Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (222)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Basın, Yayın, Radyo ve Televizyon İşletmeleri Mevzuatı

Basın, Yayın, Radyo ve Televizyon İşletmeleri MevzuatıSayfa Sayısı
:  
667
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
1998

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

BASIN-YAYIN RADYO VE TELEVİZYON İŞLETMELERİ MEVZUATI

İÇİNDEKİLER
SAYFA
KAPAK
ÖNSÖZ
KISALTMALAR
İÇİNDEKİLER


I. BÖLÜM
BASIN - YAYIN, RADYO VE TELEVİZYON İŞLETMELERİ İLE İLGİLİ KANUNLAR


1- Anayasa (ilgili Maddeler) 1
2- Basın Kanunu 9
3- Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun 28
4-Basın iş Kanunu 46
5- Matbaalar Kanunu 68
6- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 70
7- Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu 112
8- Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu 115
9- Milli Kütüphane Kuruluşu Hakkında Kanun 121
10- Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun 123
11-Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu 126
12-Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu 154
13- Radyo ve Televizyonlann Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanun.. 159


SAYFA
14-Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu 179
15-Öğretici ve Teknik Filimler Hakkında Kanun 187
16-Telsiz Kanunu 189
17-Türk Ceza Kanunu (ilgili Maddeler) 213


II.BÖLÜM
BASIN - YAYIN, RADYO VE TELEVİZYON İŞLETMELERİ İLE İLGİLİ TÜZÜKLER VE YÖNETMELİKLER


1- Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birlikleri ve
Federasyonu Tüzüğü 233
2- Fikir ve Sanat Eserlerinin işaretlenmesine İlişkin Yönetmelik 255
3-Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği 264
4- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma
Usul ve Esasları Hakkında Tüzük 271
5- Kamu Kurum ve Kuruluşlannca Ödenecek Telif ve İşlenme 274
Ücretleri Hakkında Yönetmelik,
6- Kültür Bakanlığı Yayın Seçme Yönetmeliği 285
7- Arap Harfleri ile Tedrisat Yapmak İçin Gizli veya Aleni
Dershane Açanlara Dair Talimatname 289
8-Basın Kartları Yönetmeliği 290
9- Besin ilan Kurumu Yönetmeliği 327
10-Sansür Yönetmeliği 363
11- Radyo ve Televizyon Yayın İzni ve Lisans Yönetmeliği 381
12-Özel Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşlarının Kuruluşlarında
Uyması Gerekli Asgari İdari ve Mali Şartlarla Yayın Alanı,
Yayın Saat ve Süreleri Hakkında Yönetmelik 443
13- Radyo ve Televizyon Yayınları Yayın Esas ve
Usulleri Hakkında Yönetmelik 454
14-Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Eğitim, Kültür, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Programlarında Yer Vermeleri Gerekli
Yayın Türleri ve Oranlarına Ait Esaslar Hakkında Yönetmelik.... 467
15- Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşlan Reklam Yayın ilkeleri ve
Usulleri İle Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylannın Ödenmesi
Hakkında Yönetmelik 473
16- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kapalı Devre Televizyon
Yayınlan Yönetmeliği 489
17- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu\′nun Çalışma Esas ve
Usulleri Hakkında Yönetmelik 499
18- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Teşkilatının Çalışma Esas ve
Usulleri Hakkında Yönetmelik 509
19- Kablosuz Mikrofon, Ses, Yayın, Diyafon ve Simültane
Tercüme Sistem ve Cihazlarının Kurma, Kullanma Esaslan
ve Temel Standartları Hakkında Yönetmelik 533
20- Radyo ve Televizyon Alıcı Cihazlarının Standartlanna
Ait Yönetmelik CAQ
21- Sinema Filmi, Video, Plak ve Ses Kaseti İşletmecilerine
Verilecek İşletmeci Ruhsatı Hakkında Yönetmelik 553
22- Sinema, Video ve Müzik Eserlerinin Denetlenmesi
Hakkında Yönetmelik 555
23- Filmlerin ve Film Senaryolannın Denetlenmesi Hakkında Tüzük 562
24- Öğretici ve Teknik Filimlerin Kontrolü Hakkında Nizamname... 574
25- Sinema ve Müzik Sanatı Destekleme Fonu Hakkında Yönetmelik 576
26- Sinema, Video ve Müzik Eserleri Yapımcılan ile Film
Çekmek İsteyen Yabancılarla Yapılacak Ortak Yapımlar
Hakkında Yönetmelik 582


III. BÖLÜM
BAŞIN - YAYIN, RADYO VE TELEVİZYON İŞLETMELERİ İLE İLGİLİ KARARLAR, SÖZLEŞMELER, TEBLİĞLER VE

YARGITAY KARARLARI

KARARLAR:1-Yabancı Basın Yayın Organlan İle Bunlann Yabancı Uyruklu
Mensuplanna Gümrüklerde Bazı Kolaylıklar Tanınması
Hakkında Karar 58g2-Yabancı Basın Yayın Organları ile Buniann Yabancı Uyruklu Mensuplarına Sağlanacak Gümrük Kolaylıkları Hakkında Esaslar 590
SÖZLEŞMELER:
1-AvrupaSınırÖtesi Televizyon Sözleşmesi 600
2- Basın Konseyi Sö^eşmesi 619
3- Basın Meslek ilkeleri 626
4-Basın Konseyi Sözleşmesine Katılma Belgesi 628
5- Basın Trafik Kartı Protokolü : 629
6-Gazeteci Hizmet Sözleşmesi Örneği 634
7-San Basın Kartı Beyannamesi Örneği 636
8- Mavi Basın Kartı Beyannamesi Örneği 641
9- Basın Kanunu Uyannca Mülki Amirliğe Verilen Beyanname Örneği. 643
TEBLİĞLER:
1-Televizyon Programlarının Yayınlanmasından Önce Yayın
Kuruluşlarınca Uyulması Gereken Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ 645
2- Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Reklam Gelirleri
Üst Kurul Paylarının Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Tasdik
Edilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1) 651
3- Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Reklam Gelirleri
Üst Kurul Paylannın Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Tasdik
Edilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 2) 658
4- Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Genel Tebliği (Sıra No: 3) 658
5- Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Genel Tebliği (Sıra No: 4) 661
YARGITAY KARARLARI:
Basın - Yayın, Radyo ve Televizyon İşletmeleri İle İlgili 3 Adet Emsal
Yargıtay Karan 662