Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Hacizde ve İflasta Sıra Cetveli

Hacizde ve İflasta Sıra CetveliSayfa Sayısı
:  
1205
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2005
ISBN NO
:  
975-6809-69-8

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÜÇÜNCÜ BASKIYA SUNUŞ


İcra ve İflas Kanununda 4949 ve 5092 sayılı Kanunlarla önemli değişiklikler yapıldı. Özellikle 4949 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda ihtiyati haczin iştiraki ile adi ve rehinli alacakların sırası konusunda farklı düzenlemeye gidildi. Bu değişiklikler kitabın yeni baskısının yapılmasını zorunlu hale getirdi.

Kitabın okuyuculara yararlı olması en büyük dileğimizdir.

Bize yayıncı kimliğinin yanısıra bir ağabey ve dost olarak da güleryüzünü eksik etmeyen ve bu baskısını da üstlenen Turhan Kitabevi\′nin sahibi Sayın Turhan Polat\′a ve kitabın düzenini titizlikle yapan Hilal Görgülü\′ye teşekkürü borç biliriz.


Ankara, Mart 2005

Adnan DEYNEKLI

Sedat KISA


İÇİNDEKİLER

FAYDALANILAN ESERLER XXVII

BİRİNCİ BÖLÜM
HACZE İŞTİRAK VE HACİZDE SIRA CETVELİ

§ 1. HACZE İŞTİRAK HAKKINDA GENEL BİLGİ 3
§ 2. HACZE İŞTİRAK KONUSUNDA SİSTEMLER 3
I. ALMAN SİSTEMİ 3
II. FRANSIZ SİSTEMİ 3
III. İSVİÇRE SİSTEMİ 4
IV. TÜRK HUKUK SİSTEMİ 4


Birinci Kısım
HACZE TAKİPLİ İŞTİRAK

§ 3. HACZE TAKİPLİ İŞTİRAKİN KOŞULLARI 5
I. TAKİP KOŞULU .\′. 5
1. Haciz İsteme Yetkisinin Gelmiş Olması 5
a. İlama Dayalı Haciz Yolu İle Takip 5
b. Genel Haciz Yoiu ile Takip 5
c. Kambiyo Senetlerine Özgü Takip 6
d. Kira Alacağına İlişkin Hacizle Birlikte Tahliyeyi Amaçlayan Özel
Hükümlere Göre Takip 6
e. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip 6
f. Aciz Belgesine Dayalı İcra Takibi 7
2. Haciz İsteme Yetkisinin Geçmemiş Olması 7
3. Muvakkat Haciz İsteme Yetkisi Hacze İştirak İmkanı Sağlar mı? 8
II. ÖNCELİK (TEKADDÜM ) KOŞULU VE İLK HACİZ 9
1. Öncelik (Tekaddüm) Koşulu 9
2. İlk Haciz 10
III. ÖNCELİK KOŞULUNUN BELGELENDİRİLMESİ 13
1. Borç Ödemeden Aciz Belgesi (İİK. m. 100,1/1) 14
a. İİK. m. 105/1 gereğince kafi aciz belgesi; 14
b. İİK. m. 143 gereğince kati aciz belgesi; 15
2. İlam (İİK. m. 100,1/2) 15
3. Resmi veya Tarih ve İmzası Onaylı Senet (İİK. m. 100,1/1) 16

4. Resmi Dairelerin veya Yetkili Makamların Yetkileri Dahilinde ve
Usulüne Göre Verdikleri Makbuz veya Belgeler (İİK. m. 100,1/4) 16
IV. ZAMAN KOŞULU 17
§ 4. HACZE TAKİPLİ İŞTİRAK USULÜ 21
§ 5. İHTİYATİ HACİZ VE HACZE İŞTİRAK DERECESİ 23
A- 4949 sayılı Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Önce Uygulanan İhtiyati
Hacizlerde İştirak Derecesi 23
I. İHTİYATEN HACZEDİLEN MALLARIN DAHA SONRA KESİN
OLARAK HACZEDİLMESİ 23
II. KESİN OLARAK HACZEDİLEN MALLARIN DAHA SONRA
İHTİYATEN HACZEDİLMESİ 26
III. İHTİYATEN HACZEDİLEN MALLARIN AYNI GÜN KESİN
OLARAK HACZEDİLMESİ 27
IV. İHTİYATEN HACZEDİLEN MALLARIN DAHA SONRA BAŞKA
ALACAKLI TARAFINDAN İHTİYATEN HACZEDİLMESİ 27

1. Aynı Gün Uygulanan İhtiyati Hacizlerin Farklı Günlerde Kesin
Hacze Dönüşmesi 29
2. Farklı Tarihlerde Uygulanan İhtiyati Hacizlerin Aynı Gün
Kesin Hacze Dönüşmesi 29
V. İHTİYATEN HACZEDİLEN MALLARIN DAHA SONRA
REHNEDİLMESİ 30
VI. İHTİYATEN HACZEDİLEN MALLARIN DAHA SONRA KAMU
ALACAĞINDAN DOLAYI HACZEDİLMESİ 32
VII. İHTİYATİ TEDBİR VE HACZE İŞTİRAK DERECESİ 33
VIII.TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA VERİLEN İHTİYATİ
HACİZLERDE HACZE İŞTİRAK SORUNU 37
B- İİK\′nun 268. Maddesinde 4949 sayılı Kanunla Değişiklik Yapıldıktan
Sonra Alınan İhtiyati Hacizlerde Hacze İştirak Derecesi 42
I. İHTİYATİ HACZİN HACZE İŞTİRAKİNİN KOŞULLARI 43
1. İhtiyati Haciz Konulmuş Olması 43
2. İhtiyati Haczin Düşmemiş Olması 43
3. İhtiyati Hacizle İlgili Öncelik Koşulu ve Belgelendirilmesi 44
a. Öncelik Koşulu 44
b. Öncelik Koşulunun Belgelendirilmesi 44
aa. Borç Ödemeden Aciz Belgesi 45
aaa. İİK. m. 105/1 Gereğince Kati Aciz Belgesi; 46
bbb. İİK. m. 143 Gereğince Kati Aciz Belgesi; 46
bb. İlam 47
3. Resmi veya Tarih ve İmzası Onaylı Senet (İİK. m. 100, I/l) 48
4. Resmi Dairelerin veya Yetkili Makamların Yetkileri Dahilinde ve
Usulüne Göre Verdikleri Makbuz veya Belgeler (İİK. m. 100,1/4)... 48
II. İHTİYATİ HACZİN HACZE İŞTİRAK USULÜ 48


1. İhtiyaten Haczedilen Malların Daha Sonra Kesin Olarak
Haczedilmesi 49
2. Birden Fazla Uygulanan İhtiyati Hacizlerde Hacze İştirak 49
3. Kesin Olarak Haczedilen Malların Daha Sonra İhtiyaten
Haczedilmesi 50
4. İhtiyaten Haczedilen Malların Aynı Gün Kesin Olarak
Haczedilmesi 51
5. Aynı Gün Uygulanan İhtiyati Hacizlerin Farklı Günlerde
Kesin Hacze Dönüşmesi 51
6. Farklı Tarihlerde Uygulanan İhtiyati Hacizlerin Aynı Gün
Kesin Hacze Dönüşmesi 51
7. İhtiyaten Haczedilen Malların Daha Sonra Rehnedilmesi 52
8. İhtiyaten Haczedilen Alacağın İhtiyati Haciz Kesin Hacze
Dönüşmeden Temlik Edilmesi 53
9. İhtiyaten Haczedilen Malların Daha Sonra Kamu Alacağından
Dolayı Haczedilmesi 54
10. Tasarrufun İptali Davalarında Verilen İhtiyati Hacizlerde Hacze
İştirak Sorunu 55
§ 6. ÜCRET VE MAAŞ HACİZLERİ İLE ALACAK HACİZLERİNDE
İŞTİRAK 58
I. ÜCRET VE MAAŞ HACİZLERİNDE İŞTİRAK 58
II. ALACAK HACİZLERİNDE İŞTİRAK .-: 58
1. Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Hamiline Ait veya Cirosu Kabil
Senede Müstenid Alacakları 59
a. Senetlerin Takip Borçlusunun Elinde Haczi 59
b. Senetlerin Üçüncü Kişi Elinde Bulunması Hali 59
2. Borçlunun Hamiline Ait Olmayan ve Cirosu Kabil Bir Senede
Müstenid Bulunmayan Alacaklar 60
3. Müstakbel Alacak Haczine İştirak 62
§ 7. KAMU ALACAKLARINDA HACZE İŞTİRAK 64
I. HACZE İŞTİRAK EDEBİLECEK KAMU ALACAKLARI 64
1. Vergi Alacağı 64
a. Eşya ve Gayrimenkulun Aynından Doğan Vergi Alacağı 64
aa. Gümrük Resmi 65
bb. Bina ve Arazi Vergisi 65
cc. Veraset ve İntikal Vergisi 65
dd. Motorlu Taşıtlar Vergisi 66
ee. Eşya ve Gayrimenkulun Aynından Doğan Vergi Cezaları 66
ff. Çevre Temizlik Vergisinin Durumu 66
gg. Trafik Cezalarının Durumu 66
b. Eşyanın ve Gayrimenkulun Aynından Doğmayan Vergi Alacağı 67
c. Katma Değer Vergisi 67§8.


3. Bağ-Kur Prim Alacağı 68
4. 3417 Sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu
Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanundan Doğan Prim
Alacağı 68
5. 3320 Sayılı Memurlar ve İşçiler İle Bunların Emeklilerine Konut
Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanundan Doğan Prim
Alacağı 68
5. Bankalar Kanunu\′nun 15/a ve Ek Madde 5\′de Öngörülen Alacak 69
II. KAMU ALACAKLARININ HACZE İŞTİRAK KOŞULLARI 70
III. KAMU ALACAKLARININ HACZE İŞTİRAK USULÜ 70

1. Kamu Alacağıdan Dolayı Konulan Haczin Bir Başka Alacaklının
Haczine İştiraki 70
2. Kamu Alacağından Dolayı Konulan Haczin Bir Başka Kamu
Alacağından Dolayı Konulan Hacze İştiraki 71
3. Kamu Alacağından Dolayı Konulan Haczin Rehinli Alacak
Karşısındaki Durumu 71
4. Kamu Alacağından Dolayı Konulan Hacze Diğer Alacaklıların
İştiraki 72
5. Kamu Alacaklarından Dolayı Konulan Hacizlerde Satış İsteme
Süresi 73
6. Kamu Alacağından Dolayı Yapılan İhtiyati Haciz Hacze İştirak
İmkanı Sağlar mı? 73
7. 6183 Sayılı Yasanın 21. Maddesinde Öngörülen Garameten Taksim
Usulünün Özelliği ve İİK. nun 100. ve 206. Maddeleri Karşısındaki
Durumu 74
MÜLKİYETİ MUHAFAZA SÖZLEŞMESİNDE HACZE
İŞTİRAK 75
I. MALIN SATICININ ALACAKLILARI TARAFINDAN HACZİ 75
1. Alıcının Temerrüdü Hali 75
2. Alıcının Mütemerrit Olmaması 76
II. ALICININ SATICIDAN BAŞKA ALACAKLILARI
TARAFINDAN HACİZ KONULMASI 76
III. MALIN BİZZAT MÜLKİYETİ MUHAFAZA SATICISI
TARAFINDAN HACZİ 77
1. Satıcının Semen Alacağı İçin Haczi 77
2. Satıcının Başka Bir Alacağı İçin Haczi 78
IV. MÜLKİYETİ MUHAFAZA SÖZLEŞMESİNDE ŞEKLE
AYKIRILIĞIN HACZE İŞTİRAKE ETKİSİ 78

VIII

İkinci Kısım
HACZE TAKİPSİZ İŞTİRAK


§ 9. HACZE TAKİPSİZ İŞTİRAK HAKKINDA GENEL BİLGİ 79
I. KAVRAM 79
II. HACZE TAKİPSİZ İŞTİRAKİN KONULUŞ NEDENİ 79
III. İtK. \′NUN 101. MADDESİNDEKİ AYRICALIĞIN NİTELİĞİ 80
§ 10. HACZE TAKİPSİZ İŞTİRAKİN KOŞULLARI 81
I. TAKİBE İLİŞKİN KOŞULLAR 81
1. Bir Haczin Varlığı Koşulu 81
2. Yasal Sürelere Uyulması Koşulu 81
a. İştirak Olunacak Haczin Konulduğu Zamana İlişkin Süre 82
aa. Genel Kural 82
aaa. Evlilik İlişkisi 82
bbb. Velayet İlişkisi 83
ccc. Vesayet veya Kayyımlık İlişkisi 85
ddd. Ölünceye Kadar Bakma Akti 86
bb. İstisnaları 88
b. Hacze İştirak Talebinde Bulunma Zamanına İlişkin Süre 88
II. ALACAKLILAR VE ALACAKLARININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN
KOŞUL \′. 89
1. Evlilik İlişkisinden Doğan Alacak 89
2. Velayet İlişkisinden Doğan Alacak 90
3. Vesayet veya Kayyımlık İlişkisinden Doğan Alacak 91
4. Ergin Çocuğun Medeni Kanunun 370. maddesinden Doğan Alacağı 91
a. Evlat Ergin Olmalıdır: 92
b. Evlat Ana Babasıyla Birlikte Yaşamalıdır: 92
c. Evlat Emeğini ve Gelirini Aileye Tahsis Etmelidir: 91
d. Karşılığını İstemekten Açıkça Feragat Etmemiş Olma Koşulu: 92
e. Alacağın Bu Tahsisten Dolayı Olması Gerekir: 93
5. Ölünceye Kadar Bakma Aktinden Doğan Alacak 93
6. Nafaka İlamından Doğan Alacak 94
§ 11. HACZE TAKİPSİZ İŞTİRAK USULÜ 95
I. HACZE TAKİPSİZ İŞTİRAK İSTEMİ 95
1. İstemde Bulunabilecek Kişiler 95
2. İstemin Şekli 95
3. Yetkili İcra Dairesi 95
4. İstem Üzerine İcra Müdürlüğünce Yapılacak İşlem 95

II. HACZE TAKİPSİZ İŞTİRAK İSTEMİNİN İHBARI VE MÜHLET 96
III. HACZE TAKİPSİZ İŞTİRAK İSTEMİNE İTİRAZ 97
IX

IV. İŞTİRAK İSTEMİNE İTİRAZ ÜZERİNE DAVA AÇILMASI (HACZE
İŞTİRAK DAVASI) 99
1. Tarafları 99
a. Davacı 99
b. Davalı 99
2. Yetkili Mahkeme 99
3. Görevli Mahkeme 100
4. Davanın Süresi 100
5. Davanın Konusu ve İspat Yükü 101
6. Davanın Niteliği 101
7. Yargılama Usulü 102
8. İlamın Hükmü 102
9. Temyiz ve Karar Düzeltme 103
§ 12. TAKİPSİZ İŞTİRAKE İLİŞKİN ÖZELLİĞİ OLAN DURUMLAR 104
I. TAKİPSİZ İŞTİRAK ALACAKLISI-İMTİYAZLI ALACAKLI
FARKI (İİK. NUN 101.VE 206. MADDELERİ ARASINDAKİ
BAĞLANTI) 104
II. TAKİPSİZ İŞTİRAKTE İLAVE HACİZ 105
III. MAAŞ VE ÜCRET HACZİNE TAKİPSİZ İŞTİRAK 105
IV. KAMU ALACAĞINDAN DOLAYI KONULAN HACZE TAKİPSİZ
İŞTİRAK 106
HACZE TAKİPSİZ İŞTİRAKİN SONUÇLARI 106

Üçüncü Kısım
HACZE İŞTİRAKİN SONUÇLARI

§ 13. SATIŞ TUTARININ BÜTÜN ALACAKLARI KARŞILAMASI
HALİNDE PAYLAŞTIRMA (Sıra Cetveli Düzenlenmeden Paraların
Paylaştırılması) 109
I. MASRAFLAR: 109
II. PAYLAŞTIRMA KOŞULLARI: 109
§ 14. SATIŞ TUTARININ BÜTÜN ALACAKLARI KARŞILAMAMASI
HALİNDE PAYLAŞTIRMA (Sıra Cetveli Düzenlenerek Paraların
Paylaştırılması) 110

Dördüncü Kısım
SIRA CETVELİNE KARŞI BAŞVURU YOLLARI

§ 15. SIRA CETVELİNE KARŞI ŞİKAYET YOLUYLA İCRA
MAHKEMESİNE YAPILAN İTİRAZ 113
I. ŞİKAYET USULÜ 113
1. Şikayetin Süresi 113


a. Sürenin Başlangıcı ve Sona Ermesi 114
b. Süresiz Şikayet 114
2. Şikayetin Tarafları 115
a. Şikayet Hakkı Bulunanlar 115
b. Şikayet Olunan 115
3. Şikayette Görev ve Yetki 117
a. Görev 117
b. Yetki 117
c. Görevli ve Yetkili Olmayan Yere (Makama) Başvurulması 117
4. Şikayetin Şekli 118
5. İcra Mahkemesinde Uygulanacak Yargılama Usulü 118
a. Evrak Üzerinden Karar Verilmesi 119
b. Duruşma Yapılması Gereken Haller 119
c. Birden Fazla Şikayet Halinde Şikayetlerin Birleştirilmesi ve Sıra
Cetvelinde Davanın Tefriki 119
d. Sonuca Etkili Davaların Bekletici Sorun Yapılması 120
II. ŞİKAYET SEBEPLERİ 120
1. İhale Kesinleşmeden Sıra Cetveli Düzenlenmesi 121
2. Paraya Çevrilen Mal Üzerine Haciz Koyduran Alacaklıya Sıra
Cetvelinde Yer Verilmemesi 121
3. Alacaklının Kendi Sırasına İtirazda Bulunması 121
a. Alacağın Rüçhanlı Olduğunun İleri Sürülmesi 121
b. Alacağın İmtiyazlı Olduğunun İleri Sürülmesi 122
aa. İİK. 206. Maddesinde Düzenlenmeyen İmtiyazlı Alacaklılar.... 122
bb. İİK. 206. Maddesinde Düzenlenen İmtiyazlı Alacaklar 122
cc. İİK. 206. Maddesinde Düzenlenmeyen Ancak Bu Maddede
Gireceği Sıra Gösterilen Alacaklar 122
c. Alacağın İİK. nun 100. maddesindeki Belgelere Dayandığının
İleri Sürülmesi 123
d. Alacaklının İİK. nun 101. Maddesinde Öngörülen Hallere
Dayanarak İtirazda Bulunması 123
4. Alacaklının Bir Başka Alacaklının Sırasına İtirazda Bulunması 123
a. İtirazda Hukuki yarar 123
b. Rüçhan Hakkına İtiraz 124
c. İmtiyaz Hakkına İtiraz 124
d. Alacağın İİK. nun 100. Maddesindeki Belgelere Dayanmadığına
Yönelik İtiraz 124
e. Hacze Takipsiz İştirak Eden Alacaklı Lehine İİK. nun 101.
Maddesindeki Koşulların Bulunmadığına Yönelik İtiraz 124
f. Ödeme Emrinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesi 124
5. İcra Müdürünün Takip Hukuku Hükümlerine Aykırı Sıra Cetveli
Düzenlemesi Halinde İtiraz 125
a. Haczin Geçersiz Olduğu İtirazı 125
aa. Sırasına İtiraz Edilen Alacaklının Borçlusunun Farklı Olması
Nedeni İle Konulan Haczin Geçersizliğine Yönelik İtiraz 125
aaa. Kural Olarak 125
bbb. 6183 Sayılı Kanunun 35. Maddesi Hükmü 125
ccc. Vergi Usul Kanununun 10/11. Maddesi Hükmü 126
ddd. TTK.nun 532. Maddesi Hükmü 126
eee. Diğer Durumlar 127
bb. Haczedilen Malların Farklı Olduğu İddiası 129
cc. İcra Dairesinin Yetki Sınırları Dışında Yapılan Hacizlerin
Geçersiz Olduğuna Yönelik İtiraz 129
dd. Gecikmiş İtirazın Kabulü Halinde Evvelce Konulan Haczin
Geçersiz Olduğuna Yönelik İtiraz 130
ee. Taşınmazların Haczinde Haczin Ne Miktar İçin Yapıldığının Tapu Sicil Müdürlüğüne Bildirilmemesi Nedeni İle Haczin
Geçersiz Olduğu İtirazı 131
ff. Haciz Tutanağında Haczedilen Malın Değerinin
Gösterilmemesi Nedeni İle.Haczin Geçersiz Olduğuna
Yönelik İtiraz 131
gg. Ölü Şahıs Hakkında Yapılan Takip Sonucu Konulan
Haczin Geçersiz Olduğuna Yönelik İtiraz 131
hh. Konkordato Mühleti İçerisinde Konulan Haczin Geçersiz
Olduğuna Yönelik İtiraz 131
ii. Aracın Trafik Kaydına Konulan Haczin Geçersiz Olduğuna
Yönelik İtiraz 132
b. Haczin Düştüğüne İlişkin İtiraz 133
aa. Taşınırlarda Satış İsteme Süresi 134
bb. Taşınmazlarda Satış İsteme Süresi 135
cc. Borcun Taksite Bağlanmasının Satış İsteme Süresine Etkisi 136
dd. Kıymet Takdir Talebi ve Kıymet Takdir Raporunun Satış
İsteme Süresine Etkisi 137
ee. İhtiyati Haciz Kararından Sonra Süresinde Takibe
Geçilmemesi Nedeni İle Haczin Düştüğüne Yönelik İtiraz 137
ff. Muhafaza Tedbirinin Satış İsteme Süresine Etkisi 138
gg. İştirak Halindeki Mülkiyet Hükümlerine Tabi Malda Ortaklığın Giderilmesi Davası İçin Alacaklıya Verilen
Yetkinin Satış İsteme Süresine Etkisi 138
hh. Kamu Alacaklarında Satış İsteme Süresi 138
ii. Haczin Yenilenmesi Kavramı ve Sonuçları 139
jj. İhtiyati Hacizde ve Muvakkat Hacizde Satış İsteme Süresi 139
kk. Satış Talebinin Geri Alınmasının Satış İsteme Süresine Etkisi.. 139 11. Satış Giderinin Ödenmemesinin Satış Talebinin Geçerliliğine
Etkisi 141
mm. İstihkak Davasının Satış İsteme Süresine Etkisi 142


nn. Kesinleşmeden İcraya Konulan İlamın Bozulmasının
Haczedilen Mallar Hakkında Satış İsteme Süresine Etkisi 142
c. İhtiyati Haczi Kesin Hacze Dönüşmeyen Alacaklıya Satış
Bedelinden Pay Ayrılmaması Gerektiğine Yönelik İtiraz 143
6. Satış Tutarından Haciz, Paraya Çevirme ve Paylaştırma Gibi bütün
Alacaklıları İlgilendiren Masrafların Ayrılmadığına Yönelik İtiraz 143
7. Sıra Cetvelini Düzenleyen İcra Dairesinin Yetkisine Yönelik İtiraz 144
8. Ödeme Emrine İtiraz Süresi Geçmeden Borçlunun Muvafakati İle
Konulan Hacizde Diğer Alacaklıların İİK. nun 20. maddesine Göre
İşlem Yapılması Gerektiğine Yönelik İtirazı 145
III. ŞİKAYETİN SONUÇLARI 146
1. Şikayetin Kabulü ve Reddi 146
2. Verilen Karara Karşı Kanun Yolları 147
a. Temyiz 147
b. Karar Düzeltme 148
c. Yargılamanın Yenilenmesi 148
d. Kanun Yararına Temyiz 149
3. İcra Mahkemesi Verilen Karardan Dönebilir mi? 149
16. SIRA CETVELİNE MAHKEMEDE İTİRAZ (SIRA
CETVELİNE İTİRAZ DAVASI) 149
I. DAVADA USUL KONULARI 150
1. Dava Açma Süresi / 150
2. Davanın Tarafları 150
a. Davacı 150
b. Davalı 151
3. Davada Görev ve Yetki 152
a. Görev 152
b. Yetki 153
c. Görevli ve Yetkili Olmayan Merciiye Başvurulması 153
4. Yargılama Usulü 154
5. Harç ve Vekalet Ücreti 154
II. İTİRAZ SEBEPLERİ 154
1. Davalının Alacağının Miktarına İlişkin İtiraz 154
a. Kefil Olan Borçlunun Sorumlu Olduğu Miktara İlişkin İtiraz 154
b. Üst Sınır İpoteğinde Taşınmazın Alacak Yönünden Sorumlu
Olduğu Miktara Yönelik İtiraz 155
c. Uygulanan Faiz Oranına ve Miktarına Yönelik İtiraz 155
2. Davalı Alacaklının Borçludan Alacağı Bulunmadığına Yönelik
İtiraz 156
a. Sıra Cetvelinde Kendisine Pay Ayrılan Alacaklının Alacağının
Bir Kısmının veya Tamamının Borçlu Tarafından Ödendiğine
Yönelik İtiraz 156

b. Sıra Cetvelinde Pay Ayrılan Alacaklının Alacağının Muvazaalı
Olduğu İddiası 156
III.
İSPAT YÜKÜ 156
1. Davalının Alacağının Varlığını İspatta Dayanabileceği Deliller 157
a. Kambiyo Senetleri İspatta Yeterli midir? 157
b. Harici Satış ve Satış Vaadi Sözleşmeleri İspata Yeterli midir? 157
c. Ticari Defterler 158
d. Yemin 158
2. Davacının Davalının Borçludan Alacağı Bulunmadığını İspatta
Dayanabileceği Deliller 158
IV.
KARARIN SONUÇLARI 159
1. Davanın Reddi 159
2. Davanın Kabulü 159
V.
KARARA KARŞI KANUN YOLLARI 161
1. Temyiz 161
2. Karar Düzeltme 162
§ 17. HUKUK MANKEMESİ VE İCRA MAHKEMESİNİN GÖREVİ
KONUSUNDA TEREDDÜT YARATAN DURUMLAR 162
1. Taşınır Rehninin Geçersizliği İddiasında Görev 162
2. İpotekle Teminat Altına Alınan Alacak Miktarına Yönelik İtiraz 163
3. Türk Hukykunda Hacze İştirak Sistemi (İİK. 100,101, 206, 268
ve 6183 Sayılı Yasanın 21. maddeleri) 163
§ 17/a. YABANCI PARA ALACAKLARINDA HACZE İŞTİRAK
SORUNU 167


BİRİNCİ BÖLÜM İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

TAKİPLİ İŞTİRAKİN KOŞULU İLE İLGİLİ KARARLAR 169
İHTİYATİ HACİZ VE HACZE İŞTİRAK İLE İLGİLİ KARARLAR 211
ALACAK HACİZLERİNDE HACZE İŞTİRAK İLE İLGİLİ KARARLAR 267
KAMU ALACAKLARINDA HACZE İŞTİRAK İLE İLGİLİ KARARLAR 277
MÜLKİYETİ MUHAFAZA SÖZLEŞMESİNDE HACZE İŞTİRAK
İLE İLGİLİ KARARLAR 355
TAKİPSİZ İŞTİRAK İLE İLGİLİ KARARLAR 367
PAYLAŞTIRMA İLE İLGİLİ KARARLAR 375
SIRA CETVELİNE ŞİKAYET İLE İLGİLİ KARARLAR 387
SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI İLE İLGİLİ KARARLAR 539
HACZE İŞTİRAK SİSTEMİ VE TEREDDÜT YARATAN DURUMLARLA
İLGİLİ KARARLAR 589
HACZE İŞTİRAK İLE İLGİLİ DEĞİŞİK KARARLAR 613


İKİNCİ BÖLÜM

İFLASTA SIRA CETVELİ

Birinci Kısım

ALACAKLARIN İNCELENMESİ VE SIRA CETVELİ DÜZENLENMESİ

§ 18. ALACAKLARIN İNCELENMESİ VE SIRALARIN TAYİNİ 641
I. SIRA CETVELİ DÜZENLENMESİNDEN ÖNCEKİ PROSEDÜR 641
1. Tasfiye Hakkında Karar Verilmesi 641
2. İflas Alacaklarının İflas Masasına Bildirilmesi 642
a. İflas Alacağı-Masa Borçları Kavramı 642
b. İflas Alacağının Bildirim Süresi ve Bildirim Yapılacak Yer 642
c. Bildirimin İçeriği ve Şekli 642
3. Alacakların İncelenmesi 643
II. SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ 646
1. Sıra Cetvelinin Düzenlenme Süresi ve Şekli 646
2. Sıra Cetvelinin Alacaklılara İlan ve Tebliği 647
3. Sıra Cetvelinin İçeriği /. 648
4. Sıra Cetvelinin Hükmü ve Önemi 649


İkinci Kısım
ADI VE REHİNLİ ALACAKLARIN SIRASI

§ 19. ADİ VE REHİNLİ ALACAK KAVRAMI 651
I. ADİ ALACAK (REHİNLİ OLMAYAN ALACAK) 651
II. REHİNLİ ALACAK 651
§ 20. İFLAS TASFİYESİNDE REHİNLİ ALACAKLARDAN ÖNCE
ÖDENMESİ GEREKEN ALACAKLAR 652
I. EŞYA VE TAŞINMAZIN AYNINDAN DOĞAN VERGİ ALACAĞI.... 652
II. REHİNLİ MALIN MUHAFAZA VE SATIŞ MASRAFLARI 653
III. GEMİ ALACAKLISI HAKKI 654

1. Gemi Alacaklısı Hakkının Kapsamı 654
2. Gemi Alacaklısı Hakkına Konu Teşkil Eden Alacaklar
(TTK. madde 1235) 655
3. Gemi Alacaklısı Hakkının Sahibine Tanıdığı Öncelik 656
4. Gemi Alacaklısı Haklarının Kendi Aralarındaki Sırası 657
a. Geminin son limana girmesinden itibaren yapılan bekçilik ve
muhafaza masraflarının (TTK. m..1235 bend 1) 657

b. Muhtelif Yolculuklardan Doğan Alacaklar Arasında Sıra
(TTK. m. 1248) 657
c. Aynı Yolculuğa Ait Gemi Alacaklısı Hakkı Veren Alacaklar
Arasında Sıra 657
IV. MK.NUN 865 VE 867. MADDELERİNDEN DOĞAN ALACAK 658
§ 21. REHİNLİ ALACAKLAR VE SIRASI 659
I. TAŞINIR REHNİ 659
1. Taşınır Rehninin Konusu 660
2. Taşınır Rehninin Kapsamı 660
a. Rehnin Taşınır Mal Yönünden Kapsamı 660
b. Rehnin Alacak Yönünden Kapsamı 661
3. Taşınır Rehni Çeşitlen 662
a. Ticari İşletme Rehni 662
b. Maden Rehni 663
c. Hayvan Rehni 663
d. Motorlu Taşıtların Rehni 663
e. Gemi Rehni 664
f. Hava Aracı Rehni 665
g. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Rehin Hakkı 666
h. Hapis Hakkı 666
aa. Genel Olarak Hapis Hakkı 666
aa\′a. Hapis Hakkının Konusu 666
bbb. Hapis Hakkının Kapsamı 667
ccc. Hapis Hakkının Şartları 667
bb. Ticari Hapis Hakkı 667
cc. Kiralayanın Hapis Hakkı 668
aaa. Şartlan 668
bbb. Kapsamı 669
ccc. Kiralayanın Hapis Hakkıyla Üçüncü Şahısların Rehin Hakkının Karşılaşması Halinde Sıralama Nasıl
Olmalıdır? 669
ddd. Kiralayanın Hapis Hakkını Hacizde ve İflasta Sıra
Cetvelinde Gösterdiği Özellik 670
dd. Ardiyecinin Hapis hakkı 671
ee. 6183 Sayılı Kanunun 12. Maddesinden Doğan Hapis Hakkı 672
ff. Hapis Hakkının Sırası 672
4. Taşınır Rehinlerinin Kendi Aralarındaki Sırası 673
II. TAŞINMAZ REHNİ (İPOTEK) 673
1. İpoteğin Taşınmaz Yönünden Kapsamı 673
a. Bütünleyici Parça 674
b. Eklenti 674
aa. Genel Olarak 674XVI

bb. İpotekle Yükümlü Eklenti Üzerinde Taşınır Rehni
Kurulması Halinde Öncelik Hakkı ve Sıra 675
cc. Eklenti Üzerinde Ticari İşletme Rehniyle İpoteğin Birarada
Bulunması Halinde Öncelik Hakkı ve Sıra 675
aaa. Taşınmaz Maliki ile Ticari İşletme Malikinin Aynı
Kişi Olması Halinde Sıra 676
bbb. Taşınmaz Maliki İle Ticari İşletme Malikinin Ayrı
Kişiler Olması Halinde Sıra 676
dd. Eklentinin İpotek Veren Kişi Tarafından Finansal Kiralama
Yoluyla Taşınmaza Getirilmesi Halinde Öncelik Hakkı 677
c. Doğal Ürünler 677
d. Kira Bedelleri 677
e. Sigorta Tazminatı 678
f. Kamulaştırma Bedeli 679
İpoteğin Alacak Miktarı Yönünden Kapsamı 679
a. Ana Para İpoteği 679
aa. Ana Para (MK. m. 875) 679
bb. Takip Masrafları 680
cc. Gecikme Faizleri 680
dd. Sözleşme Faizi 680
ee. Alacaklının İpotekli Taşınmazı Korumak İçin Yaptığı
Masraflar ve ödediği Sigorta Primleri 681
b. Üst sınır İpoteği (Maksimal İpotek) 681
aa. Üst Sınır İpoteğinin Hacizde Sıra Cetvelinde Gösterdiği
Özellik 681
bb. Üst Sınır İpoteğinin İflasta Sıra Cetvelinde Gösterdiği
Özellik 682
Kanundan Doğan İpotekler 682
a. Tescile Tabi Olmayan Kanuni İpotekler 682
b. Tescile Tabi Kanuni İpotekler 682
aa. Yapı Alacaklısı (İnşaatçı) ipoteği 683
aaa. Yapı Alacaklılarının ipotek Haklarının Kendi
Aralarındaki Sırası 683
bbb. Yapı Alacaklılarının Diğer Rehinli Alacaklılar
Karşısındaki Durumu ve Sırası 683
bb. Ölünceye Kadar Bakım Alacaklısının İpotek Hakkı 684
cc. Taşınmaz Satıcısının İpotek Hakkı 684
dd. Mirasçıların ve Hissedarların İpotek Hakkı 684
ee. Kat Mülkiyetinde Ortak Giderlerin Teminatı İçin Diğer Kat
Malikleri Lehine Kurulan İpotek 684
ff. Kanundan Doğan İpoteklerin Hacizde Sıra Cetvelinde
Gösterdiği Özellik 684

^

r*jf

gg. Kanundan Doğan İpoteklerin İflasta Sıra Cetvelinde
Gösterdiği Özellik 685
4. İpotekte Sıralar ve Dereceler 685
a. Sıra 686
b. Derece 686
c. İlerleme ve Sabit Derece Sistemi 686
aa. İlerleme Sistemi 686
bb. Serbest Derece Sistemi 686
cc. Medeni Kanunumuzda Kabul Edilen Sistem 686
d. Sıraların Sonradan Değiştirilmesi 687
e. Sıra Cetvelinde Derece Sistemini Önemi 687
5. Sözleşmeden ve Kanundan Doğan İpoteklerin Kendi Aralarındaki,
Diğer Sınırlı Aynı Haklar ve Hacizler Karşısındaki Durumu
ve Sırası 688
a. Sözleşmeden ve Kanundan Doğan İpoteklerin Kendi
Aralarındaki Sıra 688
b. İpotek Haklarının Diğer Sınırlı Aynı Haklar Karşısındaki Sırası 689
c. İpoteklerin Hacizler Karşısındaki Durumu ve Sırası 689
6. Birden Fazla Taşınmazın Aynı Alacak İçin İpotek Edilmesi
Halinde Paraların Paylaştırılması 689
III. HAK VE ALACAKLAR ÜZERİNDE REHİN 690
1. Alacak Rehni 691
2. Kıymetli Evrakların Rehni 691
3. Eşyayı Temsil Eden Senetlerin Rehni 691
4. Hak ve Alacaklar Üzerindeki Rehinlerin Kendi Aralarındaki ve
Hacizler Karşısındaki Durumu ve Sırası 692
a. Hak ve Alacak Üzerindeki Rehinlerin Kendi Aralarındaki Sırası 692
b. Hak ve Alacak Üzerindeki Rehinlerin Hacizler Karşısındaki
Durumu ve Sırası 692
§ 22. REHİNLİ OLMAYAN ALACAKLARDAN ÖNCE ÖDENMESİ
GEREKEN ALACAKLAR (İFLAS MASRAFLARI-MASA
BORÇLARI) 693
1. İflas Masrafları 693
2. Masa Borçlan 693
3. Alacağın Masa Borcu mu Yoksa İflas Alacağı mı Olduğu
Konusunda Çıkacak Uyuşmazlıkların Giderilmesinde
İzlenecek Usul 694
§ 23 REHİNLİ OLMAYAN ALACAKLAR 695
I. İMTİYAZLI ALACAKLAR 695
1. İİK\′nun 206. Maddesinde Öngörülen İmtiyazlı Alacaklar 696
a. Birinci Sıra 696
b. İkinci sıra 697

c. Üçüncü sıra 698
aa. Kat Mülkiyeti Kanununun 22/son Maddesinde Öngörülen
Alacak 698
bb. HUMK.nun 417. Maddesinden Doğan Alacak 699
cc. İİK.nun 36. maddesinde Öngörülen Tehiri İcra Teminatı 699
dd. Sigorta Murakebe Kanunun 14/11. Maddesinden Doğan
Alacak 699
ee. Avukatlık Kanununun 166. Maddesinden Doğan Alacak 700
ff. 1518 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri
Kanunun 16/son Maddesinde Öngörülen Alacak 700
gg. 4389 Sayılı Bankalar Kanununun 16/4 ve Geçici 3.
Maddesinde Öngörülen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Alacağı 700
hh. 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 38. Maddesinde Öngörülen
Alacak 701
2. İİK\′nun 206. Maddesinde Öngörülmeyen Ancak Bu Maddede Gireceği Sıra Belirtilen Özel Kanunlardan Doğan Alacakların
Sırası 701
II-ADİ ALACAKLAR 702
III- SIRALAR ARASINDAKİ İLİŞKİ 703

Üçüncü Kısım
\′ İFLASTA SIRA CETVELİNE KARŞI BAŞVURU YOLLARI

24. SIRA CETVELİNE ŞİKAYET YOLU İLE İCRA
MAHKEMESİNDEYAPILAN İTİRAZ 705
I. ŞİKAYET USULÜ 705
1. Şikayette Görev ve Yetki 705
a. Görev 705
b. Yetki 706
c. Görevli veya Yetkili Olmayan Merciiye Başvurulması 706
2. Şikayetin Süresi 706
3. Şikayetin Tarafları 707
a. Şikayet Hakkı Bulunanlar 707
b. Şikayet Olunan 707
4. Şikayetin Şekli 707
5. Şikayette Yargılama Usulü 708

II. ŞİKAYET SEBEPLERİ 708
III. ŞİKAYETİN SONUÇLARI 709

1. Şikayetin Reddi 709
2. Şikayetin Kabulü 709
3. Verilen Karara Karşı Kanun Yollan 709


a. Temyiz 709
b. Karar Düzeltme 710
§ 25. SIRA CETVELİNE DAVA YOLU İLE İTİRAZ 710
I. İFLAS MASASINA KARŞI AÇILAN SIRA CETVELİNE İTİRAZ
DAVASI (KAYIT KABUL DAVASI) 711
1. Dava Açma Süresi 711
a. Sürenin İlan Tarihinden İtibaren Başlaması 711
b. Sürenin Tebliğ Tarihinden Başlaması 712
c. İlan veya Tebliğ Tarihinden Önce Dava Açılması 712
2. Davanın Tarafları 713
a. Davacı 713
b. Davalı 714
3. Davada Görev ve Yetki 714
a. Görev 714
b. Yetki 714
4. Yargılama Usulü 714
5. İtiraz Sebepleri ve İspat Yükü 716
6. Harç ve Vekalet Ücreti 716
7. Davanın Sonuçları 717
a. Davanın Reddi 717
b. Davanın Kabulü 718
c. Karara\′Karşı Kanun Yolları 718
aa. Temyiz 718
bb. Karar Düzeltme 719
II. BİR ALACAKLININ DİĞER BİR ALACAKLIYA KARŞI AÇTIĞI
SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI (KAYIT TERKİNİ DAVASI) 719
1. Dava Açma Süresi 720
2. Davanın Tarafları 720
a. Davacı 720
d. Davalı 721
3. Davada Görev ve Yetki 721
a. Görev 721
b. Yetki 721
4. Yargılama Usulü 721
5. İtiraz Sebepleri ve İspat Yükü 722
a. İtiraz Sebepleri 722
aa. Alacağın Esasına İtiraz 722
bb. Alacağın Miktarına İtiraz 722
cc. Alacağın Sırasına İtiraz 722
dd. Masaya Kabul Edilen Kesinleşmiş İlama Dayalı Alacağa
İtiraz Edilebilir mi? 723

ee. Bir Alacaklı Bir Başka Alacaklının Alacağının
Zamanaşımına Uğradığını İleri Sürebilir mi? 723
b. İspat Yükü 724
6. Harç ve Vekalet Ücreti 725
7. Davanın Sonuçlan 725
a. Davanın Reddi 725
b. Davanın Kabulü 725
aa. Davalının Müflisten Alacağı Olmadığına Veya Daha Az
Olduğuna Karar Verilmesi 725
bb. Davalının Sıra Cetveline Kabul Edilen Sırasının
Değiştirilmesine Karar Verilmesi 726
cc. Dava Masraflarının Masaya Kaydına Karşı İtiraz
Mümkün müdür? 726
dd. Kayıt Terkini Davasını Birden Fazla Alacaklının Açması ve
Davanın Kabulü Halinde Paylaştırma Nasıl Olmalıdır? 726
c. Karara Karşı Kanun Yolları 727
aa. Temyiz 727
bb. Karar Düzeltme 727
§ 26. İFLASTA SIRA CETVELİ İLE İLGİLİ DİĞER ÖZEL
DURUMLAR 727
I. İFLASTAN ÖNCE DAVA KONUSU YAPILMIŞ ALACAĞIN
MASAYA KAYDI \′ 727
II. KAYIT KABUL DAVASI SIRASINDA İFLASIN KALDIRILMASI 729
III. SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNUN PRİM VE GECİKME
ZAMMI ALACAKLARININ MASAYA KAYDI 730
IV. ŞARTA BAĞLI ALACAKLARIN MASAYA KAYDI 730
V. TEMİNAT MEKTUBU BEDELLERİNİN MASAYA KAYDI 731
1. Riski Gerçekleşen Teminat Mektubu Bedellerini Masaya Kaydı 731
a. Lehdarın İflası 731
b. Bankanın İflası 731
c. Lehdar ve Bankanın Aynı Zamanda İflası 732
2. Riski Gerçekleşmeyen Teminat Mektubu Bedellerinin Masaya
Kaydı 732
VI. VERGİ ALACAKLARININ MASAYA KAYDI 733
a. Malın Aynından Doğan Vergi Alacağının Masaya Kaydı 733
b. Malın Aynından Doğmayan Vergi Alacakları 733
c. Vergi Usul Kanunun 10. Maddesinden Doğan Alacağın Masaya
Kaydı 734
d. 6183 Sayıl Kanunun 35. Maddesinde Öngörülen Alacağın
Masaya Kaydı 735
e. İflasın Açılmasından Sonra Masaya Giren Mallara İlişkin Vergi
Alacağının Masaya Kaydı 736
f. İflas İdaresinin İşlemlerinden Doğan Vergilerin Masaya Kaydı 736

VII.MÜLKİYETİ MUHAFAZA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN
ALACAKLARIN MASAYA KAYDI 736
1. Satıcının İflası 736
2. Alıcının İflası 737
VIII. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN
ALACAKLARIN MASAYA KAYDI 738
1. Kiralayanın İflası 738
2. Kiracının iflası 739
a. İflas İdaresinin Finansal Kiralama Konusu Malın Tefrikine
Karar Vermesi 739
b. İflas İdaresinin Finansal Kiralama Konusu Malın Tefrikine Karar
Vermemesi 739
c. Kiralayanın Aynı Zamanda Malın Tefrikini Talep Etmesi ve Kira
Bedelini Masaya Kaydettirmesi Halinin Gösterdiği Özellik 743
d. Gemilerle İlgili Finansal Kiralama Sözleşmesinde Kiralayanın
Tefrik Hakkının Gemi Alacaklısı Hakkı Karşısındaki Durumu
ve Sırası 743
IX. AKREDİTİF İLİŞKİSİNDEN DOĞAN ALACAKLARIN MASAYA
KAYDI 744
1. Akreditif Amirinin İflası 744
a. Akreditif Açılmamışsa 744
b. Akreditif Açılmışsa 744
aa. Akreditif Bedelinin Banka Tarafından Kredi Olarak
Sağlanması Hali 744
bb. Akreditif Bedelinin Amir Tarafından Teminat Olarak
Bankaya Yatırılması Hali 744
2. Lehdarın İflası 745
3. Bankaların İflası 746
a. Akreditif Bankası (Amir Banka)nın İflası 746
b. Muhabir Bankanın İflası 746
c. Teyit Bankasının İflası 746
X. YABANCI PARA ALACAKLARININ MASAYA KAYDI 747
1. Yabancı Para Alacağının Masaya Türk Parasına Çevrilmeden
Kaydı Mümkün müdür? 747
2. Yabancı paranın Türk Parasına Çevrileceği Tarih 748
XI. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN
ALACAKLARIN MASAYA KAYDI 749
XII. VADESİ GELMEMİŞ ALACAKLARIN MASAYA KAYDI
(İ İK.MAD. 195/11) 749
XIII. KONUSU PARA OLMAYAN ALACAKLARIN MASAYA
KAYDI (İİK.MAD. 198) 750
XIV. MÜFLİSİN KEFİL OLDUĞU BORÇLARIN MASAYA KAYDI
(İİK.MAD.202) 751XV.MÜŞTEREK BORÇLULARIN AYNI ZAMANDA İFLASI
HALİNDE ALACAKLARIN MASAYA KAYDI (İİK.MAD.203) 752
XVI. MÜFLİSLE BİRLİKTE BORÇLU TARAFINDAN BORCUN
KISMEN ÖDENMESİ (İİK.MAD.204) 752
XVII.KOLLEKTİF ŞİRKET VE ORTAKLARININ İFLASI HALİNDE
MASAYA KAYIT (İİK.MAD.205) 753
1. Kollektif Şirketin İflası 753
2. Bir Kollektif Şirket Ortağının İflası 753
3. Birden Fazla Kollektif Şirket Ortağının Aynı Zamanda İflası 754
4. Kollektif Şirkte ve Ortaklarının Aynı Zamanda İflası 754
a. Kollektif Şirketle Yalnız Bir Ortağın İflası 754
b. Kollektif Şirketle Birlikte Birden Fazla ortağın İflâs Etmesi Hali.... 754
XVIII. ANONİM ŞİRKETLERİN İFLASI HALİNDE PAY SAHİPLERİ,
İNTİFA SENEDİ SAHİPLERİ, TAHVİL SAHİPLERİ VE DİĞER
TAŞINIR KIYMET SAHİPLERİNİN ALACAĞININ MASAYA
KAYDI 754
1. Pay Sahipleri (Hisse Senedi Sahipleri) 755
2. İntifa Senedi Sahipleri 756
3. Tahvil Sahipleri 756
a. Primli Tahviller 756
b. Kara İştirakli Tahviller 756
c. Hisse Senetleriyle Değiştirilebilir Tahviller 756
4. Diğer Taşınır Kıymet Sahipleri 757
a. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahipleri 757
b. Finansman Bonosu Sahipleri 757
XIX. SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARININ İFLASI
HALİNDE TASARRUF SAHİPLERİNİN BAŞVURU YOLLARI 757
1. Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlarının İflası 758
2. İflasın Aracı Kuruluşlarla Tasarurf Sahipleri Arasındaki Hukuki
İlişkiye Etkisi 759
a. Sermaye Piyasası Araçlarının Aracı Kuruluşlara Emanet
Bırakılması Hali 759
b. Aracı Kuruluşların Hisse Senedi Alım Satımına Aracılık
Etmesi Hali 760
c. Repo İşlemi 761
d. Portföy Yönetim Sözleşmesi 762
XX.İLAMLI ALACAKLARIN MASAYA KAYDI 762
XXI. İFLAS TARİHİNE KADAR İŞLEMİŞ VE İFLAS TARİHİNDEN
SONRA İŞLEYECEK FAİZLERİN MASAYA KAYDI 763
1. İflas Tarihine Kadar İşlemiş Faizlerin Masaya Kaydı 763
2. İflas Tarihinden Sonra İşlemiş Faizlerin Masaya Kaydı
Mümkün müdür? 763
XXII.REHİNLİ ALACAKLARIN MASAYA KAYDI 764

1. Müflise Ait Taşınır Rehniyle Temin Edilmiş Alacaklar 764
2. Müflise Ait Taşınmaz Rehniyle Temin Edilmiş alacaklar 764
3. Üçüncü Şahsa Ait Rehinle Temin Edilmiş Alacaklar 765
XXIII. GEÇ BİLDİRİLEN ALACAKLARIN MASAYA KAYDI
(İİK.MAD.236) 765
XXIV.KESİNLEŞMİŞ SIRA CETVELİNE İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ? 766
§ 27. SIRA CETVELİ VE PAY CETVELİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 767


İFLASTA SIRA CETVELİ İLE İLGİLİ KARARLAR


S GEMİNİ VE YÜK ALACAKLISI HAKKI İLE İLGİLİ KARARLAR 771
^ TAŞINIR REHNİ İLE İLGİLİ KARARLAR 789
^ TAŞINMAZ REHNİ İLE İLGİLİ KARARLAR 823
V MASA BORÇLARI İLE İLGİLİ KARARLAR 853
^ İMTİYAZLI ALACAKLAR İLE İLGİLİ KARARLAR 861
^ ŞİKAYET İLE İLGİLİ KARARLAR 891
S KAYIT KABUL DAVALARI İLE İLGİLİ KARARLAR 903
^ KAYIT TERKİNİ İLE İLGİLİ KARARLAR 973
^ MÜFLİSİN TARAF OLDUĞU DAVALAR İLE İLGİLİ KARARLAR 997
^ İFLASIN KALDIRILMASI İLE İLGİLİ KARARLAR 1009
^ SKK.\′NUN PRİM ALACAĞI İLE İLGİLİ KARARLAR 1015
^ TEMİNAT MEKTUBU İLE İLGİLİ KARARLAR 1021
•\" VERGİ ALACAĞI İLE İLGİLİ KARARLAR 1035
S FİNANSAL KİRALAMA İLE İLGİLİ KARARLAR 1069
^ AKREDİTİF İLE İLGİLİ KARARLAR 1079
^ YABANCI PARA ALACAĞI İLE İLGİLİ KARARLAR 1085
S VADESİ GELMEMİŞ ALACAKLAR İLE İLGİLİ KARARLAR 1095
^ KONUSU PARA OLMAYAN ALACAKLAR İLE İLGİLİ KARARLAR 1099
S KEFALET İLE İLGİLİ KARARLAR 1105
*\" SERMAYE PİYASASI İLE İLGİLİ KARARLAR 1117
^ İLAMLI ALACAKLAR İLE İLGİLİ KARARLAR 1125
S FAİZ ALACAĞI İLE İLGİLİ KARARLAR 1131
S REHİNLİ ALACAKLAR İLE İLGİLİ KARARLAR 1149
•/ GEÇ BİLDİRİLEN ALACAKLAR İLE İLGİLİ KARARLAR 1165
V PAY CETVELİ İLE İLGİLİ KARARLAR 1171
S MUNZAM ZARAR İLE İLGİLİ KARARLAR 1175
S DEĞİŞİK KARARLAR 1177

ARAMA CETVELLERİ

KAVRAM ENDEKSİ 1197
MADDE ENDEKSİ 1203