Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Ceza Hukukunda TAKSİR

Ceza Hukukunda TAKSİRSayfa Sayısı
:  
310
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-605-5336-13-4

48,60 TL

GİRİŞ
Taksir, ceza hukukunun en karmaşık ve buna bağlı olarak en zor konularından biridir. Çünkü taksir, suç teşkil eden fiili işleyen insa¬nın iç (manevi) dünyası ile ilgili bir durumdur. Bu anlamda insanın iç dünyası ile ilgili olan bir başka ceza hukuku konusu olan kast da ceza hukuku bakımından en karmaşık ve buna bağlı olarak en zor konula¬rından birini oluşturmaktadır.


Taksir konusunun karmaşıklığı ve zorluğu, insanın iç dünyasını keşfetme güçlüğünden kaynaklanmaktadır. Günümüz dünyasının eriştiği en ileri teknolojik gelişmeler bile, insanın iç dünyasını okuma (niyet okuma) konusunda henüz kayda değer bir adım atabilmiş de¬ğildir. Düşüncemiz odur ki, bu konudaki eksiklik veya yetersizlik insanlığın yok oluşuna kadar sürecek gibi gözükmektedir.


İnsanın iç dünyasında geçenlerin ne veya neler olduğunu bilme¬deki zorluk, bizi, insanın dış dünyaya yansıyan davranışlarını ele alarak çözümleme yapmaya yöneltmektedir. Bu çözümleme yapma, mutlak anlamda doğru sonuçlar vermeyebilir. Ancak, başka seçenek de bulunmamaktadır.


İnsanın dış dünyaya yansıyan davranışlarından yola çıkarak iç dünyasını belirleme çabası, kişinin o ana kadar edindiği yaşam de¬neyimlerini rehber edinmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu ise, öznel (sübjektif) bir değerlendirme anlamına gelecektir. Bu değer¬lendirmeyi, somut olayı yargılayan mahkeme heyeti veya hâkim yapacaktır.


Ceza hukukunda taksir adlı bu çalışmaya, konunun karmaşıklığı ve zorluğu bilinci ile başladık ve zaman zaman işin içinden çıkama-ma endişesi yaşadık. Fakat, amacımız şu idi: Bu karmaşık ve zor ko¬nunun dar ve uzun yollarının ara sokaklarından birine ışık tutabilir¬sek, ceza hukuku bilimine küçük de olsa bir katkı sağlamış oluruz. Bu sonuç ise, bizi mutlu edeceği gibi, Türk Ceza Hukuku öğreti ve uygu¬lamasına da aynı mütevazılıkta bir katkı sağlamış olur.


Çalışmamızda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu\\\′nun düzenlemesi esas alınmıştır. Buna bağlı olarak da, çalışmamızla ilgili Türkçe eser¬lerde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu\\\′na göre yazılmış eserlere deği¬nilmiştir. Ancak konunun gerektirdiği kısımlarda 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu\\\′na yer verilmiştir.


Çalışma konumuzun evrenselliği dikkate alındığında, özellikle Kıta Avrupa\\\′sı ceza hukukunda konunun felsefi temelleri üzerinde beyin yormuş, önemli kuramlar ortaya atmış olan Alman ve İtalyan ceza hukuku öğretisine yer verilmiştir. Daha sonra, Kıta Avrupa\\\′sı ceza hukukunda git gide önemli yer edinmeye başlayan İspanyol öğretisine yer verilmeye çalışılmıştır.


Çalışma, sekiz bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde; kusurluluk, kusur, suçlanabilirlilik, kusurlu¬luğu kaldıran durumlar ve kusursuz sorumluluk kavramları ince¬lenmiştir.


İkinci bölümde; taksirle ilgili bazı önemli kavramlar ve bu kav¬ramların taksirle ilişkisi incelenmiştir.


Üçüncü bölümde; taksir, taksirin tanımı, unsurları, hukuki nite¬liği, yapısı, taksirli davranışın cezalandırılma sebebi ve bunu açıkla¬yan görüşler, taksir karinesi, taksir derecelendirmesi, taksirin oluşum şekilleri incelenmiştir.


Dördüncü bölümde; bilinçsiz taksir, bilinçsiz taksirin tanımı, hu¬kuki niteliği, bilinçsiz taksirin gerçekleştirilme şekilleri incelenmiştir.


Beşinci bölümde; bilinçli taksir, bilinçli taksirin tanımı, hukuki niteliği, unsurları, bilinçli taksir - olası kast ayrımı, TCK m. 22/6\\\′daki düzenleme incelenmiştir.


Altıncı bölümde; taksirin ceza kanunu genel hükümlerdeki bazı kurumlarla ilişkisi üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda; taksir ve netice sebebiyle ağırlaşmış suç, taksir ve hukuka uygunluk nedenleri, taksir ve haksız tahrik, taksir ve hata, taksir ve sapma, taksir ve iştirak, taksir ve teşebbüs, taksir ve suçların içtimai, taksir ve objektif cezalandırılma koşulları incelenmiştir.


Yedinci bölümde; taksirin ceza kanunu genel hükümlerdeki yap¬tırıma ilişkin bazı kurumlarla ilişkisi üzerinde durulmuştur. Bu kap¬samda; taksir ve kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar, taksir ve hak yoksunlukları, taksir ve tekerrür, taksir ve cezanın belirlenme¬si incelenmiştir.


Sekizinci bölümde; taksirin ceza muhakemesi kanunundaki bazı kurumlarla ilişkisi üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda; taksir ve iddianamede belirtilen suçun hukuki niteliğinin değişmesi, taksir ve cumhuriyet savcısının takdir yetkisi, taksir ve hüküm türleri, taksir ve uzlaşma incelenmiştir.


Bütün bu incelemeler sonucunda, konuya ilişkin ulaştığımız so¬nuçlar belirtilmeye çalışılmıştır.

ONSOZ

Taksir, cezai sorumluluğun nedenlerinden birini oluşturmakta¬dır. Sorumluluk başlı başına insanlığın günümüze kadar çözemediği temel sorunlu alanlardan birini oluşturmaktadır. Taksir de, bu so¬rumluluk alanı içinde yer alan ve bu nedenle de üzerinde hala tartış¬maların devam ettiği konulardan birini oluşturmaktadır.


Temelde sorumluluk ve özelde taksir, bütün insanlığın ortak so¬runlarından birini oluşturmaktadır. Bu nedenle dünyada bütün ceza kanunlarında ve buna bağlı olarak öğreti ve uygulamada temel konu¬lardan biridir.


Taksir konusunun önemi ve zorluğu, yukarıda kısaca belirtilen hususlardan açıkça anlaşılmaktadır. Biz, bu zor ve ağır konuyu se¬çerken elbette bu zorluğun ve ağırlığın farkındaydık. Ancak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu\\\′nun (YTCK) hem genel hükümleri hem de özel hükümlerinde yer alan taksire ilişkin düzenlemeler, bizi bu zor konuya eğilmeye sevk etmiştir.


TCK\\\′nun esin kaynağı Alman Ceza Kanunu\\\′dur. Bu nedenle italyan Ceza Kanunu\\\′nun Fransızca metninden çevrilerek ülkemizde 79 yıl uygulanan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu (ETCK) 1.6.2005 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır.


Biz, temelde İtalyan öğreti ve uygulamasını esas alarak, yer yer İspanyol, Anglo - Sakson hukukunun uygulandığı Amerikan ve İngi¬liz Ceza Hukuku\\\′na da yer verdik. Aslında, İtalyan Ceza Huku-ku\\\′nun hala daha önemli bir kaynak olduğunu gösterme amacını taşıdığımızı ve bunu başarabileceğimizi düşünerek yola çıktık. Biz, bunu başardığımızı da düşünüyoruz. Ancak, burada İtalyan hukuk¬çulara sitem etmeden geçemeyeceğiz. Çünkü, kendi öz devasa hu¬kukçularının büyük yapıtlarını maalesef günümüze taşıyamamışlar-dır. Oysa İtalyanlar, reklamda oldukça iyidirler. Bu büyük hukukçuların büyük yapıtlarını geliştirerek bir okul haline dönüştürememiş¬ler, Alman etkisi altına girmişlerdir. Ancak, şunu sevinerek ifade edebiliriz ki, Almanları belki de Avrupa\\\′da en iyi biz takip etmekte¬yiz. Bu konuda İtalyanlar bizden bile geri kalmışlar diyebiliriz.


Çalışmamız elbette kusursuz değildir. Böyle bir beklenti, her şeyden önce imkânsız bir hayal olur ve aynı zamanda ilim adamlığı vasfına yakışmaz. Ancak, bu konuda bu zor ve ağır yolu aydınlatmak için bir ışık daha yaktığımızı ifade edebiliriz.


Bu çalışmadaki yazım hatalarının düzeltilmesinde özverili çalış¬malarından dolayı Arş. Görevli arkadaşlarım Buminhan DUMAN ve Emre KALENDER\\\′e teşekkürlerimi sunarım.


Bu çalışmanın bütün ceza hukuku öğreti ve uygulayıcılarına fay¬dalı olması dileğimle...

1.11.2011, Keçiören/ANKARA.
İÇİNDEKİLERBİRİNCİ BÖLÜM-5


KUSURLULUK, KUSUR, SUÇLANABİLİRLİLİK, KUSURLULUĞU KALDIRAN DURUMLAR VE KUSURSUZ SORUMLULUK-5

I. Ceza Hukukunda Kusurluluk Kavramı-5
II. Ceza Hukukunda Kusur Kavramı-9
III. Kusurluluğu Açıklayan Kuramlar-11
A. Psikolojik Kuram-11
B. Normatif Kuram-11
IV. Kusurluluğun Kapsamı-13
A. Fiil Kusuru-13
B. Fail Kusuru-14
V. Kusursuz Ceza Olmaz İlkesi-14
VI. Kusurluluk İle Suçlanabilirlilik (İsnad Edilebilirlilik) Kavramları Arasındaki İlişki-15
VII. Suçlanabilirlilik Kavramının Hukuki Niteliği-15
A. Alman Öğretisindeki Görüşler-16
B. İtalyan Öğretisindeki Görüşler-17
C. Türk Öğretisindeki Görüşler-18
VIII. Suçlanabilirlilik Kavramının Anlamı-18
A. Kusur Yeteneği (İsnad Yeteneği) Kavramı-21
1. Kusur Yeteneğinin Unsurları-21
a) Anlama (Algılama) Yeteneği-22
(1) İsteme (Davranışlarını Yönlendirme) Yeteneğine Sahip Olunması / Özgür İradeyle Davranışta Bulunabilme Yeteneği-22
(a) İstek Kavramı-22
(b) Davranışın Özgür İradeye Dayanması-23
(c) Davranışın Özgür İradeye Dayanması Kuralının Ortaya Çıkış Tarihi-25
(2) İstek ve Suçun Halleri-26
(a) Cezayı Artıran Nitelikli Haller-26
(b) Cezayı Azaltan Nitelikli Haller-26
b) İstek ve İçgüdüsel Davranışlar-27
2. Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller-29
a) Yaş Küçüklüğü-30
b) Sağır - Dilsizlik-31
c) Akıl Hastalığı-32
d) Geçici (Arizi) Nedenler-34
(1) Geçici Tam Bilinç Kaybı Durumları-35
(a) Geçici Bilinç Tam Bilinç Kaybına Tasarlayarak Neden Olma Durumu-35
(b) Geçici Tam Bilinç Kaybına Kasten Neden Olma Durumu-35
(c) Geçici Tam Bilinç Kaybına Takdirle Neden Olma Durumu-36
(2) Geçici Kısmi Bilinç Kaybı Durumları-36
(a) Geçici Bilinç Kısmi Bilinç Kaybına Tasarlayarak Neden Olma Durumu-36
(b) Geçici Kısmi Bilinç Kaybına Kasten Neden Olma Durumu-36
(c) Geçici Kısmi Bilinç Kaybına Takdirle Neden Olma Durumu-37
(3) Geçici Bilinç Kaybı Durumlarına Kaza Ve Tesadüf Durumlarının Etkisiyle Düşülmüş Olması-37
e) Sebebinde Serbest Hareket Kavramı-38
f) Acı, Izdırap ve Heyecanın Kişinin Bilincine Etkisi-39
B. Kusur Yeteneğinin Aranacağı Zaman-40
IX. Suçlanabilirlilik İle ve Kınanabilirlilik Kavramı Asındaki İlişki-41
X. Manevi Unsur İle Suçlanabilirlilik Kavramları Arasındaki İlişki-42
A. Manevi Unsur Kavramı-42
B. Manevi Unsur ve Suçlanabilirlilik Kavramları Arasındaki İlişki-45
XI. Kusurluluk Kavramının Kast ve Taksirle İlişkisi-47
1. Kast ve Taksirin Birer Kusurluluk Şekli Olduğu Görüşü-47
2. Kast ve Taksirin Kusurluluk Şekli Değil, Haksızlığın İşleniş Şekli Olduğu Görüşü-49
3. Kast ve Taksirin Kusurluluk Türü Olduğu Görüşü-49
4. Kast ve Taksirin Kusurluluğun Unsuru Olduğu Görüşü-50
5. Kast ve Taksirin Kusurluluğun Manevi Unsuru Olduğu Görüşü-52
6. Kast ve Taksirin Kusurluluğun Hem İki Farklı Oluşum Şekli Hem İşleniş Şekli Olduğu Görüşü-53
7. Kast ve Taksirin Kusurluluk ile Aynı Anlama Sahip Olduğu Görüşü-53
8. Kast ve Taksirin Kusurluluğun Dışında Olduğu Görüşü-54
9. Kast ve Taksirin Kusurluluğun Koşulu Olduğu Görüşü-54
10. Kast ve Taksiri Suçun Manevi Unsuru İçinde Kabul Eden Görüş-54
11. Kast ve Taksirin Suçlanabilirlilik Şekli Olduğu Görüşü-55
XII. Kast ve Taksirin Birbiriyle İlişkisi-55
A. Kast ve Taksir Arasındaki İlişkiyi Bu Kavramların Farklılıklarını Esas Alarak Açıklayan Görüş-55
1. Alman Öğretisinde İleri Sürülen Görüşler-55
2. İtalyan Öğretisinde İleri Sürülen Görüşler-56
3. İspanyol Öğretisinde İleri Sürülen Görüş-57
4. Türk öÖğretisinde İleri Sürülen Görüş-58
B. Kast ve Taksir Arasındaki İlişkiyi Bu Kavramların Ortak Noktalarını Esas Alarak Açıklayan Görüş-58
1. Alman Öğretisinde İleri Sürülen Görüşler-58
2. İtalyan Öğretisinde İleri Sürülen Görüşler-58
C. Görüşümüz-59
XIII. Kusursuz Sorumluluk Kavramı-59
XIV. Kusursuz Sorumluluk ve Taksir-61İKİNCİ BÖLÜM-63


TAKSİRLE İLGİLİ BAZI ÖNEMLİ KAVRAMLAR VE BU KAVRAMLARIN TAKSİRLE İLİŞKİSİ-63


I. Davranış-63
A. Davranış ve İstek-65
1. Davranışın İstek Olmadan da Mümkün Olabileceği Görüşü-66
2. Davranışın Mutlaka İstekle Mümkün Olabileceği Görüşü-66
B. Davranışın Etken Olması-68
C. Davranışın Edilgen Olması-69
D. İsteyebilme Yeteneği ve İstek-70
II. Netice-70
III. Nedensellik Bağı-71
A. Üçüncü Kişinin Davranışı-74
1. Üçüncü Kişinin Davranışı Kusursuzdur-74
2. Üçüncü Kişinin Davranışı Kusurludur-75
a) Üçüncü Kişi Kasten Kusurludur-75
b) Üçüncü Kişi Taksirle Kusurludur-76
c) Üçüncü Kişi Tamamen Kusurludur-77
B. Mağdurun Davranışı-77
1. Mağdurun Davranışı Kusurlu Değildir-77
2. Mağdurun Davranışı Normal Değil, ve Fakat Kusurlu ve Hukuka Aykırı Değildir-77
3. Mağdurun Davranışı Kusurludur-78
a) Meydana Gelen Netice Tamamen Mağdurun Kusurlu Davranışından Meydana Gelmiştir-78
b) Meydana Gelen Netice Bakımından Hem Fail Hem de Mağdur Kusurludur-79
IV. Fail-81
V. Hata ve İradede Sakatlık Kavramı-82
A. Hatanın Kaynağı-83
B. Kaçınılabilir Hata ve Kaçınılamaz Hata-84
C. Hata ve Şüphe-85
D. Hata ve Bilmeme-86ÜÇÜNCÜ BÖLÜM-89


TAKSİR-89


I. Taksirin Ceza Hukuku Anlamında Ortaya Çıkış Tarihi-89
II. Karşılaştırmalı Hukukta Taksire İlişkin Düzenlemeler-89
III. Taksirin Tanımı-90
A. Alman Öğretisinde Taksirin Tanımı-90
B. İtalyan Öğretisinde Taksirin Tanımı-91
C. İngiliz Öğretisinde Taksirin Tanımı-92
D. Taksirin Unsurları-92
IV. Taksirden Dolayı Cezai Sorumluluk İçin Kanunda Açık Bir Düzenlemeye İhtiyaç Duyulması-95
V. Taksirin Hukuki Niteliği-96
VI. Taksir Kuramı-97
VII. Taksirin Yapısı-98
VIII. Taksirin Cezalandırılma Sebebini Açıklayan Görüşler-99
A. Taksirin Cezalandırılma Sebebini Dikkat Uyarısı Olarak Açıklayan Görüş-99
B. Taksirin Cezalandırılma Sebebini Bir Hukuk Kuralına Aykırılık Teşkil Eden Davranışın İstenerek Gerçekleştirilmesi Olarak Açıklayan Görüş-100
C. Taksirin Cezalandırılma Sebebini Hukuk Kuralını İradi Olarak İhlal Etme Olarak Açıklayan Görüş / Etkin Sebep Kuramı-100
D. Taksirin Cezalandırılma Sebebini Hukuka Aykırı Araçlar Kullanma Olarak Açıklayan Görüş-101
E. Taksirin Cezalandırılma Sebebini Neticeyi Öngörebilme İmkânı Varken Öngörmeme Olarak Kabul Eden Görüş-101
F. Taksirin Cezalandırılma Sebebini Önleme Yükümlülüğüne Uymama Olarak Kabul Eden Görüş-102
G. Taksirin Cezalandırılma Sebebini Öngörebilme ve Önleyebilme İmkânı Varken Öngörmeme ve Önlememe Olarak Kabul Eden Görüş-102
H. Taksirin Cezalandırılma Sebebini Kaçınılabilir Bir Hatadan kaçınılmama Olarak Kabul Eden Görüş-103
İ. Taksirin Cezalandırılma Sebebini Haksız Fiilden Kaçınma Yükümlülüğüne Uymama Olarak Kabul Eden Görüş-104
J. Taksirin Cezalandırılma Sebebini Failin Gerçekleştirdiği Davranışın Sosyal Tehlike Oluşturması ile Açıklayan Görüş-104
K. Taksirin Cezalandırılma Sebebini Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Uymama Olarak Kabul Eden Görüş-104
IX. Taksirli Suçlarda İstek-106
X. Taksirli Suçlarda Davranış-106
XI. Taksirli Suçlarda Netice-109
XI. Taksirli Suçlarda Neticenin Cezalandırılma Koşulu Olup Olmadığı Sorunu-113
A. Taksirli Suçlarda Neticenin Cezalandırılma Koşulu Olmayıp Suçun Kourucu Unsuru Olduğu Görüşü-113
B. Taksirli Suçlarda Neticenin Cezalandırılma Koşulu Olduğu Görüşü-115
XIII. Taksirli Suçlarda Suçun Tamamlanma Anı-116
XIV. Taksir ve Beklenmedik Hal Kavramı-117
XV. Taksirle İhlal Edilen Kanun Hükmünün Bilinmesi-120
XVI. Varsayılan Taksir / Taksir Karinesi-122
XVII. Taksirin Taksirinin Olup Olamayacağı Sorunu-124
XVIII. Taksirin Derecelendirilmesi Sorunu-126
A. İtalyan Ceza Hukukunda Taksir Derecelendirmesi-127
B. İspanyol Ceza Hukukunda Taksir Derecelendirmesi-127
C. Türk Ceza Hukukunda Taksir Derecelendirmesi-128
D. Taksir Derecelendirmesinin Mümkün Olup Olmadığı Tartışması-129
XIX. Bilinçli Taksir, Bilinçsiz Taksirin Cezayı Artıran Ağırlatıcı Nedeni midir Yoksa Taksirin Daha Fazla Cezayı Gerektiren Bir Türü müdür-131
XX. Taksirin Oluşum Şekilleri-133
A. Taksirin Oluşum Şekillerini Taksir Türleri Olarak İfade Eden Görüş-133
B. Taksirin Oluşum Şekillerini Taksir Taksirin Sınıflandırılması Olarak İfade Eden Görüş-134
C. Taksirin Oluşum Şekillerini Tam ve Tam Olmayan Taksir Olarak İfade Eden Görüş-134
D. Taksirin Oluşum Şekillerini Taksirin Oluşum Şekilleri Olarak Kabul Eden Görüş-135
E. Taksirin Oluşum Şekillerini Genel Taksir Özel Taksir Olarak İfade Eden Görüş-136
F. Taksirin Oluşum Şekillerini Taksir Şekilleri Olarak İfade Eden Görüş-136
XXI. Taksirin Oluşum Şekillerinin Birbiri İle İlişkisi-136DÖRDÜNCÜ BÖLÜM-139


BİLİNÇSİZ TAKSİR-139


I. Bilinçsiz Taksirin Tanımı-139
II. Bilinçsiz Taksirin Yapısı-140
III. Bilinçsiz Taksirin Hukuki Niteliği-142
IV. Bilinçsiz Taksirin Gerçekleştirilme Şekilleri-143
A. Dikkatsizlik-145
B. Özensizlik-147
C. Acemilik (Deneyimsizlik / Bilgisizlik)-148
D. Dikkatsizlik ve Özensizlik Durumlarına İlişkin Ortak Hususlar-152
1. Dikkat ve Özen Yükümlülüğünün Tespitinde Öznel (Fail Açısından) Bakış Açısıyla Bakılması Gerektiği Görüşü-153
2. Dikkat ve Özen Yükümlülüğünün Tespitinde Nesnel (Üçüncü Kişi Açısından) Bakış Açısıyla Bakılması Gerektiği Görüşü-154BEŞİNCİ BÖLÜM-159


BİLİNÇLİ TAKSİR-159


I. Bilinçli Taksirin Tanımı-159
II. Bilinçli Taksirin Yapısı-160
III. Bilinçli Taksirin Hukuki Niteliği-162
IV. Bilinçli Taksirin Unsurları-163
A. Öngörme ve Bilme Kavramı-164
B. Öngörülebilirlilik Kavramı-165
1. Öngörülebilirlliğin Hukuki Niteliği-169
a) Öngörülebilirliliği Taksirin Cezayı Artıran Bir Koşulu Olduğunu Kabul Eden Görüş-169
b) Öngörülebilirlliği Taksirin Temel Özelliği Olarak Kabul Eden Görüş-170
c) Öngörülebilirliliği Hukuka Aykırılık İçinde Kabul Eden Görüş-171
d) Öngörülebilirliliği Suçun Olmusuz Manevi Unsuru Olarak Kabul Eden Görüş-172
2. Öngörülebilirliliğin Tespitinde Failin mi Orta Zekâ Seviyesine Sahip Üçüncü Bir Kişinin Mi Yoksa Başka Ölçütlerin Mi Esas Alınması Gerektiği Sorunu-172
a) Failin Esas Alınması Gerektiği Görüşü-173
b) Orta Zekâ Seviyesine Sahip Üçüncü Bir Kişinin Esas Alınması Gerektiği Görüşü-176
c) Her İkisinin Birlikte Ele Alınması Gerektiği Görüşü-179
d) Model - Ajan Görüşü-179
C. Öngörebilme Kavramı-180
D. Öngörülebilme Kavramı-180
E. Öngörülebilirliliğin Konusu-181
F. Öngörülebilirlilik ve Önlenebilirlilik Kavramı-182
G. Öngörülebilirlilik ve Olabilirlilik-183
H. Bilme Kavramı-183
İ. Bilebilme Kavramı-183
J. Bilinebilirlilik Kavramı-183
K. Bilebilmenin Konusu-185
L. Bilinçli Taksir - Olası Kast Ayrımı-185
1. Bilinçli Taksir-186
a) Türk Ceza Hukuku Uygulamasında Bilinçli Taksir-188
b) Anglo/Sakson Ceza Hukuku Uygulamasında Bilinçli Taksir-190
(1) İngiliz Ceza Hukuku Uygulama Ve Öğretisinde Bilinçli Taksir-190
(a) R v Cunningham taksiri (recklessness)-190
(b) MPC v Caldwell taksiri (recklessness)-191
(c) Recclessness ile Negligence arasındaki fark-192
(2) İngiliz Ceza Hukukunda Uygulamadan Örnekler-193
(3) Amerika Birleşik Devletleri Ceza Hukukunda Uygulamadan Örnekler-195
(4) Kanada Ceza Hukukunda Uygulamadan Örnekler-195
c) Görüşümüz-196
(1) Düğünlerde Havaya Atılan Ateşler Sonucu Meydana Gelen Tehlike Veya Zarar Neticeleri-196
(2) Şampiyonluk Kutlamalarında, Havaya Atılan Ateşler Sonucu Meydana Gelen Tehlike Veya Zarar Neticeleri-197
(3) Kitlesel Çoşkularda meydana gelen Tehlike Veya Zarar Neticeleri-197
(4) Kırmızı Işıktan Geçen Kişilerin Sebebiyet Verdiği Tehlike Veya Zarar Netileri-198
2. Olası Kast-198
a) Türk Ceza Hukuku Uygulamasında Olası Kast-201
b) Anglo/sakson Ceza Hukuku Uygulamasında Olası Kast-203
(1) İngiliz Ceza Hukuku Uygulamasında Olası Kast-203
(2) Amerika Birleşik Devletleri Hukuku Uygulamasında Olası Kast-204
c) Görüşümüz-204
(1) Yapı Kurallarına Aykırı İnşaat Yapılması ve Bu İnşaatın Depremde veya Başkaca Çalışmalar Esnasında ya da Nedenlerle Göçmesi-204
(2) Bir Kişinin Eşini veya Çocuklarını ya da Bakıp Gözetlemekle Yükümlü Olduğuğu Kişilere Karşı Ağır Ruhsal ya da Bedensel Zararlar Vermesi Üzerine Mağdurların İntihar Etmesi-205
(3) Özü Gereği Tehlikelilik Arz Eden İşler-206
3. Bilinçli Taksir İle Olası Kastın Ortak Noktaları-207
4. Bilinçli Taksir İle Olası Kastın Ayrıldığı Nokta-208
a) Neticenin İmkânsızlığı (Olasılıksızlığı/İmpossibilita) Ölçütü-209
b) Neticenin Meydana Gelme Olasılığı Yüksek Veya Düşük Olma Olasılığı Ölçütü-209
c) Neticenin Meydana Gelmeyeceği Konusunda Kişinin Kendi Deneyim Ve Yeteneğine Güvenmesi Ölçütü-210
d) Meydana Geleceği Öngörülen Neticenin İstenip İstenmemesi Veya Kabul Edilip Edilmemesi Ölçütü-210
e) Meydana Geleceği Öngörülen Neticeden Vazgeçme İmkânı Varken Vazgeçilip Vazgeçilmemesi Ölçütü-211
f) Meydana Gelecek Neticenin Bilinip Bilinmemesi Ölçütü-211
g) Meydana Gelecek Neticenin Öngörülüp Öngörülmemesi Ölçütü-212
h) Meydana Gelen Netice Bakımından Rızanın Bulunup Bulunmadığı Ölçütü-213
i) Meydana Geken Neticenin Tehlike mi Yoksa Zarar Neticesi mi Olduğu Ölçütü-213
5. Görüşümüz-214
M. Taksirli Suçlarda Hem Şahsi Cezasızlık Sebebi Hem de Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep-214
1. TCK m. 22/6’da Yer Alan Düzenlemenin Karşılaştırmalı Hukuk Ve ETCK’ndaki Karşılığı-214
2. TCK m. 22/6’da Yer alan Düzenlemenin Uygulanma Koşulları-216
a) Taksirli Fiil Neticesinde Meydana Gelen Neticenin, Somut Olayda, Münhasıran Failin Kişisel Ve Ailevi Durumu Bakımından Mağduriyetine Sebebiyet Vermiş Olması-216
b) Bu Mağduriyetin Artık Bir Ceza Uygulanmasını Gereksiz Kılacak Kadar Ağır Olması-219
3. TCK m. 22/6’nın Uygulanmasında Bilinçsiz Taksir-220
4. TCK m. 22/6’nın Uygulanmasında Bilinçsiz Taksir-220
5. TCK m. 22/6’nın Uygulanmasında Takdir Yetkisi-221ALTINCI BÖLÜM-223


TAKSİRİN CEZA KANUNU GENEL HÜKÜMLERDEKİ BAZI KURUMLARLA İLİŞKİSİ-223


I. Taksir ve Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suç-223
A. Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukukunda Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suça İlişkin Düzenlemeler-223
A. TCK m. 23’te Yer Alan Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suça İlişkin Düzenlemenin Anayasaya Aykırı Olduğuna İlişkin İptal Davası-224
B. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suç Kavramı-227
1. Gerçek Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suç Kavramı-227
2. Gerçek Olmayan Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suç Kavramı-228
3. Gerçek Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suç İle Gerçek Olmayan Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suç Arasındaki Fark-229
D. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçun Yapısı-230
E. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçun Unsurları-231
F. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suç ve Kusursuz Sorumluluk-232
G. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suç Kapsamındaki Suçların Özellikleri-235
H. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Kast - Taksir Bileşimi (Kombinasyonu)-235
1. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Kast Kast Bileşimi-235
2. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Kast - Olası Kast Bileşimi-236
3. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Kast - Taksir Bileşimi-237
4. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Taksir - Taksir Bileşimi-239
İ. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Meydana Gelen Daha Ağır veya Başka Neticenin Olası Kastla mı Yoksa Taksirle Mi İşlendiğinin Tespiti-239
1. Netice Sebebiyle İşlenen Suçlarda Meydana Gelen Daha Ağır veya Başka Neticenin Kasten İşlendiği Görüşü-240
2. Netice Sebebiyle İşlenen Suçlarda Meydana Gelen Daha Ağır veya Başka Neticenin Taksirle İşlendiği Görüşü-241
3. Görüşümüz-242
J. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Meydana Gelen Daha Ağır veya Başka Netice ile İhlal Edilen Hukuki Değerin Doğrudan ve Dolaylı Olarak Korunması-243
K. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Teşebbüs-243
L. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlara Gönüllü Vazgeçme-245
M. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda İştirak-246
N. TCK’nda Yer Alan Önemli Bazı Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlar-247
1. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Kasten Yaralama (TCK m. 87/1, 2, 3)-247
2. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Kasten Yaralama (TCK m. 87/4)-248
3. Taksirle Öldürme Suçu (TCK m. 85/2)-254
4. Taksirle Yaralama Suçu (TCK m. 89/2, 3, 4)-255
5. İnsan Üzerinde Deney Suçu (TCK m. 90/5)-255
6. Organ veya Doku Ticareti Suçu (TCK m. 91/8)-256
7. İşkence Suçu (TCK m. 95/4)-256
8. Terk Suçu (TCK m. 97/2)-257
9. Çocuk Düşürtme Suçu (TCK m. 99/3, 4)-257
10. Cinsel Saldırı Suçu (TCK m. 102/6)-258
11. Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu (TCK m. 103/7)-259
O. TCK’nda Üzenlenen Netice Sebebiyle İşlenen Suçlarda Kusurun Tespitine İlişkin Genel Değerlendirme-259
II. Taksir ve Hukuka Uygunluk Sebepleri-261
III. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenlerde Sınırın Taksirle Aşılması-263
IV. Taksir ve Haksız Tahrik-265
V. Taksir ve Hata-266
A. Genel Olarak-266
B. Kaçınılabilir Hata, Kaçınılamaz Hata-268
C. Maddi (Fiili) Hata-269
1. İngiliz Ceza Hukuku Uygulamasında Hata-270
2. Amerikan Ceza Hukuku Uygulamasında-271
D. Hukuki Hata-272
E. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Koşullarda Failin Hataya Düşmesi-272
F. Hukuka Uygunlun Nedenlerinin Varlığı Konusunda Failin Hataya Düşmesi-272
G. Cezayı Artıran veya Azaltan Nedenler Konusunda Failin Hataya Düşmesi-273
VI. Taksir ve Sapma-273
A. Taksir ve Tek Neticeli Sapma-273
B. Taksir ve Çok Neticeli Sapma-274
1. Birden Çok Neticeli Sapma Durumları-274
2. Birden Çok Aynı Neticeli Sapma Durumları-274
3. Birden Çok Farklı Neticeli Sapma Durumları-277
4. Görüşümüz-278
5. Birden Çok Neticeli Sapma Durumlarında Kusursuz Sorumluluk-278
VII. Taksir ve Suça İştirak-279
A. Taksirle İşlenen Suça İştirakın Mümkün Olup Olmadığı-279
B. Herhangi Bir Suça Taksirle İştirakın Mümkün Olup Olmadığı-280
VIII. Taksir ve Suça Teşebbüs-281
IX. Taksir ve Suçların İçtimaı-282
A. Taksir ve Bileşik Suç-282
B. Taksir ve Zincirleme Suç-283
C. Taksir ve Fikri İçtima-283
X. Taksir ve Normların Görünüşte İçtimaı-284
XI. Taksir ve Geçitli Suç-285
XII. Taksir, Neticeli Suç ve Sırf Davranış Suçu-286
XIII. Taksir ve Objektif Cezalandırılabilirlilik Koşulları-287
XIV. Taksir ve Ceza Kanunu ile Özel Ceza Kanunları Dışındaki Kanunlardaki Ceza Hükmü İçeren Diğer Hukuk Kurallarının İhlali-288
XV. Taksir ve Cezayı Artıran veya Azaltan Genel ve Özel Nitelikli Haller-291YEDİNCİ BÖLÜM-293


TAKSİRİN CEZA KANUNU GENEL HÜKÜMLERDEKİ YAPTIRIMA İLİŞKİN BAZI KURUMLARLA İLİŞKİSİ-293


I. Taksir ve Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar-293
II. Taksir ve Belirli Haklardan Yoksun Kılma-293
III. Taksir ve Tekerrür-295
IV. Taksir ve Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi-295SEKİZİNCİ BÖLÜM-297


TAKSİRİN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDAKİ BAZI DÜZENLEMELERLE İLİŞKİSİ-297


I. İddianamede Belirtilen Suçun Hukuki Niteliğinin Değişmesi-297
II. Cumhuriyet Savcısının Manevi Unsurun Bir Türü Olan Taksir Konusunda Taksir Yetkisinin Bulunup Bulunmadığı-298
III. Taksir ve Hüküm Türleri-299
IV. Taksir ve Uzlaşma-301

SONUÇ-303

KAYNAKÇA-307