Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (106)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

Boşanma Hukuku

Boşanma HukukuSayfa Sayısı
:  
1377
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
978-605-050-589-4

295,00 TL

6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre Hazırlanmış Bilimsel Açıklama ve Son İçtihatlar
Boşanma  Hukuku
Ömer Uğur GENÇCAN
2020/05 9. Baskı, 1377 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-605-050-589-4

Elinizdeki kitabın konusu olan boşanma, tazminat ve nafaka davalarını ince-leyen Yargıtay İkinci Hukuk Dairesinde otuz iki yıldır (evet, otuz iki yıldır!) aralık-sız görev yapıyorum. Binlerce boşanma dosyasını bizzat okudum ve binlerce bo-şanma ilamını bizzat yazdım.

Bu eser 2020'li yıllarda Türkiye Cumhuriyetinde toplumun yapısı ile dönemin boşanma sebeplerini bütün ayrıntılarıyla belgeleyen ve ileriki yıllarda bilimsel araş-tırma yapacak olanlar için sunulmuş sosyolojik ve tarihi bir belge başka bir deyiş-le boşanma vakıa kataloğu niteliğini de taşımaktadır.

ÖNEMLE BELİRTMEK İSTERİM Kİ;

1- Tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası konuları NAFAKA HUKUKU (Yetkin Yayınları, Ankara 2018) adlı kitabımda,

2- Velayet ve kişisel ilişki konuları VELAYET HUKUKU (Yetkin Yayınları, Ankara 2018) adlı kitabımda,

3- Boşanma davasında usul hükümleri BOŞANMA USUL HUKUKU (Yetkin Yayınları, Ankara 2019) adlı kitabımda,

4- Boşanma davasında kanun yolları konusu HUKUK DAVALARINDA İS-TİNAF VE TEMYİZ UYGULAMASI (Yetkin Yayınları, Ankara 2018) adlı kita-bımda,

5- Yabancı unsurlu boşanma davaları konusu MİLLETLERARASI AİLE VE USUL HUKUKU (Yetkin Yayınları, Ankara 2020) ayrıntılı olarak yer aldığından bu kitabım içinde ayrıca yer almamıştır.

Bilindiği üzere evlilik birliğinin sarsılmasında boşanma konusu davranışlar bu güne kadarki uygulama ile Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (=Dairem) tarafından içtihat-lar yoluyla belirlenmiştir. Aralıksız olarak otuz iki yıldır çalışmakta olduğum Yar-gıtay 2. Hukuk Dairesinde (=Dairemde) edindiğim deneyim ve birikim ile bütün boşanma sebeplerini eserin önceki baskılarında ilk kez sınıflandırmıştım. Bu sınıf-landırma ile 4721 sayılı Türk Medenî Kanununda yapılmamış örneklendirmeyi kendim yaparak var olan boşluğu da naçizane doldurduğumu sanıyorum. Türk hukukunda hangi davranışların boşanma, tazminat ve nafaka sebebi olduğunu mümkün olduğunca içtihatlardan en azından birer örnek vermek suretiyle Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin (=Dairemin) bakış açısını da bütün ayrıntılarıyla konuyla ilgilenen herkesin istifadesine sunmuş oldum. 

Eserin her yeni baskısında sosyal hayatın ve insan davranışların gösterdiği de-ğişime göre Yargıtay’ın olaylara bakışında oluşan değişiklikleri de anında yansıt-mış oldum. Böylece Türk Yargıtay’ının görüşlerini en güncel şekilde sadece Türk okuyucular değil aynı zamanda dış ülkelerde bulunan pek çok araştırmacının da bilgisine sunmuş oldum. Bu eserde yer alan birçok içtihadın yabancı aile hukuk dergilerine tercüme edilerek yansıtıldığının da bilinmesini isterim.

Yargıtay’ın bütün kararları bıkmadan ve usanmadan otuz iki yıldır tarafım-dan tek tek incelenerek EMSAL ÖZELLİĞİ TAŞIYANLAR değerlendirilip bilim-sel açıklama içinde SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE kullanıldığı başka bir anlatımla anlamsız biçimde önünüze sıralanmadığı/yığılmadığı için bu eserin bir KİMSESİZ İÇTİHATLAR MEZARLIĞI olmadığının farkında olunmasını isterim.

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 5

İÇİNDEKİLER 9

KAYNAKÇA 79

KISALTMALAR 83

GİRİŞ 85

BİRİNCİ KISIM

GENEL HÜKÜMLER

& 1.  BOŞANMA KAVRAMINA GENEL BAKIŞ 89

I.  TANIMI 89

II.  HUKUKİ NİTELİĞİ 90

A- Boşanma Davası Açma Hakkı 90

1- Bozucu Yenilik Doğuran Hak 90

2-  Dava Yolu İle Kullanılabilir 90

B-  Boşanma Kararı 90

1-  Bozucu Yenilik Doğuran Karar 90

2-  Kesin Biçimde Geleceğe Etkili 90

3-  Mutlak Etkili 91

III.  KONUSUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 91

A-  Bireyci Görüş 92

B-  Toplumcu Görüş 92

IV.  DÜZENLENME BİÇİMLERİ 93

A-  Boşanmayı Reddeden Sistem 93

B-  Serbest Boşanma Sistemi 94

C-  Belirli Sebeplere Dayanarak Hâkim Kararıyla Boşanma Sistemi 98

1-  Geçerli Bir Evlilik Bulunmalıdır 99

a.  Yurt İçinde Yapılan Evlilik 99

b.  Yurt Dışında Yapılan Evlilik 101

2-  Boşanma Sebepleri Gerçekleşmelidir 103

3-  Hâkim Kararı Bulunmalıdır 104

V.  DAYANDIĞI İLKELER 106

A-  İrade İlkesi  106

B-  Kusur ilkesi 107 

1- Kusur İlkesi Mutlak Değildir  107

2-  Kusursuz Eşin Dava Açmaması Hakkın Kötüye Kullanılması Olarak Yorumlanamaz 107

3-  Kusur Kabul Edilen Vakıalar Açıklanmalıdır 108

4-  Kusur Belirlemesinde Taraflarca Getirilmesi İlkesine Aykırı Davranılamaz 108

a.  Usulüne Uygun Dayanılmayan Vakıalar Kusur Olarak Yüklenemez 108

b.  Usulüne Uygun Dayanılmayan Deliller Dikkate Alınamaz 110

aa.  Dayanılmayan Tanıklar 110

bb.  Dayanılmayan Dosyalar 111

5-  Kusur Belirlemesinde Yetersiz Tanık Beyanları Esas Alınamaz 111

a.  Görgüye Dayanmayan Tanık Beyanları 111

b.  Soyut Tanık Beyanları 112

c.  Aktarıma Dayalı Tanık Beyanları 112

6-  Diğer Tarafın Az da Olsa Kusurlu Olması Gerekir 112

7-  İradi Olmayan Davranışlar Kusur Kabul Edilemez 113

8-  Usulünce Dayanılan Deliller Toplanmadan Kusur Belirlenemez 115

9-  Dayanak Davayı Açan Eş Kusurlu Kabul Edilir 116

10-  Kusur Belirlemesinde Usuli Kazanılmış Hak Dikkate Alınır 116

11-  Elde Olmayan Sebeplerle Gerçekleşen Vakıalar Kusur Olarak 

Yüklenemez 117

12-  Ret Konusu Davada Kusur Olarak Belirlenmeyen Vakıalar Kusur Olarak Yüklenemez 117 

13¬-  Anlaşma Protokolü Sunulması Kusurlu Olunduğuna Karine Teşkil Etmez 118

14-  Yükümlülük Kapsamı Dışındaki Vakıalar Kusur Olarak 

Yüklenemez 119

15-  Bilgisi Dahilinde Gerçekleşmeyen Vakıalar Kusur Olarak Yüklenemez 119

16-  Evlenmeden Önceki Davranışlar Kusur Kabul Edilemez 119

17-  Davadan Sonraki Davranışlar Kusur Kabul Edilemez 120

18-  Fevren Söylenen Sözler Kusur Kabul Edilemez 120

19-  Fiziksel Şiddette Beyan ve İz Karine Olarak Kusura Esas Alınır 120

20-  Etkileyen Dava Sonuçları Beklenmeden Kusur Belirlenemez 121

21-  Tepki Niteliğindeki Davranışlar Kusur Kabul Edilemez 121

C-  Evlilik Birliğinin Sarsılması İlkesi  121

D-  Elverişsizlik İlkesi 122

E.  Eylemli Ayrılık İlkesi 123

VI.  TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN DAYANDIĞI İLKELER 123

§ 2.  BOŞANMA SEBEPLERİNİ SINIFLANDIRMA 125

I.  GENEL OLARAK 125

A-  Sınırlı Sayıda Düzenlenmiştir 126

B-  Emredici Nitelikte Düzenlenmiştir 126

II.  SINIFLANDIRMA 126 

A-  Konularına Göre 126 

1-  Özel Boşanma Sebepleri 126

a.  Sınırlı Sayıda Öngörülmüştür 126

b.  Belli Sebepler Öngörülmüştür 127

2-  Genel Boşanma Sebepleri 128 

a.  Belli Bir Vakıaya Dayalı Değildir 129

b.  Önceden Belirlenmesi Olanaksızdır 129

c.  Çok Çeşitli Vakıalar Olabilir 129

B-  Etkilerine Göre  129

1-  Mutlak Boşanma Sebepleri 129

2-  Nisbî Boşanma Sebepleri 130

İKİNCİ KISIM

ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ

§ 3.  ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA (TMK. m. 161) 133

I.  KAVRAM 133

A- Hukuki Bakış 134

B-  Dini Bakış 135

II.  SINIFLANDIRMA 136

A-  Özel Boşanma Sebebidir 136

B-  Mutlak Boşanma Sebebidir 136

C-  Kusura Dayalı Boşanma Sebebidir 136

III. KOŞULLARI 137

A-  Evlilik Koşulu 137

1-  Uygulanacak Statüler 137

a. Evlilik Hukuken Kurulmuşsa Uygulanır 137

b.  Batıl Evliliklerde Uygulanır 138

c.  Gaiplik Kararı Olsa da Uygulanır 138

d.  Ayrılık Kararı Olsa da Uygulanır 138

e.  Ayrı Konut Edinme Kararı Olsa da Uygulanır 139

f.  Ayrı Yaşama Hakkı Bulunsa da Uygulanır 139

g.  Evlilik Tescil Edilmese de Uygulanır 139

h.  Ayrı Evde Yaşamalı Aile Modelinde Uygulanır 140

ı.  Boşanma Davası Devam Ederken de Uygulanır 140

2-  Uygulanmayacak Statüler 140

a.  Yok Evliliklerde Uygulanmaz 140

b.  Nişanlılıkta Uygulanmaz 140

c.  Evlilik Benzeri Yaşam Modellerinde Uygulanmaz 141

aa.  Common Law Evlilik 141

bb.  Kayıtsız Hayat Ortaklığı 142

aaa. Özellikleri 142

aaaa.  Herhangi Bir Şekil Şartına Bağlı Olmadan Kurulur 142

bbbb.  Evlenme Niyetine Gerek Yoktur 142

cccc.  Evliliğin Tüm Yükümlülükleri Yerine 

Getirilir 143

dddd.  Belirli Şekilde Süreklilik Taşır 143

eeee.  Herhangi Bir Şekil Şartına Bağlı  Olmadan Sona Erer 143

bbb.  Çeşitleri 143

aaaa.  Aynı Cinsiyettekilerin Kayıtsız Hayat Ortaklığı 143

bbbb.  Farklı Cinsiyettekilerin Kayıtsız Hayat 

Ortaklığı 143

cc.  Kayıtlı Hayat Ortaklığı 144

aaa.  Özellikleri 144

aaaa.  Resmi Sicile Kayıt veya Tescille Kurulur 144

bbbb.  Kanun Tarafından Düzenlenen Hak ve  Yükümlülükler Doğurur 144

cccc.  Boşanma Söz konusu Değildir 144

bbb.  Çeşitleri 145

aaaa.  Aynı Cinsiyettekilerin Kayıtlı Hayat 

Ortaklığı 145

bbbb.  Farklı Cinsiyettekilerin Kayıtlı Hayat 

Ortaklığı 145

dd.  Homoparental Aile 145

ee.  Tek Ebeveynli Aile 146

ff.  Boşanma Sonrası Hayat Arkadaşlığı 146

gg.  Eş Cinsel Evlilik 146

d.  Dini Nikahlı İlişkide Uygulanmaz 147

e.  Evlilik Sonrası İlişkide Uygulanmaz 147

f.  Duygusal İlişkilerde (Flört) Uygulanmaz 147

B-  Cinsel İlişki Koşulu  (Objektif Unsur) 147

1-  Zina Sayılan Davranışlar 148

a.  Her Kişiyle Kurulan Cinsel İlişki Zina Sayılır 148

aa.  Heteroseksüelle Cinsel İlişki 148 

bb.  Heteroseksüel Olmayanla Cinsel İlişki 149

aaa.  Eş Cinselle/Homoseksüelle Cinsel İlişki 149

aaaa.  Geyle Cinsel İlişki 149

bbbb.  Lezbiyenle Cinsel İlişki 151

cccc.  Biseksüelle Cinsel İlişki 151

bbb.  Transgenderle Cinsel İlişki 152

aaaa. Transseksüelle Cinsel İlişki 152

bbbb.  Travestiyle Cinsel İlişki 153

cc.  İnterseksüelle/Hermafroditle Cinsel İlişki 154

b.   Her Şekilde Kurulan Cinsel İlişki Zina Sayılır 154

aa.  Doğal Yoldan Kurulan Cinsel İlişki 154

bb.  Doğal Olmayan Yoldan Kurulan Cinsel İlişki 154

cc.  Grup Halinde/Toplu Kurulan Cinsel İlişki 155

dd.  Koruma Yöntemiyle Kurulan Cinsel İlişki 155

c.  Eksik Kalkışma Zina Sayılır 155

d.  Bir Cinsel İlişki Zina İçin Yeterlidir 156

2-  Zina Sayılmayan Davranışlar 156

a.  Hayvanla Cinsel İlişki Zina Sayılmaz 156

b.  Ölüyle Cinsel İlişki Zina Sayılmaz 157

c.  Cinsel Objeyle Cinsel İlişki Zina Sayılmaz 157

d.  Yapay Döllenme Zina Sayılmaz 157

e.  Aşıkane Hareketler Zina Sayılmaz 157

f.  Bakım Amaçlı Kalma Zina Sayılmaz 158

C-  Kusur Koşulu (Sübjektif Unsur) 158

1-  Cinsel İlişki Bilerek ve İsteyerek Olmalıdır 158

a.  Tecavüze Uğramada  Uygulanmaz 159

b.  Ağır Uykuda Uygulanmaz 160

c.  İpnotizmada Uygulanmaz 161

d.  Kendini Bilemeyecek Derecede Sarhoşlukta Uygulanmaz 161

e.  Ciddi Tehdit Halinde Uygulanmaz 161

2-  Cinsel İlişki Meşrulaştırılamaz 161

a. İktidarsızlıkta Uygulanır 162