Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Belediye Gayrimenkulleri

Belediye GayrimenkulleriSayfa Sayısı
:  
423
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-4378-76-0

48,60 TL

M. Altuğ İMAMOĞLU ( Başmüfettiş - Tapu ve Kadastro Başmüfettişi )


ÖNSÖZDevletlerin yönetim şekilleri ne şekilde olursa olsun örgütlenmelerinde, yerel yönetimlere yer vermişlerdir. Yerel yönetimlerin en önemli kuruluşu da belediyelerdir. Yerel yönetimlerin ve özellikle belediyelerin var oluşunun siyasal gerekçesinin özünde Demokrasi inancı yatar. Bu sebepledir ki belediyeler öteden beri Demokrasinin temel kurumlarından biri olarak kabul edilmişlerdir. Yönetenlerle, yönetilenler arasında daha yakın ilişkilerin doğmasına sebep olan belediyeler, vatandaşlardaki politik sorumluluk duygusunun gelişmesine de yardımcı olurlar. Bu nedenle belediyeler seçimle iş başına gelen organlarının varlığı sayesinde Demokrasinin yerleşmesine yardımcı olan birer politik antrenman alanı fonksiyonunu da yerine getirirler. Yerel nitelikteki kamusal hizmetlerin belediyeler tarafından sunulmasının ekonomik gerekçesi, kaynakların optimum etkinlikte kullanılmasını gerçekleştirmek, kısaca kıt kaynaklardan mümkün olan en çok faydayı sağlamaktır.
Belediyelerin giderek artan hizmetleri yerine getirebilmesi için, diğer kaynakların yanında taşınmaz mallara da ihtiyaç vardır. En basit anlamıyla belediye hizmetlerinin görülmesinde arsa, bina gibi taşınmazlar büyük önem taşımaktadır. Belediyeler, kamu hizmetlerini sağlamak için toprak üstünde çalışmak, arsa ve arazi ile uğraşmak durumunda ve ihtiyacındadır. Kanun koyucu belde ihtiyacının karşılanması için belediyelere arsa ve arazi edinme -satın alma, hibe kabul etme, kamulaştırma v. b. - yetkisi vermiştir. Belediyelerin taşınmaz mal tasarruflarını içeren genel bir yasanın olmaması ve mevcut yasaların ise dağınık olması, uygulamada taşınmaz malların tasarrufunda bir takım yanlışlıkların meydana gelmesine sebep olmaktadır. Bu çalışma ile belediyelerin taşınmaz mal tasarrufu ile ilgili dağınık olan yasalar bir araya getirilmiş ve taşınmaz mal işlemleri ile tapu sicil ilişkileri açıklanmaya çalışılmıştır.
Bunun yanında söz konusu yasalar açıklanırken yargı kararlarına ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların genelgelerine de yer verilmiştir. Kitabın ilk baskısı 2006 da yapılmıştır. Geçen zaman içinde mevzuatta olan değişiklikler ve ilk baskıda olmayan hususlar eklenerek kitabın ikinci baskısı daha kapsamlı hale getirilmeye çalışılmıştır. Kitabın belediyelere ve meslektaşlarıma yararlı olacağı düşüncesi ile.
İÇİNDEKİLER :BİRİNCİ BÖLÜM

BELEDİYELER KONUSUNDA GENEL BİLGİLER
•
• I--BELEDİYELERİN ÜLKEMİZDE TARİHSEL GELİŞİMİ-1
• A--Cumhuriyet Öncesi-1
• B--Cumhuriyet Sonrası-2
• II--BELEDİYELERİN GÖREV VE YETKİLERİ-2
• III--BELEDİYENİN ORGANLARI-4
• A--Belediye Başkanı-5
• a--Belediye Başkanının Amirlik Görevi-5
• b--Belediye Başkanının Temsile İlişkin Görevi-5
• c--Başkan Vekili-5
• d--Belediye Başkanının Yetki Devri-6
• B--Belediye Meclisi-7
• a--Meclis Toplantıları-10
• b--İhtisas Komisyonları-10
• c--Meclisin Denetim Yetkisi-13
• d--Meclisin Feshi-13
• C--Belediye Encümeni-14


İKİNCİ BÖLÜM


BELEDİYE MALLARININ HUKUKSAL DURUMU
• I--BELEDİYE MALLARININ HUKUKSAL DURUMU-17
• A--Kamu Mallarının Çeşitleri-20
• 1--Sahipsiz Mallar-20
• a--Tarıma Elverişli Olmayan Araziler-20
• b--Genel Sular-21
• c--Kıyılar-21
• d--Ormanlar-21
• e--Tabii Servet ve Kaynaklar-21
• f--Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıkları-22
• 2--Orta Malları-22
• 3--Hizmet Malları-24
• B--Kamu Mallarının Özellikleri-25
• 1--Özel Mülkiyete Konu Olamazlar-25
• 2--Tapuya Tescil Edilmezler-26
• 3--Kamulaştırılamazlar-26
• 4--Kazandırıcı Zaman Aşımı Yoluyla İktisap Edilemezler-27
• 5--Haczedilemezler-28
• 6--Devir ve Ferağ Edilemezler-28
• 7--Özel Mallara Nazaran Daha Ayrıcalıklı Bir Korumaya Tabidirler-28
• 8--Kamu Malları Üzerinde Kanunen Öngörülmedikçe Medeni Hukuk Tasarrufunda Bulunulamaz-28
• II--DEVLETİN ÖZEL MÜLKİYETİNDEKİ TAŞINMAZLAR-29

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BELEDİYELERİN TAŞINMAZ MAL VARLIKLARININ OLUŞUMU

• I--SATINALMA-31
• A--Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Eliyle Taşınmaz Mal Alımı-32
• B--4734 Sayılı Devlet İhale Kanunu İle Taşınmaz Mal Alımı-32
• 1--Kamu İhale Kanunu nun Temel İlkeleri-33
• a--Saydamlık-33
• b--Rekabet-33
• c--Eşitlik-33
• d--Güvenirlik-33
• e--Kamu Oyu Denetimi-34
• f--İhtiyaçların Uygun Şartlarla ve Zamanında Karşılanması-34
• g--Kaynakların Verimli Kullanılması-34
• 2--İhaleye Katılamayacak Olanlar-34
• 3--İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi-35
• a--İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması-35
• b--İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi-36
• 4--İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları-36
• a--Ekonomik ve Mali Yeterlilik-36
• b--Mesleki ve Teknik Yeterlilik-37
• 5--Uygulanacak İhale Usulleri-39
• a--Açık İhale Usulü-39
• b--Belli İstekliler Arasında İhale Usulü-39
• c--Pazarlık Usulü-40
• d--Doğrudan Temin-41
• 6--Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması-42
• a--Teklif Mektubu-42
• b--Teklif Mektubunun Sunulacağı Zarfta-42
• 7--Teminatlar-43
• a--Geçici Teminat-43
• b--Kesin Teminat-43
• c--Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler-43
• 8--Tekliflerin Değerlendirilmesi-44
• a--Tekliflerin Alınması ve Açılması-44
• b--Tekliflerin Değerlendirilmesi-44
• 9--İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması-45
• 10--Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi-46
• 11--Sözleşmeye Davet ve Tarafların Sorumlulukları-47
• a--İhalenin Sözleşmeye Bağlanması-48
• b--İhale Sonucunun İlanı-48
• 12--Danışmanlık Hizmet İhaleleri İle İlgili Özel Hükümler-49
• a--Danışmanlık Hizmetleri-49
• b--Ön Yeterlik-49
• c--Tekliflerin Sunulması-50
• d--Değerlendirme-50
• 13--Yasaklar, Cezalar ve Sorumluluklar-51
• a--Yasak Fiil veya Davranışlar-51
• b--İhalelere Katılmaktan Yasaklama-51
• c--İsteklilerin Ceza Sorumluluğu-56
• d--Görevlilerin Ceza Sorumluluğu-57
• e--Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı-57
• 14--İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar-57
• II--TRAMPA-59
• A--Belediye Kanununa Göre Trampa-59
• B--3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Trampa-60
• C--2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa Göre Trampa-63
• D--2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Göre Trampa-66
• III--HİBE-67
• IV--KAMULAŞTIRMA-67
• A--Genel Açıklamalar-67
• 1--Kamulaştırmanın Konusu-70
• 2--Kamulaştırma Yetkisi-71
• B--Kamulaştırma Aşamaları-75
• 1--Kamulaştırma Öncesi İşlemler-75
• 2--Kamulaştırmanın Yapılması-75
• a--Kamu Yararının Verilmesi ve Onanması-75
• b--Kamulaştırma Bedelinin Saptanması-79
• c--Kamulaştırma İşleminin Tebliği-83
• 3--Kamulaştırma İşleminin Tamamlanması-85
• a--Dava Yolu-85
• b--Kamulaştırılan Taşınmazın Tapu Siciline Tescili-93
• c--Kamulaştırılan Taşınmazın Tapu Siciline Mahkemece Tescili-94
• 4--Aynın İhtilaflı Olması-97
• 5--Takyitli Yerlerin Kamulaştırılması-98
• 6--Kısmi Kamulaştırma-98
• 7--Hisseli Yerlerin Kamulaştırılması-99
• 8--Kamulaştırmadan Sonraki Aşama-114
• a--Taşınmaz Malın Boşaltılması-114
• b--Kamulaştırmadan Vazgeçme ve Geri Alma-114
• 9--Kamu Kurumları ve Tüzelkişileri Arasında Taşınmaz Mal Devri-119
• C--Diğer Kanunlara Göre Kamulaştırma-126
• 1--İmar Kanunu Hükümlerine Göre Kamulaştırma-126
• 2--Büyükelçiliklere Ait Taşınmaz Malların Kamulaştırılması-131
• 3--222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa Göre Kamulaştırma-131
• 4--775 Sayılı Gecekondu Kanununa Göre Kamulaştırma-132
• 5--2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanununa Göre Kamulaştırma-132
• 6--2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Göre Kamulaştırma-135
• 7--7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Göre Kamulaştırma-136
• 8--5366 Sayılı Kanuna Dayalı Kamulaştırma-136
• V--KANUNA DAYALI EDİNMELER-137
• A--5393 Sayılı Belediye Kanunu Uyarınca Belediyeye Devredilen Taşınmaz Mallar-137
• 1--Meralar-137
• a--Mera Komisyonlarının Teşkili-139
• b--Mera, Yaylak ve Kışlaklar ile İlgili Bilgi ve Belgelerin Verilmesi-139
• c--Mera, Yaylak ve kışlakların Tespiti, Tahdidi ve Tescili-139
• d--Mera, Yaylak ve Kışlaklara İlişkin Tahsis Kararlarının Tescili-141
• e--Mera, Yaylak ve Kışlakların Tahsis Amacının Değiştirilmesi-142
• f--Mera, Yaylak ve Kışlıkların İmar Planı Kapsamına Alınması-143
• g--Köy Yerleşme Planı Kapsamında Kalan Yerler-148
• h--Afete Maruz Kalan Yerlerde Uygulama-148
• ı--Turizmi Teşvik Kanunu Kapsamında Kalan Yerlerde Uygulama-149
• i--Mera, Yaylak ve Kışlaklar İçindeki Tapulu Yerler-149
• 2--Mezarlıklar-150
• B--2644 Sayılı Tapu Kanununa Göre-155
• C--775 Sayılı Kanunlara Göre-159
• D--3194 Sayılı İmar Kanununa Göre-161
• 1--3194 Sayılı İmar Kanununun 11 nci Maddesine Göre-161
• a--Verilebilecek Taşınmaz Malların Niteliği-162
• b--Veriliş Şekli-162
• c--Bedel-163
• d--Belediye veya İl Özel İdarelerin Yükümlülükleri-163
• e--Plan Değişikliğinde Devredilen Taşınmaz Malların Durumu-163
• f--Taşınmaz Malların Terkini ve Tapu Kayıtlarına Konulacak Şerh-163
• 2--3194 Sayılı İmar Kanunun 18 nci Maddesine Göre Alınan Düzenleme Ortaklık Payı-166
• E--2981 Sayılı İmar Affı Kanununa Göre-178
• F--3402 Sayılı Kadastro Kanununa Göre-210
• 1--3402 Sayılı Kadastro Kanunu nun 16 ncı Maddesine Göre-210
• 2--3402 Sayılı Kadastro Kanunu nun 22 nci Maddesine Göre-211
• G--Belediyeye Dönüşen Köylerin Taşınmazlarının Devri-215
• 1--Belediyeye Dönüşen Köylerin Taşınmazlarının Devrinde Tapu Sicil Müdürlüklerince Yapılacak İşlem-218
• VI--BELEDİYELERE GAYRİMENKUL DEVİR VE TERK İŞLEMLERİ-218
• A--Devir ve Terk İşlemleri-218
• 1--Devir İşleminin Konusu-219
• 2--Devre Yetkili Kuruluşlar-219
• 3--Devir Bedeli-219
• 4--Devir Bedelinin Tespit ve Takdiri-219
• B--Liman, İskele, Rıhtım, Mendirek ve Barınakların İşletme Hakkının Devredilmesi-220
• 1--Devir Konusunun Kapsamı-220
• 2--İşletme Hakkı Devredilebilecek Kuruluşlar-220
• 3--İşletme Hakkı Devredilebilecek Kuruluşların Devirden Önceki Yükümlülükleri-220
• 4--İşletme Hakkı Devredilebilecek Kuruluşların Devirden Sonraki Yükümlülükleri-221
• C--Orman Kanunu ve Ağaçlandırma Yönetmeliğine Göre Taşınmaz Mal Verilmesi-221
• 1--Yönetmeliğe Dayanak Olan Hükümler-221
• a--Ağaçlandırılacak Yerler-221
• b--Ağaçlandırmayı Yapabilecekler-222
• c--Yardımlar ve Yükümlülükler-222
• 2--Tanımlar-222
• 3--Görevli ve Yetkili Kuruluş-223
• 4--Ağaçlandırma İzni Verilebilecek ve Verilmeyecek Yerler-223
• a--Devlet Ormanlarında İzin Verilebilecek Yerler-223
• b--Hazine Arazisinde İzin Verilebilecek Yerler-224
• 5--Başvuru ve Projelendirme-224
• 6--Saha Tesliminin Yapılması-227
• 7--Saha Büyüklüğü-228
• 8--Uyulması Gereken Esaslar-228
• a--Özel Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Tesisinde Uyulacak Esaslar-228
• b--Özel İmar İhya Tesisinde Uyulacak Esaslar-229
• c--Özel Orman Fidanlığı Tesisinde Uygulanacak Esaslar-229
• 9--Yapılabilecek Yapı ve Tesisler-229
• 10--Uygulama, İzleme ve Denetim-230
• 11--Özel Ağaçlandırma İzninin Kaldırılması-230
• 12--Planlama ve Faydalanma Esasları-231
• 13--Ağaçlandırma Sahalarının Devredilmesi-231
• 14--Sahaların Korunması ve Suçların Takibi-231
• 15--Daha Önce Verilen Yerlerde Tarım Ürünü Yetiştirilmesi-231
• D--4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Uyarınca Belediyeye Devredilen Taşınmaz Mallar-231
• 1--Devir Talebi-232
• 2--Belediyelere Devredilmeyecek Taşınmazlar-232
• 3--Belediyelerin Devir Talepleri Ekinde Yer Alacak Bilgi ve Belgeler-232
• 4--Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerince Yapılacak işlemler-233
• 5--Devir-234
• 6--Belediyece Yapılacak Satışlar-235
• 7--Belediyece Satıştan Sonra Gönderilecek Bilgi ve Belgeler-235
• E--Afet Bölgelerinde Bedelsiz Devir-236
• 1--Kamu Tesisleri İçin Bedelsiz Arsa Verilmesi-236
• 2--Afet Bölgesinde Artan Taşınmaz Malların Devri-236
• F--Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Amacıyla Taşınmaz Mal Verilmesi-236
• 1--Yetkili Kuruluş-236
• 2--Ağaçlandırma Yapılabilecek Alanlar-236
• 3--Veriliş Şekli ve Süresi-237
• 4--Çevre ve Orman Bakanlığına Tahsis-237
• 5--Verilebilecek Kişiler ve Bedel-237
• 6--Başvuru ve Yer Teslimi-237
• 7--İdare ve Denetim-238
• 8--Yasaklar ve İzin İptali-238
• 9--Maden ve Petrol Aranması ve İşletilmesi Konusundaki Hükümler-238
• a--Orman Kanunu Hükmünün Uygulanması-238
• b--Ormansız Alan Hükmünün Uygulanması-239
• G--5366 Sayılı Kanuna Dayalı Olarak Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Amacıyla Yer Verilmesi-239
• 1--Taşınmaz Malların Tasarruflarının Kısıtlanması-239
• 2--Taşınmaz Malların Boşaltılması, Yıkımı ve Kamulaştırılması-240
• 3--Hazine Taşınmaz Mallarının Durumu-240
• 4--Sınırlı Ayni Hak Tesisi-241
• 5--Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazlar-241
• 6--Diğer Taşınmazlar-241
• 7--Projeye Katılım-242
• 8--Anlaşma ve Satın Alma-242
• 9--Kamulaştırma-242
• 10--Mülkiyet Durumu Belli Olmayan Taşınmazlar-242
• H--Şifalı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İşletme Hakkının Verilmesi-243
• I--Afet Bölgelerinde Artan Yerlerin Satışı-243
• İ--5104 Sayılı Kanuna Göre Devir-244
• VII--HAZİNEYE VE KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN BELEDİYELERE TAHSİSİ-245
• A--Tahsis İşlemleri-245
• 1--Tahsisin Konusu-246
• 2--Tahsis Yetkisi-246
• 3--Paylı Taşınmazların Tahsisi-248
• 4--Ön ve Kesin Tahsis İle Süresi-248
• 5--Tahsisli Taşınmaza İlişkin Giderler-249
• 6--İşgallere Karşı Koruma-249
• 7--Tahsisin Kaldırılması-249
• 8--Tahsissiz Kullanımlarda Harcamalar-250
• 9--İzinsiz Kullanımlarda Bedel Alınması-250
• 10--Devir ve Geri Alma-250
• 11--Tapu Kütüğüne Konulacak Şerh-251
• 12--Tahsis veya Devir Talebinin Yapılması-251
• 13--Tahsis veya Devir Talebine Eklenecek Bilgi ve Belgeler-251
• 14--Yerel Birimlerce Merkez Birimlerine Gönderilecek Bilgi ve Belgeler-252
• 15--Su Tahsisi Taleplerinde Gönderilecek Bilgi ve Belgeler-253
• 16--Tahsis veya Devir Değişikliğinde Gönderilecek Bilgi ve Belgeler-253
• 17--Tahsisin Kaldırılması veya Devredilen Yerin Geri Alınması Halinde Gönderilecek Bilgi ve Belgeler-253
• 18--Tahsis ve Devre Engel Olmayan Durumlar-254
• 19--Yetki Devri-254
• 20--Tahsis ve Devirde Öncelik-254
• 21--Taşınmazın Teslimi, Tahsisin Kaldırılması ve Geri Almanın Sonuçları-254
• 22--Devir Yerine Tahsis-255
• 23--Masraflar-255
• B--Belediyeler Tarafından Doldurulan Dolgu Sahaları Hakkında Yapılacak İşlemler-255
• C--Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Kalan Alanlarda Yapılacak İşlemler-261
• 1--Milli Emlak Genel Müdürlüğü nün 300 Nolu Tebliğ Hükümlerine Göre-261
• 2--Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Taşınır Mal ve Taşınmaz Satışı, Trampa, Kiraya Verme, Sınırlı Ayni Hak Tesisi, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği Hükümlerine Göre-261
• a--Taşınmazların Tahliyesi ve Ecrimisili-262
• b--Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kiralamalar ve Satışlar-262
• c--Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Hazinenin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazlar-263
• d--Tahsisin Sona Ermesi-263DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞI-DEVRİ-TAHSİSİ-İRTİFAK HAKKI KURULMASI- MÜLKİYETTENGAYRİ AYNİ HAKLARLA SINIRLANDIRILMASI

• I--BELEDİYELERE AİT TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞI-265
• A--2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu İle Taşınmaz Mal Satımı-269
• 1--İhalede Uyulması Gereken İlkeler-272
• a--Açıklık İlkesi-273
• b--Serbest Rekabet İlkesi-273
• c--Uygun Bedel İlkesi-274
• 2--İhale Yöntemleri-274
• a--Kapalı Teklif Yöntemi-275
• b--Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Yöntemi-279
• c--Açık Teklif Yöntemi-285
• d--Pazarlık Yöntemi-286
• e--Yarışma Yöntemi-288
• 3--İhale Öncesi İşlemler-289
• a--Şartnamenin Hazırlanması-289
• 4--İhale İşlemleri-290
• a--Bedel Tahmini-291
• b--Komisyon Kurulması-292
• c--İhalenin İlanı-292
• d--Teklif Mektupları ve Tekliflerin Değerlendirilmesi-295
• e--Geçici Teminat Yatırılması-298
• 5--İhale Yapılması-301
• a--Uygun Bedelin Saptanması-301
• b--İhale Kararının Alınması-304
• 6--İhale Sonrası İşlemler-311
• a--Sözleşme Yapılması-311
• b--Sözleşmenin Yerine Getirilmesi-312
• 7--İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar-313
• a--İdarelerce İhalelere Katılmaktan Geçici Yasaklama-314
• 8--Tapu Sicil Müdürlüklerinde Yapılacak İşlemler-316
• B--Belediyenin Hissedar Olduğu Yerlerin Satışı-316
• 1--Belediyenin Hissedar Olduğu Yerlerin Satışında İzlenecek Usuller-318
• C--İmar Kanunun 17 nci Maddesi Gereği Yapılan Satışlar-319
• D--5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 69 ncu Madde Uygulaması-327
• II--BELEDİYELERE AİT ARSALARIN TAHSİSİ-333
• A--Belediyeye Ait Taşınmazmalların Diğer Kamu Kurumlarına Tahsis veya Devri -337
• III--BELEDİYE GAYRİMENKULLERİNİN KANUNA DAYALI DEVRİ-337
• A--Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Uyarınca Devir-337
• B--7269 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Devir-339
• C--7269 Sayılı Kanuna Göre Devir-340
• D--5543 Sayılı Kanuna Göre Devir-341
• IV--BELEDİYE TAŞINMAZLARI ÜZERİNE İRTİFAK HAKKI KURULMASI-344
• A--İrtifak Hakları-344
• 1--Tanımı-344
• 2--Kurulması-344
• 3--İrtifak Hakkının Tesis ve Tescili veya Terkini İçin Belediye Encümeni veya Özel İdare Kararının Aranması-345
• B--Şahsi İrtifak Hakları-345
• 1--İntifa Hakkı-346
• 2--Oturma - Sükna- Hakkı-346
• 3--Üst Hakkı-346
• a--Tesisi-346
• b--Resmi Senet Düzenlenmesi-348
• c--Tescil Şekli-349
• d--Kanuni İpotek Tesisi-350
• e--Üst Hakkının Terkini-351
• f--Süre Bitiminden Önce Üst Hakkının Devri-352
• g--Üst Hakkının Devir - Temliki-352
• h--Devri İzne Bağlı Üst Hakkı Talebi-352
• ı--Ana - Yüklü- Taşınmaz Malın İfraz ve Tevhidi, İrtifak Hakkının Üst Hakkına Dönüşümü-352
• 4--Kaynak Hakkı-353
• a--Kaynak Hakkının Tesisi-353
• b--Kaynak Hakkının Tescili-353
• c--Hükmen Kaynak Hakkı Tesisi-354
• d--Kaynak Hakkının Müstakil ve Daimi Hak Olarak Tescili-354
• 5--Şahsi İrtifakların Tescili-354
• C--Arzi İrtifak Hakları-354
• 1--Arzi İrtifakın Türleri-355
• a--Geçit Hakkı-355
• b--Mecralar-355
• 2--Arzi İrtifakın Tescili-355
• D--İrtifak Hakkının Tescilinden Sonra Değişiklik İstemi-356
• E--İrtifak Haklarının Terkini-356
• 1--Hak Sahibinin İstemiyle Terkin-356
• 2--Mahkeme Kararıyla Terkin-357
• 3--Kamulaştırmayla Terkin-357
• G--Başvuru-357
• H--İrtifak Hakkı Tesisi İşlemi İçin Gerekli Koşullar-357
• 1--İrtifak Hakkı Tesisi İşlemi İçin Mühendis Koşulu Yoktur-357
• 2--Belediye Encümeni - Özel İdare Kararı-358
• I--Tapu Sicil Müdürlüğünün Yapması Gerekenler-358
• V--BELEDİYE TAŞINMAZLARININ YATIRIM YAPACAK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE ÖN İZİN VE KULLANMA İZNİ VERİLMESİNE VEYA İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLMESİ-361
• A--Teşvik Kapsamındaki Taşınmazlar-361
• B--Teşvikten Yararlanacak Yatırımcılar ve Yararlanma Şartları-361
• C--Teşvik Şekli-362
• D--Kapsam Dışında Kalan Taşınmazlar-362
• E--İrtifak Hakkı Tesis Edilebilecek ve Kullanma İzni Verilebilecek Taşınmazlar-364
• F--Yatırıma Uygun Taşınmazların Maliki İdarelerce Tespiti-364
• G--Taşınmazlara Kıymet Takdiri Yapılması-365
• H--Yatırıma Elverişli Taşınmazların Yatırımcılara Duyurulması-365
• I--Başvuru-365
• İ--Komisyon-365
• J--Komisyonun Değerlendirmesi ve Yapılacak İşlemler-366
• K--İstihdam-367
• L--Ön İzin-367
• M--Sözleşme ve Tescil-367
• N--Bedel-368
• O--Yatırım Döneminde Bedel-368
• Ö--Devir-368
• P--Yatırım Süresi-369
• R--Mücbir Sebepler-369
• S--Denetim-370
• Ş--İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Süresinin Sona Ermesi-370
• T--İrtifak Hakkı ve Kullanma İzninin İptali, Tahliye ve Geri Alma-370
• U--İndirimlerin İptali ve Hasılattan Pay Alınması-370
• Ü--Masraflar-371
• V--Usul ve Esasların Hükümlerinin Yürütülmesi-372
• VI--KAT/ARSA KARŞILIĞI İNŞAAAT SÖZLEŞMELERİ-372
• A--Tanımı-372
• B--Unsurlar-372
• 1--Taraflar Arasında Bir Sözleşmenin Yapılmış Olması-372
• 2--Müteahhidin Kat - İnşaat, Bağımsız Bölüm- Yapma Borcu Altına Girmesi-373
• 3--İş Sahibinin Arsa Paylarını Devir Borcu Altına Girmesi-373
• C--Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Gerçekleştirilme Şekilleri-373
• 1--Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Belli Arsa Paylarının Müteahhide Devri Suretiyle Gerçekleştirilmesi-373
• 2--Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Arsanın Tamamen Müteahhide Devri Suretiyle Gerçekleştirilmesi-374
• 3--Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Arsa Paylarının İnşaattaki Aşamaya Göre Devri Suretiyle Gerçekleştirilmesi-374
• 4--Kat Karşılığı İnşaat Yapımı Sözleşmesinin Arsa Sahibinin Arsa Paylarının Satışını Vaat Etmesi ve Müteahhidin İnşaat Yapmayı Taahhüt Etmesi Suretiyle Gerçekleştirilmesi-374
• D--Sözleşmenin Şekli-374
• E--Kat Karşılığı İnşaat Yapımı Sözleşmesinde Tarafların Borçları-376
• 1--Yüklenicinin Borçları-376
• a--Sözleşmeye Uygun Olarak İnşaatı Yapma Borcu-376
• b--İnşaatı Bizzat veya Kendi Yönetimi Altında Yaptırma Borcu-378
• c--İnşaatı Teslim Borcu-379
• d--Ayıba Karşı Tekeffül Borcu-381
• e--Sözleşmede Yer Alan Diğer Yükümlülükleri İfa Borcu-381
• 2--Arsa Sahibinin Borçları-383
• a--Ücreti Ödeme Borcu-383
• b--Arsayı Teslim Etme Borcu-383
• c--Sözleşmede Belirtilen Arsa Paylarını Devir Borcu-386
• VII--KAT KARŞILIĞI İNŞAAT HAKKI ŞERHİ VE TEMLİK AKTİ-389
• A--Kat Karşılığı İnşaat Hakkı Şerhi-389
• 1--Genel Olarak-389
• 2--Şerhi-390
• 3--Terkini-391
• B--Kat Karşılığı Temlik Akti-392
• 1--Genel Olarak-392
• 2--Tescili-392
• 3--Tapu Sicil Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler-393
• a--Şerh İçin-393
• b--Temlik İçin-394BEŞİNCİ BÖLÜM


BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN KİRALANMASI-ECRİMİSİL ALINMASI-REHNEDİLMESİ-HACEDİLMESİ

• I--BELEDİYE GAYRİMENKULLERİNİN KİRALANMASI-397
• A--Borçlar Kanununun Kiralamaya İlişkin Hükümleri-397
• 1--Kiranın Tanımı-397
• 2--Kira Sözleşmesinin Unsurları-398
• 3--Kira Sözleşmelerinde Şekil-399
• 4--Kira Sözleşmesinden Doğan Hak ve Borçlar-399
• a--Kiraya Verenin Borçları-399
• b--Kiracının Borçları-400
• c--Kiraya Verenin Hakları-400
• d--Kiracının Hakları-400
• 5--Kira Sözleşmelerinde Süre-401
• 6--Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi-401
• B--6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun-401
• 1--Tahliye Hükümleri-402
• 2--Devir Yasağı-402
• 3--Devlet İhalelerinde 6570 Sayılı Kanunun Uygulanması-403
• 4--Üç Yıllık Kiralama Yasağı-403
• C--2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Göre Kiralama-405
• D--Belediye Gayrimenkullerinin Kiralanması-405
• II--ECRİMİSİL-414
• A--Genel Açıklamalar-414
• 1--Ecrimisil İle Kira Arasındaki Farklar-415
• 2--Devlet İhale Kanununa Göre Ecrimisil-415
• 3--Ecrimisil Talep Edebilmenin Şartları-416
• 4--Ecrimisilde Zamanaşımı-416
• III--BELEDİYELERE AİT TAŞINMAZ MALLARIN REHNEDİLMESİ-417
• IV--BELEDİYELERE AİT TAŞINMAZ MALLARIN HACİZ EDİLMESİ-419


KAYNAKÇA-425