 sayılı Hu¬kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun yerine 12.01.2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK\′da temel felsefe; geciken yargının hızlandırılması, hukuk davalarının adil, hızlı ve dünya standartlarında yü-rütülmesi (Anayasamızın 90. maddesi uyarınca kanun hükmünde olan AİHS, 10 Mart 1954 tarih ve 6366 sayılı kanun ile onaylanmıştır. Başka bir deyişle, evrensel ve bölgesel insan hakları sözleşmelerinde belirtilen \"adil yargılanma hakkı\" kavramına 1954 yılından beri iç hukukumuzda yer verilmektedir.), yargıya ulaşımı kolaylaştırma, Arabuluculuk, Tahkim ve Bilirkişilik gibi müesseseleri ihsas etmek suretiyle yargılamanın ma¬kul süre içinde tamamlanmasına zemin hazırlamaktı.


TBMM 6100 sayılı HMK\′yı kabul etti.Yeni kanun eskisine kıyasla dili daha sade, daha az sayıda kanun maddesinden oluşmakla birlikte bazı yeni (ön inceleme, bilirkişilik, tahkim) müesseseleri de beraberinde getirdi. Yeni kanunun yürürlüğe girişi sırasında uygulamacılar tarafından etraflıca tartışılamaması nedeniyle kanunun daha iyi anlaşılması için HUKAB olarak yuvarlak masa toplantısı düzenlemeye karar verdik.


Bu toplantının hazırlık aşamasında, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Yargıtay Daireleri HMK hakkında; yürürlüğe girmesi sorunu, hâkimlerin sorumluluğuna ilişkin değişiklikler ve getirdiği sorunlar, HMK\′da yenilik¬ler ve karşılaşılabilecek sorunlar (süreler, mahkemenin görev ve yetkisi, dava konusu, hâkimin hukuki sorumluluğu, davanın açılması ve dilek¬çeler, tahkikat ve deliller, davaya son veren taraf işlemleri, yargılama usulleri, istinaf ve temyiz hükümleri, geçici hukuki koruma önlemleri, arabuluculuk, bilirkişilik ve tahkim konusu) ön inceleme, yetki sözleşme¬leri, delil tespiti, çekişmesiz yargı, ispat yükü gibi konularda tespitler, sorular ve çözüm önerileri ortaya koydu.


HUKAB olarak HMK ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini kanun hazırlık komisyon üyelerinden Sayın Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ ve Sayın Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES\′e gönderdik.
Yargıtay Birinci Başkanımız Sayın Nazım Kaynak, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Hukuk Daire Başkanlarımız ve Sayın PEKCANITEZ ve ÖZEKES\′in katılımıyla 17 Şubat 2012 tarihinde Rixos Otel Ankara\′da HMK değerlendirme toplantısı düzenledik.

Elinizdeki bu kitap, yuvarlak masa toplantısındaki konuşmaların de¬şifresi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu tam metni, HUMK ve HMK kar¬şılaştırma tablosu, HUMK ve HMK\′da süreler, parasal sınırlar, Bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkında yönetmeliği ve 1086 sayılı HUMK\′un yürürlükteki istinaflarla ilgili maddelerini ihtiva etmektedir.

Yargıtay Başkanımız Sayın Nazım KAYNAK\′ın dediği gibi bu çalışma sonuç toplantısı gibi oldu.


ÖNSÖZ
Adalet Mülkün Temelidir...Hepimizin aşina olduğu bu söz, adliye koridorlarının veya duruşma salonlarının duvarlarını süslemekten çok daha fazla bir anlam ifade etmektedir.
Tarih adaletle yönetilen devletlere yapılan övgülerle doludur. Ancak bu devletlerden hiçbirisi zaman içerisinde varlığını koruyamamıstır. Bu¬nun elbette ekonomik veya siyasi sebeplen de vardır. Ancak durum biraz daha fazla dikkatle incelendiğinde, \"adalet\" timsali devletlerin, bu özelliklerini kaybettikleri andan itibaren çöküş sürecine girdikleri dikkatleri celbetmektedir.

Toplumlar sürekli bir değişim içerisindedir. Bu nedenle adalet de ancak dinamik bir hukuk sistemi içerisinde varlığını sürdürebilir. Hukuk sisteminin toplumun ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi, adaletin temel şartıdır. Bunun karşısında, hukuk sisteminin yozlaştığı, kanunların toplu¬mun gerisinde kaldığı, hukukun insanların ihtiyaçlarına cevap veremez olduğu bir yerde, insanlar hukuk dışı yol ve yöntemlere yönelmeye başlarlar, işte bu andan itibaren mülk, mülk olmaktan çıkar. Bu kaderi yaşamak istemeyen bir ülkede, hukuk kurallarının uzun vadeli ihtiyaçlar düşünülerek vazedilmiş, bu yönüyle hukuki güvenlik ilkesini sağlayan ancak dinamik, yine ihtiyaca göre geliştirilmeye müsait bir şekilde te¬sisi çok önemlidir.


Ülkemizde Cumhuriyet\′in ilk yıllarında; iletişim imkanlarının yeterli olmadığı, hukuk fakültelerinin yeni yeni açıldığı, yetişmiş hukuk adamı¬nın zor bulunduğu, toplumun uzun savaşlar sonrası yoksulluk içerisinde yaşadığı bir dönemde yapılan kodifikasyon çalışmalarından sonra, 70-80 yıllık bir dönemde temel hukuk kurallarının neredeyse kaderlerine terk edildiği, bazı maddelerde günlük ihtiyaçları giderici birtakım de-
ğişikliklerle yetinildiği, bu haliyle de temel kanunların birçoğunun ya¬malı eski bir giysi görünümüne büründüğü kabul edilmesi gereken bir gerçekliktir. Bu dönemde akademik çevreler yanında, uygulayıcılar ve hatta kanun yapma yetkisini ellerinde bulunan siyasetçiler mevcut hu¬kuk kurallarının toplumun ihtiyaçlarına cevap veremediğini sık sık dile getirmişlerdir. 21.yüzyılın ilk dönemlerinden itibaren bu konudaki çalış¬malar hızlandırılmış, nitekim son on yıldır neredeyse bütün temel hukuk kuralları yeniden düzenlenmiştir.


Hukuk Muhakemeleri Kanunu da bu şekilde yeniden düzenlenen ka¬nunlardan olmuştur. Artık fazlasıyla yorulmuş olan usul hukuku, yeni ka¬nunla belirgin bir dinamizme kavuşmuştur. Bu kanunun uygulanmasına alışıldığı süreçte, bir takım zorluklarla karşılaşılması gayet tabiidir. Bu durum yeni alınan, eskisinden çok daha iyi donanımlı bir aracı kullanma¬ya benzer. Araca alışana kadar bir süre zorluk yaşarsınız ancak o sü¬reç tamamlandığında artık aracınızla bütünleşirsiniz. Hukuk Muhakeme¬leri Kanunu\′na alışma süreci de elbette böyle bir takım sancılara sahne olmuştur. Bu sancıların kolay atlatılması konusunda Hukuk Adamları Birliği de üzerine düşeni yapmış, Yargıtay Hukuk Daireleri başkan ve üyeleriyle, kanunun şekillenmesinde en büyük paya sahip akademisyen¬leri bir araya getirmiştir. Elinizdeki kitap, bu şekilde yapılan toplantıda belirlenen sorunlu alanlar ve bunların çözüm önerilerini kapsamakta, bir yandan da uygulayıcılara yol göstermektedir.

Bu kitap elbette kanunun uygulandığı süreçteki bütün sorunlara te¬mas etmemektedir. Zaman içerisinde çok farklı konuların tartışılması gayet tabiidir. Bu nedenle, hukuk alanının bütün süjeleri olarak hepimi¬zin, karşılaştığımız sorunları ve farklı çözüm önerilerini paylaşmamız, adaletin en doğru bir şekilde tesisine katkıda bulunacaktır.


Hukuk Adamları Birliği\′nin yerine getirdiği bu girişimin gerçekten alkışlanması gerekir. Ülkemizde hukuk adına hareket eden pek çok sivil toplum örgütünün, siyasi söylemlerle gün geçirdiği bir süreçte, Hu¬kuk Adamları Birliği toplumun hukuk adına ihtiyaçlarına sürekli çareler üretmekle meşgul olmaktadır. Bu gayretlerinde kendilerine kolaylıklar diliyorum.
Nazım KAYNAK

Yagıtay Birinci Başkanı


İÇİNDEKİLER
Kısaltmalar 5
Önsöz 7
Giriş 9
6100 Sayılı HMK Hakkında Genel Açıklamalar 11
HMK\′nın Yürürlüğe Girrmesi ile ilgili Temel Kural 11
Eski Kanuna Göre Hukuki işlemlerin Geçerliliği 12
HMK\′da Yenilikler 12
Senedin Geçerliliği 20
Usuli Sözleşmeler 21
Yetki Sözleşmeleri 22
Kısmi Yetki 23
Bölge Adliye Mahkemeleri Kanununa Aykırı Olmayan Hükümler 25
Hakimlerin Sorumluluğuna ilişkin Değişiklikler 28
HSKm. 93/A 30
Yargıtay BGK\′ya Verilen Yargılama Görevi ve içtihat Üretimi 32
Esas Yönünden Kanuna Uygun Olmayan Kararlar 35
ve Hakimin Takdir Yetkisi
Bütün ilk Dereceli Mahkemelerin Tek Hakimli Hale Gelmesi ve 36
Açıkta Kalan Hükümler
Görev ve Yetki Konusu 37
Dava Dilekçesi, Hukuki Dinlenilme Hakkı 39
Münhasır Yetki Sözleşmesi 43
Davanın Açılmasında UYAP Kesintisi 45
Dilekçe ve Ekleri 48
Ön inceleme 48
Derhal Uygulama ilkesinden Çıkan Sonuçlar 63
Ön inceleme Sıralama 65
Duruşma Yapılması Kuralının HMK\′da Yer Almaması 70
Teşkil-i Trafeyn - Hukuki Dinlenilme Hakkı 70
Belirsiz Alacak Davasında Islah 71
Belirsiz Alacak ve Tespit Davaları 73
Eda Davası Açılabilecek Durumda Tespit Davası Açılması 80
ve Tespit Hükmünün infazı
Kısmi Dava 82
Topluluk Davası 88
Ön inceleme ve İş Yükü 89
Ön inceleme Davasında Tutanak 91
HMK\′nın Delillerle ilgili Sistemi ve Buna ilişkin Sorunlar 93
Taraf Yemini 97Uzman Görüşü ve Hukuki Niteliği 97
Delil Tespiti 100
Çekişmesiz Yargı (Nizasız Kaza) 101
Temyiz Süresinin Tefhim ile Başlaması 107
Re\′sen Araştırma ilkesine Tabi Davalarda Gider Avansı 112
Menfi Tespit Davalarına İlişkin Normatif Düzenlemeler 118
HMK 208-209 118
Tarafların Sulhe Teşvik Edilmesi 126
İrade Bozukluğu ya da Aşırı Yararlanma Halleri 131
4721 Sayılı TMK\′nın 166. Maddesi 137
Belge Kavramı Kapsamı ve ispat Gücü 139
Somutlaştırma Yükü Yerine Getirilmezse 143
ispat Yükü Yer Değiştirir Mi? 144
Hakimin Reddi 146
Basit Yargılamada Ön inceleme Duruşması 147
Fer-i Müdahale 151
Dava Dilekçesinde Harca Esas Değer 152
HMK\′da Bilirkişilik 153
Zaman Bakımından Uygulama 155
Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi Bozma Sebebi Mi? 155
Parasal Sınırlar Konusunda Yargıtay Dairelerinin Tutumu 157
Hakimin Sulhe Teşfiki 157
Senetlerin Üçüncü Kişilere Sirayeti 158
Delil Sözleşmesi 158
Merci Yeri ya da Yargı Yeri Belirlemesi 159
icra ve iflas Kanunun 88. Maddesi 161
Tarafta iradi Değişiklik 162
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun Çalışma Usulü 163
Hukuk Muhakemeleri Kanunu 165
1086 Sayılı HUMK\′un Yürürlükteki Maddeleri 297
Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik 309
HMK ve HUMK\′da Parasal Sınırlar 318
HMK Gider Avansı Tarifesi 322
HUMK ve HMK\′ da Süreler 325
HUMK/HMK Karşılaştırma Tablosu 328