Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Doğumunun 100.Yılında Atatürk e Armağan

Doğumunun 100.Yılında Atatürk e ArmağanSayfa Sayısı
:  
1116
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1982

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

İÇİNDEKİLER

Dr. jur. Dr. hc. Ernst E. HIRSCH
Devletçilik ve Ticaret Hukuku 1- 13


— A —


ATATÜRK İLKELERİYLE DOĞRUDAN DOĞRUYA İLGİLİİ İNCELEMELER


Prof. Dr. Zahit İMRE - Dr. Osman NEBİOĞLU
Atatürk ve Batılılaşma


Prof. Dr. Orhan ALDIKAÇTI
Atatürk İnkılâplarında Lâiklik


Prof. Dr. Aytekin ATAAY
Bir \"İnkılâp\′\′ Yapıtı Olarak Medenî Kanun


Prof. Dr. Selim KANETİ
Türk Medenî Kanununun Atatürk İlkelerinin Işığında Yo
rumlanması

Prof. Dr. Çetin ÖZEK
Din Özgürlüğünün Korunması ve Dinsel Haklardan Ya
rarlanılması Konusunda Bazı Düşünceler


Prof. Dr. Erol CİHAN
Atatürk İnkılâbı Yorumları
Dr. Tankut CENTEL
Atatürk Döneminin Çalışma Politikası


— B —


ATATÜRK ÜN HATIRASINA ARMAĞAN EDİLMİŞ
İNCELEMELER


AMME HUKUKU


Prof. Hans-Henrich JESCHECK/Prof. Dr. Ayhan ÖNDER
Beklenenler Bakımından Yeni Alman Ceza Hukuku


Prof. Dr. Nurullah KUNTER
Türk Muhakeme Hukukunda \′Israr Hakkı\"


Prof. Dr. A. Selçuk ÖZÇELİK
İş Güvenliğine İlişkin Bazı Hukukî Meseleler


Prof. Dr. İsmet GİRİTLİ
Romanya ve Türk - Romen İlişkileriProf. Dr. Yılmaz ALTUĞ
1788 Yılma Ait Bir Türk Diplomasi Belgesi


Prof. Dr. Öztekin TOSUN
Basın Suçu ve Teşebbüs Sorunu


Prof. Dr. Nevzat GÜRELLİ
Hukuk Açısından Cerrahi Müdahalenin Sınırlar,
Prof. Dr. Kayıhan İÇEL
Çocuk Mahkemeleri Kanunu Üstüne Düşünceler


Prof. Dr. Duygun YARSUVAT
Grev ve Lokavt Uygulamasında Ceza Hukukunun Sımrları

Doç. Dr. Halûk YAVUZER
Türk Islâh Evleri


Doç. Dr. İl Han ÖZAY
İdarî Kolluk Eylemlerinde Amaç


Asis. Dr. Feridun YENİSEY
Milletlerarası Adlî Yardımlaşma Konusunda Yeni Geliş
meler ve \"İade ve Adlî Yardımlaşma Konusunda Avus
turya Kanunu\"


Asis. Somay TÜMERKAN
Emniyeti Suistimal Cürümünde Mülkiyet Geçişinin De
ğerlendirilmesi Sorunu 333- 345


Prof. Dr. Reha POROY - Prof. Dr. Ünal TEKİNALP -Prof. Dr. Gülören TEKİNALP
Ortaklıklar Hukukunda Organların Sorumluluğu


Prof. Dr. Zahit İMRE
Hukuki Mesuliyetin Esası Üzerinde Bazı Düşünceler 401- 420


Prof. Dr. Bülent KÖPRÜLÜ _ Prof. Dr. Selim KANEİTİ
İsviçre Medenî Kanununun \"Sınırlı Aynî Haklar\" Bölü
münde Yapılan Değişiklikler 421- 430
Prof. Dr. İsmet SUNGURBEY
766 Sayılı Tapulama Kanununun 31. maddesinin II. Fık
rası ile 2613 Sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun
22. maddesinin H. Bendindeki Arıtım Süreci Yoluyla Hak
Düşümünün Sınırları 431-Prof. Dr. Oğuz İMREGÜN
Anonim Ortaklıklarda Kurucu Senetleri 477- 491


Asis. Dr. Halûk BURCUÖĞLU
Türk, İsviçre ve Alman Hukuklarında Menkul Davasının
Hukukî Dayanağı, Zilyedliğe Bağlı Hak Karinelerinin Men
kul Davasında Uygulanıp Uygulanamayacağı 493-

Asis. Levent BIÇAKÇI
Yapı Alacaklısı İpoteği (MK. 807/3) 537- 568


HUKUK SOSYOLOJİSİ


Ord. Prof. Dr. Suihi DÖNMEZER
Trafikte Polis - Halk İlişkileri 571- 583


Prof. Dr. Orhan Münir ÇAĞIL
İnsaniyet İdesinin Iışığmda : Goethe\′nin İnsan ve Hayat
Anlayışı. Hegel ve Kant\′a Nisbeti 585- 616


Prof. Dr. Tarık ÖZBÎLGEN
Hukukun Fenomcnolojisi 617- 641


HUKUK TARİHİ


Ord. Prof. Dr. Süheyl ÜNVER
Atasözleri Nedir? 645- 647


Doç. Dr. Bülent TAHİROĞLU
Osmanlı İmparatorluğunda Kölelik


Doç. Dr. Bülent TAHİROĞLU
Roma Devletinin İktisadî Krizleri


İŞ HUKUKU


Prof. Dr. Kenan TUNÇOMAĞ
1980 Yılı Başında Türkiye\′nin Sosyal Güvenlik Durumu 709- 744


Prof. Dr. Manfred REHBINDER/Asis. Dr. Ömer TEOMAN
İşverenin Hizmetine Girmek Üzere Başvuran Kişilerle İl
gili Hukukî Sorunlar 745- 759


Prof. Dr. Servet ARMAĞAN
İslâm Hukukunda vıe Özellikle Libya\′da İşçi - İşveren Mü
nasebetleri 761- 774


Osman AKIN
İş Hukukunda Çalışma Süreleri 775- 796


Prof. Dr. Nurullah KUNTER
\"Hukuk\", \"Muhakeme Hukuku\" ve \"Ceza Muhakemesi
Hukuku (Kürsüde Son Bers) 797- 807


_ C —
KOLLOKYUMLAR

Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER
Mukayeseli Hukukta Yasalaştırma Eğilimi ve İlkeleri 815- 840


Prof. Dr. Sahir ERMAN


İspanyol ve İtalyan Ceza Kanunlarında Yenileştirme


Tartışmalar

Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZEB
Konunun Takdimi


Prof. Dr. Erol CİHAN
Hâkini Unsuru Açısından Ceza Davalarının Uzamasının
Sebepleri


Doç. Dr. Erdener YURTCAN
\"Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Avukatlık
Mesleğine İlişkin Bazı Düşünceler\"


Prof. Dr. Çetin ÖZEK
Yargının İdarî Denetimi


Tartışmalar

Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER
Uyuşturucu ve Tutku Yaratıcı Maddeler Konusuna Sos-
yo - Politik Yaklaşım


Prof. Dr. Günsel KOPTAGEL
Uyuşturucu ve Tutku Yaratıcı Maddeler Kullanımının
Sosyal - Psikolojik Dinamizması

Prof. Dr. Sahir ERMAN
Uyuşturucu Maddelere İlişkin Ceza Hükümleri
Tartışmalar