Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (180)      Ağustos (69)      Temmuz (109)      Haziran (79)

Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Önemli Nitelikteki İşlemler

Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Önemli Nitelikteki İşlemlerSayfa Sayısı
:  
220
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5428-4

59,90 TL

KİTAP HAKKINDA
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23, 24 ve 25. maddeleri ve kanun koyucunun Sermaye Piyasası Kurulu'na verdiği yetki ile hazırlanan II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri ile halka açık anonim ortaklıklarda yapılan esaslı değişikler ve önemli işlemler düzenlenmiştir. Önemli nitelikteki işlemlerin gerçekleştirilmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin kurallar çerçevesinde halka açık anonim ortaklığın karar alma sürecinde etkisi olmayan pay sahiplerinin ekonomik menfaatleri gereğince ayrılma hakkının doğması gündeme gelmektedir. Yatırımcıları ve sermaye piyasası dinamiğini etkileyen önemli nitelikteki işlemlerin gerçekleştirilmesi sebebiyle ayrılma hakkı ve pay alım teklifi zorunluluğu uygulanmaktadır.

Gerçekleştirilmesi halka açık anonim ortaklık genel kurulunun kararına bırakılan önemli nitelikteki işlemlerde, karara muhalefet eden pay sahiplerinin menfaatleri gözetilmekte iken, piyasa ekonomisi gereklilikleri bakımından ortaklığın faaliyetleri ve işletilmesine uygun bir şekilde ortaklığa tanınan haklar da söz konusudur.

Eserimizde sermaye piyasası mevzuatı ile kurallara bağlanan önemli nitelikteki işlemlerin teorik açıklamaları yapılarak uygulamada izlenecek usul ve esaslar, ayrılma hakkının doğması ve kullanılması süreçleri incelenmiştir.

Konu Başlıkları
    Ortaklıkların Kendi Tüzel Kişilikleriyle İlgili Önemli Nitelikteki İşlemleri
    Önemlilik Kriterini Sağlamış Olmak Koşuluyla Önemli Nitelikteki İşlemler
    Önemli Nitelikteki İşlemlerde Ayrılma Hakkı
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
ORTAKLIKLARIN KENDİ TÜZEL KİŞİLİKLERİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLERİ
1.1. GENEL OLARAK ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER  17
1.2. ÖNEMLİLİK KRİTERİ  21
1.2.1. Önemli Nitelikteki İşlem Hakkındaki Görüşler  27
1.2.1.1. Beklentilerin Bozulması Görüşü  27
1.2.1.2. Haksızlığın Giderilmesi Görüşü  27
1.2.1.3. Yönetimsel Teşvik Görüşü  28
1.2.1.4. İşlem Temelinin Çökmesi Görüşü  30
1.2.1.5. Haklı Sebep Görüşü  31
1.2.2. Görüşümüz  33
1.3. ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLERİN ÖZELLİKLERİ  34
1.4. BİRLEŞME VE BÖLÜNME İŞLEMLERİNE TARAF OLUNMASI İLE TÜR DEĞİŞTİRME VEYA SONA ERME KARARI ALINMASI  35
1.4.1. Ortaklığın Birleşme İşlemine Taraf Olması  35
1.4.1.1. Birleşme Kavramı ve Birleşmenin Tanımı  36
1.4.1.2. Birleşme Türleri  37
1.4.1.3. Birleşme İşlemine Uygulanacak Hükümler  39
1.4.2. Bölünme İşlemi  51
1.4.2.1. Bölünme Kavramı ve Bölünmenin Tanımı  51
1.4.2.2. Bölünme Türleri  52
1.4.2.2.1. Genel Olarak  52
1.4.2.2.2. Tam Bölünme – Kısmî Bölünme  52
1.4.2.2.3. Simetrik – Asimetrik Bölünme  54
1.4.2.3. Bölünme İşlemine Uygulanacak Hükümler  55
1.4.3. Tür Değiştirme İşlemi  59
1.4.3.1. Tür Değiştirme Kavramı  59
1.4.3.2. Tür Değiştirme İşlemine Uygulanacak Hükümler  60
1.4.4. Sona Erme Kararı  62
1.4.4.1. Sona Erme Kavramı  62
1.4.4.2. Sona Erme Türleri  62
1.4.4.3. Sona Erme Kararına Uygulanacak Hükümler  63
1.5. HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA İMTİYAZ ÖNGÖRÜLMESİ VEYA MEVCUT İMTİYAZLARIN KAPSAM VEYA KONUSUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ  65
1.5.1. İmtiyaz Kavramı ve Türleri  65
1.5.2. Anasözleşmede Belirli Paylara ve Pay Sahiplerine İmtiyaz Öngörülmesi ve İmtiyaza İlişkin Değişiklikler  67
1.6. BORSA KOTUNDAN ÇIKMA KARARI ALINMASI  70
1.6.1. Borsa Kotasyonu ve Borsada İşlem Görme  70
1.6.2. Borsa Kotundan Çıkma  71
1.7. MEVCUT SERMAYEYİ AŞAN BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI  75
1.7.1. Sermaye ve Sermaye Artırımı Kavramı  76
1.7.2. Sermaye Artırımı Türleri  80
1.7.2.1. Esas Sermaye Sistemine Göre Dış Kaynaklardan Sermaye Artırımı  80
1.7.2.2. Esas Sermaye Sistemine Göre İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı  84
1.7.2.3. Kayıtlı Sermaye Sistemine Göre Dış Kaynaklardan Sermaye Artırımı  87
1.7.2.4. Kayıtlı Sermaye Sistemine Göre İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı  89
İkinci Bölüm
ÖNEMLİLİK KRİTERİNİ SAĞLAMIŞ OLMAK KOŞULUYLA ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER
2.1. HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA ÖNEMLİLİK KRİTERİNE SAHİP İŞLEM TÜRLERİ  93
2.1.1. Halka Açık Anonim Ortaklığın Malvarlığının Tümünü veya Önemli Bir Bölümünü Devretmesi veya Kiraya Vermesi veya Malvarlığının Tümü veya Önemli Bir Bölümü Üzerinde Aynî Hak Tesis Etmesi  93
2.1.2. Faaliyet Konusunun Tümüyle veya Önemli Ölçüde Değiştirilmesi  100
2.1.2.1. Faaliyet Konusu Kavramı  100
2.1.2.2. Faaliyet Konusunun Tümüyle veya Önemli Ölçüde Değiştirilmesi  101
2.1.3. İlişkili Taraflardan Önemli Ölçüde Malvarlığı Edinilmesi veya Kiralanması  106
2.1.3.1. İlişkili Taraf ve İlişkili Taraf İşlemi Kavramı  106
2.1.3.2. İlişkili Taraf İşleminin Türk Hukukunda Mevzuattaki Yeri  109
2.1.3.3. İlişkili Taraflardan Önemli Ölçüde Malvarlığı Edinilmesi veya Kiralanması  110
2.1.3.4. Mevcut Sermayeyi Aşan Tutarda Sermaye Artırımı ve İlişkili Taraflara Olan ve Ortaklığa Nakit Dışındaki Varlık Devirlerinden Kaynaklanan Borçların Kısmen veya Tamamen Ödenmesinde Kullanılacak Olması  115
2.2. ÖNEMLİ İŞLEMLERDE GENEL KOŞULLAR  118
2.3. ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLERDE UYULMASI ZORUNLU USUL VE ESASLAR  120
2.3.1. Genel Olarak  120
2.3.2. Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Kurallar Arasındaki Farklılıklar  120
2.3.3. Önemli Nitelikteki İşlemlerin Onaylanacağı Genel Kurullar  122
2.3.3.1. Genel Kurulun Toplanma ve Karar Alma Süreci  122
2.3.3.2. Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü  133
2.4. ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER HAKKINDA KAMUNUN AYDINLATILMASI  138
2.5. ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLERDE UYULMASI ZORUNLU USUL VE ESASLARA AYKIRILIĞIN YAPTIRIMI  143
Üçüncü Bölüm
ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLERDE AYRILMA HAKKI
3.1. AYRILMA HAKKININ TARİHSEL GELİŞİMİ  147
3.2. AYRILMA KAVRAMI  150
3.3. AYRILMA HAKKININ HUKUKÎ NİTELİĞİ  155
3.4. AYRILMA HAKKININ BENZER KAVRAMLARDAN FARKI  155
3.4.1. Pay Alım Teklifi  155
3.4.2. Çıkarma ve Satma Hakkı  156
3.4.3. Şirketler Topluluğunda Payların Satın Alınmasını İstem Davası  161
3.4.4. Iskat  163
3.4.5. Haklı Sebeple Fesih Davasında Hâkim Kararıyla Çıkarılma  164
3.4.6. Ayrılma Akçesi  166
3.5. AYRILMA HAKKININ KULLANILMASI  167
3.5.1. Genel Olarak  167
3.5.2. Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatının Belirlenmesi  172
3.6. AYRILMA HAKKINDAN VAZGEÇİLMESİ  176
3.6.1. Genel Olarak  176
3.6.2. Ayrılma Hakkından Vazgeçilmesinde İzlenecek Usul  177
3.7. ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ  178
3.7.1. Genel Olarak  178
3.7.2. Önemli Nitelikteki İşlemler Nedeniyle Zorunlu Pay Alım Teklifi  179
3.7.3. Yönetim Kontrolü Nedeniyle Zorunlu Pay Alım Teklifi  185
3.7.3.1. Yönetim Kontrolü Kavramı  185
3.7.3.2. Yönetim Kontrolü Nedeniyle Zorunlu Pay Alım Teklifi  187
3.8. AYRILMA HAKKINA KONU OLAN ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLERİN SINIRLI SAYIDA OLUP OLMAMASI MESELESİ VE AYRILMA HAKKININ DOĞMADIĞI HALLER  189
3.8.1. Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Sınırlı Sayıda Olma İlkesinin Görünümü  189
3.8.2. Ayrılma Hakkının Doğmadığı Haller  197
Sonuç  203
Kaynakça  209