Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (123)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

Enerji Mevzuatı

Enerji MevzuatıSayfa Sayısı
:  
388
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2001
ISBN NO
:  
975-6749-23-7

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Enerji fiyatı, işletmelerin ürün maliyetinde önemli bir yere sahiptir. Uygulamada enerji tarifeleri, işletmelerin rekabet edebilirliklerini arttırmakta ya da azaltmaktadır. Bu nedenle enerji politikalarında, enerji fiyatlarının aşağı çekilmesi eğilimi ortaya çıkar. Enerji fiyatlarının aşağı çekilmesi ise enerji kaynaklarının etkin bir biçimde kullanılmasına bağlıdır. Enerji kaynaklarının etkin kullanımının bir yolu da, enerji pazarını rekabete açmaktan geçmektedir. Enerji tarifelerinin müdahale edilerek düşük tutulması ancak devletlerin yapacağı bir uygulama olup bu sübvansiyon devletin finans dengelerini bozacağından kabul edilebilir bir yöntem değildir. Bu çerçevede enerji sektörünün serbestleştirilmesi ya da özelleştirilmesi sektörün rekabete açılması amacını ön plana çıkarır. Ancak enerji sektörünün rekabete açılmasında önemli sorunlarla karşılaşılması kaçınılmazdır. Öyle ki elektrik, doğal gaz gibi doğal tekel oluşturan sektörlerin rekabete açılmasının mümkün olamayacağı Dünyada 80′li yılların basma kadar yaygın bir görüştü. 9O′lı yıllarda özellikle bilişim alanında yaşanan teknolojik gelişmeler elektrik, doğal gaz gibi doğal tekellerin rekabete açılabileceğini göstermiştir. Günümüzde bu sektörlerin rekabete açılıp açılamayacağı tartışmasından daha çok "rekabetçi bir sektörü nasıl yaratırız?" noktasına gelinmiştir. Enerji pazarının rekabete açılması konusunda Avrupa Birliği Komisyonun yaptığı çalışmalar sonucunda Avrupa Birliği Konseyi, enerji pazarının rekabete açılmasıyla ilgili üç direktif kabul etmiştir. Bu direktiflerden elektrik sektörüyle ilgili olanından çıkan temel ilkeler şunlardır. 1-Üreticilerden, ileticilerden, dağıtıcılardan ve tüketicilerden oluşan bir elektrik enerjisi pazarı oluşturulmalıdır. 2-Elektrik enerjisinin ülkenin her bölgesine ulaştırılması için elektrik iletim şebekesine ihtiyaç vardır. Bu şebekenin işletimi, işletmecilerinin veya sahiplerinin ayrı olduğu bölgeler halinde yapılmalıdır. Bölge şebekeleri arasında elektrik enerjisi geçiş miktarlarının ölçümünü de yapan bilgi alış-veriş merkezleri bulunmalıdır. Bu merkezlere ayrıca elektrik enerjisi üreticileri ve dağıtıcılannm belirlediği fiyatlar bildirilmeli ve bu bilgilere herkesin kolayca ulaşması sağlanmalıdır. Böylece ülkenin bir yanındaki elektrik enerjisi üreticisi firmaların, ülkenin diğer yanındaki elektrik enerjisi tüketicilerine elektrik enerjisi satabilme olanağı sağlanmalıdır. 3-Eîektrik enerjisi üreticisi, ileticisi ve dağıtıcısı arasında yapılacak sözleşmelerde elektrik enerjisi üreticisi üçüncü kişilerin şebekeye girişine ilişkin düzenlemeler de yapılmalıdır. Söz konusu düzenlemeler ayrımcılık yapılmasına, haksız şartlar ileri sürülmesine olanak vermemelidir. 4-Elektrik enerjisi üreticileri, ileticileri, dağıtıcıları ve tüketicileri arasındaki sözleşmelerin en az bir yıl süreli olmasına imkan tanınmalıdır. 5-Elektrik enerjisi dağıtıcısı firma, işlettiği şebekenin işletiminden sorumlu olmalıdır. 6-Elektrik enerjisi arzının güvenliğini tehlikeye sokacak her türlü girişim hukuka aykırı sayılmalıdır. 3 Mart 2001 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu′nun yukardaki ilkeleri kapsadığı bilinmektedir. Elektrik enerjisi konvansiyonel(yenilenemeyen) enerji kaynaklarından (linyit, taşkömürü, doğal gaz, petrol, nükleer enerji) ya da yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından ( hidroelektrik, rüzgar, hidrojen, jeotermal, güneş, biomas enerjileri) üretilebilen ikincil bir enerjidir. Elektrik enerjisi, farklı enerji kaynaklarını birincil enerji olarak kulllanabildiğinden bu kaynaklar arasında ikame sağlayan özelliği ile önem kazanır. Örneğin kömür yakıtlı bir santral ile doğal gaz yakıtlı bir santral. Böylece elektrik enerjisi üretim prosesinde kömür yerine doğal gaz ikame edilebilmesi mümkün olabilmektedir. Bu ikame edebilirlik ise, enerji kaynaklan arasında rekabet sağlanmasında çok önemli bir role sahiptir. Ayrıca rekabetin sağlıklı olabilmesi için sektörün (elektrik, doğal gaz ve petrol) bir düzenleyici tarafından düzenlenmesi ve denetlenmesine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu′na, elektrik ve doğal gaz piyasalarını (Petrol Piyasası Kanun Tasarısında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu′nun, petrol piyasasını da düzenlemesi ve denetlemesi öngörülmektedir) düzenleme ve denetleme görevi verilmiştir. Doğal tekellerin rekabete açılması için düzenleme (regülasyon) en önemli koşuldur. Düzenleyici Kurum′un yapısı ve işleyişi, piyasanın rekabet etkinliğini tayin edecektir. Enerji sektörünün serbestleştirme, özelleştirme, dolayısıyla rekabete açılmasında 1984 yılından bu yana gerçekleştirilen enerji ve özellikle elektrik Enerji sektörünün serbestleştirme, özelleştirme, dolayısıyla rekabete açılmasında 1984 yılından bu yana gerçekleştirilen enerji ve özellikle elektrik enerjisi ile ilgili mevzuata dayalı olarak yapılan çalışmalar başarılı olamamıştır. Bunun en önemli iki nedeni; i)yasal düzenlemelerin, yatmmcıyı sektöre çekmede yeterli olmaması ii)bir takım bürokrasinin, plansızlık, aşın yatırım, yüksek enerji maliyeti gibi tutarsız bahanelerle enerji yatınmlannı engellemesidir. Oluşturulan enerji mevzuatının geçen 17 yıllık sürede defalarca değişikliğe uğratılması karmaşık bir mevzuat portföyü oluşturmuş, bu da mevzuatın anlaşılmasını zorlaştırmıştır. Ülkemiz enerji sektöründe "Elektirik Piyasası Kanunu" ile yeni bir sürece girilmiştir. Enerji Sektöründe Elektrik Piyasası Kanunundan önceki mevzuat, 1999 yılı ikinci yarısında değiştirilen ve uyum kanunları 2000 yılı başlarında tamamlanan Anayasa değişiklikleri ile nihai hale gelmiştir. Elektrik Piyasası Kanunu genelde önceki mevzuatın yürürlüğünü ortadan kaldırmamıştır. Bu hukuksal oluşumu dikkate alarak, enerji sektörüyle ile doğrudan ya da dolaylı1 olarak ilgili bellibaşlı Kanun, Yönetmelik, Bakanlar Kurulu Kararı, Tebliğ, Çerçeve Karan şeklindeki mevzuatı ve mevzuatın ilgili bölümlerini "Elektrik Enerjisi, Doğal Gaz, Petrol Sektörleri" başlıklan altında, değişikliklerini de işleyerek toplu bir teknik-hukuk dokümanı halinde sektörde ilgilenenlere sunmayı amaçladık. Kavaklıdere Tuncay DERMAN Av. İbrahim GÜL 1 Enerji sektörüyle ile dolaylı olarak ilgili mevzuat kapsamındaki belli başlı kanunlar; -Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kuruluş Kanunu(3154) -Yap- İşlet-Devret Kanunu (3996) -Tahkim Kanunu (4501) -Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu(6224) -Özelleştirme Kanunu(4046) -Kamulaştırma Kanunu(2942) -Çevre Kanunu(2872) -ÇED Yönetmeliği -Rekabet Kanunu(4054) -Danıştay Kanunu(2575) -İdari Yargılama Usulü Kanunu (2577) - Radyo Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun (3984) İÇİNDEKİLER ♦ Önsöz 5 ♦ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (İlgili Maddeler) 9 Elektrik Sektörüne İlişkin Mevzuat ♦ Elektrik Piyasası Kanunu (4646 Sayılı Doğal Gaz Kanunuyla Değişmiş Hali) (4628 Sayılı) 11 ♦ Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun (3096 Sayılı) 49 ♦ Yap-îşlet Modeli İle Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi İle Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun (4283 Saydı) 55 ♦ Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Dışmdaki Kuruluşlara Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi Kurma ve İşletme İzni Verilmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik (85/9799 Sayılı) 57 ♦ Türkiye Elektrik Üretim İietim Anonim Şirketi ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Dışındaki Kuruluşlara Elektrik Enerjisi Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti Konusunda Görev Verilmesi Esasları Hakkında Yönetmelik (87/11488 Sayılı) 88 ♦ Yap-İşlet Modeli İle Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi İle Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik (97/9853 Sayılı) 97 ♦ Tek Dışındaki Kuruluşların Görevlendirilecekleri Bölgeleri Gösterir Yönetmelik( 85/9800 Sayılı) 117 ♦ Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim Şirketi′nin Üç Ayn İktisadi Devlet Teşekkülü Olarak Teşkilatlanmasına İlişkin 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Karan 120 Doğal Gaz Sektörüne İlişkin Mevzuat ♦ Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun)(4646 Sayılı) 123 ♦ Şehirlerde Doğal Gaz Dağıtım Hizmeti Vermek Üzere Kurulan Şirketlere İzin Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 152 Petrol Sektörüne İlişkin Mevzuat ♦ Petrol Kanunu(6326 Sayılı) 107 161 ♦ Petrolün Boru Hatları İle Transit Geçişine Dair Kanun(4586 Sayılı) 211 Diğer İlgili Mevzuat ♦Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (İlgili Maddeler)( 3154 Sayılı) 217 ♦ Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun(3996 Sayılı) 221 ♦ Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Karan (94/5907 Sayılı) 225 ♦ Menafi-İ Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun (Kamu Yararına İlişkin İmtiyazlar Hakkında Kanun) (10 Haziran 1326 (1910) Tarihli) 241 ♦ Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun (4501 Sayılı) 243 ♦ Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu (6224 Sayılı) 247 ♦ Yabancı Sermaye Çerçeve Karan 253 ♦ ÖzeHeştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4046 SAYILI) 257 ♦ Kamulaştırma Kanunu (2942 Sayılı) 295 ♦ Çevre Kanunu (2872 Sayılı) 321 ♦ Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 331 ♦ Rekabetin Korunması Hakkına Kanun (İlgili Maddeler) (4054 Sayılı) 351 ♦ Danıştay Kanunu (İlgili Maddeler) (2575 Sayılı) 354 ♦ İdari Yargılama Usulü Kanunu (İlgili Maddeler) (2577 Sayılı). 359 ♦ Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanun (İlgili Maddeler) (3984 Sayılı) 361 Ek: ♦ Petrol Piyasası Kanunu Tasarısı (Elektrik Piyasası Kanunu, Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanun, Belediye Kanunu, Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu, Petrol Kanununda Değişiklik Yapılması ve Petrol Piyasası Hakkında Kanun Tasansı) 263