Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Kasım (138)      Ekim (55)      Eylül (219)      Ağustos (117)

Hekimin Hukuk Rehberi ( Örnek Yargı Kararları - Açıklamalı - Örnekli Anlatım - Hekim Hakları Bildirgeleri )

Hekimin Hukuk Rehberi ( Örnek Yargı Kararları - Açıklamalı - Örnekli Anlatım - Hekim Hakları Bildirgeleri )Sayfa Sayısı
:  
240
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-300-052-5

50,76 TLHekimlik mesleği dünyanın en kutsal mesleklerinden biridir. İnsanlığın ilk dönemlerinden beri bireyler yakalandıkları hastalıklara çare bulma arayışı içerisinde olmuş zamanla bu arayış profesyonel bir meslek haline gelmiştir. Modern tıbbın gelişmesiyle birlikte hekim hasta arasındaki ilişkinin içeriği ve sınırları da genişleyerek belirli standartları beraberinde getirmiştir. Buna göre tıbbi müdahale bakımından belirlenen şartlar hekimin mesleğini icra etmesi bakımından oldukça önemlidir. Bununla birlikte mesleğin icrasında hukuka aykırı sonuçların meydana gelmesi halinde hekimlerin sorumluluklarının belirlenmesi de sağlık hukukunun ana konularından biridir. Bu noktada yeni bir hukuk disiplini olarak sağlık hukukunun ortaya çıkmış olması ve bu alanda uzman hukukçulara duyulan ihtiyacın hızla artması bu alandaki çalışmalara rağbeti arttırmaktadır. 


Hekimlerin sağlık hukuku alanında ihtiyaç duydukları bilgiler genel olarak teoriden çok pratiğe dayalı bilgilerdir. Hazırlanan bu çalışma ağırlıklı olarak pratik bilgiler içermekte olup mesleki otonomi, meslek ahlakının korunması gibi bazı konular kısmen teorik olarak ele alınmıştır. Yine çalışmamızda örnek yargı kararlarına bolca yer verilmiş ve somut olaylar üzerinden açıklamalar yapılmaya çalışılmıştır. Buna göre eserde hekimlerin meslek hayatları boyunca karşılaşma riski altında oldukları olaylar ve bu olayların hukuken nasıl anlaşılması gerekeceği üzerinde durulmaktadır. Yine hukuken gerekli olan ve hukuki problemi önleyebilecek bilgi ve bilincin sorun çıkmadan önce edinilmesi son derece önemli olup eserin bu amaca hizmet etmesi umulmaktadır. 


Kitapta hekimlik meslek kuralları, meslek kuruluşları ve bu kapsamda hekimlerin meslekten men edilmesi gibi hususlara da ayrıca değinilmiştir. 


Yine kitapta mevzuata ilişkin bilgilere yer verilmiş, anlaşılması güç durumlarda konu açıklamalı örneklerle izah edilmeye çalışılmıştır. Kitap hekimler için hukuk bilgisi içerdiğinden hukuk teorisi açısından derinlemesine bilgilere yer verilmemiştir. Bu noktada eserin ilerleyen zamanlarda daha da geliştirilmeye açık olduğunu da belirtmem gerekir.


ÖNSÖZ-VII


İÇİNDEKİLER-IX


GİRİŞ-1


BİRİNCİ BÖLÜM


HEKİMİN ÇALIŞMA HÜRRİYETİ


VE MESLEKİ HAKLARI


I. Hekimlik Nedir?-3


II. Hekimlik Mesleğini İcra Etmenin Şartları Nelerdir?-3


III. Hekim Diplomasını Kiraya Verebilir mi?-4


IV. Meslekten Men Edilme-7


A. Türk Tabipler Birliği Kanununa Göre Meslekten Men Cezası Verilmesi-7


B. TTB’nin Meslekten Men Cezası Vermesi Yargı Sürecini Nasıl Etkiler?-10


C. Türk Ceza Kanununa Göre Meslekten Men Kararının Verilmesi-11


1. Kasten İşlenen Suçlarda Meslekten Men-11


2. Taksirle İşlenen Suçlarda Meslekten Men-13


3. Sağlık Meslekleri Kurulu Kararı ile Men Cezasının Verilmesi-14


V. Türk Tabipler Birliği ve Tabip Odaları-17


A. Genel Olarak-17


B. Aile Hekimlerinin Tabip Odasına Kaydı Zorunlu mudur?-19


VI. Hekim Hakları-21


VII. Hekimin Hastayı Reddetme Hakkı-22


A. Hekimin Sözlü Saldırıya Maruz Kalması-22


B. Hekimin Fiziksel Saldırıya Maruz Kalması-24


C. Özel Sektörde Çalışan Hekimlerin Saldırıya Maruz Kalmaları-26


VIII. Hekimin Zorunlu Hizmeti-27


IX. Sağlık Bakanlığının Hekimlere Sağlayacağı Hukuki Yardım-30


A. Sağlanacak Hukuki Yardımın Şartları Nelerdir?-31


B. Mesleki Otonomi Nedir? Mesleki Otonominin Korunması Hakkı Neleri Kapsar? -31


C. Ötenazi Uygulamaları Karşısında Meslek Ahlakının Korunması-36


İKİNCİ BÖLÜM


TIBBİ MÜDAHALENİN ŞARTLARI


I. Tıbbi Müdahalenin Hukuki Şartları ve Mesleki Güvence-39


II. Tıbbi Müdahale Nedir?-39


III. Tıbbi Müdahalenin Şartları Nelerdir?-41


IV. Tıbbi Müdahalenin Sağlık Personeli Tarafından Yapılması-42


V. Aydınlatılmış Rıza Nedir?-45


A. Genel Olarak-45


B. Genetik Çalışmalarda Aydınlatılmış Rıza-48


C. Etik Konsültasyonun Aydınlatılmış Rıza Üzerindeki Etkisi-50


D. Aydınlatılmış Rızanın Şartları Nelerdir?-53


E. Aydınlatma Yükümlülüğünün Kapsamı Nasıl Olmalıdır?-55


F. Aydınlatma Yükümlülüğünün Tam Olarak Yerine Getirilmemesi Halinde Ne Olacaktır?-58


VI. Tıp Biliminin Verilerine Göre Zorunlu ve Bu Verilere Uygun Tıbbi Müdahale-60


A. Endikasyon Nedir?-60


B. Tıbbi Müdahalenin Tıp Biliminin Verilerine Uygun Şekilde Gerçekleşmesi-61


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


HEKİMLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN


HAK ARAMA YOLLARI


I. Devlet Memurları Kanunu Bakımından Hak Arama Yolları Nelerdir?-65


II. Ceza Hukuku Bakımından Hak Arama Yolları Nelerdir?-65


A. Hekim Fiziksel Şiddete Uğrar ve Yaralanırsa Hakkını Nasıl Arayacaktır? TCK. m. 86-65


B. Hekim Tehdit Edilirse Hakkını Nasıl Arayacaktır? TCK m. 106-66


C. Hekime Hakaret Edilirse Hakkını Nasıl Arayacaktır? TCK m. 125-67


D. Hekim İftiraya Uğrarsa Hakkını Nasıl Arayacaktır? TCK m. 267-67


E. İftira Suçuna İlişkin İhtimaller Nelerdir?-68


F. Yargıtay’a Göre İftiranın Kapsamı Nedir?-69


1. Örnek Karar; İki Eli de Omzumdaydı?-70


2. Hekime İftira Eden Kişi İftira Suçundan Beraat Ederse Gidilebilecek Başka Bir Hukuki Yol Var mıdır?-73


III. Tazminat Hukuku Bakımından Hak Arama Yolları Nelerdir?-73


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


HEKİMİN TAZMİNAT HUKUKU BAKIMINDAN


SORUMLULUĞU


I. Genel Olarak-75


II. Memur Olmayan Hekim ile Hasta Arasındaki Sözleşmenin Hukuki Niteliği-75


A. Vekâlet Sözleşmesi-75


1. Vekâlet Sözleşmesinde Hekimin Yükümlülüğü Nelerdir?-78


2. Hekim ile Hasta Arasında Vekâlet Sözleşmesinin Kurulması Nasıl Olur?-80


B. Vekâletsiz İş Görme-81


C. Eser Sözleşmesi-81


1. Eser Sözleşmesinde Hekimin Yükümlülüğü Nedir?-82


III. Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Yasal Gerekçeleri Nelerdir?-83


A. Sözleşmeye Aykırı Davranış Nedeniyle Sorumluluk-83


B. Haksız Fiil Nedeniyle Sorumluluk-84


C. Vekâletsiz İşgörme Nedeniyle Sorumluluk-84


D. Kusursuz Sorumluluk Nedeniyle Sorumluluk-85


IV. Sebeplerin Yarışması Nedir?-85


V. İspat ve Zamanaşımı Bakımından Hekimin Sorumluluğunun Durumu Nedir?-85


A. Sözleşmeye Aykırılıkta İspat ve Zamanaşımı Nasıldır?-86


B. Haksız Fiilde İspat ve Zamanaşımı Nasıldır?-87


VI. Haksız Fiilin Aynı Zamanda Suç Teşkil Etmesi Halinde Zamanaşımı Nasıl Olur?-88


VII. Birden Fazla Hekimin Aynı Anda Ekip Olarak Gerçekleştirdiği Tıbbi Müdahalede Sorumluluk Nasıldır? (Ekip Sorumluluğu)-89


A. Ekibin Hastaya Karşı Sorumluluğu Nasıldır? (Dış İlişki)-89


B. Ekip Üyelerinin Birbirlerine Karşı Sorumluluğu Nasıldır? (İç İlişki)-90


1. Açıklamalı Örnek-90


C. Ekip Sorumluluğu Halinde Diğer Ekip Üyelerine Rücu Zamanaşımı Nasıldır?-91


VIII. Hatalı Tıbbi Müdahalenin Suç Olması Tazminat Davasını Nasıl Etkiler?-92


IX. Ameliyatta Sargı Bezinin Hastanın Vücudunda Unutulması Olağan Bir Durum mudur?-92


X. Hekime Karşı Açılabilecek Tazminat Davaları Nelerdir?-93


A. Tazminat Davası Nedir?-93


B. Maddi Zararın Giderilmesi Nasıl Olur?-94


C. Manevi Zararın Giderilmesi Nasıl Olur?-96


XI. Hekimin Kusuru ve Sorumluluğuna Dair Yargıtay Kararlarındaki Somut Tespitler Nelerdir?-96


XII. Hastanın Rızasının Tazminata Etkisi Ne Olacaktır?-98


A. Açıklamalı Örnek-99


XIII. Hastaya Yapılacak Geçici Ödeme Nedir?-99


XIV. Hatalı Tıbbi Müdahale Neticesinde Hasta Ölürse Tazminatın Kapsamı Nasıl Olacaktır?-100


XV. Hatalı Tıbbi Müdahale Neticesinde Hastanın Çalışma Gücünü Kaybı Tazminatı Nasıl Etkiler?-101


XVI. Hâkim Yargılama Sonunda Hükmettiği Tazminat Miktarını Daha Sonra Değiştirebilir mi?-102


XVII. Hekimin Yanında Bulunanların Fiillerinden Sorumluluğu Nasıldır?-102


A. Genel Olarak-102


B. Hekimin Yanında Bulunan Kişiler Nedeniyle Sorumluluğuna Hangi Yollardan Gidilebilir?-103


1. Hekimin İfa Yardımcısının Fiillerinden Dolayı Sorumluluğu Nasıldır?-104


a. Hekim İfa Yardımcısı Nedeniyle Sorumluluktan Kurtuluş İçin Kanıt Getirebilir mi?-106


b. Hasta ile İfa Yardımcısının Fiillerinden Dolayı Sorumsuzluk Sözleşmesi Yapılabilir mi?-107


F. Hekimin Yanında Çalışanların Fiillerinden Dolayı Sorumluluğu Nasıldır?-107


1. Hekim Yanında Çalıştırdığı Kişinin Verdiği Zararlar Nedeniyle Sorumluluktan Kurtulabilir mi? Yani Hekime Dair Sorumluluk Karinesi Çürütülebilir mi?-108


2. Hekim Yanında Çalışan Kişinin Verdiği Zararları Kanun Gereği Ödeyecek Olursa Çalışanından Ödediği Tazminatı Alabilir mi? Yani Çalışanına Rücu Edebilir mi?-109


XVIII. Hekim, Kendisine Tazminat Davası Açılmadan Zarara Uğrayan Hastaya Tazminat Öderse Bunun Sonuçları Ne Olur?-110


XIX. Hekimin Mesleki Sorumluluk Sigortası-111


A. Mesleki Sorumluluk Sigortası Nedir? Hekimler İçin Zorunlu mudur?-111


B. Hekimin Mesleki Sorumluluk Sigortası (MSS) Hangi Coğrafi Sınırları Kapsamaktadır?-113


C. Hekimin Mesleki Sorumluluk Sigortasının Teminat Kapsamı Dışında Kalan Durumlar Nelerdir?-113


D. Poliçede Kararlaştırılmaması Halinde Hekimin Mesleki Sorumluluk Sigortasının Teminatı Kapsamı Dışında Kalacak Durumlar Nelerdir?-114


E. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu Nedir?-115


F. Sigortacıya Yöneltilecek Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?-115


G. Sigortacı Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortasını Yapmaktan Kaçınabilir mi?-116


H. Sigorta Hangi Tarihteki Hatalı Tıbbi Müdahale Neticesinde Meydana Gelen Zararları Kapsamına Almaktadır?-116


I. Sigortacının Hekime Rücu Edeceği Haller Nelerdir?-116


İ. Hekim Mesleği Bırakırsa Sigortanın Teminatı Devam Eder mi?-117


BEŞİNCİ BÖLÜM


TIBBİ HATANIN TESPİTİ BAKIMINDAN


BİLİRKİŞİ RAPORLARI VE YARGILAMAYA ETKİLERİ


I. Adil Yargılanma Hakkının Kaynağı Nedir?-119


II. Adil Yargılanma Hakkı Bakımından Sağlık İhtisas Mahkemelerinin Kurulması Gereklidir midir?-119


III. Yargılama Esnasında Bilirkişi İncelemesi Hangi Hallerde İstenebilir?-120


IV. Bilirkişi Raporlarının Mahkemede Değerlendirilmesi Nasıl Olur?-120


V. Tıbbi Hataların Tespitinde Bilirkişi Raporları Nasıl Olmalıdır?-123


A. Bilirkişi Raporları Hüküm Kurmaya Elverişli Olmalıdır-127


B. Bilirkişi Raporlarını Yazan Hekimlerin Uzmanlıkları Tıbbi Müdahalenin Konusuna Uygun Olmalıdır-127


ALTINCI BÖLÜM


MEMUR HEKİMİN HATALI TIBBİ UYGULAMA NEDENİYLE


VERDİĞİ ZARARLARIN TAZMİNİ


I. Genel Olarak-129


II. Hizmet Kusuru Nedir?-130


III. Görev Kusuru Nedir?-135


IV. Kişisel Kusur Nedir?-135


V. Dava Nerede Kime Karşı Açılır?-136


VI. Tazminatın Hesaplanması Nasıl Olur?-138


VII. Memur Hekime Rücu Nasıl Olur?-139


VIII. Dava Devam Ederken Davacı Hayatını Kaybetse Davaya Devam Olunur mu?-140


IX. Hastanın Eczaneden Yanlış İlaç Getirmesi Hekimin Sorumluluğunu Etkiler mi?-142


YEDİNCİ BÖLÜM


ÖZEL HASTANELERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU


I. Genel Olarak-145


II. Özel Hastaneler ve Hekimin Müteselsil (Birlikte) Sorumluluğu-145


III. Özel Hastanelerin Karşılaşabileceği Tazminat Riski Nedir?-148


IV. Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğunun Kaynağı Nedir?-149


A. Sözleşmeye Dayalı Hukuki Sorumluluk-149


1. Hastaneye Kabul Sözleşmesi-149


2. Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Tarafları-151


3. Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Türleri ve Özel Hastanelerin Sorumluluğuna Etkileri-151


4. Hasta Kabul Sözleşmesi Bakımından Görevli Mahkeme-153


a. Asliye Ticaret Mahkemesi ve Asliye Hukuk Mahkemesi Bakımından Görevli Mahkeme-153


b. Tüketici Mahkemesi Bakımından Görevli Mahkeme-156


V. Özel Hastanelerin Kurumsal Sorumluluğu: Organizasyon Kusuru-160


SEKİZİNCİ BÖLÜM


HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU BAKIMINDAN


BAZI SUÇLAR


I. Hukukta İnsan Olmanın Başlangıcı-163


II. İnsan Öldürme Suçu-165


III. Hekimler Açısından Kasten Öldürme Suçu-165


IV. Hekimin Garantörlüğü ve İhmali Davranışla Hastanın Ölümü-167


V. Hekimler Açısından Taksirle Öldürme Suçu-167


A. Hekimin Sorumlu Tutulabilmesi İçin Taksirli Eylem ile Ölüm Neticesi Arasında İlliyet Bağının Bulunması Gerekir-169


VI. Komplikasyon-Malpraktis Farkı Nedir? Komplikasyon Hekimin Sorumluluğunu Doğurur Mu?-174


VII. Yaralama Suçları-175


A. Kasten Yaralama-175


B. Taksirle Yaralama Suçu-177


1. Bilinçli Taksir Nedir? Sağlık Hukuku Bakımından Nasıl Değerlendirilmelidir?-179


2. Aydınlatılmış Rıza Taksirle Yaralama Suçu İçin Hekimin Sorumluluğunu Nasıl Etkiler?-180


C. Hekimin Yaralama Suçunu Gebe Kadına Karşı İşlemesi Halinde Sorumluluğu Nasıl Olacaktır?-181


VIII. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Suçu-182


A. Hekimin Hastanın Bilgilerini Bildirmekle Yükümlü Olduğu Haller Nelerdir?-185


IX. Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi Suçu-186


A. Memur Hekim için Bildirim Yükümlülüğü Nasıl Olacaktır?-187


B. Bildirimde Bulunulacak Makam Hangisidir?-188


X. Belgede Sahtecilik Suçu-188


A. Memur Hekimin Sahtecilik Suçu-188


B. Aile Hekimlerinin Tanzim Edecekleri Belgeler Nasıl Değerlendirilmelidir?-189


C. Memur Olmayan Hekimin Belgede Sahteciliği Nasıl Olur?-191


XI. Görevi Kötüye Kullanma ve Görevi İhmal Suçları-193


XII. İrtikâp Suçu (Bıçak Parası)-194


XIII. Rüşvet Suçu-196


DOKUZUNCU BÖLÜM


SAĞLIK HUKUKU İLE İLGİLİ ÖRNEK MAHKEME KARARLARI-199


HEKİM HAKLARI BİLDİRGELERİ-227


KAYNAKÇA-235