Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (20)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Bona Fıdes (Dürüstlük Kuralı)

Bona Fıdes (Dürüstlük Kuralı)Sayfa Sayısı
:  
440
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-05-0401-9

85,00 TL


TEŞEKKÜR


KISALTMALAR CETVELİ


GİRİŞ


BİRİNCİ BÖLÜM:


BONA FIDES KAVRAMI


I.Fides ve Bona Fides Terimleri


A. Antik Yunan Felsefesinde Bona Fides


B. Roma Felsefesinde Bona Fides


1. Cicero’nun Eserlerinde Bona Fides


2. Klasik Dönem Hukukçularına Göre Bona Fides


3. Ortaçağ Ius Commune Hukukçularının Eserlerinde Bona Fides


C. Doğal Hukuk Anlayışında Bona Fides


D. Çağdaş Hukuk Anlayışında Bona Fides


III. Bona Fides’in Diğer Kavramlarla İlişkisi


A.  Bona Fides ve Aequitas (Hakkaniyet)


B. Bona Fides ve Iustitia (Adalet)


IV. Bona Fides’in İçeriği


A. Kavramın Objektif Açıdan Ele Alınması: Dürüstlük Kuralı


1.Dürüstlük Kuralı ile Ahlaka Aykırılık Arasındaki İlişki


2. Dürüstlük Kuralının Emredici Olup Olmadığı Sorunu


3. Dürüstlük Kuralı ve Vir Bonus İlişkisi


B. Kavramın Sübjektif Açıdan Ele Alınması: İyiniyet


C. Dürüstlük Kuralı ile İyiniyet Arasındaki İlişki


İKİNCİ BÖLÜM: 


SÖZLEŞMELER HUKUKUNDA 


BONA FIDES’İN ORTAYA ÇIKIŞI


I.Roma Hukukunda Bona Fides’in Doğuşu


A. Formula Usulünün Bona Fides Açısından Önemi


1. Iudicium Stricti Iuris (Dar Hukuk Davası) ve 


Iudicium Bonae Fidei (İyiniyet Davası) Kavramları


2.  Negotium Stricti Iuris (Dar Hukuk Sözleşmesi) ve 


Negotium Bonae Fidei (İyiniyet Sözleşmesi) Ayrımı


B.  Ius Gentium ve Ius Naturale’nin Sözleşmelere Etkisi


II.Exceptio Doli Kavramı


A. Roma Hukukundaki Önemi


B. Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı


1. Şekle Aykırılığın İleri Sürülmesinin Hakkın Kötüye Kullanılması Sayılması


2. Venire Contra Factum Proprium (Çelişkili Davranış Yasağı)


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 


SÖZLEŞMELER HUKUKUNDA 


BONA FIDES’İN UYGULANMASI


I.Sözleşmenin Kurulması Aşamasında Bona Fides


A.Hukuki İşlemlerde Bona Fides’in Önemi


1.Hukuki İşlemlerin Geçerlilik Koşulları Bakımından


a.Reservatio Mentalis ve Iocandi Causa 


(Zihni Kayıt ve Şaka Beyanı)


b. Simulatio (Muvazaa)


c. Error (Yanılma)


2.Condicio (Şart) Bakımından


B. Sözleşme Serbestîsi ve Sözleşmelerin Rızailiği Bakımından 


Bona Fides


1. Roma Hukukunda Sözleşmeler Sistemi


2. Rızai Sözleşmelerin Bona Fides’in Gelişimine Etkisi


3. Pactum’lar Açısından Bona Fides’in Önemi


4. Bona Fides’ten Doğan Sözleşme Yapma Yükümlülüğü


II. İfa Aşamasında Bona Fides


A. Bona Fides’e Dayanan Sözleşmelerin İfası


1. Fiducia (İnançlı İşlem)


2. Depositum (Saklama Sözleşmesi)


3. Mandatum (Vekâlet Sözleşmesi)


4. Societas (Ortaklık Sözleşmesi)


5. Emptio Venditio (Satım Sözleşmesi)


a.  Malın Ayıplı Olmasından Doğan Sorumluluk


b. Malın Zabtı Hâlinde Ortaya Çıkan Sorumluluk


c. Laesio Enormis


6. Locatio Conductio (Kira, Eser ve İş Sözleşmeleri)


a. Locatio Conductio Rei (Kira Sözleşmesi)


b. Locatio Conductio Operis (Eser Sözleşmesi)


c. Locatio Conductio Operarum (İş Sözleşmesi)


7. Stipulatio Bakımından Bona Fides


B. İfa Aşamasında Bona Fides’in Günümüz Hukuk Düzenlerinde


Genel Bir Yükümlülük Olarak Benimsenmesi Süreci


III. Sözleşme Sona Erdikten Sonra Bona Fides


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:


ROMA HUKUKUNDAN GÜNÜMÜZ HUKUKUNA


DEK BONA FIDES’İN İŞLEVLERİ


I.Bona Fides’in İşlevleri


II.Yorumlayıcı İşlevi


A.Roma Hukukunda Sözleşmelerin Yorumu


B.Güven İlkesine Göre Sözleşmelerin Yorumu


III.Tamamlayıcı İşlevi


A.Roma Hukukunda Sözleşmelerde Boşluk Olması Hâlinde


Bona Fides’in Önemi


B.Çağdaş Hukukta Sözleşmelerin Tamamlanması ve Güven İlkesi


IV. Düzeltici İşlevi


A. Pacta Sunt Servanda


B. Clausula Rebus Sic Stantibus


C. Genel İşlem Koşulları ve Haksız Şartlar


V. Borç Doğurucu İşlevi


A. Bona Fides’ten Doğan Yan Yükümlülükler


B. Taraflar Arasında Kurulan Güven İlişkisi


1. Culpa in Contrahendo


2. Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme Teorisi


BEŞİNCİ BÖLÜM:


HUKUKUN UYUMLAŞTIRILMASI AÇISINDAN


BONA FIDES’İN ÖNEMİ VE BUNA İLİŞKİN ÖNERİLERİMİZ


I. Bona Fides’in Yeniden Doğuşu


A. Doğal Hukukun Gelişimi ve Günümüzdeki Etkisi


B. Bona Fides’in Hukuk ve Ekonomi Öğretisindeki Yeri


II. Hukukun Uyumlaştırılması ve Bona Fides


A. Roma Hukuku ve İngiliz Hukuku Arasındaki İlişkinin Bona Fides Açısından Değerlendirilmesi


B. Amerikan Hukukunda Bona Fides


III. Lex Mercatoria Kapsamında Bona Fides


A. Bona Fides’in  Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş 


Milletler Antlaşması (CISG) Açısından Değerlendirilmesi


B. UNIDROIT İlkeleri’nde Bona Fides


C. Avrupa Sözleşme Hukuku İlkeleri (PECL)’nde Bona Fides


SONUÇ


KAYNAKÇA