Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (31)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Gümrük Para Cezaları ( Sorular ve Cevaplar Işığında )

Gümrük Para Cezaları ( Sorular ve Cevaplar Işığında )Sayfa Sayısı
:  
145
Kitap Ölçüleri
:  
13,5*19,5
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
9786051468877

45,00 TLBu çalışmanın hazırlanması düşüncesi, gümrük kabahatleri ile insan hakları arasındaki ilişkinin giderek artmasıyla ortaya çıkmıştır. Gümrük idaresinin kamu hukukuna dayanarak tek taraflı yaptığı işlemlerle yükümlülerin haklarına müdahale etme hakkına sahip olmasına karşın yükümlüleri etkin bir şekilde koruyabilecek yeterli mekanizmalar bulunmamaktadır. Yükümlülerin sahip olduğu haklar yasal olarak tanımlanmamıştır. Gümrük ve dış ticaret mevzuatının teknik ve karmaşık yapısının yanı sıra, ticareti yapılan ürünlerin ve ticaret şekillerinin çeşitlenmesi gümrük ve dış ticaret işlemlerinin takibini ve denetlenmesini zorlaştırmakta ve yaşanan uyuşmazlıkların sayısını da artırmaktadır. Gümrük ve dış ticaret mevzuatının teknik ve karmaşık yapısı gümrük personeli bakımından da sıkıntılar yaratmaktadır. 


Ayrıca, gümrük mevzuat hükümlerinin ihlal edilmesi durumunda uygulanan yaptırımlar da oldukça ağırdır. Gümrük para cezaları ve gümrük yükümlüsünün haklarıyla ilgili yapılan bilimsel çalışmaların az olması da diğer bir önemli eksikliktir. 


Bu bağlamda, uygulamacılara yönelik bu çalışmanın hazırlanması gerektiği yönünde bir düşünce oluşturmuştur.


 


 


GİRİŞ-1


BİRİNCİ BÖLÜM


GÜMRÜK PARA CEZALARI HAKKINDAGENEL BİLGİLER


1. -Gümrük İşlemlerindeki İhlaller İçin Öngörülen İdari Yaptırımlar Hangi Yasal Mevzuatta Düzenlenmektedir?-3


2. -Gümrük Mevzuatında Cezalar Nasıl Sınıflandırılmıştır?-4


3. -Gümrük Mevzuatının Karşılığında İdari Para Cezası Öngördüğü Fiillerin Hukuku Niteliği Nedir?-4


4. -Gümrük Kanunu’nda Geçen Önemli Bazı Temel Kavramlar Nelerdir?-5


5. -Gümrük Rejimi Kavramı ve Türleri Nelerdir?-6


6. -İthal Edilen Eşyaya İlişkin KDV, ÖTV ve Diğer Mali Yükümlülüklerde Farklılık Bulunduğunda Ne Yapılacaktır?-7


7. -Gümrükte Suistimallerin Türleri, Gümrük Kabahatleri ve Cezalarının Özellikleri Nelerdir?-7


8. -Gümrük Cezalarının Kesilmesinin Koşulları Nelerdir?-10


9. -Gümrük Para Cezaları Zamanaşımına Tabi midir?-10


10. -Gümrük Para Cezaları Ne Zaman Kesinleşir?-13


11. -Gümrük Cezalarında Karar Verme Yetkisi Kime Aittir?-15


12. -Para Cezası Kararının İçeriğinde Hangi Bilgilere Yer Verilmelidir?-15


13. -Gümrük İdaresi Tek Tahakkuk ve Ceza Kararı Düzenleyebilir mi?-17


14. -Gümrük İdaresi Tarafından Verilen Para Cezası Kararları Nasıl Tebliğ Edilir ve Kayda Geçirilir?-18


15. -Para Cezalarının Taksitlendirilmesi Mümkün müdür?-19


16. -Para Cezaları Nasıl Tahsil Edilir?-20


17. -Para Cezalarında İndirim Uygulaması Var mıdır?-21


18. -Para Cezasına Konu Fiili Ortaya Çıkaran Muhbirlere Ödeme Yapılır mı?-23


19. -Para Cezaları Nasıl Geri Verilir ve Kaldırılır?-23


20. -Fazla ve Yersiz Alınan Para Cezaları İçin Faiz Talep Edilmeli midir?-24


21. -Para Cezalarının Yanı Sıra, Kabahate Konu Eşyanın Mülkiyetinin Kamuya Geçirilmesine Karar Verilebilir mi?-25


İKİNCİ BÖLÜM


GÜMRÜK KANUNU’NDA DÜZENLENENGÜMRÜK KABAHATLERİ


22. -Gümrük Kanunu’nda Uygulanacak Cezalar Nasıl Sınıflandırılmıştır?-27


23. -Gümrük Kabahati Niteliğindeki İşlemlere Hangi Cezalar Uygulanacaktır?-28


a. -Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ya da Kısmi Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejimine Tabi Tutulan Eşyanın, Tarifesinin, Vergilendirmeye Esas, Sayı, Baş, Ağırlık Gibi Ölçüleri ya da Kıymetinin Yanlış Beyan Edilerek Eksik Vergi Ödenmesi-28


b. -Dahilde İşleme Rejimi Altında Elde Edilen Türk Menşeli Eşyanın Anlaşmalara Taraf Ülkelere İthalinde, Bünyelerine Giren Serbest Dolaşımda Bulunmayan Eşyanın İthalat Vergilerinin Zamanında Ödenmemesi ya da Eksik Ödenmesi-29


c. -İthali Genel Düzenleyici İdari İşlemlerle Yasaklanan Eşyanın İthal Edilmesi-30


d. -İthali Lisansa, Şarta, İzne, Kısıntıya ya da Belli Kuruluşların Vereceği Uygunluk ya da Yeterlilik Belgesine Tabi Tutulan Eşyanın Tabi Değilmiş ya da Belge Alınmış Gibi Beyan Edilmesi-31


e. -Gümrük Antrepoları ya da Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerden, Gümrük İşlemlerine Başlanmadan ya da Bu İşlemler Bitirilip Gümrük İdaresinin İzni Alınmadan Kısmen ya da Tamamen Eşya Çıkarılması ya da Buralardaki Eşyanın Değiştirilmesi ya da Yapılan Sayımlarda Kayıtlara Göre Eşyanın Bir Kısmının Eksik Çıkması-32


f. -Gümrüksüz Satış Mağazalarından Hak Sahibi Olmayanlara Satış Yapılması ya da Hak Sahiplerine Limit Üstü Satış Yapılması-33


g. -Gümrük Vergileri Ödenmek Suretiyle İhraç Edilebilen Eşyayı, Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmaksızın ya da Gümrük Vergileri Kısmen ya da Tamamen Ödenmeksizin Türkiye Gümrük Bölgesi’nden Çıkarma-34


h. -Yolcular Tarafından İşlenen Kabahatler-35


ı. -Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Tam Muafiyetli Geçici İthalat Rejimi Hükümlerine Tabi Eşyaya İlişkin Olarak Yapılan Beyanla Muayene ve Denetleme ya da Teslimden Sonra Kontrol Sonucunda Beyana Aykırılık Çıkması-35


i. -İhracı Genel Düzenleyici İdari İşlemlerle Yasaklanan Eşyayı İhraç Etme-36


j. -İhracı Lisansa, Şarta, İzne, Kısıntıya ya da Belli Kuruluşların Vereceği Uygunluk ya da Yeterlilik Belgesine Tabi Olan Eşyayı, Uygunluk ve Yeterlilik Belgesine Tabi Değilmiş ya da Belge Alınmış Gibi Beyan Etme-36


k. -Türkiye Gümrük Bölgesi’ne Getirilen ve Transit Rejim Beyanında Bulunulan Serbest Dolaşımda Bulunmayan Eşyanın, Beyan Edilenden Belirgin Bir Şekilde Farklı Cinste Eşya Olması-37


l. -Gümrük Antrepolarında ya da Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerde Yapılan Sayımlarda Kayıtlara Göre Fazla Eşya Çıkması-38


m. -Gümrük Antrepolarındaki Eşyanın, Antrepo Beyannamesinde Beyan Edilenden Belirgin Bir Şekilde Farklı Cinste Eşya Olması-39


n. -Özet Beyan ya da Özet Beyan Olarak Kullanılan Ticari ya da Resmi Belgelerdeki Kayıtlı Miktara Göre Eksik ya da Fazla Kap Çıkması-40


o. -Dahilde İşleme, Gümrük Kontrolü Altında İşleme İle Geçici İthalat Rejimlerine İlişkin Hükümlerin İhlali-41


ö. -İthalat ya da İhracat Vergilerinden Muaf Eşyayı Gümrük Kapıları Dışında Başka Yerlerden İthal ya da İhraç Etme ya da Bu Tür Eşyayı Gümrük İşlemlerini Yaptırmaksızın Yurda Sokma ya da Çıkarma-42


p. -Gümrük Kanunu ve Bu Kanuna Dayanılarak Çıkarılan İkincil Mevzuat Hükümlerine Aykırı Hareket Etme-44


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


GÜMRÜK KABAHATLERİNDE SORUMLULUK HALLERİVE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNİN SORUMLULUĞU


24. -Yükümlü Kavramının Kapsamı Nedir ve Gümrük Yükümlülüğü Nasıl Doğar?-51


25. -Gümrük Kabahatlerine İlişkin İdari Yaptırımlardan Kimler Sorumludur?-53


26. -Gümrük Müşavirlerinin Sorumluluk Halleri ve Şartları Nelerdir?-54


a. -Vergisel Sorumluluk Açısından Dış Ticaret Şirketi İle Gümrük Müşaviri Arasındaki Sorumluluk İlişkisi-55


b. -Cezai Sorumluluk Bakımından Dış Ticaret Şirketi İle Gümrük Müşaviri Arasındaki Sorumluluk İlişkisi-56


27. -Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Sorumluluk Halleri ve Koşulları Nelerdir?-57


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


GÜMRÜK KABAHATLERİNİN VE CEZALARININİDARİ VE YARGI SÜRECİNDE ÇÖZÜMÜ


28. -Gümrük Para Cezalarına Karşı Ombudsmana Başvurmak Mümkün müdür?-59


29. -Uyuşmazlıkların Çözümü İçin Hangi İdari Yollar Düzenlenmiştir?-61


30. -Gümrük Para Cezaları İçin Uzlaşma Talep Edilebilir mi?-61


31. -Hangi Hallerde Uzlaşma Talep Edilebilir?-62


32. -Uzlaşma Kapsamına Hangi Alacaklar Girmektedir?-63


33. -Uzlaşma Kapsamına Hangi Alacaklar Girmemektedir?-65


34. -Uzlaşmaya Ne Zaman Başvurulabilir?-67


35. -Uzlaşma Talebinde Bulunacak ve Uzlaşma Görüşmesinde Bulunabilecek Kişiler Kimlerdir?-67


36. -Uzlaşma Başvurusu Nasıl Yapılabilir?-68


37. -Uzlaşma Talebi İncelenirken Nelere Dikkat Edilir?-69


38. -Uzlaşma Talebinin Sonuçları Nelerdir?-70


39. -Uzlaşma Komisyonlarının Yetkisi Nasıl Belirlenir?-71


40. -Uzlaşmanın Sonuçları Nelerdir?-72


41. -İtiraz ve Uzlaşma Hakkının Aynı Anda Kullanılması Mümkün müdür?-73


42. -Gümrük Para Cezalarına İtiraz Edilebilir mi?-74


43. -İtiraza Ne Zaman Başvurulabilir?-74


44. -İtiraz Süresi Ne Zaman Başlar?-75


45. -İtiraz Süresinin Aşımı Durumunda Ne Olacaktır?-76


46. -İtiraz Etmeye Yetkili Kişiler Kimlerdir?-76


47. -İtiraz Dilekçeleri Hangi Makamlara Verilecektir ve Bu Makamların Yapacakları İncelemeler Nelerdir?-77


a. -İtiraz Dilekçelerinin Verileceği Makamlar-77


b. -İtiraz Dilekçelerinin Usul ve Esas Yönünden İncelenmesi-79


48. -İtirazla İlgili Karar Verilmeden Önce Eşyanın Çekilmesi Mümkün müdür?-80


49. -İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannameler Üzerine Yapılan Tahakkuka İtiraz Etmek Mümkün müdür?-81


50. -İtirazların Karara Bağlanma Süresi Nedir?-82


51. -İtirazın Ödeme Süresine Etkisi Var mıdır?-82


52. -Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Para Cezaları Bakımından Gümrük Vergilerine İtiraz Edilmesi Yeterli midir?-82


53. -Gümrük İdaresine Yapılan İtirazlarla İlgili Gümrük İdaresinin Ek Süre Kullandığı Durumlarda Hak Kaybına Uğramamak İçin Ne Yapılmalıdır?-83


54. -Tahlile İtiraz Nasıl Yapılacaktır?-84


a. -Birinci Tahlil-84


b. -Birinci Tahlile İtiraz ve İkinci Tahlilin Yapılması-85


55. -İdari Davaya Konu Olabilecek Gümrük İdaresi İşlemleri Nelerdir?-87


56. -Gümrük Para Cezalarına Karşı Açılacak Davalarda Hangi Mahkemeler Görevli ve Yetkilidir?-89


a. -Görevli Mahkeme-89


b. -Görevli Olmayan Yargı Yerlerine Başvurulması-90


c. -Yetkili Mahkeme-90


d. -Gümrük Kabahatlerine Karşı Açılacak Davalarda İdari Merci Tecavüzü-91


57. -Gümrük Para Cezalarına Karşı Açılacak Davalarda Ehliyet ve Husumetle İlgili Nelere Dikkat Edilmelidir?-92


a. -Ehliyet-92


b. -Husumet-93


58. -Gümrük Para Cezalarında Karşı Açılacak Davalarda Dava Açma Süresi Nedir?-93


59. -Gümrük Para Cezaları Bakımından İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11’inci Maddesi Uygulanabilir mi?-95


60. -Gümrük Para Cezalarına Karşı Açılacak Davalarda Nelere Dikkat Edilmelidir?-97


61. -Aynı Dava Dilekçesiyle Dava Açılabilecek Durumlar Var mıdır?-99


62. -İspat Yükü Kime Aittir?-100


63. -İtiraz Aşamasında Gümrük İdaresine Sunulmayan Belgeler Dava Aşamasında Sunulabilir mi?-101


64. -Gümrük Kabahatlerine Karşı Dava Açılmasının Sonuçları Nelerdir?-102


a. -Zamanaşımı ve Derdestlik-102


b. -Yürütmenin Durdurulması-103


65. -Dava Nasıl Karara Bağlanır?-106


66. -Gümrük Para Cezalarına Karşı Açılan Davalarda Verilen Kararlara Karşı Hangi Kanun Yollarına Başvurulabilir?-107


a. -Olağan Kanun Yolları-109


b. -Olağanüstü Kanun Yolları-109


67. -Gümrük Para Cezalarına Karşı Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Bulunulabilir mi?-110


68. -Gümrük Para Cezalarına Karşı İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne Başvuruda Bulunulması Mümkün müdür?-111


BEŞİNCİ BÖLÜM


KANUNİ TEMSİLCİ VE ORTAKLARINGÜMRÜK PARA CEZALARI BAKIMINDANSORUMLULUĞU


69. -Organ veya Temsilcinin Davranışlarından Ötürü Tüzel Kişi Hakkında İdari Yaptırım Uygulanabilir mi?-113


70. -Kanuni Temsilci ve Ortakların Kamu Alacaklarından Sorumluluğu Var mıdır?-115


71. -Kanuni Temsilcinin Kamu Borçlarından Sorumluluğunun Kapsamı ve Şartları Nelerdir?-115


72. -Ortakların Kamu Borçlarından Sorumluluğunun Kapsamı ve Şartları Nelerdir?-118


ALTINCI BÖLÜM


DANIŞTAY KARARLARI


1. -Gümrük Kanunu’nda Düzenlenen Gümrük Para Cezaları-121


2. -Gümrük Para Cezalarında Sorumluluk Halleri-124


3. -Kanuni Temsilci ve Ortakların Sorumluluğu-127


4. -Zamanaşımı-129


5. -Gümrük Para Cezalarının Geri Verilmesi ve Kaldırılması-130


6. -Gümrük Kabahatlerinin ve Cezalarının İdari ve Yargı Sürecinde Çözümü-131


 

KAYNAKÇA-141