Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (32)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Çifte Sigorta

Çifte SigortaSayfa Sayısı
:  
243
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2002
ISBN NO
:  
975-6809-91-4

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ

Çok az çalışmanın yapıldığı Sigorta Hukuku alanında, değerli bir eserin ortaya çıktığını görmek, gerçek bir memnuniyet sebebidir. Fazla eskiye gitmek gerekmiyor. Bundan 10-15 sene öncesinde bile, Sigorta Hukuku ile ilgili monagrafık eserler, parmakla gösterilecek kadar azdı. Aslında, genel eserler bakımından da bu durumun farklı olmadığını söylersek, zannederim hata yapmış sayılmayız. Halbuki, Sigorta\\\′nın ve Sigorta Hukuku\\\′nun gelişmesi, bir ülkenin medenîleşme seviyesiyle doğru orantılıdır; ekonomik gelişmişliğinin göstergelerinden biridir.

Dr. Kemal Şenocak, Hukukî Himaye Sigortası ve Meslekî Sorumluluk Sigortası isimli çok değerli çalışmalarından sonra, Çifte Sigorta konulu monog-rafık eseriyle, Sigorta Hukuku alanında mevcut bu büyük boşluğu gidermek yolundaki değerli adımlardan birini daha atmış oluyor.

Dr. Kemal Şenocak, bu çalışmasında da, hukukumuzda hiç işlenmemiş bir konuyu, büyük bir ilmî titizlikle, büyük bir dirayetle ve vukufla ele almış bulunmaktadır. Ortaya çıkan eserin, çok zengin bir bibliyografyaya dayanılarak hazırlandığı da derhal göze çarpıyor.

Türk Ticaret Kanunu\\\′nun, Sigorta Hukuku alanında çalışma yapmak istiyenlere önemli güçlükler çıkaran yapısına rağmen, genç meslektaşım Dr. Kemal Şenocak\\\′in attığı bu yeni ve cesurane adım, bu alana gönül vermiş bir eski hukukçu olarak bizi kalpten sevindiriyor. Ortaya çıkan sonucun, eserin, her yönden mükemmeliyeti ise, bu sevinci çok ötelere götürüyor.

Genç meslektaşımı candan kutluyorum.


Ankara, 27.04.2002

Prof. Dr. Fırat ÖZTAN

İÇİNDEKİLER

BİBLİYOGRAFYA XIII
KISALTMALAR XXIII


BİRİNCİ BÖLÜM
ÇİFTE SİGORTA HAKKINDA GENEL BİLGİLER


I. GENEL OLARAK ÇİFTE SİGORTA 1
II. ÇİFTE SİGORTANIN DÜZENLENİŞ AMACI 3
III. ÇİFTE SİGORTANIN TATBİK ALANI 5
IV. ÇİFTE SİGORTANIN DİĞER SİGORTA NEVİLERİYLE KARŞILAŞ
TIRILMASI 15

1. Birden Çok Sigorta İle Karşılaştırma 15
2. Aşkın Sigorta İle Karşılaştırma 19


İKİNCİ BÖLÜM

ÇİFTE SİGORTANIN SÖZ KONUSU OLABİLMESİ İÇİN VARLIĞI ZORUNLU OLAN ŞARTLAR VE ÇİFTE SİGORTANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI


ŞARTLARİ 21
1. Sigortalı Menfaatin Aynı Olması 21
2. Sigortalı Tehlikenin Aynı Olması 29
3. Müteaddit Sigortacının Varlığı 32
4. Sigortalı Şahsın Aynı Olması 36
5. Müteaddit Sigorta Mukavelesinin Sigorta Himayesi Sürelerinin
Kesişmesi 39
6. Müteaddit Sigorta Mukavelesinin Varlığı 42
7. Sigortalının Zenginleşme İhtimali 47
A. I. İhtimal: Sigorta Bedelleri Toplamının Sigorta Menfaat Değe
rini Aşması 48
B. II. İhtimal: Ödenecek Sigorta Tazminatı Tutarları Toplamının
Meydana Gelen Zararın Miktarını Aşması 57
HÜKÜM ve SONUÇLARI 59
1. Kara Sigortalarında 61
A. Çifte Sigortaya Sebebiyet Veren Sigorta Mukavelesinin Askıda
Geçersizliği 62
B. Sigortacıların Muvafakatiyle Çifte Sigortaya Sebebiyet Veren
Sigorta Mukavelesinin Geçerli Hâle Gelmesi ve Sigortacıların
Meydana Gelen Zararlardan Sorumluluğu 63

a) Sigortacıların Muvafakatiyle Çifte Sigortaya Sebebiyet
Veren Sigorta Mukavelesinin Geçerli Hâle Gelmesi 63
b) Sigortacıların Meydana Gelen Zarardan Sorumluluğu 66
aa) Mal Sigortalarında 66
aaa) Kısmî sigortayla çifte sigortaya sebebiyet ve
rilmesi 70
bbb) Çifte sigortaya sebebiyet veren mukavelelerden
birisinin \\\"ilk riziko sigortası\\\" olması 73
ccc) Çifte sigortaya sebebiyet veren mukavelelerden
birisinin \\\"müşterek sigorta\\\" olması 77
ddd) Sigorta menfaatinin kendi hesabına sigorta kapsamında yapılan \\\"başkası hesabına sigorta\\\" ile sigortalandıktan sonra başka bir sigortacıda
münferiden sigortalanması 80
eee) Mutabakatlı değer sigortalarında 83
fff) Çifte sigortaya sebebiyet veren mukavelelerden
birisinin \\\"yeni değer sigortası\\\" olması 90
bb) Sorumluluk Sigortalarında 92
2. Denizcilik Rizikolarına Karşı Sigortalarda 96
A. İyiniyetle Çifte Sigortaya Sebebiyet Verilmesinin Hüküm ve
Sonuçlan: Müteselsil Sorumluluk 97
a) Dış İlişki 98
b) İç İlişki 117
aa) Meydana Gelmesi ve İleri Sürülmesi 117
bb) Rücû Hakkının Kapsamı 126
B. Haksız Bir Fayda Temin Etmek Amacıyla Yapılan Çifte Si
gortanın Hüküm ve Sonuçları: Mutlak Butlan 136
a) Genel Olarak 136
b) Şartları 138
aa) Haksız Fayda Temin Etme Niyetinin Varlığı (Süb
jektif Şart) 138
bb) Haksız Fayda Temin Etme Niyeti Sigorta Akdinin
İnikadı Anında Var Olmalıdır 143
cc) Çifte Sigortanın Yapılması Suretiyle Haksız Fayda
Temin Etme İhtimalinin Doğması (Objektif Şart) 144
c) İspat Yükü 145
d) Hüküm ve Sonuçlan 146
aa) Butlan 146
bb) Sigortacının Primin Tamamına Hak Kazanması 148

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇİFTE SİGORTANIN BERTARAF EDİLMESİ ve ÇİFTE SİGORTAYI İHBAR KÜLFETİ


ÇİFTE SİGORTANIN BERTARAF EDİLMESİ 149
1. Türk Ticaret Kanunu\\\′nun 1286 \\\′ncı Maddesine Göre 149
A. Sigorta Ettirenin Önceki Sigorta Mukavelesinden Doğan Hak
larını İkinci Sigortacıya Devretmesi (TTK. mad. 1286/b.2) 151
B. Sigorta Ettirenin İkinci Sigorta Mukavelesini Akdederken
Önceki Sigorta Mukavelesinden Doğan Haklarından Feragat
Etmesi (TTK mad. 1286/b.2) 155
C. Sigortacının Himaye Sağlama Yükümlülüğünün, Önceki Si
gortada Kararlaştırılan Sigorta Bedelinin Zararı Karşılamaya
Yetmemesi Halinde Doğacağına Dair Şartın Kararlaştırılması
(TTK. mad. 1286/b.3) 157
D. İkinci Sigorta Mukavelesinin, \\\"İlk Sigortacının Ödemeden
Aciz Olması\\\" İhtimaline Karşı Akdedildiğini Gösteren Kloz 157
E. İlk Sigortanın Geçersiz Olması veya Sona Ermesi Şartına Bağlı
Olarak İkinci Sigorta Mukavelesinin Akdedilmesi 160
2. Sigortacının Talî (İkinci Derecede) Sorumluluğunu Öngören Anlaş
malar 161
A. Âdi ve Talî Sorumluluk Klozları... 163
a) . Âdî Sorumluluk Klozu 164
b) Vasıflı Talî Sorumluluk Klozu 167
B. Talî Sorumluluğu Öngören Klozların Aynı Anda Mevcut Ol
ması (Çatışması) 168
a) Vasıflı ve Âdi Talî Sorumluluk Klozlarınm Aynı Anda
Mevcut Olması (Çatışması) 169
b) Vasıflı Tâli Sorumluluk Klozlarınm Aynı Anda Mevcut
Olması (Çatışması) 169
c) Âdi Talî Sorujıluluk Klozlarmın Aynı Anda Mevcut
Olması (Çatışması) 170
1. Türk Ticaret Kanunu\\\′nun 1347\\\′nci Maddesine Göre Sigorta Ettire
nin Talebi Üzerine Sigorta Bedeli ve Priminin İndirilmesi Suretiyle
Çifte Sigortanın Bertaraf Edilmesi 175
A. Genel Olarak 175
B. Şartları 178
a) Çifte Sigortanın Mevcudiyeti 178
b) Sigorta Ettirenin Çifte Sigortayı Meydana Getiren Diğer
Sigorta Mukavelesinden Haberdar Olmaması 180
C. Sigorta Bedeli ve Priminin İndirilmesi Talebinin İleri Sürülmesi.. 182
a) Talebin Hukukî Mahiyeti 182
b) Şekli 1*83
c) Sigorta Bedeli ve Priminin İndirilmesini Talebe Hakkı
Olan Şahıs 183
XI


d) Sigorta Bedeli ve Priminin İndirilmesi Talebinin Yönelti
leceği Şahıs (Muhatap) 185
e) Süresi 186
B. Hukukî Sonuçları 189
II. ÇİFTE SİGORTAYI İHBAR ETME KÜLFETİ 193
1. Genel Olarak 193
2. Çifte Sigortayı İhbar Etme Külfetinin Öngörülüş Amacı 194
3. Hukukî Mahiyeti 195
4. Şartları 200
A. Birden Çok Sigorta Mukavelesinin Varlığı 200
B. Sigorta Ettirenin Çifte Sigortanın Varlığı Hususunda Bilgi
Sahibi Olması 202
C. Sigortacının Çifte Sigortanın Varlığı Hakkında Bilgi Sahibi
Olmaması 203
5. İhbar 205
A. İhbarla Yükümlü Olan Şahıslar 205
B. İhbarın Muhatabı 209
a) Sigorta Şirketi 209
b) Sigorta Aracıları 209
aa) Acente 209
bb) Sigorta Broker ve Prodüktörü 210
C. Süresi 211
D. Şekli 218
E. İhbarın Muhtevası 219
6. İhbar Külfetinin İhlâlinin Hüküm ve Sonuçlan 220

SONUÇ 223