Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (18)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Borçlar Hukuku Genel Bölüm

Borçlar Hukuku Genel Bölüm

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
406
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
9786059263702

200,00 TL
DÖRDÜNCÜ BASI’NIN SUNUŞ’U


 


2011, 2012 ve 2015’te üç basısı yapılan bu ortak eserin dördünü basısını da  değerli meslektaşım Prof. Dr. Emre Gökyayla ile birlikte hazırlamış olmamızın manevî hazzı içindeyiz. Bu basıda kitabın hacminin çok artmamasına özen gösterilerek özellikle yeni çıkan yayınlar belirtilmiş, ne var ki bazı konularda gereken eklemeler biraz daha geniş olmuştur. Prof. Dr. Gökyayla benim kaleme aldığım 27. paragrafın sonuna kadar olan bölümde de para borçlarında faiz konusunu ve özellikle ölüm ve bedensel zarar konusunu gözden geçirerek genişletmiştir.


İnsan elinden çıkan bütün eserler gibi elinizde bulunan kitabın da mükemmel olduğunu iddia etmiyoruz. Ancak öğrenciye yararlı olması amacını güttüğümüzü ve bundan sonraki basılarda da yine aynı amaçla kitabı gözden geçireceğimizi belirtmek istiyoruz.


Bu basıda da kitabın yayımlanması için gereken özen ve gayreti gösteren Sayın Vedat Carbaş ve Sayın Berrin Doğrul ve Vedat Kitapçılık’ın diğer mensuplarına teşekkür ve sevgilerimizi sunuyoruz.


Birinci basısında sunuşunda belirttiğimiz gibi bu pozitif hukuk kitabının hukukun evrensel ve genel değişmez ilkelerine aykırı olmaması için de özen gösterdik. Okuyuculardan gelen görüşleri memnuniyetle bekliyor ve şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz. 


 


20/07/2017


İstanbul 


 


 


 


ÐÇÐNDEKÐLER


 


Dördüncü Basð’nðn Sunuþ’u............................................................................................. V


Üçüncü Basð’nðn Sunuþ’u.............................................................................................. VII


Ðkinci Basð’nðn Sunuþ’u ................................................................................................. IX


Birinci Basð’nðn Sunuþ’u ................................................................................................. XI


Kðsaltmalar.................................................................................................................... XXIX


 


Bi-rin-ci Bö-lüm


Gi-riş ve Borç İliş-ki-si-nin Kay-nak-la-rı


 


§1. Giriþ.................................................................................................................................. 1


          I-  Genel Olarak........................................................................................................... 1


         II-  Borçlar Hukuku ve Borçlar Kanunu Tarihine Kðsa Bir Bakðþ.................... 2


§2. Borç Ðliþkisi ve Borç Kavramlarð.......................................................................... 7


          I-  Borç Ðliþkisi Kavramð......................................................................................... 7


         II-  Borç Kavramð..................................................................................................... 11


       III-  Borçlanma Ðþlemi Kavramð............................................................................ 11


       IV-  Akit Kavramð...................................................................................................... 13


         V-  “Borçlu Taraf”ðn SayðsðAçðsðndan  Akitlerin Sðnðflandðrðlmasð                   16


       VI-  Fiilî Akit Ðliþkisi Kavramð................................................................................ 16


      VII-  Alacak Hakkð...................................................................................................... 17


    VIII-  Talep Yetkisi ve Alacak Hakkð........................................................................ 19


       IX-  Hatðr Ðliþkileri (Gefälligkeitsverhältnis)......................................................... 19


         X-  Centilmen Anlaþmalarð..................................................................................... 21


       XI-  Eksik (Tabiî) Borç Kavramð............................................................................. 21


                1) Ahlâkî vazife (TBK 78/2)............................................................................. 22


                2) Zamanaþðmðna u€rayan alacak hakkðna tekabül  eden borç............ 22


                3) Kumar ve bahis borçlarð(TBK 604-606).................................................. 23


                4) Evlenme tellallð€ðnda (evlenme simsarlığında) karþð-edim


                    (TBK 524)........................................................................................................ 24


      XII-  Yüklenti (Obliegenheit, incombance) Kavramð............................................ 24


    XIII-  Kazandðrma Sebebi Kavramð......................................................................... 26


    XIV-  Realobligation (Nesnel borç kavramð)............................................................ 27


      XV-  Ba€ðmlðHak Kavramð.................................................................................... 28


    XVI-  “Intuitus Personae” Unsuru Olan Akitler (Borçlunun Kiþisel


                VasðflarðGöz Önünde Tutularak Yapðlan Akitler)..................................... 28


§3. Borçlar Hukuku Alanðna Hakim Olan Temel Ðlkeler..................................... 29


          I-  “Temel Hürriyet”e Dayanan Akit Hürriyeti (Sözleþme


                Serbestisi, Sözleþme Özgürlü€ü) Ðlkesi........................................................... 29


         II-  “Iustitia distributiva”ya (Oran Adaleti, Da€ðtðm Adaleti,


                Hakkaniyet, Somut Olay Adaleti) Dayanan Alt Ðlkeler.............................. 29


§4. Sözleşme (Akit) ve Kuruluþu.................................................................................... 30


          I-  Genel Açðklama.................................................................................................. 30


         II-  Ðcap (Öneri) ve Ðcaba (Öneriye) Davet.......................................................... 30


       III-  Esaslð“Noktalar” ve Ðkincil (Tali) “Noktalar”............................................. 31


       IV-  Ðcabðn (Önerinin) ve Kabulün Hukukî Niteli€i............................................ 33


                1. Önerinin hukukî niteli€i.................................................................................. 33


                2. Kabulün hukukî niteli€i................................................................................. 34


         V-  Akdin Kurulmasð................................................................................................ 34


                1. Genel açðklama............................................................................................... 34


                2. Akdin kurulmasðanð..................................................................................... 36


       VI-  Akdin Hüküm Do€urmasðAnð........................................................................ 36


      VII-  Açðk Bir Kabul Gerektirmeyen Haller............................................................. 36


    VIII-  Ðcabðn (Önerinin) Ba€layðcðlðk Süresi......................................................... 39


       IX-  Ba€layðcðOlmayan Ðcaplar (Öneriler) ......................................................... 39


         X-  Ðcap (Öneri) ve Kabulün Geri Alðnmasð....................................................... 40


       XI-  İnternet Vasðtasðile Akit Kurma..................................................................... 41


      XII-  Vasðtalð-Vasðtasðz Beyanlar.......................................................................... 41


    XIII-  VarmasðGerekli Beyanlar................................................................................. 41


    XIV-  Ismarlanmamðþ(SipariþEdilmemiþ) Þey Gönderilmesi............................. 42


      XV-  Alenî Mükâfat Vaadi (Ðlân Yoluyla Ödül SözüVerme) ve


                Müsabaka (Yarðþma) Ðlanð............................................................................ 43


§5. Þekil................................................................................................................................ 44


          I-  Genel Açðklama.................................................................................................. 44


         II-  Adî YazðlðÞekil................................................................................................... 49


       III-  Resmî YazðlðÞekil (Düzenleme)...................................................................... 51


       IV-  Ðhtiyarî, Rðzaî, Akitte Mahfuz Kalan Þekil (Ðradî Þekil).......................... 52


         V-  Þekil Kurallarðna Uymayðþðn Yaptðrðmð................................................... 52


§6. Sebep Göstermeksizin (Mücerret) Borç Tanðmasð


     (Ðkrarð) ve Borç Vaadi............................................................................................... 54


          I-  Genel Açðklama.................................................................................................. 54


         II-  Kazandðrma Sebebi Ne Olabilir?..................................................................... 55


       III-  TBK 18’de Gerçek Anlamda Soyutluk mu Söz


                Konusudur?.......................................................................................................... 55


§7. Ön Akit Kavramðve Hükümleri............................................................................. 57


          I-  Genel Açðklama.................................................................................................. 57


         II-  Ön Akdin Gerekli Olabilece€i Durumlar.......................................................... 58


       III-  Ön Akdin Þekli...................................................................................................... 58


       IV-  Ön Akitten Do€an “Yapma” Borcunun Ðfasðnðn Ðstenmesi


                (Taþðnmaz SatðþVaadi Örne€i)..................................................................... 59


§8. Akit Serbestisi (Vertragsfreiheit, Ðrade Özgürlü€ü,


       Sözleþme Özgürlü€ü, Autonomie de la Volonté)................................................ 60


          I-  Kavram................................................................................................................. 60


         II-  Akit Yapðp Yapmama Özgürlü€ü................................................................... 60


       III-  Akdin Ðçeri€ini Belirleme Özgürlü€ü............................................................... 61


       IV-  Tip Seçme Özgürlü€ü (Typenfreiheit).............................................................. 62


         V-  Þekil Özgürlü€ü.................................................................................................... 62


       VI-  Akdi Çözme veya De€iþtirme Özgürlü€ü....................................................... 62


§9. Genel Ðþlem Þartlarð................................................................................................ 63


          I-  Genel Açðklama.................................................................................................. 63


         II-  “Genel Ðþlem Þartlarð” Alanðnda Akit Serbestîsinin Sðnðrlanmasð                    64


                1.                     “Genel iþlem þartlarð” hangi þartlarla akdin içeri€ine


                    dahil olmuþsayðlmalðdðr?........................................................................... 64


                2. Genel iþlem þartlarðakdin içeri€ine dahil olabilmiþiseler


                    dahi, bunlarðn bir tür “kðsmî hükümsüzlük” yaptðrðmðile


                    karþðlaþmalarðmümkün müdür?.............................................................. 64


§10. Akitlerin Yorumu, Tamamlanmasðve Tahvil


        (= Çevirme, Konversion).......................................................................................... 67


          I-  Yorum.................................................................................................................... 67


                1.                                                                                       Genel açðklama.............        67


                2.                            Taraflar arasðndaki yorum anlaþmazlðklarðnda.............        67


         II-  Akdin tamamlanmasð........................................................................................ 68


                1.                                                                                       Genel açðklama.............        68


                2. Akdin örtülü içeri€inin tamamlayðcðkurallar ile tamamlanmasð                    69


                3.                                                                    Akitlere hâkim müdahalesi.............        70


       III-  Tahvil (Çevirme, Konversion, Conversion).................................................... 70


§11.  Geçersizlik Yaptðrðmlarð..................................................................................... 71


          I-  Genel Açðklama.................................................................................................. 71


         II-  Ehliyet Unsurundaki Eksiklikler ve Yaptðrðm............................................... 71


       III-  Akitlerin “Konu”suna Ðliþkin Geçersizlik Halleri.......................................... 74


                1.                                                                                       Genel açðklama.............        74


                2.                                     “Akdin konusu” kavramðnðn açðklanmasð.............        74


                3.                                                                   Konuda kanuna aykðrðlðk.............        75


                4.                                                                    Konuda ahlâka aykðrðlðk.............        79


                5.                                                                           Konuda Ðmkânsðzlðk.............        80


       IV-  Yasak Ðþlemler.................................................................................................... 81


         V-  Geçersizlik Yaptðrðmlarðve Butlan Yaptðrðmð.......................................... 83


                1.                                                Genel olarak geçersizlik yaptðrðmlarð.............        83


                2.                                           Butlan (Kesin hükümsüzlük) yaptðrðmð.............        85


                3.                                                          Butlan yaptðrðmðnðn özellikleri.............        86


                4.                                              Butlan itirazðnðn kötüye kullanðlmasð.............        87


                5.                                                  Kðsmî butlan (Kðsmî hükümsüzlük).............        87


                6.Esnek hükümsüzlük kavramı....................................................................... 88


§12. Ðrade Bozukluklarðve Gabin (AþðrðYararlanma) ile Yaptðrðmlarð.                89


          I-  Genel Açðklama.................................................................................................. 89


         II-  Ðstenerek (Kasden) Meydana Getirilen Ðç Ðrade-Beyan


                Uyuþmazlð€ð....................................................................................................... 90


                1.                                                                                                Tek taraflð.............        90


                2.                                                                                                 Ðki taraflð.............        90


       III-  Nisbî Muvazaanðn Türleri................................................................................. 91


       IV-  Nâm-ðMüsteâr, Kiþide Muvazaa, ÐnançlðÐþlem ve Dolayðsðile


                Temsilli Vekâlet Kavramlarð............................................................................ 91


         V-  Beyan Hatalarð(Açðklamada yanðlma)....................................................... 93


                1.                                                                                       Genel açðklama.............        93


                2.                     Beyan hatasðnðn (Açðklamada yanðlmanðn) türleri.............        96


       VI-  Ðç Ðradenin Oluþumunda Bozukluk ve Temel Hatasð.............................. 98


      VII-  DðþEtkenlerle Ðç Ðradenin Bozuk Oluþmasð(Hile = aldatma ve


                ikrah: korkutma ve zorlama).......................................................................... 100


                1.                                                                                       Genel açðklama.............        100


                2.                                                                       Hile (Aldatma) (TBK 36).............        100


                3.                                                           Ðkrah (korkutma) (TBK 37-38).............        101


                4.          Üçüncü kiþinin hilesi ve ikrahð(aldatmasðve korkutmasð).............        101


                5. Beyan hatasðfailini uyarmayðp saymaca uyuþma do€urma hali:                 102


    VIII-  Vasðta Hatasðİletmede Yanılma (TBK 33)............................................... 102


       IX-  Yanðlma (Hata), Aldatma (Hile), Korkutma (Ðkrah) Hallerinde


                Yaptðrðm: Ðþlemin Ðptal Edilebilirli€i (TBK 39)....................................... 102


         X-  Aşırı Yararlanma (Gabin) ve Yaptırımı (TBK 28)..................................... 105


                1.                                                                                                      Þartlarð.............        105


                2.                                                                                                Yaptðrðmð.............        105


       XI-  Ðptal Edilebilirlik Yaptðrðmðnda Kðsmî Ðptal veya “Düzeltme”.......... 106


§13. Temsil........................................................................................................................ 107


          I-  Genel Açðklamalar: Temsil Kavramðve “Vekâlet”den Ayrðlmasð.............        107


         II-  Temsil Yetkisinin Kullanðlmasð..................................................................... 108


       III-  “Kendisi ile Ðþlem”ler ve Çifte Temsil.......................................................... 109


       IV-  Temsil Yekisinin Kapsamð.............................................................................. 109


         V-  Temsil Yetkisinin Sona Ermesi........................................................................ 110


                1.                                                                                 Sona erme sebepleri.............        110


                2.                      (M)’nin yetkisinin sona ermesi halinde, (M) sðfatðile


                    yapðlan iþlemlerin durumu......................................................................... 111


       VI-  (M)’nin Ðrade Bozuklu€u................................................................................ 111


      VII-  Yetkisiz Temsil................................................................................................... 112


                1.                                                                                       Genel açðklama.............        112


                2.                               Yetkisiz temsil halinde (M)’nin giderim yükümü.............        112


                3.              Hukukî görünüþe güvenin korunmasðilkesinin (MK 2/1)


                    devreye girmesi (görünüþde temsil yetkisi) halleri.................................. 112


§14. Sözleþme DðþðSorumluluk Borç Ðliþkileri................................................... 113


          I-  Genel Açðklama................................................................................................ 113


         II-  Sözleþme Dðþðve Sözleþmeden Do€an Sorumluluk................................ 114


       III-  Ceza Sorumlulu€u ve Özel Hukuk Sorumlulu€u........................................ 115


       IV-  Ðdare Hukuku Alanðnda Sorumluluk Ðliþkisi............................................ 115


         V-  Haksðz Fiil Borç Ðliþkisinin Unsurlarð.......................................................... 116


§15. Haksðz Fiillerde Hukuka Aykðrðlðk Unsuru.................................................. 116


          I-  Genel Açðklama................................................................................................ 116


         II-  Haksðz Fiil Sorumlulu€u Çerçevesine Alðnan “Ahlâka


                Aykðrðlðk” (TBK 49/2)................................................................................... 117


       III-  Eylemsizlik de Eylem Gibi Hukuka AykðrðSayðlabilir mi?..................... 120


       IV-  Hukuka Uygunluk Sebepleri........................................................................... 122


                1.                                                                                       Genel açðklama.............        122


                2. Hukuka uygunluk sebeplerinin kanunda sayðlmðþolmasðgere€i                   123


                3.                                                                   Hukuka uygunluk sebepleri.............        124


§16. Sorumluluk Borç Ðliþkilerinin Onsuz Olmaz Unsuru: Zarar.................... 130


          I-  Genel Açðklama................................................................................................ 130


         II-  Do€rudan Zarar - Dolayðsðile Zarar............................................................ 131


       III-  Sözleþme Zararðve Haksðz Fiil Zararð....................................................... 132


       IV-  Yarðþma Bulunmayan Hallerde Bir Haksðz Fiil Zararðnðn


                Akdî Sorumluluk Hükümleri Çerçevesinde Giderimi


                Ðstenebilir mi?.................................................................................................... 133


         V-  Normatif Zarar................................................................................................... 134


§17. Ðlliyet (Nedensellik) Ba€ð.................................................................................... 135


          I-  Genel Açðklama................................................................................................ 135


         II-  Eylemsizlik (Unterlassung) Ðllet Sayðlabilir mi?......................................... 136


       III-  Þart Kuramðve Uygun Ðlliyet Kuramð- Süreci Baþlatmada


                Etken Olan Olgunun Tesbiti............................................................................. 138


       IV-  Ðlliyet Ba€ðnðn Kesilmesi.............................................................................. 138


                1.                                                                                       Genel açðklama.............        138


                2.                 Ðlliyet ba€ðsüreci (F)’nin eylemi ile baþladðktan sonra


                    baþka bir illiyet ba€ðsüreci ile kesilebilir mi?.......................................... 139


         V-  Öne Geçen Ðlliyet Ba€ðZarar Sonucunu Do€urmuþise, Önüne


                Geçilen Ðlliyet Ba€ðnðn da AynðSonucu Do€uraca€ðÐleri


                Sürülerek Zarar Sonucunu Do€uran Ðlliyet Ba€ðnðBaþlatan (F)


                Sorumluluktan Kurtulabilir mi?...................................................................... 140


       VI-  Ðlliyet Varsayðmð(=Fiction) = Varsayðlan Ðlliyet.................................... 141


      VII-  Hukuka Aykðrðlðk Ba€ðKavramð............................................................. 141


§18. Kusur Unsuru........................................................................................................... 143


          I-  Genel Açðklama................................................................................................ 143


         II-  Bireylerde Ðsnad Kabiliyeti............................................................................. 144


       III-  Tüzel Kiþilerde Sorumluluk Ehliyeti.............................................................. 145


       IV-  Kusur Kavramðve Türleri............................................................................... 146


                1.                                                                                        Kusur kavramð.............        146


                2.                                                                                          Kusurun türleri.............        147


                3.                                                     A€ðr kusur ve hafif kusur ayðrðmð.............        147


                4.                   Haksðz fiil sorumlulu€u borç iliþkisinin kurulmasðiçin


                    “kasd” aranan haller.................................................................................... 148


                5. Ðhmalin ölçütü.............................................................................................. 148


§19. Kusursuz Sorumluluk Borç Ðliþkileri.............................................................. 149