Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Gıda Hukuku

Gıda HukukuSayfa Sayısı
:  
304
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
978-605-146-652-1

57,00 TL

Gıda alanında yürürlükte bulunan kanunlar şu şekilde ifade edilebilir: 
1) 18/3/2010 tarih ve 5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu (BK). 
2) 11/6/2010 tarih ve 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu (VHBGYK). 
Gıda alanında yürürlükte bulunan kanunlar, tebliğ ve yönetmelikler, günümüze kadar hukuki inceleme ve değerlendirmelere tabi tutulmamışlarıdır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla halen yayınlanmış bir gıda hukuku kitabı bulunmamaktadır. Bu durum, büyük bir eksikliktir. 
Gıda alanında bu çalışmamızda bize ışık tutacak daha önce yayınlanmış hukuki inceleme ve değerlendirme bulunmadığı için, çalışmamızın zor ve kısır kalacağının bilincindeyiz. Ancak, her işin bir ilkinin olduğunu düşünerek ve ilerde yapılacak değerli çalışmaları teşvik etmek amacıyla ilk tuğlayı koymayı düşündük. 
Gıda alanındaki kanunların dağınıklığı ve farklılığı, kanunların düzenlenişindeki teknik ifadeler, cezai, hukuki ve idari sorumluluk alanlarındaki düzenlemelerin kanun yapma tekniği bakımından sorunlu oluşu, kitabı yazarken kuracağımız sistematiği oluşturmada işimizin epey zor olacağını göstermektedir. 
Bu çalışmada, bu alandaki kanunları esas alacağız. Bu kanunları temel alarak yapacağımız inceleme ve değerlendirmelerde, ilgili yönetmelik ve tebliğlere değinmeğe çalışacağız. 
Kitap üç bölümden oluşacaktır. İlk bölümde inceleyeceğim kanunlar bakımından ortak konu olan sorumluluk incelenecektir. Sorumluluk kapsamında; cezai, hukuki ve idari sorumluluk ele alınacaktır. Daha sonra, her bir kanun ayrı ayrı incelenecektir. Bu kanunlardaki sorumluluk kısımlarında her bir kanun maddesi ile ilgili, cezai, hukuki, idari ve kabahat sorumluluklarına değinilecektir. İkinci bölümde 5977 sayılı kanun, üçüncü bölümde ise 5996 sayılı kanun incelenecektir.

 • GİRİŞ-1
 •  
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • GIDA MEVZUATI KAPSAMINDA SORUMLULUK
 • I. -CEZAİ SORUMLULUK-3
 • A. -Kasta Dayanan Sorumluluk-4
 • B. -Taksire Dayalı Sorumluluk-5
 • II. -HUKUKİ SORUMLULUK-6
 • A. -Borcun Kaynakları-7
 • B. -Hukuki Anlamda Sorumluluk Sebepleri-7
 • C. -Sorumluluk Türleri-8
 • 1. -Kusura Dayalı Sorumluluk Şekilleri-8
 • a)-Haksız Fiil-8
 • aa)-Hukuka Aykırı Fiil (Haksız Fiil)-8
 • bb)-Zarar-10
 • cc)-Kusur-12
 • dd)-İlliyet Bağı (Nedensellik Bağı)-15
 • b)-Sözleşmeden Kaynaklanan Borcu Ödeme Yükümlülüğüne Uymama (Sözleşmeye Aykırılık)-17
 • aa)-Borç ya Hiç ya da Gereği Gibi İfa Edilmemiş Olmalıdır-18
 • bb)-Alacaklı Zarara Uğramış Olmalıdır-18
 • cc)-Borçlu, Borcun İfa Edilmemesinde Kusurlu Olmalıdır-19
 • dd)-İfa Etmeme İle Zarar Arasında İlliyet Bağı Bulunmalıdır-20
 • 2. -Kusursuz Sorumluluk Şekilleri-21
 • a)-Hakkaniyet Sorumluluğu-21
 • b)-Özen Yükümlülüğüne Uymamaya Dayalı Sorumluluk-22
 • aa)-Adam Çalıştıranın Sorumluluğu-22
 • bb)-Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu-24
 • cc)-Yapı Malikinin Sorumluluğu (Bina ve Diğer Yapı Eserlerinin Sahibinin Sorumluluğu)-25
 • c)-Tehlike Sorumluluğu-26
 • d)-Borçlar Kanunu Dışında Başka Kanunlarda Düzenlenen Kusursuz Sorumluluk Halleri-28
 • aa)-Trafik Kanununa Göre Kusursuz Sorumluluk Hali-28
 • bb)-Ev Başkanlarının Sorumluluğu-29
 • cc)-Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu-30
 • dd)-Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu-30
 • D. -Birden Çok Kişinin Aynı Zarardan Sorumluluğu-31
 • E. -Birden Çok Kişinin Birlikte Bir Zarara Neden Olmasından Dolayı Sorumluluğu-31
 • III. -İDARİ SORUMLULUK-32
 • A. -İdarenin Kusura Dayalı Sorumluluğu-32
 • 1. -Hizmet Kusuru-33
 • 2. -Kamu Görevlisinin Kişisel Kusuru-34
 • B. -İdarenin Kusursuz Sorumluluğu-40
 •  
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • 5977 SAYILI BİYOGÜVENLİK KANUNU
 • BİRİNCİ ALT BAŞLIK
 • AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
 • I. -AMAÇ-43
 • II. -KAPSAM-43
 • III. -TANIMLAR-44
 •  
 • İKİNCİ ALT BAŞLIK
 • TEMEL ESASLAR
 • I. -GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMA (GDO) İÇİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASI-48
 • A. -Cezai Sorumluluk Bakımından-49
 • B. -Hukuki Sorumluluk Bakımından-51
 • C. -İdari Sorumluluk Bakımından-51
 • II. -TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NA GDO VE ÜRÜNÜNÜN İLK İTHALATI VEYA YURT İÇİNDE GELİŞTİRİLEN GDO VE ÜRÜNLER İÇİN BAŞVURU YAPILMASI-51
 • A. -Başvurunun Yapılacağı Makam-53
 • B. -Başvuruyu İnceleyecek Makam-53
 • C. -Başvuru Sonucu Verilecek Karar-54
 • D. -Başvuruda Gizli Tutulması Gereken Bilgilerin Bulunması, Gizlilik ve İstisnaları-55
 • E. -Başvuruda Bulunması Zorunlu Olan Belge-56
 • F. -GDO ve Ürünlerinin Transit Geçişinde Her Bir Geçiş İçin Bakanlığın İzninin Gerekli Olması-57
 • G. -GDO ve Ürünlerinin Bilimsel Araştırma Amacıyla İthal Edilmesi-58
 • 1. -Cezai Sorumluluk Bakımından-59
 • 2. -Hukuki Sorumluluk Bakımından-59
 • H. -GDO ve Ürünleri İle İlgili Yapılan Başvurular Hakkında Risk Ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirmeye İlişkin Bilimsel Raporların Kamuoyuna Açıklanması-60
 • İ. -GDO veya Ürünlerinin İthalatı, İhracatı, Deneysel Amaçlı Serbest Bırakılması, Piyasaya Sürülmesi İle Genetiği Değiştirilmiş Mikroorganizmaların Kapalı Alanda Kullanımına İlişkin Geçerlilik Süresinin Uzatılması Talebi-61
 • III. -RİSK DEĞERLENDİRME, SOSYO-EKONOMİK DEĞERLENDİRME VE RİSK YÖNETİMİ-64
 • IV. -RİSK VE SOSYO-EKONOMİK DEĞERLENDİRME İŞLEMİNDE BASİTLEŞTİRİLMİŞ İŞLEM UYGULAMASI-65
 • V. -GDO VE ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN YAPILMASI YASAK OLAN FİİLLER-66
 • A. -Cezai Sorumluluk Bakımından-67
 • B. -Hukuki Sorumluluk Bakımından-67
 • VI. -GDO VE ÜRÜNLERİNİN PİYASAYA SÜRÜLEBİLECEĞİNE İLİŞKİN İZİN ANLAMINDAKİ KARARDAN SONRA KARARDA VERİLEN KOŞULLARA UYULUP UYULMADIĞININ DENETLENMESİ-68
 • A. -Yükümlülükler-69
 • 1. -5977 Sayılı BGK m. 7/1’deki Düzenlemenin Değerlendirilmesi-69
 • a)-Cezai Sorumluluk Bakımından-69
 • b)-Hukuki Sorumluluk Bakımından-70
 • c)-İdari Sorumluluk Bakımından-70
 • 2. -5977 Sayılı BGK m. 7/2’deki Düzenlemenin Değerlendirilmesi-71
 • a)-Cezai Sorumluluk Bakımından-71
 • b)-Hukuki Sorumluluk Bakımından-72
 • c)-İdari Sorumluluk Bakımından-72
 • 3. -5977 Sayılı BGK m. 7/3’teki Düzenlemenin Değerlendirilmesi-72
 • a)-Cezai Sorumluluk Bakımından-75
 • b)-Hukuki Sorumluluk Bakımından-75
 • 4. -5977 Sayılı BGK m. 7/4’teki Düzenlemenin Değerlendirilmesi-77
 • a)-Cezai Sorumluluk Bakımından-78
 • b)-Hukuki Sorumluluk Bakımından-78
 • 5. -5977 Sayılı BGK m. 7/5’teki Düzenlemenin Değerlendirilmesi-78
 • a)-Cezai Sorumluluk Bakımından-79
 • b)-Hukuki Sorumluluk Bakımından-79
 • 6. -5977 Sayılı BGK m. 7/6’daki Düzenlemenin Değerlendirilmesi-79
 • a)-Cezai Sorumluluk Bakımından-80
 • b)-Hukuki Sorumluluk Bakımından-81
 •  
 • ÜÇÜNCÜ ALT BAŞLIK
 • BAKANLIĞIN GÖREV VE YETKİLERİ İLE KURUL VE KOMİTELER
 • I. -BAKANLIĞIN GÖREV VE YETKİLERİ-82
 • II. -BİYOGÜVENLİK KURULU-84
 • A. -Biyogüvenlik Kurulunun Çalışma Esasları-85
 • B. -Biyogüvenlik Kurulunun Görev ve Yetkileri-86
 • III. -BİLİMSEL KOMİTELERİN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ-87
 •  
 • DÖRDÜNCÜ ALT BAŞLIK
 • HUKUKİ SORUMLULUK, İDARİ YAPTIRIMLAR VE CEZA HÜKÜMLERİ
 • I. -HUKUKİ SORUMLULUK-89
 • A. -Hukuki Sorumlulukta Sorumlu Olacak Kişiler-90
 • B. -Hukuki Sorumlulukta Sorumluluğun Koşulları-91
 • 1. -Hukuka Aykırı Bir Fiilin Varlığı-91
 • 2. -Zarar-92
 • 3. -Kusur-93
 • 4. -İlliyet Bağı (Nedensellik Bağı)-98
 • C. -Tek Başına ve Müteselsil Sorumluluk-101
 • D. -Bildirim Yükümlülüğü-102
 • E. -Tazmin Sorumluluğu-102
 • F. -Zamanaşımı-103
 • II. -CEZAİ SORUMLULUK-103
 • A. -Genel Olarak-103
 • B. -Suç İle Korunan Hukuksal Değer-104
 • C. -Suçun Konusu-105
 • 1. -Suçun Hukuki Konusu-105
 • 2. -Suçun Maddi Konusu-106
 • D. -Suçun Faili-108
 • E. -Suçun Mağduru-109
 • F. -Suçun Maddi Unsuru-109
 • 1. -Hareket-109
 • a)-BGK m. 15/1’de Suç Olarak Kabul Edilen Hareketler-109
 • b)-BK m. 15/2’de Suç Olarak Kabul Edilen Hareketler-119
 • c)-BK m. 15/3’te Suç Olarak Kabul Edilen Hareketler-121
 • d)-BK m. 15/4’te Suç Olarak Kabul Edilen Hareketler-122
 • 2. -Netice-128
 • 3. -Nedensellik Bağı-128
 • G. -Suçun Manevi Unsuru-128
 • H. -Hukuka Uygunluk ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler-130
 • 1. -Hukuka Uygunluk Nedenleri-130
 • a)-Meşru Savunma-130
 • b)-Kanun Hükmünü Yerine Getirme-130
 • c)-Hakkın Kullanılması-130
 • d)-İlgilinin Rızası-131
 • 2. -Kusurluluğu Kaldıran Nedenler-131
 • a)-Zorunluluk Hali-131
 • b)-Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme-131
 • c)-Cebir, Tehdit-131
 • d)-Hata-132
 • İ. -Suçun Tamamlanması-132
 • J. -Suçun Özel Görünüş Şekilleri-132
 • 1. -Teşebbüs-132
 • 2. -İştirak-132
 • 3. -İçtima-133
 • a)-Bileşik Suç-133
 • b)-Zincirleme Suç-134
 • c)-Fikri içtima-134
 • d)-Normların Görünüşte İçtimaı-135
 • e)-Gerçek İçtima-136
 • K. -Yaptırım-137
 • 1. -Hapis ve Adli Para Cezası-137
 • 2. -Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri-137
 • L. -Ceza Muhakemesine İlişkin Sonuçlar-139
 • 1. -Şikâyet-139
 • 2. -Yeterli Şüpheye Ulaşılamaması Nedeniyle Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı-140
 • 3. -Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi Gereğince Beraat Kararı-140
 • 4. -Yargıtay’ın Eksik İnceleme ve Soruşturma Gerekçesiyle Verdiği Bozma Kararları-142
 • M. -BGK m. 15/8’de Düzenlenen Suç-145
 • III. -İDARİ SORUMLULUK-146
 • IV. -İDARİ YAPTIRIM-148
 • A. -BGK m. 15/6’da Düzenlenen İdari Yaptırım-148
 • B. -BGK m. 15/7’de Düzenlenen İdari Yaptırım-150
 • C. -İdari Yaptırım Kararı Verecek Makam ve Kişiler-151
 •  
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • 5996 SAYILI VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU
 • BİRİNCİ ALT BAŞLIK
 • AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
 • I. -AMAÇ-153
 • II. -KAPSAM-154
 •  
 • İKİNCİ ALT BAŞLIK
 • HAYVAN SAĞLIĞI, HAYVAN REFAHI VE ZOOTEKNİ
 • I. -BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARININ KONTROLÜ VE YÜKÜMLÜLÜKLER-165
 • A. -Cezai Sorumluluk-166
 • B. -Hukuki Sorumluluk-167
 • C. -İdari Sorumluluk-167
 • D. -Kabahat Sorumluluğu-168
 • II. -HAYVAN HASTALIK TAZMİNATI-169
 • III. -İNSANLAR TARAFINDAN TÜKETİLMESİ AMAÇLANMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜNLER-170
 • A. -Cezai Sorumluluk-171
 • B. -Hukuki Sorumluluk-172
 • C. -İdari Sorumluluk-172
 • D. -Kabahat Sorumluluğu-173
 • IV. -HAYVANLARIN TANIMLANMASI VE KAYIT ALTINA ALINMASI-174
 • A. -Cezai Sorumluluk-174
 • B. -Kabahat Sorumluluğu-175
 • V. -CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN SEVKLERİ İLE HAYVAN SATIŞ YERLERİ VE SATIŞA İLİŞKİN SAĞLIK KOŞULLARI-176
 • A. -Cezai Sorumluluk-176
 • B. -Hukuki Sorumluluk-177
 • C. -Kabahat Sorumluluğu-177
 • VI. -HAYVAN REFAHI-178
 • A. -Cezai Sorumluluk-179
 • B. -Hukuki Sorumluluk-180
 • C. -Kabahat Sorumluluğu-180
 • VII. -ZOOTEKNİ-181
 • A. -Cezai Sorumluluk-183
 • B. -Kabahat Sorumluluğu-184
 • VIII. -VETERİNER HİZMETLERİ İLE İLGİLİ FAALİYET ONAYLARI-185
 • A. -Cezai Sorumluluk-185
 • B. -İdari Sorumluluk-186
 • C. -Kabahat Sorumluluğu-187
 •  
 • ÜÇÜNCÜ ALT BAŞLIK
 • VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ
 • I. -VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİNİN ONAYI, ÜRETİMİ VE SAHİBİNİN SORUMLULUKLARI-189
 • A. -Cezai Sorumluluk-190
 • B. -Hukuki Sorumluluk-195
 • C. -İdari Sorumluluk-196
 • D. -Kabahat Sorumluluğu-196
 • II. -VETERİNER TIBBÎ ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞI, TANITIMI-202
 • A. -Cezai Sorumluluk-203
 • B. -Kabahat Sorumluluğu-203
 • III. -VETERİNER TIBBÎ ÜRÜNLERİN UYGULANMASI-209
 • A. -Cezai Sorumluluk-209
 • B. -Hukuki Sorumluluk-210
 • C. -İdari Sorumluluk-210
 •  
 • DÖRDÜNCÜ ALT BAŞLIK
 • BİTKİ SAĞLIĞI
 • I. -ZARARLI ORGANİZMALARIN KONTROLÜ VE YÜKÜMLÜLÜKLER-211
 • A. -Cezai Sorumluluk-212
 • B. -Hukuki Sorumluluk-214
 • C. -İdari Sorumluluk-216
 • D. -Kabahat Sorumluluğu-217
 • II. -BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI TAZMİNATI-221
 • III. -KAYIT VE BİTKİ PASAPORTU-221
 • A. -Kabahat Sorumluluğu-222
 • IV. -BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE ZİRAÎ MÜCADELE ALET VE MAKİNELERİNİN ONAYI VE ÜRETİMİ-224
 • B. -Cezai Sorumluluk-225
 • C. -Hukuki Sorumluluk-227
 • D. -İdari sorumluluk-230
 • E. -Kabahat Sorumluluğu-231
 • V. -BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞI İLE TANITIMI-235
 • A. -Cezai Sorumluluk-236
 • B. -Kabahat Sorumluluğu-236
 • VI. -BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN UYGULANMASI-240
 • A. -Cezai Sorumluluk-241
 • B. -Hukuki Sorumluluk-242
 • C. -İdari Sorumluluk-243
 • BEŞİNCİ ALT BAŞLIK
 • GIDA VE YEM
 • I. -GIDA VE YEM GÜVENİLİRLİĞİ ŞARTLARI-244
 • A. -Cezai Sorumluluk-245
 • B. -Hukuki Sorumluluk-248
 • C. -İdari Sorumluluk-249
 • D. -Kabahat Sorumluluğu-250
 • II. -GIDA, GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME VE YEM İLE İLGİLİ FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMECİLERİN SORUMLULUKLARI-254
 • A. -Cezai Sorumluluk-255
 • B. -Hukuki Sorumluluk-258
 • C. -İdari Sorumluluk-260
 • D. -Kabahat Sorumluluğu-260
 • III. -GIDA KODEKSİ-263
 • IV. -GIDA VE YEMDE İZLENEBİLİRLİK VE ETİKETLEME, SUNUM VE REKLÂM İLE TÜKETİCİ HAKLARININ KORUNMASI-264
 • A. -Cezai Sorumluluk-264
 • B. -Hukuki Sorumluluk-265
 • C. -Kabahat Sorumluluğu-265
 • V. -HIZLI UYARI SİSTEMİ, ACİL DURUMLAR VE KRİZ YÖNETİMİ-268
 • A. -Cezai Sorumluluk-269
 • B. -Hukuki Sorumluluk-269
 • C. -İdari Sorumluluk-270
 • D. -Kabahat Sorumluluğu-270
 • VI. -RİSK ANALİZİ, KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ VE İHTİYATİ TEDBİRLER-273
 • A. -Cezai Sorumluluk-274
 • B. -Hukuki Sorumluluk-274
 • C. -İdari Sorumluluk-274
 • D. -Kabahat Sorumluluğu-275
 • VII. -KAYNAK SULARI, İÇME SULARI, DOĞAL MİNERALLİ SULAR VE YAPAY SODALARIN ÜRETİMİ, AMBALAJLANMASI, SATIŞI, İTHALAT VE İHRACATINA İLİŞKİN HUSUSLAR-276
 • A. -Kabahat Sorumluluğu-276
 • VIII. -TAKVİYE EDİCİ GIDALAR VE ÖZEL TIBBÎ AMAÇLI DİYET GIDALAR-277
 • A. -Kabahat Sorumluluğu-277
 •  
 • ALTINCI ALT BAŞLIK
 • HİJYEN
 • I. -HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZLARI-279
 • A. -Cezai Sorumluluk-279
 • B. -Hukuki Sorumluluk-280
 • C. -Kabahat Sorumluluğu-281
 • II. -İŞLETMELERİN KAYIT VE ONAYI-282
 • A. -Kabahat Sorumluluğu-282
 • III. -RESMÎ KONTROLLER, İTİRAZ HAKKI VE RESMÎ SERTİFİKALAR-284
 • A. -Cezai Sorumluluk-286
 • B. -Kabahat Sorumluluğu-286
 • IV. -RESMÎ KONTROL SONUCU UYGUN OLMAYAN CANLI HAYVAN VE ÜRÜNLER-290
 • A. -İdari Sorumluluk-291
 • V. -GIDA VE YEMLERDEKİ HASTALIK VE ZARARLI ORGANİZMA TEŞHİSİ VEYA ANALİZLERİ YAPMAK İÇİN LABORATUVARLAR AÇMAK-291
 • A. -Cezai Sorumluluk-292
 • B. -Kabahat Sorumluluğu-293
 • VI. -İTHALAT VE İHRACATTA RESMÎ KONTROLLER, GÜMRÜKLER VE SINIR KONTROL NOKTALARI-296
 • A. -Cezai Sorumluluk-297
 • B. -İdari Sorumluluk-298
 • C. -Kabahat Sorumluluğu-298
 • VII. -CEZALARIN UYGULANMASI, TAHSİLİ VE İTİRAZLAR-300
 •  
 • KAYNAKÇA-303