Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (5)      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanmada Maddi ve Manevi TazminatSayfa Sayısı
:  
182
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5493-2

53,50 TL

KİTAP HAKKINDA

Boşanma, günümüz hayat ilişkileri açısından doğurduğu kişisel nitelikte sonuçların yanı sıra mali sonuçlar bakımından da önem taşır. Boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte artık hayatları ayrılan kişiler, birtakım ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalabilirler. Boşanmanın mali sonuçları, kişilerin boşanma ile değişebilen ekonomik koşullarıyla da ilgilidir. Bunun yanı sıra boşanmanın mali sonuçlarından maddi ve manevi tazminat, değişen maddi koşullardan ziyade hukuken bir tazminat olarak nitelendirilmesi sebebiyle zarar tazminini amaçlar.

Boşanmada maddi ve manevi tazminat, uygulama bakımından da önem taşımakta ve yargı kararlarına sıklıkla konu olmaktadır. Bununla birlikte maddi ve manevi tazminat müesseselerinin uygulanmasına bakıldığında sorunların olduğu görülebilir. Yargı kararlarında boşanmaya neden olan olaylarla ilgili değerlendirmelerin yeterince yapılmadığı, yani mevcut menfaat, beklenen menfaat, tarafların kusur durumlarının ve uğradıkları zarar miktarlarının her bir somut olay bakımından gerekçeli bir şekilde değerlendirilmediği görülmektedir. Konunun önemi sebebiyle yargı kararlarında ayrıntılı bir belirleme ve değerlendirme yapılmasının sağlanmasında uygulamaya yardımcı olabilecek birtakım ölçütler çalışmamızda belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun için öğretideki görüşler ve yargı kararlarından hareketle konu ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.

 

İçindekiler
Önsöz  7
İçindekiler  9
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  15
BİRİNCİ BÖLÜM:
BOŞANMADA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT KONUSUNDA
GENEL AÇIKLAMALAR
I. BOŞANMANIN SONUÇLARI ARASINDA GENEL OLARAK MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT  19
A. Maddi ve Manevi Tazminatın Düzenleniş Biçimi  20
B. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda Getirilen Değişiklikler  21
1. Hükmün İfade Edilişi Açısından  21
2. Kusur Açısından  21
3. Manevi Tazminatta Kişilik Hakkına Saldırının Yoğunluğu Bakımından  22
II. BOŞANMA KAVRAMI VE BOŞANMANIN SONUÇLARI ARASINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN YERİ  23
A. Boşanma Kavramı  23
1. Genel Olarak  23
2. Boşanma Konusundaki Görüşler  24
B. Boşanmanın Sonuçları  26
1. Boşanmanın Eşler Açısından Kişisel Sonuçları  26
a. Evlilik Birliğinin Sona Ermesi  26
b. Yeniden Evlenme İmkânının Doğması  27
c. Tarafların Evlenme ile Kazandıkları Kişisel Durumlarının Akıbeti  27
d. Zamanaşımının İşlemeye Başlaması  28
e. Mirasçılık Sıfatının Kaybedilmesi  28
f. Çocuklar ile Olan İlişkilerin Etkilenmesi  28
2. Boşanmanın Eşler Açısından Mali Sonuçları  29
a. Ölüme Bağlı Tasarrufların Hükümsüz Hale Gelmesi  29
b. Mal Rejiminin Tasfiyesi  30
c. Yoksulluk Nafakası  30
d. Maddi ve Manevi Tazminat  30
C. Sorumluluk Hukukundaki Maddi ve Manevi Tazminata İlişkin Genel Hükümlerin Boşanmadaki Maddi ve Manevi Tazminata Uygulanabilirliği  31
D. Boşanmada Maddi Tazminatın Manevi Tazminattan Ayrılan Yönleri  33
III. BOŞANMANIN DAYANDIĞI İLKELER IŞIĞINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN AMACI VE İŞLEVİ  37
A. Boşanmanın Dayandığı İlkeler  37
1. Genel Olarak  37
2. Türk Medeni Kanunu’nun Benimsediği İlkeler  40
B. Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminata İlişkin Düzenlemelerin Amacı ve İşlevi  41
IV. BOŞANMADA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN GENEL OLARAK ÖZELLİKLERİ  48
A. Şahsa Bağlı Hak Olup Olmaması  48
B. Malvarlığına İlişkin Bir Hak Olması  50
C. Hakkın Devir ve İntikale Elverişli Olup Olmaması  50
D. Hakkın Haczedilebilirliği ve Rehnedilebilirliği  52
V. TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATLA İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ  54
A. Kişiliğin Korunmasında Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri  54
B. Nişanlanmanın Sona Ermesinde Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri  57
İKİNCİ BÖLÜM:
BOŞANMADA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN UNSURLARI
I. BOŞANMADA MADDİ TAZMİNATIN UNSURLARI  61
A. Maddi Tazminat Talep Eden Tarafın Kusursuz veya Daha Az Kusurlu Olması  61
1. Kusursuz Tarafın Maddi Tazminat Talebi  62
2. Daha Az Kusurlu Tarafın Maddi Tazminat Talebi  63
3. Eşit Kusurlu Tarafın Maddi Tazminat Talebi  65
B. Maddi Tazminat Talep Edilen Tarafın Kusurlu Olması  67
1. Genel Olarak  67
2. Ayırt Etme Gücünün Tam ve Geçici Kaybı Hallerinde Durum  71
3. Cinsiyet Değiştirme Halinde Durum  74
4. Çifte Evlilik Halinde Durum  75
5. Boşanmanın Mali Sonuçlarına İlişkin Anlaşmalar Açısından Kusurlu Olma Şartı  76
C. Zararın Varlığı  79
1. Mevcut Menfaat  80
2. Beklenen Menfaat  85
3. Zararın ve Tazminatın Belirlenmesi  90
a. Zararın Belirlenmesi  90
b. Tazminatın Belirlenmesi  92
D. Nedensellik Bağının Bulunması  97
II. BOŞANMADA MANEVİ TAZMİNATIN UNSURLARI  98
A. Manevi Tazminat Talep Eden Taraf Kusursuz veya Daha Az Kusurlu Olması  99
1. Kusursuz Tarafın Manevi Tazminat Talebi  99
2. Daha Az Kusurlu Tarafın Manevi Tazminat Talebi  100
3. Eşit Kusurlu Tarafın Manevi Tazminat Talebi  102
B. Manevi Tazminat Talep Edilen Tarafın Kusurlu Olması  103
C. Zararın Varlığı  106
1. Genel Olarak  106
2. Manevi Tazminatın Belirlenmesi Yöntemi  107
3. Manevi Tazminatın Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Hususlar  108
4. Manevi Tazminatın Belirlenmesinde Zina Eylemine Katılan Üçüncü Kişinin Kusurunun Etkisi  110
5. Kişilik Hakkına Saldırı Teşkil Eden Haller  112
a. Genel Olarak  112
b. Fiziksel Kişiliğe Saldırı  114
c. Manevi Kişiliğe Saldırı  115
d. Sosyal Kişiliğe Saldırı  116
e. Hukuka Aykırılık Oluşturmayan Haller  117
D. Nedensellik Bağının Bulunması  119
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
BOŞANMADA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN
HÜKÜM VE SONUÇLARI
I. BOŞANMADA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN İLERİ SÜRÜLMESİ  121
A. Boşanmaya Karar Verilmiş Olması  121
B. Bir Talebin Bulunması  123
1. Talebin Konusu ve Değiştirilmesi  123
2. Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Tazminat Talebinin İleri Sürülememesi  126
C. Süre Koşuluna Uyulmuş Olması  131
1. Boşanma Davası Sonuçlanmadan Önceki Süre  131
2. Boşanma Davası Sonuçlandıktan Sonraki Süre  133
II. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN ÖDENMESİ  133
A. Toptan Ödeme  134
B. İrat Biçiminde Ödeme  136
1. Genel Olarak  136
2. İrat Biçimindeki Maddi Tazminatın Kesilmesi  138
a. Kendiliğinden Kesilme  140
b. Mahkeme Kararıyla Kesilme  141
3. İrat Biçimindeki Maddi Tazminat Miktarının Değiştirilmesi  145
III. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATTA FAİZ  147
IV. ZAMANAŞIMI  148
A. Genel Olarak  148
B. Yabancı Mahkemelerin Vermiş Olduğu Boşanma Kararları Açısından Zamanaşımı  151
V. ORTAK USUL HÜKÜMLERİ  154
A. Görevli Mahkeme  154
B. Yetkili Mahkeme  157
C. Harca Tâbi Olup Olmama  159
SONUÇ  163
Kaynakça  169
Kavram Dizini  181