Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Hazine Gayrimenkulleri

Hazine GayrimenkulleriSayfa Sayısı
:  
634
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2009
ISBN NO
:  
978-605-4144-96-9

52,00 TL

ÖNSÖZ

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Anayasa ile kurulmuş en büyük kamu tüzel kişisidir. Devletin tüzel kişiliği -Maliye Hazinesi- bünyesinde toplanmıştır. Devlet ya da kamu tüzel kişileri giderek artan kamu hizmetlerini yerine getirirken, diğer, kaynakların yanında taşınmaz mallara da ihtiyaçları vardır. En basit anlamıyla kamu hizmetlerinin görülmesinde arsa, bina gibi taşınmazlar büyük önem taşımaktadır. Bu mallar hukuksal bakımdan özel mülkiyetteki mallardan farklı olduğu gibi kendi aralarında da farklılıklar göstermektedir. Elde edilmeleri, yararlanma koşulları, elden çıkarılması bakımından değişik kurallara bağlıdır. İdarenin hizmet görebilmesi için kullandığı binanın statüsü farklı olduğu gibi gelir getiren bir taşınmazının da statüsü farklıdır. Yine aynı şekilde ormanların ve kamunun kullandığı kıyılarında statüsü farklıdır. Bu kadar farklı yapıya sahip Hazine gayrimenkullerinin yönetimi de farklılıklar göstermektedir.


Maliye Bakanının 2008 yılında yapmış olduğu açıklamaya göre; mülkiyeti Hazineye ait 2 milyon 2 bin 682 adet tescilli taşınmaz bulunmaktadır. Hazineye ait gayrimenkullerin kapladığı alan da 138 milyar 132 milyon 8 bin 820 metre kareye ulaşmaktadır. Bunun 95 milyar 376 milyon 722 bin metre karelik bölümünün orman, tarlaların 18 milyar 916 milyon 650 bin, arazilerin 18 milyar 342 milyon 512 bin, orta mallarının 2 milyar 216 milyon 818 bin, arsaların da 1 milyar 201 milyon 577 bin metre karelik bir alan oluşturduğu, Bağ bahçelerin kapladığı alanın ise 692 milyon 235 bin metre kareyi, binaların kapladığı alan ise 571 milyon 584 bin metre kareyi bulduğu bilinmektedir. Yani Anayasa ile kurulmuş en büyük kamu tüzel kişisi olan Devlet -Gayrimenkul Zenginidir-


Bu kadar gayrimenkule sahip olan Devletin söz konusu gayrimenkullerini verimli bir şekilde kullanıp kullanmadığı da her zaman tartışma konusu olmuştur.


Bu çalışma ile Hazine gayrimenkulleri ile ilgili meri kanunlar içinde serpiştirilmiş, dağınık haldeki yasalar bir araya getirilmeye çalışılmış, söz konusu yasalar açıklanırken yargı kararlarına, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Milli Emlak Genel Müdürlüğünün genelgelerine de yer verilmeye çalışılmıştır.

Faydalı olması dileği ile.

İÇİNDEKİLER :

• BİRİNCİ BÖLÜM

• DEVLETE AİT TAŞINMAZLAR VE KAMU MALLARI


• I--KAMU MALI-1
• A--Kavram-1
• B--Kamu Mallarının Çeşitleri-3
• 1--Sahipsiz Mallar-3
• a--Tarıma Elverişli Olmayan Araziler-4
• b--Genel Sular-4
• c--Kıyılar-4
• d--Ormanlar-5
• e--Tabii Servet Ve Kaynaklar-5
• f--Tarih, Kültür Ve Tabiat Varlıkları-5
• 2--Orta Malları-6
• 3--Hizmet Malları-7
• C--Kamu Mallarının Özellikleri-8
• 1--Özel Mülkiyete Konu Olamazlar-8
• 2--Tapuya Tescil Edilmezler-9
• 3--Kamulaştırılamazlar-9
• 4--Kazandırıcı Zaman Aşımı Yoluyla İktisap Edilemezler-10
• 5--Haczedilemezler-10
• 6--Devir Ve Ferağ Edilemezler-11
• 7--Özel Mallara Nazaran Daha Ayrıcalıklı Bir Korumaya Tabidirler-11
• 8--Kamu Malları Üzerinde Kanunen Öngörülmedikçe Medeni Hukuk Tasarrufunda Bulunulamaz-11
• II--DEVLETİN ÖZEL MÜLKİYETİNDEKİ TAŞINMAZLAR-11

• İKİNCİ BÖLÜM


• HAZİNE GAYRİMENKULLERİNİN İDARE YETKİSİ

• I--GENEL AÇIKLAMALAR-13
• II--MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-14
• III--MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA BİRİMLERİ-15
• IV--TEMSİL-16

• ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


• HAZİNE TAŞINMAZ MAL VARLIKLARININ OLUŞUMU

• I--SATINALMA-19
• A--Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Eliyle Taşınmaz Mal Alımı-20
• B--4734 Sayılı Devlet İhale Kanunu İle Taşınmaz Mal Alımı-21
• 1--Kamu İhale Kanununun Temel İlkeleri-21
• a--Saydamlık-21
• b--Rekabet-21
• c--Eşitlik-22
• d--Güvenirlik-22
• e--Kamu Oyu Denetimi-22
• f--İhtiyaçların Uygun Şartlarla ve Zamanında Karşılanması-22
• g--Kaynakların Verimli Kullanılması-22
• 2--İhaleye Katılamayacak Olanlar-22
• 3--İhale Ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi-23
• a--İhale Dokümanında Değişiklik Veya Açıklama Yapılması-23
• b--İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi-23
• 4--İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları-24
• a--Ekonomik Ve Mali Yeterlilik-24
• b--Mesleki Ve Teknik Yeterlilik-24
• 5--Uygulanacak İhale Usulleri-26
• a--Açık İhale Usulü-26
• b--Belli İstekliler Arasında İhale Usulü-26
• c--Pazarlık Usulü-27
• d--Doğrudan Temin-27
• 6--Tekliflerin Hazırlanması Ve Sunulması-28
• a--Teklif Mektubu-28
• b--Teklif Mektubunun Sunulacağı Zarfta-29
• 7--Teminatlar-29
• a--Geçici Teminat-29
• b--Kesin Teminat-29
• c--Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler-29
• 8--Tekliflerin Değerlendirilmesi-30
• a--Tekliflerin Alınması Ve Açılması-30
• b--Tekliflerin Değerlendirilmesi-30
• 9--İhalenin Karara Bağlanması Ve Onaylanması-31
• 10--Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi-32
• 11--Sözleşmeye Davet Ve Tarafların Sorumlulukları-32
• a--İhalenin Sözleşmeye Bağlanması-33
• b--İhale Sonucunun İlanı-33
• 12--Danışmanlık Hizmet İhaleleri İle İlgili Özel Hükümler-34
• a--Danışmanlık Hizmetleri-34
• b--Ön Yeterlik-34
• c--Tekliflerin Sunulması-35
• d--Değerlendirme-35
• 13--Yasaklar, Cezalar Ve Sorumluluklar-36
• a--Yasak Fiil Veya Davranışlar-36
• b--İhalelere Katılmaktan Yasaklama-36
• c--İsteklilerin Ceza Sorumluluğu-37
• d--Görevlilerin Ceza Sorumluluğu-38
• e--Bilgi Ve Belgeleri Açıklama Yasağı-38
• 14--İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar-38
• II--TRAMPA-40
• A--Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Göre Trampa-40
• B--3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Trampa-41
• C--2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa Göre Trampa-41
• D--2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Göre Trampa-43
• E--3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Hükümlerine Göre Trampa-45
• F--2924 Sayılı Orman Köylülerini Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun Hükümlerine göre Trampa-46
• G--4706 Sayılı Kanunun 5228 Sayılı Kanunun 59ncu Maddesi İle Değişik Geçici 4ncü Maddesine Göre Trampa-46
• H--2863 Sayılı Kanun Nedeniyle Kesin İnşaat Yasağı Getirilmiş Yerlerde Trampa-46
• 1--Başvuru Şekli Ve İnceleme-47
• 2--Taşınmaz Mallara Değer Takdir Edilmesi-48
• 3--İlan, Başvuru Ve Başvuru Süresi-48
• 4--Başvuru Hakkı Ve Trampa-48
• 5--Sit Alanlarında Kalan Taşınmaz Mal Maliklerine Belge Verilmesi-52
• III--HİBE-55
• IV--KAMULAŞTIRMA-56
• A--Genel Açıklamalar-56
• B--Kamulaştırmanın Konusu-57
• C--Kamulaştırma Aşamaları-57
• 1--Kamulaştırma Öncesi İşlemler-57
• 2--Kamulaştırmanın Yapılması-58
• a--Kamu Yararının Verilmesi Ve Onanması-58
• b--Kamulaştırma Bedelinin Saptanması-61
• c--Kamulaştırma İşleminin Tebliği-65
• d--Kamulaştırma İşleminin Tamamlanması-66
• aa--Dava Yolu-67
• bb--Kamulaştırılan Taşınmazın Tapu Siciline Tescili-73
• cc--Kamulaştırılan Taşınmazın Tapu Siciline Mahkemece Tescili-74
• e--Aynın İhtilaflı Olması-77
• f--Takyitli Yerlerin Kamulaştırılması-78
• g--Kısmi Kamulaştırma-78
• h--Hisseli Yerlerin Kamulaştırılması-79
• 3--Kamulaştırmadan Sonraki Aşama-91
• a--Taşınmaz Malın Boşaltılması-91
• b--Kamulaştırmadan Vazgeçme Ve Geri Alma-92
• D--Kamu Kurumları Ve Tüzelkişileri Arasında Taşınmaz Mal Devri-96
• E--İmar Kanunu Hükümlerine Göre Kamulaştırma-98
• F--Büyükelçiliklere Ait Taşınmaz Malların Kamulaştırılması-100
• G--Diğer Kanunlarda Kamulaştırma İle İlgili Hükümler-100
• 1--6326 Sayılı Petrol Kanunu-100
• 2--6831 Sayılı Orman Kanunu-100
• 3--1164 Sayılı Arsa Üretimi Ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun-101
• 4--634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu-101
• 5--222 Sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanunu-101
• 6--775 Sayılı Gecekondu Kanunu-102
• 7--2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun-102
• 8--7478 Sayılı Köy İçme Suları Hakkında Kanun-102
• 9--167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun-103
• 10--2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu-103
• 11--2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu-105
• 12--3213 Sayılı Maden Kanunu-106
• 13--3083 Sayılı Tarım Reformu Kanunu-107
• 14--7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun-107
• 15--2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu-108
• 16--Petrolün Boru Hatları İle Transit Geçişine Dair Kanun-108
• 17--Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu -Otoyol- Yapımı, Bakımı Ve İşletilmesi İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun-109
• 18--Elektrik Piyasası Kanunu-109
• 19--Endüstri Bölgeleri Kanunu Hükümleri-110
• 20--Petrol Piyasası Kanunu-111
• 21--4586 Sayılı Petrolün Boru Hatları İle Transit Geçişine Dair Kanun-111
• 22--4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu-112
• V--DEVLETLEŞTİRME-113
• A--3082 Sayılı Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul Ve Esasları Hakkında Kanun-113
• 1--Devletleştirme Şartları-113
• 2--Devletleştirme Kararı, Kararın İlan Ve Tebliği-113
• 3--Devletleştirme Karşılığı-113
• 4--Değer Tespit Ve Takdir Komisyonu-114
• 5--Değer Tespit Ve Takdiri-114
• 6--Özel Teşebbüste Çalışanların Durumu-114
• 7--Ödeme Ve Tebligat-114
• 8--Dava Hakkı-115
• 9--Yasak İşler Ve Eylemler-115
• 10--Geçersiz Tasarruflar-115
• VI--İSTİMVAL-115
• A--Anayasanın İlgili Maddesi-115
• B--2935 Sayılı Ohal Kanunu-116
• C--3634 Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu-117
• VII--ANTLAŞMALAR VE KANUNLAR GEREĞİNCE DEVLETE MAL İNTİKALİ-117
• A--Antlaşmalarla Hazinenin Mal Edinmesi-117
• B--Yunanistan İle Yapılan Türk Ve Rum Ahalisinin Mübadelesi İle İlgili Antlaşmalar-117
• 1--Lozanda 30. 01. 1923 Tarihinde İmzalanan -Türk ve Rum Ahalisinin Mübadelesine Dair Mukavelename ve Protokol--117
• a--Mübadeleye Tabi Olanlar-118
• b--Mübadele Dışında Tutulanlar-118
• 2--24. 07. 1923 Tarihli -Yunanistanda Bulunan Emlaki İslamiyeye Mütallik 9 Numaralı Beyanname--118
• 3--10 Haziran 1930 Tarihli -Mübadelei Ahaliye Mütedair Lozan Muahedenamesi İle Atina İtilafnamesinin Tatbikatından Mütevellit Mesailin Sureti Katiyede Halli Hakkında Mukavelename- -Ankara Antlaşması--119
• a--Mübadele Sonucunda Hazinenin Mal Edinmesi-119
• b--Mübadillerin Malları-119
• c--9 Numaralı Beyannameden Yararlananların Malları-119
• d--Yunan Tebaasının Malları-119
• e--İstanbul Etablilerinin Malları-120
• f--Avdet Hakkından Mahrum Olanların Malları-120
• 4--S. S. C. B. İle Yapılan Anlaşmalar-121
• 5--Bulgaristan İle Yapılan Anlaşma-121
• VIII-MERALAR-121
• IX--MEZARLIKLAR-130
• X--TAHSİS-133
• XI--KANUNA DAYALI EDİNİMLER-134
• A--2644 Sayılı Tapu Kanununun 21nci Maddesi-134
• B--3402 Sayılı Kadastro Kanununa Göre-135
• 1--16ncı Maddeye Göre-136
• 2--17nci Maddeye Göre-150
• 3--18nci Maddeye Göre-151
• 4--Kadastro Kanununun 22nci Maddesi Gereğince Tespit Dışı Bırakılan Yerlerin Tescili-152
• 5--Kadastro Kanununun 14ncü Maddesine Göre Miktar Fazlasının Hazine Adına Tescili-159
• C--222 Sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanunu Uygulaması-160
• D--Emvali Metruke Kanunları-161
• E--1924 Tarih Ve 431 Sayılı Hilafetin Kaldırılması Hakkındaki Kanunun İntikal Hükümleri-167
• F--Devletin Mirasçılığı-169
• 1--Medeni Kanun Hükümleri-172
• a--Gaiplik-172
• b--Kayyımlık-173
• 2--Gaiplik Ve Kayyımlık Müessesesi İle Hazineye Mal İntikali-174
• G--Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi-175
• H--Medeni Kanunun 708nci maddesi -Yeni Arazi Oluşması--175
• I--5253 Sayılı Dernekler Kanunu-176
• İ--Dernek Ve Vakıfların Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun-176
• J--3213 Sayılı Maden Kanunu-177
• K--2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu-178
• L--2821 Sayılı Sendikalar Kanunu-182
• M--5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu-182
• N--2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu-183
• O--6200 Sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat Ve Vazifeleri Hakkında Kanun-183
• Ö--6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B Maddesi-184
• P--4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu-186
• R--Kültür Yatırımları Ve Girişimlerini Teşvik Kanunu-187
• S--Kıyı Kanunu Hükümleri-188
• 1--Tanımlar-188
• 2--Kıyılardaki Tapulu Yerler-191
• 3--Denizi Doldurmak-191
• 4--Kıyılarda Yapılaşma-192
• 5--Kıyıda Ve Doldurma Ve Kurutma Yoluyla Kazanılan Araziler Üzerinde Yapılanmalara İzin Verilmesi-193
• 6--Sahil Şeridinde Yapılanma-193
• 7--Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşların Kullanımdaki Yerler-194
• Ş--7269 Sayılı Kanun Hükümleri-194
• T--2960 Sayılı Kanun-195
• U--3083 sayılı Kanun-195
• Ü--4636 sayılı Kanun-195
• V--Devlet Mezarlığının Hazine Adına Tescili-196
• Y--2634 Sayılı Kanun-196
• Z--4586 Sayılı Kanun-196
• A1--4628 Sayılı Kanun-197
• B1--4646 Sayılı Kanun-197
• C1--4737 Sayılı Kanun-197
• D1--5543 Sayılı Kanun-197
• E1--224 Sayılı Kanun-198
• F1--3218 Sayılı Kanun-198
• G1--3996 Sayılı Kanun-198
• H1--4691 Sayılı Kanun-198
• XII--TEFERRUĞ-TEFEVVÜZ-199
• A--6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri-199
• 1--Taşınmazların Teferruğu-199
• 2--Teferruğ Edilen Taşınmazın Tapuya Tescili-201
• B--2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Hükümleri-204
• C--Hazinenin Hissedar Bulunduğu Taşınmazın Satışı Suretiyle Teferruğ-204

• DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


• HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞI-DEVRİ-TAHSİSİ
• I--HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞI - GENEL İLKELER-209
• A--Satışı Yapılamayacak Taşınmazlar Ve İzin-210
• B--Bedelin Ödenmesi-211
• C--Taksitle Ödeme-213
• D--Sertifika İle Ödeme-213
• E--Tahmin Edilen Bedelin Tespiti-214
• F--Vergi, Resim Ve Harçtan Muafiyet-217
• G--Katma Değer Vergisinden Muafiyet-217
• H--Geçici Teminat Oranı-217
• I--Alıcı Adına Tescil-218
• İ--Satış İzin Taleplerinde Bakanlığa Veya Valiliğe Gönderilecek Bilgi Ve Belgeler-218
• J--İhale Onayına Yetkili Merciler-218
• K--Yabancı Gerçek Ve Tüzel Kişilere Satış-219
• II--2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU İLE TAŞINMAZ MAL SATIMI-220
• A--İhalede Uyulması Gereken İlkeler-221
• 1--Açıklık İlkesi-221
• 2--Serbest Rekabet İlkesi-222
• 3--Uygun Bedel İlkesi-222
• B--İhale Yöntemleri-222
• 1--Kapalı Teklif Yöntemi-223
• 2--Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Yöntemi-229
• 3--Açık Teklif Yöntemi-229
• 4--Pazarlık Yöntemi-231
• 5--Yarışma Yöntemi-233
• C--İhale Öncesi İşlemler-234
• 1--Şartnamenin Hazırlanması-234
• D--İhale İşlemleri-235
• 1--Bedel Tahmini-236
• 2--Komisyon Kurulması-238
• 3--İhalenin İlanı-239
• 4--Teklif Mektupları Ve Tekliflerin Değerlendirilmesi-243
• 5--Geçici Teminat Yatırılması-246
• E--İhale Yapılması-248
• 1--Uygun Bedelin Saptanması-248
• 2--İhale Kararının Alınması-251
• F--İhale Sonrası İşlemler-256
• 1--Sözleşme Yapılması-256
• 2--Kesin Teminat-258
• 3--Sözleşmenin Yerine Getirilmesi-259
• 4--İhale İşlerinde Yasaklar Ve Sorumluluklar: -260
• 5--İdarelerce İhalelere Katılmaktan Geçici Yasaklama-261
• 6--Tapu Sicil Müdürlüklerinde Yapılacak İşlemler-262
• III--İMAR KANUNUN 17NCİ MADDESİ GEREĞİ YAPILAN SATIŞLAR-263
• IV--ÖZEL KANUNLARA GÖRE YAPILAN SATIŞLAR-266
• A--2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30ncu Maddesine Göre Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Yapılan Satış-266
• B--T. C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Satış-269
• C--4706 Sayılı Kanuna Göre Satış-270
• 1--4706 Sayılı Kanuna Göre Satış Usulü-270
• 2--4706 Sayılı Kanuna Göre Satışta Yetki-271
• 3--4706 Sayılı Kanuna Göre Taksitle Satış-271
• 4--4706 Sayılı Kanuna Göre Satış İle İlgili Diğer Hükümler-272
• 5--29. 06. 2001 Tarihli Ve 4706 Sayılı Kanunun 4ncü Maddesine Göre Harca Esas Değer Üzerinden Satış-273
• a--Küçük Sanayi Sitesi İçin Yapılacak Satışlar-275
• b--Borsa Yerleri İçin Yapılacak Satışlar-275
• c--Serbest Bölge ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İçin Yapılacak Satışlar-275
• d--En Az Onmilyon ABD Doları Karşılığı Türk Lirası Tutarında Ve En Az Elli Kişi İstihdam Sağlayacak Yatırımlar İçin Yapılacak Satışlar-276
• e--Toplu Konut Üretmek Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Yapılacak Satışlar-276
• f--Tapu Kaydının Şerhler Ve Beyanlar Hanesine İşlenecek Hususları-277
• g--Yatırım Projelerinin Faaliyete Geçmesi Ve Denetlenmesi-277
• h--Amacında Kullanılmayan Taşınmazların Geri Alınmasına Yönelik İşlemler-278
• 6--29. 06. 2001 Tarihli Ve 4706 Sayılı Kanuna Dayalı Rayiç Bedel Üzerinden Satış-278
• a--Yabancı Devletlere Satış-281
• b--Sınırlı Ayni Hak Lehtarlarına Satış-281
• c--Hazinenin Hissedar Olduğu Taşınmazların Diğer Hissedar Veya Hissedarlara Satışı-282
• d--Köy Yerleşme Alanlarında Satış-284
• e--Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa Göre Kurulan Vakıflara Taşınmaz Satışı-284
• f--Kanunla Kurulmuş Kurum ve Kuruluşlar İle Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına Taşınmaz Satışı-284
• g--Tapu Fazlalıklarının Satışı-284
• h--Serbest Bölge Olarak Belirlenen Alanlarda Kalan Taşınmazlarının Satışı-285
• ı--Konut Yapılmak Amacıyla Rayiç Bedel Üzerinden Konut Yapı Kooperatiflerine, Kooperatif Birliklerine Veya Bu Birliklerin Oluşturduğu Üst Birliklere, Bunlar Arasında Yapılacak İhale İle Taşınmaz Satışı-285
• i--Tapu Sicil Müdürlüğünde Yapılacak İşlemler-286
• D--4706 Sayılı Kanunun 5nci Maddesine Göre Satışı Amacıyla Belediyelere Taşınmaz Devir İşlemleri-287
• 1--Devir Talebi-288
• 2--Belediyelere Devredilmeyecek Taşınmazlar-288
• 3--Belediyelerin Devir Talepleri Ekinde Yer Alacak Bilgi Ve Belgeler-288
• 4--Defterdarlıklar Veya Malmüdürlüklerince Yapılacak İşlemler-289
• 5--Devir-289
• 6--Belediyece Yapılacak Satışlar-290
• 7--Belediyece Satıştan Sonra Gönderilecek Bilgi Ve Belgeler-291
• E--Sit Alanlarında Kalan Taşınmazlar İle Düzenlenen Belgelerin Satış İhalelerinde Kullanılmasına İlişkin İşlemler-291
• F--2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 72nci Maddesine Göre Kamu Yararına Çalışan Derneklere Satış-292
• G--4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4ncü Maddesine Göre Organize Sanayi Bölgesine Harca Esas Değer Üzerinden Satış-292
• H--15. 06. 1987 Tarihli Ve 3385 Sayılı Küçük Sanayi Bölgeleri İçinde Devletçe İnşa Edilmiş Örnek Sanayi Sitesi İş Yerlerinin Mülkiyetinin Devredilmesine Dair Kanunun 1nci Maddesine Göre Yapılan Satış-293
• I--3646 Sayılı Kanunun 4ncü Maddesine Göre Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Kullanımındaki Yerlerin Bu Kuruluşa -TİGEM- Devri-295
• İ--Türkiye Büyük Millet Meclisine Ait Lojmanların Satışı-295
• J--4070 Sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun-296
• 1--Kanunun Amacı-296
• 2--Kanun Kapsamında Kalan Taşınmazlar-296
• 3--Kanun Kapsamında Kalmayan Taşınmazlar-297
• 4--Başvuru Süresi-298
• 5--Satış Yöntemleri-298
• a--Doğrudan Satış-298
• aa--Kiracılara Satış-298
• bb--Hissedarlara Satış-298
• cc--Tarımsal Amaçla Kullananlara Satış-299
• dd--Mülga 766 sayılı Kanunun 3nci Maddesi Gereğince Tapuda Adına Şerh Bulunanlara Satış-299
• b--İhale Yolu İle Satış-300
• aa--İhalelere Katılabilecek Kişiler-300
• bb--İhale Yolu İle Yapılan Satışlarda İlan-300
• cc--Geçici Teminat-300
• 6--Öncelikli Alım Hakkı-300
• 7--Satış Bedelinin Tespiti, Tahsili, Tescil Ve Taksitle Ödeme-301
• 8--Tarım Dışı Kullanımın Yasaklanması-302
• 9--2886 sayılı Devlet İhale Kanununun Uygulanacağı Haller-302
• 10--Yetki Devri-302
• 11--Diğer Hususlar-303
• K--3 Mart 1340 -1924- Tarihli Ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmazlardan Bazılarının Zilyetlerine Devri Hakkında Kanun-303
• 1--Kanunun Amaç Ve Kapsamı-303
• 2--Kanunun Uygulama Alanı Dışında Kalan Taşınmazlar Ve Yerler-304
• 3--4071 sayılı Kanundan Yararlanacak Kişiler-304
• 4--Geçerli Sayılan Tapu Kayıtları-305
• 5--Başvuruların Değerlendirilmesi-306
• a--Davası Devam Eden Yerlerde Başvuru Zamanı-306
• b--Kadastro Görecek Yerlerde-306
• c--Başvuru Tarihinin Saptanması-306
• 6--Bedelin Hesaplanması, Ödenmesi Ve Tescil-307
• a--Bedelin Hesaplanması-307
• b--Bedelin Ödenmesi-307
• c--Tescil İşlemleri-308
• 7--Ecrimisil-308
• a--Peşin Ödemelerde-308
• b--Taksitle Ödemelerde-308
• aa--Kanundan Yararlanmayacak Olanların Taşınmazı Kullanmaları Durumu-308
• bb--Kanundan Yararlanacak Olanların Taşınmazı Kullanıyor Olmaları Durumu-308
• 8--Hak Kaybı-308
• 9--Uygulama Yetkisi-309
• L--Mülga 2613 Ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun-309
• 1--Kanunun Amacı Ve Kapsamı-309
• 2--Kanunun Uygulama Alanı Dışında Kalan Taşınmazlar-310
• 3--Devredilebilecek Taşınmaz Miktarı-310
• 4--Kanunun Uygulama Şekli-311
• a--Kanundan Yararlanacak Olanlar-311
• b--Başvurunun Şartı, Şekli, Yeri Ve Ekleri-311
• c--Devir Bedeli-311
• d--Bedelin Tahsili-311
• e--Tescil İşlemleri-311
• f--Ecrimisil-311
• g--Uygulama Yetkisi-312
• M--Milli Eğitim Bakanlığı Kullanımındaki Bazı Okulların Satışı-312
• N--Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı Emrine Verilenler İle Karayolları Genel Müdürlüğünün Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazların Satışı-312
• V--DEVİR VE TERK İŞLEMLERİ-312
• A--Devir Ve Terk İşlemleri-312
• 1--Devir İşleminin Konusu-313
• 2--Devre Yetkili Kuruluşlar-313
• 3--Devir Bedeli-313
• 4--Devir Bedelinin Tespit Ve Takdiri-313
• B--Liman, İskele, Rıhtım, Mendirek Ve Barınakların İşletme Hakkının Devredilmesi-313
• 1--Devir Konusunun Kapsamı-314
• 2--İşletme Hakkı Devredilebilecek Kuruluşlar-314
• 3--İşletme Hakkı Devredilebilecek Kuruluşların Devirden Önceki Yükümlülükleri-314
• 4--İşletme Hakkı Devredilebilecek Kuruluşların Devirden Sonraki Yükümlülükleri-314
• C--Orman Kanunu Ve Ağaçlandırma Yönetmeliğine Göre Taşınmaz Mal Verilmesi-315
• 1--Yönetmeliğe Dayanak Olan Hükümler-315
• a--Ağaçlandırılacak Yerler-315
• b--Ağaçlandırmayı Yapabilecekler-315
• c--Yardımlar Ve Yükümlülükler-315
• 2--Tanımlar-315
• 3--Görevli Ve Yetkili Kuruluş-316
• 4--Ağaçlandırma İzni Verilebilecek ve Verilmeyecek Yerler-316
• a--Devlet Ormanlarında İzin Verilebilecek Yerler-316
• b--Hazine Arazisinde İzin Verilebilecek Yerler-316
• 5--Başvuru ve Projelendirme-317
• 6--Saha Tesliminin Yapılması-319
• 7--Saha Büyüklüğü-320
• 8--Uyulması Gereken Esaslar-320
• a--Özel Ağaçlandırma Ve Erozyon Kontrolü Tesisinde Uyulacak Esaslar-320
• b--Özel İmar İhya Tesisinde Uyulacak Esaslar-320
• c--Özel Orman Fidanlığı Tesisinde Uygulanacak Esaslar-320
• 9--Yapılabilecek Yapı Ve Tesisler-321
• 10--Uygulama, İzleme Ve Denetim-321
• 11--Özel Ağaçlandırma İzninin Kaldırılması-321
• 12--Planlama Ve Faydalanma Esasları-322
• 13--Ağaçlandırma Sahalarının Devredilmesi-322
• 14--Sahaların Korunması Ve Suçların Takibi-322
• 15--Daha Önce Verilen Yerlerde Tarım Ürünü Yetiştirilmesi-322
• 16--Ağaçlandırma Sahalarının Devredilmesi-322
• 17--Sahaların Korunması Ve Suçların Takibi-322
• 18--Daha Önce Verilen Yerlerde Tarım Ürünü Yetiştirilmesi-323
• D--Afet Bölgelerinde Bedelsiz Devir-323
• 1--Kamu Tesisleri İçin Bedelsiz Arsa Verilmesi-323
• 2--Afet Bölgesinde Artan Taşınmaz Malların Devri-323
• E--Ağaçlandırma Ve Erozyon Kontrolü Amacıyla Taşınmaz Mal Verilmesi-323
• 1--Yetkili Kuruluş-323
• 2--Ağaçlandırma Yapılabilecek Alanlar-323
• 3--Veriliş Şekli Ve Süresi-324
• 4--Çevre Ve Orman Bakanlığına Tahsis-324
• 5--Verilebilecek Kişiler ve Bedel-324
• 6--Başvuru Ve Yer Teslimi-324
• 7--İdare Ve Denetim-324
• 8--Yasaklar Ve İzin İptali-325
• 9--Maden ve Petrol Aranması Ve İşletilmesi Konusundaki Hükümler-325
• a--Orman Kanunu Hükmünün Uygulanması-325
• b--Ormansız Alan Hükmünün Uygulanması-325
• F--5366 sayılı Kanuna Dayalı Olarak Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Amacıyla Yer Verilmesi-326
• 1--Taşınmaz Malların Tasarruflarının Kısıtlanması-326
• 2--Taşınmaz Malların Boşaltılması, Yıkımı Ve Kamulaştırılması-326
• 3--Hazine Taşınmaz Mallarının Durumu-326
• 4--Sınırlı Ayni Hak Tesisi-327
• 5--Mülkiyeti Hazineye Ait taşınmazlar-327
• 6--Diğer Taşınmazlar-327
• 7--Projeye Katılım-328
• 8--Anlaşma Ve Satın Alma-328
• 9--Kamulaştırma-328
• 10--Mülkiyet Durumu Belli Olmayan Taşınmazlar-328
• G--Şifalı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İşletme Hakkının Verilmesi-329
• H--Afet Bölgelerinde Artan Yerlerin Satışı-329
• I--İstihdamı Artırıcı Yatırımlar İçin Bedelsiz Temlik-329
• 1--Kanunun Kapsamı-330
• 2--Kanunla Öngörülen Temel Kurallar-330
• 3--Bedelsiz Devre Konu Olmayacak Arazi Ve Arsalar-331
• 4--Devir Yapılabilecek Arazi Ve Arsalar-332
• 5--Organize Sanayi Bölgelerine Taşınmaz Mal Devri-332
• 6--Arazi Ve Arsaların Yatırımcılara Duyurulması-333
• 7--İmar Planlarının Yapılması Ve Planlara Uyma Zorunluluğu-333
• 8--Başvuru Ve İstenecek Bilgi Ve Belgeler-333
• 9--Komisyon Ve Çalışma Esasları-333
• 10--Başvurularda Öncelik Sırası-333
• 11--Bilgi Ve Belgelerin Komisyona Gönderilmesi-334
• 12--İstihdam Koşulları-334
• 13--Yatırımcıdan Taahhütname Alınması-334
• 14--Devir İşlemleri-334
• 15--Tapu Kaydına Konulacak Şerh-334
• 16--Teminat Olarak Gösterilmeme-335
• 17--Devredilen Yerin Başkalarına Devri-335
• 18--Yatırımın Başlaması Ve Tamamlanması-335
• 19--Mücbir Sebepler-335
• 20--Yatırımın Denetlenmesi Ve Şerhin Kaldırılması-335
• 21--Devredilen Taşınmaz Malın Tahliyesi Ve Geri Alınması-336
• 22--Masraflar-336
• 23--İstihdamın Kaydırılması Ve Sahipliğin El Değiştirmesi-336
• 24--Mülga 4325 Sayılı Kanuna Göre Yapılmış Devirlerin Tabi Olduğu Hükümler-336
• 25--5350 Sayılı Kanundan Önceki Uygulamalar-338
• 26--Geçici Hükümler-338
• İ--4562 Sayılı Kanuna Göre Devir-339
• J--1164 Sayılı Kanuna Göre Devir-339
• K--442 Sayılı Kanuna Göre Devir-339
• L--222 Sayılı Kanuna Göre Devir-339
• M--5104 Sayılı Kanuna Göre Devir-340
• N--4706 Sayılı Kanuna Göre Devir-341
• O--2981 Sayılı Kanuna Göre Devir-341
• 1--Kanunun Uygulanamayacağı Yerler-342
• 2--Kanundan Yararlanamayacak Yapılar-342
• Ö--775 Sayılı Kanuna Göre Devir-365
• P--3573 Sayılı Kanuna Göre Devir-366
• R--5539 Sayılı Kanuna Göre Devir-366
• S--7269 Sayılı Kanuna Göre Devir-367
• Ş--5543 Sayılı Kanuna Göre Devir-368
• T--4122 Sayılı Kanuna Göre Devir-370
• U--6831 Sayılı Kanuna Göre Devir-371
• Ü--3083 Sayılı Kanuna Göre Devir-372
• 1--Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Emrine Geçecek Yerler-372
• 2--Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Emrine Geçen Taşınmazların Tasarruf Ve Dağıtımı-372
• V--6200 Sayılı Kanuna Göre Devir-378
• Y--132 Sayılı Kanuna Göre Devir-378
• Z--351 Sayılı Kanuna Göre Devir-378
• A1--580 Sayılı Kanuna Göre Devir-379
• B1--4046 Sayılı Kanuna Göre Devir-379
• C1--İskan Kanununa Göre Devir-382
• 1--İskan Edilenlere Dağıtılmak Üzere Tahsis Yoluyla Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı Emrine Taşınmaz Mal Verilmesi-382
• 2--Tarım Ve Köyişleri Bakanlığının Emrine Geçecek Yerler-382
• 3--Seçilemeyecek Arsa Ve Araziler-383
• 4--Temlik Ve Tescil-383
• 5--Devir, Takyit Ve Geri Alma-383
• D1- 3194 Sayılı Kanuna Göre Terk-383
• 1--3194 Sayılı İmar Kanununun 11nci Maddesine Göre-383
• a--Verilebilecek Taşınmaz Malların Niteliği-384
• b--Veriliş Şekli-384
• c--Bedel-385
• d--Belediye Veya Özel İdarelerin Yükümlülükleri-385
• e--Plan Değişikliğinde Devredilen Taşınmaz Malların Durumu-385
• f--Taşınmaz Malların Terkini Ve Tapu Kayıtlarına Konulacak Şerh-385
• 2--3194 Sayılı İmar Kanunun 18nci Maddesine Göre Alınan Düzenleme Ortaklık Payı-387
• E1--Sağlık Tesisleri Yaptırılması Amacıyla Taşınmaz Mal Devri-393
• 1--Sağlık Tesislerinin Yaptırılması Veya Yenilenmesi-393
• 2--Arsa Veya Arazilerin Yükleniciye Devri Ve Yer Teslimi-394
• 3--Sözleşmenin Devri-394
• 4--Sözleşmenin Feshi-395
• 5--Sözleşmenin Tasfiyesi-395
• 6--Fesih Ve Tasfiye Sonrası İşlemler-396
• 7--Sözleşme Süresi Sonunda Sağlık Tesisinin Bakanlığa Devri-396
• 8--Sözleşme Süresinin Sona Ermesinden Önceki Devir-397
• F1--3465 Sayılı Kanuna Göre Devir-397
• 1--Görevin Verilmesi-397
• 2--Görevin Sona Ermesi-397
• 3--Kamulaştırma-397
• VI--HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ-398
• A--Tahsis İşlemleri-398
• 1--Tahsisin Konusu-399
• 2--Tahsis Yetkisi-399
• 3--Paylı Taşınmazların Tahsisi-401
• 4--Ön Ve Kesin Tahsis İle Süresi-401
• 5--Tahsisli Taşınmaza İlişkin Giderler-401
• 6--İşgallere Karşı Koruma-402
• 7--Tahsisin Kaldırılması-402
• 8--Tahsissiz Kullanımlarda Harcamalar-402
• 9--İzinsiz Kullanımlarda Bedel Alınması-402
• 10--Devir Ve Geri Alma-403
• 11--Tapu Kütüğüne Konulacak Şerh-403
• 12--Tahsis Veya Devir Talebinin Yapılması-403
• 13--Tahsis Veya Devir Talebine Eklenecek Bilgi Ve Belgeler-403
• 14--Yerel Birimlerce Merkez Birimlerine Gönderilecek Bilgi Ve Belgeler-404
• 15--Su Tahsisi Taleplerinde Gönderilecek Bilgi Ve Belgeler-405
• 16--Tahsis Veya Devir Değişikliğinde Gönderilecek Bilgi Ve Belgeler-405
• 17--Tahsisin Kaldırılması Veya Devredilen Yerin Geri Alınması Halinde Gönderilecek Bilgi Ve Belgeler-405
• 18--Tahsis Ve Devre Engel Olmayan Durumlar-405
• 19--Yetki Devri-406
• 20--Tahsis Ve Devirde Öncelik-406
• 21--Taşınmazın Teslimi, Tahsisin Kaldırılması Ve Geri Almanın Sonuçları-406
• 22--Devir Yerine Tahsis-406
• 23--Masraflar-407
• 24--İlköğretim Kurumlarına Tahsis Edilen Yerler-407
• 25--Hazine Dışındaki İdarelerden Genel Bütçeli İdarelere Tahsis-407
• B--Tahsis Öngören Özel Hükümler-408
• 1--Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğüne Tahsis-408
• 2--Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne Tahsis-408
• 3--Ankarada Atatürk Kültür Merkezine Ayrılan Yerlerin Kültür Bakanlığına Tahsisi-408
• 4--Darphane Ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne Tahsis;-409
• 5--Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Tahsis-409
• 6--Mera, Yaylak Ve Kışlakların Tahsisi-409
• a--Mera, Yaylak Ve Kışlak Olarak Tahsis Edilebilecek Yerler-409
• b--Bu Yerlerin Tespit, Tahdit Ve Tahsisi-410
• c--Tahsisin Niteliği-412
• 7--Adliyelerde Baro Ve Avukatlara Yer Ayrılması-412
• 8--Su Kaynaklarının Tahsisi-412
• 9--Afetten Zarar Görenlere Dağıtılmak Üzere Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı Emrine Taşınmaz Mal Verilmesi-412
• a--Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı Emrine Geçecek Yerler Ve Bunlar Hakkında Yapılacak İşlemler-412
• 10--Ormanların Orman Genel Müdürlüğüne Tahsisi Ve Tasarrufunun Bırakılması-413
• 11--Milli Parkların Çevre Ve Orman Bakanlığına Tahsisi-414
• 12--Turizm Bölge, Alan Ve Merkezlerindeki Hazineye Ait Taşınmaz Malların Kültür Ve Turizm Bakanlığına Tahsisi-414
• a--Turizm Bölge, Alan Ve Merkezlerinin Tespiti-414
• b--Kamulaştırma İşlemleri-414
• c--Belge Alınması Ve Tamamlama Süresi-415
• d--Belgelerin İptal Edilmesi-415
• e--Doğal Turizm Kaynaklarının Korunması Ve Kullanılması-415
• f--Plan Yapım Ve Onaylama Yetkisi-415
• g--Kanunun Uygulanması İle İlgili Yetkiler Ve Yetkili Kurumlar-416
• aa--Kültür Ve Turizm Bakanlığının Yetkileri-416
• bb--Maliye Bakanlığının Yetkileri-416
• cc--Bakanlar Kurulu-416
• h--Müşterek Yapılan İşler Ve Yetkiler-416
• aa--Bölge Ve Merkezleri Belirleme-416
• bb--Kum, Çakıl Ve Taş Almada İzin Verme-417
• cc--Yatırımcılara Tahsisteki Şartların Belirlenmesi-417
• dd--Yatırımcılara Taşınmaz Mal Verilmesi-417
• ee--Parsel Veya Bölge Olarak Yatırımcıya Tahsis-417
• ff--Kamulaştırma Ve Bu Yerlerin Yatırımcıya Tahsisi-417
• gg--Teşviklerden Yararlanma Usul Ve Esaslarını Belirleme-418
• hh--Turizm Faaliyetlerinin Sona Ermesi Durumu-418
• ii--Ormanlar, Milli Parklar Ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Yatırımcılara Arazi Tahsisi-418
• ı--Meralar-418
• i--Taşınmaz Malların Turizm Amaçlı Kullanımı-418
• j--Taşınmazların Tahsis İlanı Ve Taleplerin Değerlendirilmesi-422
• aa--Duyuru-422
• bb--Başvuru Usul Ve Esasları-422
• cc--Tekliflerin Değerlendirilmesi-423
• k--Ek Alan Tahsisi-424
• l--Mekanik Tesis Hattı Tahsisi-425
• m--Arazi Tahsis Komisyonunun Oluşumu-425
• n--Arazi Tahsis Komisyonu Kararları-425
• o--Tahsis İşlemleri-425
• aa--Ön İzin-425
• bb--Kesin Tahsis-427
• ö--Kamu Kuruluşlarına Taşınmaz Tahsisi-429
• p--Tahsis Şekilleri-429
• r--Ön İzin Bedeli-429
• s--Kullanım Bedeli-429
• ş--Yapıların Tahsisinde Bedel-431
• t--Denetim Ve Hakların Sona Ermesi-431
• aa--Denetim-431
• bb--Tahsisin İptali Ve Sözleşmenin Feshi-431
• cc--Tahsis Süresinin Sona Ermesi-431
• u--Çeşitli Ve Son Hükümler-432
• aa--Sosyal Ve Teknik Altyapı Hizmetleri-432
• bb--Bedelsiz Tahsis-432
• cc--Tahsis Yapılamayacak Olanlar-432
• dd--Şerh Ve Tescillerin Terkini-432
• 13- Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Tasarrufuna Bırakma-433
• a--Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Emrine Geçecek Yerler-433
• b--Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Emrine Geçen Taşınmazların Tasarruf Ve Dağıtımı-433
• 14--Kültür Yatırımları Ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Göre Tahsis-433
• a--Taşınmaz Mal Tahsisi Ve Yetkililer-434
• b--Belge Düzenlenmesi Ve Kullanımı-434
• c--İnşaatı Devam Eden Kültür Merkezleri-434
• d--Belgelerin İptali Ve Sözleşmenin Feshi-434
• e--Kullandırmanın Sona Ermesi-435
• F--Şerh Ve Tescillerin Terkini-435

• BEŞİNCİ BÖLÜM


• MÜLKİYETTEN GAYRİ AYNİ HAKLARLASINIRLANDIRILMASI-KİRALANMASI-ECRİMİSİL

• I--KAT/ARSA KARŞILIĞI İNŞAAAT SÖZLEŞMELERİ-437
• A--Tanımı-437
• B--Unsurları-437
• 1--Taraflar Arasında Bir Sözleşmenin Yapılmış Olması-437
• 2--Müteahhidin Kat -İnşaat, Bağımsız Bölüm- Yapma Borcu Altına Girmesi-438
• 3--İş Sahibinin Arsa Paylarını Devir Borcu Altına Girmesi-438
• C--Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Gerçekleştirilme Şekilleri-438
• 1--Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Belli Arsa Paylarının Müteahhide Devri Suretiyle Gerçekleştirilmesi-438
• 2--Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Arsanın Tamamen Müteahhide Devri Suretiyle Gerçekleştirilmesi-438
• 3--Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Arsa Paylarının İnşaattaki Aşamaya Göre Devri Suretiyle Gerçekleştirilmesi-438
• 4--Kat Karşılığı İnşaat Yapımı Sözleşmesinin Arsa Sahibinin Arsa Paylarının Satışını Vaat Etmesi Ve Müteahhidin İnşaat Yapmayı Taahhüt Etmesi Suretiyle Gerçekleştirilmesi-439
• D--Sözleşmenin Şekli-439
• E--Kat Karşılığı İnşaat Yapımı Sözleşmesinde Tarafların Borçları-440
• 1--Yüklenicinin Borçları-440
• a--Sözleşmeye Uygun Olarak İnşaatı Yapma Borcu-440
• b--İnşaatı Bizzat Veya Kendi Yönetimi Altında Yaptırma Borcu-442
• c--İnşaatı Teslim Borcu-443
• d--Ayıba Karşı Tekeffül Borcu-445
• e--Sözleşmede Yer alan Diğer Yükümlülükleri İfa Borcu-445
• 2--Arsa Sahibinin Borçları-445
• a--Ücreti Ödeme Borcu-445
• b--Arsayı Teslim Etme Borcu-446
• c--Sözleşmede Belirtilen Arsa Paylarını Devir Borcu-449
• II--KAT KARŞILIĞI İNŞAAT HAKKI ŞERHİ VE TEMLİK AKTİ-451
• A--Kat Karşılığı İnşaat Hakkı Şerhi-451
• 1--Genel Olarak-451
• 2--Şerhi-452
• 3--Terkini-453
• B--Kat Karşılığı Temlik Akdi-453
• 1--Genel Olarak-453
• 2--Tescili-454
• 3--Tapu Sicil Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler-454
• a--Şerh İçin-454
• b--Temlik İçin-455
• III--HAZİNE GAYRİMENKULLERİ AÇISINDAN KAT/ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ-457
• A--Genel Olarak-457
• B--Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılabilecek Taşınmazlar-457
• C--Belirlenen Taşınmazlar Hakkında Bilgiler-457
• D--Hisseli Taşınmazlarla İlgili Esaslar-458
• E--Diğer Yöntemler-458
• F--Teklifler Ve Değerlendirilmesi-459
• G--İhalenin Onayı-459
• H--Teminat-460
• I--Geçici Ve Kesin Kabuller-460
• IV--KİRA İŞLEMLERİ-460
• A--Giriş-460
• B--Borçlar Kanununun Kiralamaya İlişkin Hükümleri-460
• 1--Kiranın Tanımı-460
• 2--Kira Sözleşmesinin Unsurları-461
• 3--Kira Sözleşmelerinde Şekil-462
• 4--Kira Sözleşmesinden Doğan Hak ve Borçlar-462
• a--Kiraya Verenin Borçları-462
• b--Kiracının Borçları-463
• c--Kiraya Verenin Hakları-463
• d--Kiracının Hak Ve Borçları-463
• 5--Kira Sözleşmelerinde Süre-463
• 6--Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi-464
• C--6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun-464
• 1--Tahliye Hükümleri-464
• 2--Devir Yasağı-465
• 3--Devlet İhalelerinde 6570 Sayılı Kanunun Uygulanması-465
• 4--Üç Yıllık Kiralama Yasağı-465
• D--2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Göre Kiralama-467
• 1--Hazineye Ait Taşınmazların Kiraya Verilmesi-467
• 2--Kiraya Verilemeyecek Taşınmazlar-467
• 3--Kiraya Verilebilecek Taşınmazlar-469
• 4--Kiralama Yöntemleri-469
• 5--İhale Usulleri-469
• a--Açık Teklif Usulü-469
• b--Kapalı Teklif Usulü-469
• c--Pazarlık Usulü-469
• d--Yönetmeliğe Göre ihale usulü-470
• E--300 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine İhale Usulü İle Kiraya Verilebilecek Yerler-471
• 1--ihale Usulü ile Kiraya Verilebilecek Yerler-471
• 2--Kira İhalelerinin Onayı-471
• 3--Kira Süresi-472
• 4--Kiraya Verme Yetkisi-472
• 5--Bedel Tespiti-473
• 6--Şartnameler-474
• 7--Geçici Teminat-474
• 8--Kesin Teminat-475
• 9--Kira Sözleşmelerinin Notere Tescili Ve Yer Teslimi-475
• 10--Sözleşme Devri-476
• 11--Kira Bedellerinin Tahsili-476
• 12--Kira Artış Oranları-476
• 13--Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi-477
• 14--Sözleşme Feshi-479
• 15--Sözleşme Devri-479
• 16--Tahliye-481
• 17--İhaleden Yasaklama-481
• F--Özellik Arzeden Kiralama İşlemleri-481
• 1--Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Topraksız Veya Yeterli Toprağı Olmayan Çiftçilere Kiraya Verilmesi-481
• a--Tanımlar-481
• b--Kiraya Verilmeyecek Taşınmazlar-482
• c--Kiracılarda Aranacak Şartlar-482
• d--Kiraya Vermede Öncelik Sırası-482
• e--Aynı Grup İçinde Olanlar Arasında Öncelik Sırası-483
• f--Kira Talebinde Bulunma Ve Bu Taleplerin Değerlendirilmesi-483
• g--Kiraya Verilecek Arazi Miktarı-483
• h--Kuru Arazinin Devletçe Sulanabilir Duruma Getirilmesi-483
• ı--Kira Bedelinin Tespiti-483
• i--Kira Süresi-484
• j--İhale Usulü-484
• k--Kira Sözleşmesi-484
• l--Sözleşmeye Konulacak Özel Hükümler-484
• m--Arazi Kiraya Vermede Kullanıcıların Durumu-484
• n--Genel Hükümlere Göre Kiraya Verme-485
• 2--Tahsisli ve Kiralanmış Yerdeki İşlemler-485
• 3--Milli Eğitim Bakanlığına Tahsisli Ve Bu Bakanlığa Bağlı Okul Ve Kurumlardaki Kantin, Açık Alan, Salon Ve Benzeri Yerlerin Kiraya Verilmesi-485
• a--Okul Aile Birliği Yönetmeliğine göre-485
• aa--Kiraya Verme Usulü-485
• bb--Gelirlerinin Dağılımı-486
• cc--Gelirlerin Harcanması-487
• b--300 Nolu Tebliğe Göre-487
• aa--Kapsam-487
• bb--İhale Usulü-487
• cc--Sözleşme-487
• dd--Kira Süresi-487
• ee--Kiraya Verme Ve Tahmini Kira Bedeli-487
• ff--İşletme Esasları-488
• gg--Sözleşme Feshi-488
• hh--Okul Kooperatifleri-488
• ıı--Diğer Hükümler-488
• 4--Ağaçlandırma İşlemleri-490
• a--Başvuru-490
• b--Ağaçlandırma İzni Verilmeyecek Arazi-490
• c--Bakanlığa İletilmesi Gereken Talepler-491
• d--Taleplerin Değerlendirilmesi-492
• e--Taleplerin Değerlendirilmesinde Uyulması Gereken Öncelik Sırası-492
• f--Ön İzin-492
• g--Projelendirme Ve Kesin İzin-493
• h--İhale Yöntemi Ve Kira Süresi-493
• ı--Saha Teslimi-493
• i--Kira Bedeli-494
• j--Ara Tarım-494
• k--Yapılaşma-494
• l--İzleme Ve Denetim-494
• m--Özel Enerji Ormanı Ve Özel İmar-İhya Tesisinde Uyulacak Esaslar-495
• n--Özel Orman Fidanlığı Tesisinde Uyulacak Esaslar-495
• o--Sözleşmenin Feshi-495
• G--Yüksek Öğretim Kurumlarına Tahsisli Taşınmazların Kiraya Verilmesi-496
• H--Kültür Ve Turizm Bakanlığına Tahsisli Olup Döner Sermaye Hizmetlerinde Kullanılan Taşınmazların Kiraya Verilmesi. -496
• 1--Kapsam-497
• 2--Kiraya Verme-497
• 3--Süre-497
• 4--Kira Gelirleri-497
• I--Balıkçı Barınaklarının Kiraya Verilmesi-497
• 1--Barınakların Kiralanması-497
• 2--Geçici Teminat-498
• 3--Kira Süresi-498
• 4--Barınakların Kira Bedelinin Tespiti-498
• 5--Kira Sözleşmesi-498
• 6--Kira Süresinin Sona Ermesi-498
• 7--Vaziyet Planına Aykırı Yapılaşma-499
• 8--Tamamlama Yatırımları-499
• 9--Bakım, Onarım Ve Tarama İşleri-499
• 10--Geçici Devri Yapılan Balıkçı Barınakları-500
• 11--Kesin Devir Yapılan Balıkçı Barınakları-500
• 12--Balıkçı Barınaklarının Başka Amaçla Kullanımı-500
• 13--Barınağın Kira Sözleşmesinin Ve Geçici Veya Kesin Devir Protokolünün İptali-500
• 14--300 Sayılı Milli Emlak Tebliğ Hükümleri-501
• a--Barınakların Kiralanması-501
• b--Geçici Teminat-501
• c--Kira Süresi-501
• d--Barınakların Kira Bedelinin Tespiti-501
• e--Kira Sözleşmesi-502
• f--Kira Süresinin Sona Ermesi-502
• g--Vaziyet Planına Aykırı Yapılaşma-502
• h--Tamamlama Yatırımları-502
• ı--Bakım, Onarım Ve Tarama İşleri-502
• i--Geçici Devri Yapılan Balıkçı Barınakları-503
• j--Kesin Devir Yapılan Balıkçı Barınakları-503
• k--Balıkçı Barınaklarının Başka Amaçla Kullanımı-504
• l--Barınağın Kira Sözleşmesinin Ve Geçici Veya Kesin Devir Protokolünün İptali-504
• İ--Kıyı Kanunu Kapsamına Giren Yerlerin Kiraya Verilmesi-504
• J--Hazinenin Elbirliği Veya Paylı Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazların Kiraya Verilmesi-504
• K--3213 Sayılı Maden Kanunu Kapsamında Kalan Alanlarda Yapılacak İşlemler-505
• L--Belediyeler Tarafından Doldurulan Dolgu Sahaları Hakkında Yapılacak İşlemler-506
• M--Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Kalan Alanlarda Yapılacak İşlemler-509
• 1--Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 300 Nolu Tebliğ Hükümlerine Göre-509
• 2--Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Taşınır Mal Ve Taşınmaz Satışı, Trampa, Kiraya Verme, Sınırlı Ayni Hak Tesisi, Ecrimisil Ve Tahliye Yönetmeliği Hükümlerine Göre-509
• a--Taşınmazların Tahliyesi Ve Ecrimisili-509
• b--Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Kiralamalar Ve Satışlar-510
• c--Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Hazinenin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazlar-510
• d--Tahsisin Sona Ermesi-510
• N--Tarihi Ve Bedii Değeri Olan Taşınmazların Kiraya Verilmesi-511
• 1--Kiraya Verilecek Tarihi Ve Bedii Değeri Olan Taşınmazların Mahallinde Tespiti-511
• 2--Kültür Ve Turizm Bakanlığınca Belirlenecek Esaslar-511
• 3--Şartname Düzenlenmesi Ve İhale Komisyonu-511
• 4--İhaleye Çıkarılmadan Önce Bakanlıktan İzin Alınması-511
• 5--İhale Usulü-511
• 6--Yer Teslimi Ve Diğer Hizmetler-512
• 7--Sözleşmenin Feshi-512
• O--Su Ürünleri Üretim Yerlerinin Kiraya Verilmesi-512
• Ö--Tarım Ve Köyişleri Bakanlığına Tahsisli Üretme İstasyonları, Üretim Laboratuarları, Araştırma Enstitüleri Ve Su Ürünü Üretim Sahalarının Kiraya Verilmesi-513
• 1--Kapsam-513
• 2--Başvuru Ve İnceleme-513
• 3--Projelerin Değerlendirilmesi-514
• 4--Ön İzin, İrtifak ve Kullanma İzni-514
• 5--Ön İzin, Kira Ve İrtifak Hakkı Bedeli-514
• 6--Kira, Kullanma İzni Ve İrtifak Hakkı Süresi-515
• 7--Sözleşme Süresinin Sona Ermesi Ve Sözleşmenin İptali-515
• 8--Sözleşmenin Devri-515
• P--Geçici İş Ve Hizmetler İçin Kullanılacak yerler-515
• R--Okul Kooperatiflerinin Kullandıkları Yerlerde Kira Alınmamasına ilişkin Hükümler-516
• S--Kamu Kuruluşlarının Kiralama İşlemleri-516
• Ş--Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu Hükümleri-517
• T--2981 Sayılı İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun 12nci Maddesi-517
• U--Ormanların Ve Milli parkların Kiraya Verilmesi-517
• Ü--Suların Kiraya Verilmesi-517
• 1--Suların Hukuki Durumu-517
• a--Yer Altı Suları-517
• b--Kaynak Suları-518
• c--Genel Sular-518
• d--Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineral Sular-518
• e--Kuyu Açılarak Elde Edilen Sular-518
• 2--Suları Kiraya Verme Yetkisi-519
• V--Yalova Termal Kaplıcalarının İdaresi Ve İşletilmesi Hakkında Kanun Hükmüne Göre Kiralama-520
• Y--Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Hükümlerine Göre Kiralama-520
• Z--21. 12. 2006 Günlü Protokol Hükümlerine Göre Diyanet İşleri Başkanlığına Tahsisli yerlerin Kiralanması-521
• A1--Kamu Konutlarının Kiralanması-522
• 1--Kapsam-522
• 2--Kamu Konut Türleri Ve Konut Tahsisi: -522
• 3--Kamu Konutlarının Tahsis Usul Ve Esasları-523
• a--Özel Tahsis Konutların Tahsis Şekli-523
• b--Görev Tahsisli Konutların Tahsis Şekli-523
• c--Sıra Tahsisli Konutların Tahsis Şekli-524
• d--Hizmet Tahsisli Konutların Tahsis Şekli-524
• 4--Konut Tahsis Talebi Ve Değerlendirilmesi-524
• 5--Konut Tahsisinin Bildirilmesi-525
• 6--Konutların Teslimi Ve Konutlara Giriş-525
• 7--Konut Tahsis Komisyonlarının Kurulması-525
• 8--Konutlarda Oturma Süreleri Ve Konut Kira Bedelleri-525
• 9--Eşyalı Olarak Konut Tahsisi-526
• 10--Konuttan Çıkma, Konuttan Çıkarılma-526
• a--Konuttan Çıkma-526
• b--Konuttan Çıkarılma-527
• B1--Geçici İş ve Hizmetleri İçin Kullanılacak Yerlerin Kiralanması-527
• V--ECRİMİSİL-528
• A--Genel Açıklamalar-528
• 1--Ecrimisil ile Kira Arasındaki Farklar-528
• 2--Devlet İhale Kanununa Göre Ecrimisil-528
• B--Ecrimisil İle İlgili İşlemler-529
• 1--İşgalin Tespiti-529
• 2--Ecrimisil Talep Edebilmenin Şartları-529
• 3--Ecrimisilin Belirlenmesinde Dikkate Alınan Hususlar-529
• 4--Ecrimisilin Tebliği ve İtiraz-530
• 5--Düzeltme Taleplerini İnceleyecek Komisyonlar-531
• 6--Ecrimisilin Kesinleşmesi, Vade Tarihi Ve Tahsili-531
• 7--Ecrimisilin Taksitle Ödenmesi-534
• 8--İşgalin Devamı Halinde Ecrimisil Ve Tahliye-535
• 9--Ecrimisilde Zamanaşımı-536
• C--Ecrimisil Alınmayacak Haller-537
• 1--Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerle İlgili Hükümler-537
• 2--Gecekondu Hak Sahibi İle ilgili Hükümler-537
• 3--Kadastro Kanunu Hükmüne Göre-537
• 4--Maden Kanunu Hükmüne Göre-537
• 5--Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanununa Göre-537
• D--Tahliye Konusunda Hükümler-538
• 1--Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun-538
• 2--2866 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75nci Maddesi-539
• 3--775 Sayılı Gecekondu Kanununun 18nci Maddesi-540
• 4--Medeni Kanununun Hükümleri-540
• 5--Tahliye Konusunda Özel Hükümler-541
• a--Kamulaştırılan Yerlerin Tahliyesi-541
• b--Kamu Konutlarının Tahliyesi-541
• c--İstanbul Boğazında İzinsiz Yapıların Yıktırılması-542
• d--Atatürk Kültür Merkezi Alanındaki Yapıların Yıkımı-542
• e--Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkındaki Yılımlar-542
• f--İskan Kanunu Hükümleri-543
• VI--HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN MÜLKİYETTEN GAYRİ AYNİ HAKLARLA SINIRLANDIRILMASI-543
• A--Maliye Bakanlığı Yönünden Uygulama Usul Ve Esasları-546
• 1--Ön İzin Verilmesi Ve Ön İzin Süresi-546
• 2--İrtifak Hakkı Kurulması Ve Kullanma İzni Verilmesi-546
• 3--Bakanlıktan İzin Alınması-547
• 4--Ön İzin, İrtifak Hakkı Kurulması Veya Kullanma İzni İhale Usulü-547
• 5--Hasılattan Pay Alınması-547
• 6--İrtifak Hakkı Ve Kullanma İzni Sözleşmesinin Sona Ermesi Ve Feshi-547
• 7--Kıyı Ve Sahil Şeritlerinde Verilecek İzinler-548
• a--Kıyı Ve Sahil Şeritlerinde Yapılacak Düzenlemeler-548
• b--Kıyı Yapıları-548
• 8--İskele Ve Boru Hattı İzinleri-548
• B--Milli Emlak Genel Müdürlüğünce Yayımlanan 310 Sayılı Tebliğ Esaslarına Göre İse;-548
• C--Yap-İşlet Devret Modeli-551
• D--Petrol Boru Hatlarıyla İlgili Hükümler-551
• E--Elektrik Piyasası Kanunu Hükümleri-552
• F--Doğal Gaz Piyasası Kanunu-553
• G--Petrol Piyasası Kanunu-553
• H--5084 Sayılı Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna Göre İrtifak Hakkı Tesisi-554
• 1--Kanunun Kapsamı-554
• 2--Kanunla Öngörülen Temel Kurallar-554
• 3--Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar-555
• a--Teşvik Kapsamındaki Taşınmazlar-555
• b--Teşvikten Yararlanacak Kişiler Ve Temel Şartlar-555
• c--Teşvik Şekli-556
• d--Kapsam Dışı Tutulacak Taşınmazlar-556
• e--Hak Kurulabilecek Ve Kullanma İzni Verilebilecek Taşınmazlar-557
• f--Komisyon-557
• g--Taşınmazlara Kıymet Takdiri Yapılması-557
• h--Yatırıma Elverişli Yerlerin Yatırımcılara Duyurulması-558
• ı--Başvuru Ve İstenecek Bilgi Ve Belgeler-558
• i--Komisyonun Çalışmaları Ve İlgili İdarelerce Yapılacak İşlemler-558
• j--Ön İzin İşlemleri-558
• k--İstihdam Koşulları-559
• l--Sözleşme Yapılması Ve Tescil İşlemleri-559
• m--Bedelsiz İrtifak Hakkının Veya Kullanma İzninin Başkalarına Devri-559
• n--Yatırımın Başlaması Ve Tamamlanması-559
• o--Mücbir Sebepler-559
• ö--İnşaatın Ve İşletmenin Denetlenmesi-559
• p--Bedelsiz İrtifak Hakkı Veya Kullanma İzni Verilen Taşınmazın Tahliyesi Ve Geri Alınması-560
• r--Bedelsiz İrtifak Hakkının Veya Bedelsiz Kullanma İzninin Bedelliye Dönüştürülmesi-560
• s--Masraflar-561
• ş--Tereddütlerin Giderilmesi-561
• t--Daha Önce Bedelsiz Devredilen Taşınmazlar-561
• u--Sonuçlandırılmamış Başvurular-561
• I--Kültür Yatırımları Ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Göre İrtifak Hakkı-561
• İ--Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanuna Göre İrtifak Hakkı-562
• J--5366 sayılı Kanuna Dayalı Olarak Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Amacıyla İrtifak Hakkı Kurulması-562
• K--Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ Hükümlerine Göre İrtifak Hakkı-563
• 1--Kapsam-563
• 2--Başvuru Ve İnceleme-563
• 3--İlan-563
• 4--Yatırımcıdan İstenecek Bilgi Ve Belgeler-564
• 5--Proje Değerlemesi-564
• 6--Ön İzin Kiralama, Kullanma İzni Ve İrtifak Hakkı-565
• 7--Bedel-565
• 8--Kira, Kullanma İzni Ve İrtifak Hakkı Süresi, -566
• 9--Yatırıma Başlama Ve Bitirme Süreleri-566
• 10--Yatırımın Ve İşletmenin Denetimi-566
• 11--Uygulanacak Hükümler-566
• 12--Sözleşmede Süresinin Sona Ermesi-566
• L--Hazine Arazilerinin Teknolojik Veya Jeotermal Seracılık Ve Organik Tarım Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas Ve Usullere İlişkin Tebliğ Hükümlerine Göre İrtifak Hakkı-566
• 1--Kapsam-567
• 2--Başvuru Ve İnceleme-567
• 3--Ön İzin, İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni-567
• 4--Bedel-568
• 5--Kullanma İzninin Ve İrtifak Hakkının Devri-568
• 6--Kullanma İzni Ve İrtifak Hakkı Süresi-568
• 7--Yatırıma Başlama Ve Bitirme Süreleri-568
• 8--Yatırımın Ve İşletmenin Denetimi, Projenin Kontrolü Ve Değiştirilmesi-568
• 9--Sözleşme Süresinin Sona Ermesi-568
• 10--Uygulanacak Hükümler-569
• M--Maden Kanununa Göre İrtifak Hakkı-569
• N--3289 Sayılı Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanuna Göre İrtifak Hakkı-570

• EKLER-571

• KAYNAKÇA-635