Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (51)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Bireysel İş Hukuku Dersleri

Bireysel İş Hukuku DersleriSayfa Sayısı
:  
680
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
978-625-7953-67-2

80,00 TL

  Bu kitap esas itibariyle, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin ders kitabı ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmıştır. Kitabın ilk basısı olması itibariyle şimdilik lisans derslerinde anlatılan konulara öncelik verilmiştir. Lisans dersleri bakımından tali nitelikte olan konulara ileriki basılarda yer verilecektir. Kitapta alışılagelmiş bir plan yerine nispeten farklı bir plan tercih edilmiş ve diğer kitaplarda olmayan bazı konulara yer verilmesi uygun görülmüştür. Bir ders kitabında öğrencilerimizin öncelikli olarak yargı uygulamasının ne şekilde olduğunu bilmeleri gerektiği düşüncesi ile konuya ilişkin en yeni yargı kararlarına da yer vermeye çalışılmıştır. Bununla birlikte belirli konulardaki yargı kararlarında sık görüş değişikliğine rastlanması, en son görüşün ne yolda olduğunun belirlenmesini güçleştirmiştir. Uygulamadaki durum yansıtılarak kitabın sadece öğrenciler için değil, uygulayıcılar bakımından da yararlı olması amaçlanmıştır.(ÖNSÖZDEN)


İÇİNDEKİLER


BİRİNCİ BÖLÜM
Bireysel İş Hukukuna Giriş
§ 1. İŞ HUKUKUNDAKİ KURALLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ
I. Genel Olarak
II. Emredici Kurallar
III. Tamamlayıcı Kurallar
IV. Ancak Toplu İş Sözleşmesiyle İşçi Aleyhine Aksi Kararlaştırılabilecek Kurallar
§ 2. 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN KAPSAMI
I. Genel Olarak
II. Türk Borçlar Kanunu ve İş Kanunları İlişkisi
III. İş Kanunu'nun Kapsamının Dışında Kalan İşler, İşyerleri, Kişiler ve İstisnalar


İKİNCİ BÖLÜM
Temel Kavramlar
§ 3. İŞ SÖZLEŞMESİ
I. İş Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları
II. İş Sözleşmesinin Tarafları
III. İş Sözleşmesinin Özellikleri
IV. İş Sözleşmesinin Şekli
V. İş Sözleşmesinin Türleri
VI. İş Sözleşmesinde Deneme Süresi Kararlaştırılması
VII. İşyeri Dışından Çalışmaya İlişkin Atipik Çalışma Türleri
§ 4. İŞVEREN VEKİLİ
I. Tanımı
II. Unsurları
III. Hükümleri
IV. Diğer Kanunlardaki İşveren Vekili Tanımları
§ 5. İŞYERİ KAVRAMI
I. Tanımı
II. Kapsamı
§ 6. ÇALIŞMA KOŞULLARI KAVRAMI VE ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK
I. Çalışma Koşulu ve İşyeri Uygulaması
II. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşyerinde Bir Başka İşverenden Hizmet Alınması
§ 7. ASIL İŞVEREN - ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ
I. Genel Olarak
II. Tanımı
III. Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Kurucu Koşulları
IV. Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkisinin Hukuka Uygunluk Koşulları ve Sınırlamalar
V. Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Kurulması
VI. Kurulan Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin İncelenmesi ve Sonucu
VII. Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkisinin Hükümleri
VIII. Kamudaki Alt İşverenlik İlişkilerine İlişkin Düzenlemeler
IX. Asıl İşverenin Alt İşveren Üzerindeki Kontrol Yetkisi ve Yükümlülüğü
§ 8. GEÇİCİ (ÖDÜNÇ) İŞ İLİŞKİSİ
I. Genel Olarak
II. Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi
III. Konuya İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı
IV. Geçici İş İlişkisinin Benzer Müesseselerle Karşılaştırılması
V. Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisinin Kurulması
VI. Geçici İş İlişkisine İlişkin Sınırlamalar
VII. Özel İstihdam Bürosu Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi Kurma Yasakları
VIII. Geçici İş İlişkisinin Hükümleri
IX. Özel İstihdam Bürosu Aracılığıyla Geçici İş İlişkisinin Hukuka Aykırılığı
X. Holding veya Aynı Şirketler Topluluğu İçinde Kurulan Geçici İş İlişkisi


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İş Sözleşmesinin Tarafının Değişmesi
§ 9. İŞYERİNİN DEVRİ
I. Genel Olarak
II. İşyerinin Devri Kavramı
III. İşyeri Devrinin Hükümleri
IV. İşyeri Devri ve Tarafların Fesih Hakkı
V. İşçinin Değişen Alt İşverenler Yanında Çalışmaya Devam Etmesi
§ 10. ŞİRKETİN BÖLÜNMESİ, BİRLEŞMESİ VE TÜR DEĞİŞTİRMESİNİN İŞ İLİŞKİLERİNE ETKİSİ
I. Genel Olarak
II. Türk Ticaret Kanunu'ndaki Düzenleme
§ 11. İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ
I. Genel Olarak
II. İş Sözleşmesinin Devri ve İşyerinin Devri
III. İş Sözleşmesinin Devri İçin İşçinin Rızasının Gerekmesi
IV. İş Sözleşmesinin Devrinin Hükümleri


BEŞİNCİ BÖLÜM
İşverenin Yeni İşçi İstihdamı Yükümlülüğü Kapsamında Engelli İşçi İstihdamı
§ 12. ENGELLİ İSTİHDAMI YÜKÜMÜ
I. Genel Olarak
II. Yükümlülük Bakımından Engelli Kavramı
III. Yükümlülüğün Kapsamı
IV. İstihdam Edilecek İşçilerin Temini
V. İşçilerin Çalıştırılacağı İşler Ve Kısmi Süreli İstihdam
VI. Yükümlülüğe Aykırılığın Yaptırımı
VII. Engelli İşçi Bakımından Geçerli Neden


ALTINCI BÖLÜM
İşçi ve İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Belirli Borçları
§ 13. İŞVERENİN BORÇLARI
I. Ücret Ödeme Borcu
II. İşçiyi Koruma ve Gözetme Borcu
III. Eşit Davranma ve Ayrım Yasaklarına Uyma Yükümlülüğü
§ 14. İŞÇİNİN BORÇLARI
I. Özen ve Sadakat Borcu
II. İş Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra Rekabet Yasağı Kararlaştırılması


YEDİNCİ BÖLÜM
İş Sözleşmesinde Ceza Koşulu ve Çalışma Taahhüdü Kararlaştırılması
§ 15. İŞ SÖZLEŞMESİNDE CEZA KOŞULU KARARLAŞTIRILMASI
I. Ceza Koşulunun Hukuki Niteliği ve Unsurları
II. Ceza Koşulunun Türleri
III. İş Sözleşmesinde Ceza Koşulu Kararlaştırılmasına İlişkin Sınırlamalar
§ 16. EĞİTİM VEYA TRANSFER MASRAFI KARŞILIĞI ÇALIŞMA TAAHHÜDÜ KARARLAŞTIRILMASI
I. Belirli Bir Süre Çalışma Taahhüdü İçeren Hükümlerin Geçerliliği
II. Geri Almanın Açıkça Kararlaştırılması
III. Talep Edilebilecek Harcamalar ve Giderler
IV. Kararlaştırılabilecek Zorunlu Hizmet Süresi
V. Geri Ödeme Yükümlülüğünün Doğmasında İş Sözleşmesinin Sona Erme Nedeni
VI. Geri Ödenecek Miktarın Belirlenmesinde Çalışılan/Çalışılmayan Süre İndirimi


SEKİZİNCİ BÖLÜM
İş Sürelerinin Düzenlenmesi
§ 17. İŞ SÜRESİ
I. İş Süresi Kavramı
II. Farazi İş Süreleri
III. İş Süresinden Sayılmayan Haller
IV. İş Süresinin Uzunluğu ve Dağılımı
V. Denkleştirme Çalışması
VI. Günlük Azami İş Süresi Sınırı
§ 18. FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA
I. Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Kavramları
II. Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışmanın Karşılığı
III. Fazla Çalışma Yasakları
IV. Fazla Çalışmanın Nedenleri ve Koşulları
V. Fazla Çalışmanın ve Alacağının Belirlenmesi
§ 19. TELAFİ ÇALIŞMASI
I. Genel Olarak
II. Telafi Çalışması Kavramı
III. Telafi Çalışmasının Koşulları
IV. Telafi Çalışmasının Sınırlanması
V. Telafi Çalışmasının Hükümleri


DOKUZUNCU BÖLÜM
İzinler ve Dinlenme Süreleri
§ 20. ARA DİNLENMESİ
I. Ara Dinlenmesi Kavramı ve Süresi
II. Ara Dinlenmesinin Kullandırılması
III. Ara Dinlenmesinin Çalışma Süresinden Sayılmaması
§ 21. HAFTA TATİLİ
I. Kavram
II. Hafta Tatiline Hak Kazanma
III. Hafta Tatilinin Kullandırılması
IV. Hafta Tatili Ücreti
§ 22. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER
I. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Sayılan Günler

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız, üye değilseniz tıklayınız...