Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (72)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Hakim ve Savcıların Disiplin, Cezai ve Hukuki Sorumlulukları

Hakim ve Savcıların Disiplin, Cezai ve Hukuki SorumluluklarıSayfa Sayısı
:  
311
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9786053009917

72,00 TL


İÇİNDEKİLER


 


TEŞEKKÜR........................................................................................................................ 5


ÖZET................................................................................................................................ 7


İÇİNDEKİLER .................................................................................................................... 9


TABLOLARIN LİSTESİ...................................................................................................... 13


KISALTMALAR................................................................................................................ 15


GİRİŞ ....................................................................................................................... 17


 


BİRİNCİ BÖLÜM


HÂKİM VE SAVCILARIN


HESAP VERMESİNİN GEREKLİLİĞİ


 


I. YARGIYA DUYULAN GÜVENİN HÂKİM VE SAVCILARIN HESAP VERMESİNİN


GEREKLİLİĞİNE ETKİSİ.............................................................................................. 23


II. İDEAL BİR DENETİM VE HESAP VERME SİSTEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ................ 27


 


İKİNCİ BÖLÜM


 


HÂKİM VE SAVCILARIN SORUMLULUK TÜRLERİ


 


I. DİSİPLİN SORUMLULUĞU........................................................................................ 37


A. Hâkim ve Savcıların Disiplin Suç ve Cezalarına Yönelik İlkeler........................... 41


1. Yasallık İlkesi................................................................................................ 42


2. Ölçülülük İlkesi ............................................................................................ 45


3. Aynı Fiilden Dolayı İki Kez Yargılanamama İlkesi (Non bis in idem)............. 46


4. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi (İn dubio pro reo).............................. 47


5. Savunmasız Ceza Olmaz İlkesi ..................................................................... 50


B. 2802 Sayılı Kanun’da Düzenlenen Disiplin Soruşturması Usulü ........................ 53


1. İhbar Ve Şikâyet .......................................................................................... 53


2. Disiplin Soruşturmasının Başlatılması ......................................................... 58


3. Disiplin Soruşturmasının Sonlandırılması .................................................... 63


a. 2802 Sayılı Kanun’a Tabi Hâkim ve Savcıların Disiplin Suç ve


Cezaları.................................................................................................. 65


b. Bir Üst veya Alt Derece Disiplin Cezasının Uygulanması ....................... 79


 


10 İçindekiler


c. Zamanaşımı ........................................................................................... 80


d. Cezai Soruşturma veya Kovuşturmanın Disiplin Soruşturmasına


Etkisi ...................................................................................................... 82


e. Yeniden İnceleme, İtiraz ve Yargı Yolu................................................... 84


4. Disiplin Cezalarının Uygulanması................................................................. 86


5. Disiplin Cezalarının Sicilden Silinmesi.......................................................... 87


6. Görevden Uzaklaştırma............................................................................... 89


a. Görevden Uzaklaştırılanların Hakları..................................................... 90


b. Süre ....................................................................................................... 91


c. Görevden Uzaklaştırma Kararının Kaldırılması ...................................... 91


d. Göreve Tekrar Başlatmanın Zorunlu Olduğu Haller............................... 92


II. CEZAİ SORUMLULUK ............................................................................................... 93


A. Hâkim ve Savcıların Görevlerinden Doğan veya Görevleri Sırasında


İşledikleri Suçları Dolayısıyla Sorumlulukları ..................................................... 99


1. Araştırma ve İnceleme .............................................................................. 103


2. Soruşturma................................................................................................ 110


3. Kovuşturma ............................................................................................... 117


a. İlk Soruşturma ..................................................................................... 118


b. Son Soruşturma................................................................................... 119


4. Önceden İzin Alınmasını Gerektirmeyen Haller ........................................ 122


5. Tutuklama ................................................................................................. 124


6. Suça Katılma .............................................................................................. 125


7. Yakalama ve Sorgu Usulü .......................................................................... 126


B. Hâkim ve Savcıların Kişisel Suçları Dolayısıyla Ortaya Çıkan


Sorumlulukları ................................................................................................. 128


1. Soruşturma Aşaması.................................................................................. 131


2. Kovuşturma Aşaması................................................................................. 134


C. Ortak hükümler ............................................................................................... 135


1. İhbar ve Şikâyet ......................................................................................... 135


2. Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Suçüstü Halleri......................... 140


3. Birinci Sınıf Hâkim ve Savcılar Hakkında Uygulanacak Hükümler.............. 144


4. Hâkim ve Savcılara Ait Davalara İlişkin Özel Hükümler ............................. 147


5. Dosyanın Gönderilmesi ............................................................................. 147


6. Disiplin Soruşturmasının Cezai Soruşturma veya Kovuşturmaya Etkisi..... 148


7. Görevden Uzaklaştırma............................................................................. 149


 


İçindekiler 11


III. HUKUKİ SORUMLULUK.......................................................................................... 150


A. Hukuki Sorumluluğun Gerekliliği..................................................................... 162


1. Yargı Mensuplarının Sorumlu Olması Gerektiği Görüşü............................ 164


2. Yargı Mensuplarının Sorumlu Olmaması Gerektiği Görüşü....................... 166


3. Yargı Mensuplarının Sınırlı Sorumlu Olması Gerektiği Görüşü .................. 168


4. Pozitif Hukukumuzda Benimsenen Görüş ................................................. 170


B. Hukuki Sorumluluğun Şartları ......................................................................... 177


1. Sorumluluk Sebeplerinin Varlığı ................................................................ 177


a. Yargı Mensuplarının Haksız Fiil Sebebiyle Hukuki Sorumlulukları ....... 178


b. Yargı Mensuplarının İdari Faaliyetleri Sebebiyle Hukuki


Sorumlulukları ..................................................................................... 179


c. Yargı Mensuplarının Adli Faaliyetleri Sebebiyle Hukuki


Sorumlulukları ..................................................................................... 181


d. 6100 Sayılı HMK’da Sayılan Sorumluluk Sebepleri .............................. 183


2. Kusur ......................................................................................................... 197


3. Zarar .......................................................................................................... 199


4. İlliyet Bağı.................................................................................................. 200


C. Hukuki Sorumluluk (Tazminat) Davası............................................................. 201


1. Yetkili ve Görevli Mahkeme ...................................................................... 204


a. Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi


Hâkim ve Savcıları Yönünden .............................................................. 204


b. İdari Yargı İlk Derece Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi


Hâkimleri Yönünden............................................................................ 211


c. Anayasa Mahkemesi Mensupları Yönünden ....................................... 214


d. Yargıtay Mensupları Yönünden ........................................................... 225


e. Danıştay Mensupları Yönünden .......................................................... 238


f. Cumhuriyet Savcıları Yönünden .......................................................... 248


g. HSK ve Adalet Bakanlığı Müfettişleri Yönünden.................................. 262


2. Süre ........................................................................................................... 269


3. Yargılama Usulü......................................................................................... 272


D. Rücu Davası ..................................................................................................... 274


SONUÇ ...................................................................................................................277


KAYNAKLAR ...........................................................................................................305


 


KAYNAKLAR


 


Akıncı, M. (2008). İdari Yargıda Adil Yargılanma Hakkı. Ankara: Turhan


Kitabevi, 105, 107.


Akıncı, M. (2010). Yargı Erki ve Sorumluluğu. Türkiye Adalet Akademisi


Dergisi, 1(3), 93.


Akyılmaz, B. (2002). Anayasal Esaslar Çerçevesinde Kamu Personeli


 


Disiplin Hukuku ve Uygulamadaki Sorunlar. Gazi Üniversitesi Hu-


kuk Fakültesi Dergisi, VI(1-2), 6.


 


Akyılmaz, B. (2004). İdare Hukuku. Konya: Sayram Yayıncılık, 386.


 


Aldemir, H. (2013). Hâkimlik ve Savcılık Mesleğinin Temel Esasları. Anka-


ra: Seçkin Yayınevi, 495, 611, 697.


 


Artuk, M. E., Gökçen, A., Yenidünya, A.C. (2013). Ceza Hukuku Genel


 


Hükümler. (Yenilenmiş Gözden Geçirilmiş 7. Baskı). Ankara: Ada-


let Yayınevi, 94.


 


Ataman, İ. T. (2010). Yargının İdari Denetiminin Hâkimin Bağımsızlığı,


Teminatı ve Takdir Hakkına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans


Tezi, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 85, 86.


Aydınalp, S. (1997). Hâkimlerin Hukuki Sorumluluğu. Ankara: Dayınlarlı


Yayınları, 75, 77, 83, 84, 132, 166, 202.


Baysal, B. (2012). Zarar Görenin Kusuru (Müterafık Kusur). İstanbul:


Oniki Levha Yayınları.


Belgesay, E. (1955). Türk Hukukunda Hâkimin Hukuki Mesuliyeti.


Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, XII, 251.


 


Bilecen, N. (1987). Ceza Davalarında Usul ve Tatbikat. Ankara: Seçkin Yayı-


nevi, 338.


 


Carrara. (1874). Manuale Di Procedura Penale Del WEISKE, Frenze, 399.


Çalışır, K. T. (2012). Teoride ve Pratikte Yargı Bağımsızlığı. Ankara: Adalet


Yayınevi, 101, 102, 111, 112.


 


Çiftçioğlu, C. T. (2011). 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa Gö-


re Hâkim ve Savcıların Disiplin Soruşturmaları. Dokuz Eylül Üni-


versitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 13(1), 140, 141.


 


306 Kaynaklar


 


Dedeağaç, E. (2011). 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Getir-


dikleri. Ankara: Ankara Barosu Başkanlığı Yayınları, 55, 61, 68.


 


Demir, M. (Aralık 2003). Hâkime Hukuksal Sorumluluğu Nedeniyle


 


Açılan Tazminat Davası. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakül-


tesi Dergisi, VII(3-4), 806, 807.


 


Demirbaş, T. (2009). Ceza Hukuku Genel hükümler. Ankara: Seçkin Yayı-


nevi, 58.


 


Dere, A. (2007). Davadan Feragat. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,


Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 71.


 


Develioğlu, F. (1997). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat. Ankara: Ay-


dın Kitabevi, 422.


 


Duman, İ. H. (2011). Hukuk Muhakemeleri Yasası’nda Yargıcın Tazmi-


nat Sorumluluğu. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. (96), 404, 405, 406.


 


Elmacı, Ş. (2008). Cumhuriyet Savcıları Hâkimlerin Hukuki Sorumluluk


Rejimine tabi midir?. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara


Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 3.


 


Elmacı, Ş. (2010). Hâkimlerin Hukuki Sorumluluğu Rejimin Cumhuri-


yet Savcıları Bakımından Uygulanması. Adalet Dergisi, (37), 215.


 


Ercan, İ. (2007). Ceza Hukuku Genel Hükümler Özel Hükümler. (Tümüyle Yeni-


lenmiş ve Genişletilmiş 3. Bası). İstanbul: İkinci Sayfa Yayınları, 13.


 


Ercan, İ. (2008). Hâkimler ve Savcıların Disiplin Sorumluluğu. Yayımlan-


mamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler


 


Enstitüsü, İstanbul, 23, 25, 50.


Ermumcu, O. (2011). Hâkimlerin hukuki sorumluluğu. Yayımlanmamış


Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,


Konya, 4, 22, 33, 156, 157, 158, 179, 107, 108, 109, 115, 121.


Ermumcu, O. (2012). Hâkimlerin Hukuki Sorumluluğu. Ankara: Adalet


Yayınevi, 40, 41, 47, 48.


Eroğlu, H. (1985). İdare Hukuku : Genel Esaslar, İdari Teşkilat ve İdarenin


Denetlenmesi. Ankara: Turhan Kitabevi, 283.


Fendoğlu, H.T. (2010). Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı. Ankara:


Yetkin Yayınları, 75.


 


Feyzioğlu, M. (1999). Suçsuzluk Karinesi: Kavram Hakkında Genel Bil-


giler ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Ankara Üniversitesi


 


Hukuk Fakültesi Dergisi, 1-4(48), 135.


 


Kaynaklar 307


 


Gedik, D. (2004). Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi Üzerine Bir İncele-


me. Yargıtay Dergisi, (3), 297.Göktürk, N., Özgenç, İ., Üzülmez, İ.


 


(2012). Ceza Hukukuna Giriş. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Ya-


yınları, 11, 24.


 


Giritli, İ., Bilgen, P., Akgüner, T. (2008). İdare Hukuku. (Üçüncü Bası).


İstanbul: Der yayınları, 767.


Gökcan, H.T. (2008). Haksız Fiil Hukuku ve Maddi Manevi Tazminat


Davaları. Ankara: Seçkin Yayınları, 222.


Gözler, K. (2003). İdare Hukuku. Bursa: Ekin Kitabevi, 534, 535, 679.


Gözübüyük, Ş. (2004). Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları.


(Yirminci Bası). Ankara: Turhan Kitabevi,190.


Gülener, S. (2011). Yargı Bağımsızlığını Güçlendirici Bir Mekanizma


 


Olarak Yargısal Hesap Verebilirlik. Gazi Üniversitesi Hukuk Fa-


kültesi Dergisi, XV(2), 222, 233, 234.


 


Günay, E. (1997). Hâkim-Savcı Avukatlar ile Diğer Adli Personelin İş-


ledikleri Suçlar ve Soruşturmalar. Ankara: Seçkin Yayınevi, 24, 67.


 


Günay, E. (2000). Yargısal Görevlerinden Dolayı Hâkimlerin “Tazminat”


Sorumluluğu ile Hâkimlere Cumhuriyet Savcılarına ve Avukatlara


Karşı İşlenen Hakaret Suçları. Ankara: Seçkin Yayınları, 19, 26.


Günday, M. (2006). İdare Hukuku. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi


Yayınları, 243, 246.


İnceoğlu, S. (2007). Karşılaştırmalı Hukuk Bağlamında Yargıca Yönelik


Disiplin Süreçlerinin Yargı Bağımsızlığına Etkisi. Türkiye Barolar


Birliği Dergisi, (72), 57.


 


Karademir, D. (2015). Son Kanun Değişiklikleri Işığında Hâkimin Hu-


kukî Sorumluluğu. TBB Dergisi,(119), 274.


 


Kılıçoğlu, A. M. (1973). Hâkimlerin Hukuki Sorumluluğu, AÜHFD,


30(4), 231, 232, 233, 235, 238, 242, 243, 244, 249, 257, 258.


Kılıçoğlu, A. M. (2013). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. (Yeni Borçlar


Kanunu’na Göre Hazırlanmış Genişletilmiş On Yedinci Bası- İlave


Bası). Ankara: Turhan Kitabevi, 293, 301, 307, 422.


Kıratlı, M. (1995). Yargının Sorumluluğu. Ankara Üniversitesi Siyasal


Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi Dergisi. 3 (3), 6, 8.


Kırmaz, B. (2009). Avrupa Birliği Sürecinde Hâkimlerin Denetimi ve


Yargı Bağımsızlığı. Ankara: Adalet Yayınevi, 255, 281, 282, 283,


286, 303.


 


308 Kaynaklar


Köse, H. Ö. (1999). Denetim ve Demokrasi. Sayıştay Dergisi, (33), 63.


Kunter, N., Yenisey, F., Nuhoğlu, A. (2006). Muhakeme Hukuku Dalı


 


Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, (On Dördüncü Baskı). İstan-


bul: Arıkan Yayınevi, 773.


 


Kunter, N.,Yenisey, F., Nuhoğlu, A. (2006).Muhakeme Hukuku Dalı


Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, (On Beşinci Baskı). İstanbul:


Beta Yayınevi, 368.


Kunter, N., Yenisey, F., Nuhoğlu, A. (2008). Muhakeme Hukuku Dalı


 


Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, (On Altıncı Baskı)İstanbul: Be-


ta Yayınevi, 627.


 


Kuru, B. (2001). Hukuk Muhakemeleri Usulü VI. İstanbul: Demir Ya-


yınları, 5830, 5836, 5863, 5868


 


Kuru, B., Arslan R., Yılmaz E. (2009). Medeni Usul Hukuku. (Yirminci


Bası). Ankara: Yetkin Yayınları, 841, 842.


 


Kuru, B., Arslan, R., Yılmaz, E. (2011). Medeni Usul Hukuku. (6100 sa-


yılı HMK’na göre yeniden yazılmış Yirmi İkinci Baskı). Ankara:


 


Yetkin Yayınları, 467.


Odyakmaz, Z., Kaymak, Ü., Ercan, İ. (2008). İdari Yargı. (Üçüncü Bası).


İstanbul: İkinci Sayfa Yayınları, 1.


Özbudun, E. (2008). Türk Anayasa Hukuku. (Gözden Geçirilmiş 9.


baskı). Ankara: Yetkin Yayınevi, 374.


Özcan, H. (2006). Yasama Bağışıklıkları. Ankara: Seçkin Yayınevi, 152.


Özdeş, O. (1971). Hâkimlerin Hukuki Sorumluluğu ve Devlet. Danıştay


Dergisi, (2), 9, 12, 14.


 


Özen, M. (2004). Hâkimin Cezai Sorumluluğu. Ankara: Seçkin Yayınla-


rı, 19.


 


Özen, M. (2010) Non Bis İn İdem (Aynı Fiilden Dolayı İki Kez Yargı-


lama Olmaz) İlkesi. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,


 


XIV(1), 390.


 


Öztek, S. (1992-1993). Türkiye’de Hâkim Bağımsızlığını Sağlayan Hu-


kuki Tedbir, Teşkilat ve Kurumlar, Ana Hatlarıyla Türkiye’deki


 


Durum, Hukuki Araştırmalar Dergisi Marmara Üniversitesi Hu-


kuk Fakültesi Yayınları, 7(1-3), 278, 279.


 


Öztürk, B., Erdem M. R., Özbek, V. Ö. (2001). Uygulamalı Ceza Huku-


ku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku. (Gözden Geçirilmiş ve Genişle-


tilmiş 5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi, 42, 43, 44.


 


Kaynaklar 309


Pekcanıtez, H., Atalay, O., Özekes M. (2008). Medeni Usul Hukuku.


Ankara: Yetkin Yayınevi, 143.


Postacıoğlu, İ. (1968). Medeni Usul Hukuku Dersleri. (Dördüncü Bası).


İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 73.


Saldırım, M. (2007). Cumhuriyet Savcısının Denetim Görevi. Ankara:


Adalet Yayınevi, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.


Sancaktar, O. (2001). Disiplin Yaptırımı Olarak Devlet Memuriyetinden


Çıkarma ve Yargısal Denetimi. Ankara: Yetkin Yayınları, 175, 312.


 


Sancaktar, O. (2013). Memur Hukuku. (Beşinci Baskı). Eskişehir: Ana-


dolu Üniversitesi Yayınları, 147, 148, 202.


 


Sancar, M., Atılgan, E. Ü. (2009).”Adalet Biraz Es Geçiliyor...” Demok-


ratikleşme Sürecinde Hâkim ve Savcılar. Ankara: Tesev Yayınları,


 


15, 16, 109, 110, 182.


 


Sever, Ç. (2016). Adalet Hizmetlerinden Doğan Mali Sorumluluk. An-


kara Barosu Dergisi,(2016/1), 53-54.


 


Soyaslan, D. (2000). Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku. Ankara: Yet-


kin Yayınevi, 152.


 


Şahin, C. (2007). Ceza Muhakemesi Hukuku I. Ankara: Seçkin Yayınevi,


21, 22, 23, 25


 


Tan, T., Gözübüyük, A. Ş. (2008). İdari Hukuku I. Ankara: Turhan Ki-


tapevi, 905.


 


Tanör, B., Yüzbaşıoğlu, N. (2005). 1982 Anayasası’na Göre Türk Anayasa


Hukuku. (Yedinci Bası). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım, 435.


Taştan, A. Z. (2005). Hâkimin Tarafsızlığı. Yayımlanmamış Doktora


Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 24.


 


Tercan, E. (1988). Hâkimlerin Sorumluluğu. Yayımlanmamış Yüksek Li-


sans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 7.


 


Tercan, E. (1995). Hâkimlerin Hukukî Sorumluluğuna İlişkin Hükümle-


rin (HUMK 573-576) “Hâkim” Kavramı Açısından Uygulama Ala-


nı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 44(1-4), 233, 234.


 


Tıede, L. B. (2006). Judical Independence: Often Cited, Rarely Understood.


Journal of Contemporary Legal Issues, Vol. 15, 155-156.


Türk Dil Kurumu. (2005). Türkçe Sözlük. (Onuncu Baskı). Ankara:


TDK, 539.


 


310 Kaynaklar


 


Ünal, Ş. (1994). Anayasa Hukuku Açısından Mahkemelerin Bağımsızlı-


ğı ve Hâkimlik Teminatı. Ankara: TBMM Kültür ve Sanat Yayınla-


rı, 91, 97, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 109.


 


Üstündağ, S. (1989). Medeni Yargılama Hukuku I-II. (4. bası). İstanbul:


Beta Yayınevi, 111.


Üzmez, A. (2007). Başarılı Yönetimin Sırları ve Püf Noktaları. Ankara:


Mahalli İdareler Derneği Yayınları, 340.


 


Yavuz, B. (2012). Kuruluş ve İşleyişi Açısından Türkiye’de Yargı Ba-


ğımsızlığı ve Tarafsızlığı. Ankara: Adalet Yayınevi, 262, 263, 264,


 


269, 271, 273, 274, 275, 281, 282.


Yılmaz, H. (2009). Türkiye’nin Yargı Bağımsızlığına İlişkin Sorunları.


Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 62, 65, 66, 68, 71, 72, 73,


88, 96, 97, 107, 108.


Yurtcan, E. (2004). Ceza Yargılaması Hukuku. (Onuncu Baskı). Ankara:


Kazancı Yayınevi, 216.


 


Yurtcan, E. (2005). Ceza Yargılaması Hukuku. (On Birinci Baskı). İstan-


bul: Vedat Kitapçılık, 53.


 


Yüzer, D. (2013). Basın Yoluyla Adli Haberlerin Verilişi ve Suçsuzluk


Karinesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,


15(Özel), 1679, 1680.


İnternet: Avcı, M. Türk Hukukunda Hâkimin Görevi İhmal Suçu, Web:


http://www.abchukuk.com/makale/makale34.html adresinden


29.05.2014’te alınmıştır.


 


İnternet: Dedeağaç, E. (11 Şubat 2011). 6110 Sayılı Torba Yasa İle Hâ-


kimlerin Hukuki Sorumluluğuna İlişkin Olarak Getirilen Yeni Dü-


zenlemeler. Web: http://enderdedeagac.blogspot.com.tr/2011/02/


 


6110-sayl-torba-yasa-ile-hâkimlerin.html adresinden 26.04.2015’te


alınmıştır.


İnternet: Dönmez, C. Avrupa Birliği Ülkelerinde Hâkimlerle ilgili Disiplin


İşlemlerinin Yürütülmesinde Usul ve Yetki. 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,


12. Web: http://www.abgm.adalet.gov.tr/e-kutuphane/AVRUPA B


İRLİĞİ ÜLKELER?


?NDE HAKİMLERLE İLGİL%C


4? DİSİPLİN İŞ


LEMLERİ.pdf adresinden 29.04.2015’te alınmıştır.


 


Kaynaklar 311


İnternet: Mecelleye göre Hakimin vasıfları, Web: http:// www.


 


idarehukuku.net/haber/Mecelleye-gore-Hakimin-vasiflari.html ad-


resinden 21.08.2015’te alınmıştır.


 


İnternet: Türk Dil Kurumu. Güncel Türkçe Sözlük, Web: http://www.


tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS


.538078f16e50b4.11592619 adresinden 25.05.2014’te alınmıştır.


İnternet: Yet, O. (2009). Erkler Ayrımı Türkiye Uygulaması ve Yargının


 


Konumu Danıştay ve İdari Yargı Günü 140. Yıl Sempozyumu. Da-


nıştay Matbaası, 10. Web: http://www.danistay.gov.tr/ upload/yayinlar/


 


12_03_2014_105257.pdf adresinden 19.05.2015’te alınmıştır.


İnternet: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Faaliyet Raporları. Web:


https://www.hsk.gov.tr/FaaliyetRaporu.aspx adresinden


22.02.2020’de alınmıştır


İnternet: Hâkim Savcı Şikâyet Bürosu İş İstatistikleri Tabloları. Web:


https://www.hsk.gov.tr/istatistikler.aspx adresinden 14.11. 2019’da


alınmıştır.


 


İnternet: 2012 Yılı Adalet Hizmetleri İle Savcıların İdarî Görevlerine İliş-


kin Şikâyet Bürosunun İş Durumunu Gösterir Tablo ve Grafik. Web:


 


http://www.cigm.adalet. gov.tr/istatistik/adalet_hizmetleri.html


adresinden 31.05.2014’te alınmıştır.


İnternet: 2003/43 Sayılı Birleşmiş Milletler Bangalor Yargı Etiği İlkeleri.


Web: http://www.edb.adalet.gov.tr/ymb/pdf/317.pdf adresinden


12.02.2015’te alınmıştır.


İnternet: 6526 Sayılı Kanun’a dair 560 Sıra Sayılı Komisyon Raporu, Web:


 


https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ ss560.pdf adre-


sinden 10.12.2019’te alınmıştır.


 


İnternet: Türk Yargı Etiği Bildirgesi. Web: https://www. resmigazete.gov.


 


tr/eskiler/2019/03/20190314-4.pdf adresinden 28.11. 2019’da alınmıştır.