Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (27)      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)

Ceza İstinafı Rehberi

Ceza İstinafı RehberiSayfa Sayısı
:  
183
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5504-5

53,50 TL

  Adalet dağıtmak, insan hakları, adaletin sağlanması, güvenliğin temini sütunlarına inşa edilmiş hukukun üstünlüğüyle kaim olan bir devletin en önemli görevi olup; bu en iyi, en etkin ve en adil biçimde, bağımsız mahkemelerce icra edilir.

Yargıda iş yükünün azalması amacıyla, ilk derece mahkemelerinin hükümlerine karşı, hukuki denetimin yanında vakıa denetimi de yapacak, eksikliklerin giderilip, daha adil kararların verilebilmesi için, ikinci derece sıfatıyla bölge adliye mahkemeleri 2016 yılında faaliyete geçmiş, yargıda "istinaf" dönemi başlamıştır.

İşte bu yüzden 4 bölümden oluşan bu Rehber Kitapta;

• İstinafta Teşkilat başlığıyla, istinafın gerekliliği, idari yapısı, başsavcılık, başkanlık, daireler, müdürlükler ve görevleri belirtilmiştir.

• İstinafta Yargılama başlığıyla; mahkeme, makam, merci, kişi ve organlarının işlevleri, istinaf yargılamasında inceleme, ispat, yetki, görev, süre ve usulleri ayrıntılıca anlatılmıştır.

• İstinafta Hüküm ve Kararlar başlığıyla; istinafta kovuşturma, duruşma, hüküm ve gerekçe, karar türleri, mahiyeti, kapsamı şekli içeriği, istinafta hüküm ve kararlar ile kararlarda kesinlik, tarafların temyiz hakları, ayrı ayrı detaylı şekilde açıklanmıştır.

• Kanun Yolları bölümünde; istinafta olağan ve olağanüstü kanun yolları, itiraz, istinaf, temyiz, kanun yararına bozma, yargılamanın yenilenmesi, Yargıtay Başsavcısının ve istinaf Başsavcılığının itiraz yetkisi, anlatımları, nedenleri, şartları, farkları, benzerlikleri, inceleme usulleri, hüküm ve sonuçları tek tek belirtilmiştir.

• Her bölüm, çizilen özgün tablolar ile taçlandırılmıştır.

Konu Başlıkları
    İstinafta Teşkilat
    İstinafta Yargılama
    İstinafta Hüküm ve Kararlar
    Kanun Yolları
    Tüm Konulara İlişkin Tablolu Anlatım
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
İSTİNAFTA TEŞKİLAT
A. İSTİNAFA GENEL BAKIŞ  19
1. İstinafın Gerekliliği  19
2. İstinafta İdari Yapı  21
a. Bölge Adliye Mahkemeleri  21
b. Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı  21
c. Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu ve Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu  22
d. Bölge Adliye Mahkemesi Daireleri  22
e. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı  22
f. Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu  22
g. Müdürlükler  23
B. İSTİNAFTA BAŞSAVCILIK  25
1. Atanma  25
2. Görevleri  26
a. Cumhuriyet Başsavcısının Görevleri  26
b. Cumhuriyet Savcılarının Görevleri  26
c. Soruşturma, Kovuşturma Usulü ve Denetleme  27
C. İSTİNAFTA MAHKEMELER  28
1. Atanma  28
2. Görevleri  29
a. Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonunun Görevleri  29
b. Bölge Adliye Mahkemeleri Başkanlarının Görevleri  30
c. Başkanlar Kurulunun Görevleri  30
d. Daire Başkanlarının Görevleri  31
e. Bölge Adliye Mahkemeleri Üyelerin Görevleri  32
İkinci Bölüm
İSTİNAFTA YARGILAMA
A. İSTİNAF YARGILAMASINDAKİ MAKAM VE KİŞİLER  36
1. Yargılama: Hakim–Mahkeme  36
a. Genel Olarak  36
b. Hâkimin Davaya Bakamayacağı Hâller Şunlardır  38
c. Hâkimin Yargılamaya Katılamayacak Halleri Şunlardır  38
d. Hâkimin Çekinmesi Halleri Şunlardır  39
e. Hâkimin Reddi Sebepleri Şunlardır  39
f. Ret İsteminin Ve Verilecek Kararın Usulü İle Kanun Yolları  40
2. İddia: Cumhuriyet Savcısı–Katılan  42
a. Cumhuriyet Savcısı  42
b. Malen Sorumlu  45
c. Müşteki  46
ca. Mağdur ile Şikâyetçinin Hakları Şunlardır  46
caa. Soruşturma Evresinde  46
cab. Kovuşturma Evresinde  47
cb. Vekil  47
d. Katılan  48
3. Savunma: Sanık–Müdafii  49
a. Şüpheli–Sanık  49
b. Müdafii  50
B. İSTİNAF YARGILAMASINDA İNCELEME, İSPAT, GÖREV, YETKİ, SÜRE VE USULLER  52
1. İlk Derece Mahkemesinin İncelemesi  52
a. Süre Yönünden İnceleme  52
b. Cumhuriyet Savcıları Yönünden İstinaf Süresi  52
c. Hüküm Yönünden İnceleme  53
d. Başvuruya Hakkı Bulunup Bulunmadığı Yönünden İnceleme  54
e. Cumhuriyet Savcısının Başvurusunda Gerekçe Zorunluluğu  54
2. Bölge Adliye Mahkemesinin İncelemesi  57
a. Genel Olarak  57
aa. İstinaf Başvurusunun Hükmü Veren İlk Derece Mahkemesince İncelenmesinde  58
ab. Bölge Adliye Mahkemesinin Ceza Dairesi Ön İncelemesinde  58
3. Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf İncelemesinin Kapsamı  61
a. Genel Kapsam  61
b. İstinaf İnceleme Sonucu  62
ba. Ya İstinaf Başvurunun Esastan Reddi Kararı Verilir  62
bb. Ya İstinaf Başvurunun Düzeltilerek Esastan Reddi Kararı Verilir  65
bba. Cumhuriyet Savcısı İstemli Düzeltilerek Esastan Red Kararı  65
bbb. Araştırmasız Olarak Düzeltilerek Esastan Red Kararı  65
bc. Yahut da Hükmün Bozulmasına Kararı Verilir  65
c. Sanık Aleyhine Değiştirme Yasağı ve Diğer Sanıklara Sirayet  66
Üçüncü Bölüm
İSTİNAFTA HÜKÜM VE KARARLAR
A. İSTİNAFTA KOVUŞTURMA–DURUŞMA  71
1. İstinaf Duruşması  71
a. Genel Olarak  71
b. Duruşma Tedbirleri  73
c. Duruşma ve Kararın İcrası ile Açıklamalar  74
B. İSTİNAFTA HÜKÜM VE KARARLAR  80
1. Kararlar Ve Kesinlik  80
a. Genel Olarak  80
aa. Bölge Adliye Mahkemesinin Temyiz Edilemeyen Kesin Olan Kararları  83
ab. Bölge Adliye Mahkemesinin Temyiz Edilebilen Kararları  85
b. Bölge Adliye Mahkemesinde Temyiz Talebinin Reddi ve Tarafların Hakları  86
2. Hüküm Ve Gerekçe  87
a. Genel Olarak  87
b. Hükmün Gerekçesi Ve Hüküm Fıkrasında Şu Hususlar Yer Alır  88
c. Kararın Şekli İçeriği  90
3. Karar Türleri  91
a. Beraat Kararı Verilecek Hâller  92
b. Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilecek Hâller  93
c. Mahkumiyet Kararı  95
d. Güvenlik Tedbiri Kararı  95
e. Davanın Reddi Kararı  97
f. Davanın Düşmesi Kararı  98
g. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı  99
Dördüncü Bölüm
KANUN YOLLARI
A. OLAĞAN KANUN YOLLARI  110
1. İtiraz  110
a. Genel Olarak  110
b. İtirazı İnceleme Usulü  112
c. İtirazla İncelenecek Kararlar  112
ca. Bölge Adliye Mahkemesinin Duruşma Açmaksızın Verdiği  113
cb. Bölge Adliye Mahkemesi Tarafından Duruşma Açılması Hâlinde Verdiği  113
d. İstinaf İle İtiraz Kanun Yolunun Ortak Yönleri  113
2. İstinaf  114
a. Genel Olarak  114
b. İstinaf–İtiraz Farkı  116
c. İstinaf–Temyiz Farkı  117
d. İstinaf ile Temyiz Kanun Yolunun Ortak Yönleri  118
3. Temyiz  118
a. Genel Olarak  118
b. Temyiz Başvurusu, Başvurucular Gerekçesi Süresi ve Sonucu  120
ba. Başvurusu  120
bb. Süresi  121
bc. Gerekçesi  122
bd. Başvurucular  123
be. Sonucu  125
c. Temyize Tabi Olan ve Olmayan Kararlar  125
ca. Bölge Adliye Mahkemelerinin Temyize Tabi Olan Kararları  125
d. Temyiz Nedenleri  130
da. Maddi Hukuka İlişkin Yani Ceza Hukukuna Dair Temyiz Nedenleri  130
db. Muhakeme Hukukuna Yani Ceza Usul Hukukuna Dair Temyiz Nedenleri  131
e. Hukuka Aykırılık  131
f. Temyiz İsteminin Reddi, Hüküm ve Sonuçları  137
fa. Temyiz İsteminin Reddi  137
fb. Temyiz İsteminin Hüküm ve Sonuçları  139
g. Temyiz İncelemesinin Sonucu  142
ga. Yargıtay’da Duruşmalı Temyiz İncelemesi Usulü  145
gb. Yargıtay Yaptığı Temyiz İncelemesinin Sonucunu  146
gc. Bozma Kararı Üzerine Alt Mahkemelerce İzlenecek Usul  148
gd. Direnme ve Uyma Kararı  150
gda. Uyma Kararı  150
gdb. Direnme Kararı  151
ee. Temyiz ve İstinafta Teşmil  151
B. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI  152
1. Kanun Yararına Bozma  152
a. Genel Olarak  152
b. Kanun Yararına Bozma Sonrası İşlemlerde Usul  154
ba. Yeniden Yargılamayı Gerektiren Bozma Nedenleri  154
bb. Yeniden Yargılamayı Gerektirmeyen Bozma nedenleri  156
2. Yargılamanın Yenilenmesi  156
a. Genel Olarak  156
b. Yeni Delil Gerekçesiyle Yargılanmanın Yenilenmesi Yolu  156
c. Bireysel Başvuru Hakkı ve Gerekçesiyle Yargılanmanın Yenilenmesi Yolu  157
d. Bölge Adliye Mahkemesi Kararlar ve Yargılamanın Yenilenmesi  159
e. Bölge Adliye Mahkemesince İşlemlerde İzlenecek Usul  161
3. Yargıtay C.Başsavcısının İtiraz Yetkisi  164
a. Genel Olarak  164
b. İtiraz Kararı Örnekleri  165
4. İstinaf C. Başsavcılığının İtiraz Yetkisi  168
5. Tereddütler, Tespitler, Teşhisler, Tedavi Önerileri ve Tecrübeler  170
a. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi  171
aa. Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulunun Yetkilendirilmesi  172
ab. Özel Üç Kişilik Ve/Veya Beş Kişilik İtiraz İnceleme Kurulunun Yetkilendirilmesi  173
b. Bölge Adliye Mahkemesindeki Kovuşturmaların Etkin Yapılması Hususu  173
c. Yargıtay’a Gidecek Dosyalar İle Bölge Adliye Mahkemesine Gidecek Suç Dosyalarının Yetki ve Görev Düzenlemesinin Netleştirilmesi Hususu  174
ca. Kanunda Öngörülen Cezai Müeyyide Süresi Esas Alınabilir  174
cb. Kanunda Öngörülen Sıralı Sayılı Suç Türü Esas Alınabilir  175
cc. İlk Derece Mahkemelerinin Kararlarına Karşı İstinafta Bozma Onama Kuralı Getirilmelidir  175
d. Bölge Adliye Mahkemelerindeki Hükümlerde Kavram Kargaşasının Önüne Geçilmesi Hususu  175
Yararlanılan Kaynaklar  179
Kavramlar Dizini  181