Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (222)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Basın Özgürlüğünde Bilgilenme Hakkı

Basın Özgürlüğünde Bilgilenme HakkıSayfa Sayısı
:  
579
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1999
ISBN NO
:  
975-316-233-2

90,00 TL

İÇİNDEKİLER

ÖNDEYİŞ XI

I. BASIN BAYRAMI DOLAYISIYLA 1
Neden Basın Bayramı 3
Haber Vermek Mi? Haber Almak Mı? 5
Ya Türkiye\′de? 7
Bir De Kendi Kendimizi Denetleyelim 11
II. DEVLETİN KORUNMASI, TERÖRLE MÜCADELE
YASASI VE BİLGİLENME HAKKI 15
\"Terörle Mücadele\" Mi? 17
Devletin Korunması Mı? İnsan Haklan Mı? 20
\"Bilgilenme Hakkı\" ve \"Özgür, Doğru Haber Dolaşımı\"... 31
Terörle Mücadele Yasası\′nın 6-8. Maddelerinde Yer Alan
Suç Tiplerinin Unsurları 36
III. BİLGİLENME HAKKI VE SINIRLARI 59
Bireysel Bilgilenme Hakkı 62
Sınırlanmış Devlet Sırrı 65
Türk Hukukunda Devlet Sırrı 69
IV. HÜKÜMETİN MANEVİ ŞAHSİYETİNİ TAHKİR
VE TEZYİF SUÇU ÜZERİNE BİR SAVUNMA 73
V. BASIN YOLU İLE ANAYASAL KURUMLARI
TAHKİR VE TEZYİF ETMEK 92
VL TMK\′NUN 8. MADDESİ İLE İLGİLİ ANAYASAYA
AYKIRILIK BAŞVURUSU 105
Anayasa\′ya Aykırılık İtirazının \"Ciddi\"liği Sorunu 107
Anayasa\′ya Aykırılık İtirazının Gerekçeleri 114IV

VIII.
X.
XI.
XII.

27 MAYIS\′A HAKARET. 125
Değerlendirme Konulan ] 27
Değerlendirme Konusu Sözler ve İsnatlar 127
Kişilik Hakkına Saldın Mı? Eleştiri Mi? 130
Suçun Mağduru - Matui\′iyet 133
Sonuç 136
DİNCE MUKADDES SAYILANLARA HAKARET
SUÇU ÜZERİNE BİR SAVUNMA. . . . . 139
Davaların Ayrılması İstemi Konusunda 142
Suçun Oluştuğu îddiasi Konusunda 143
Sonuç ve Talep 153
BİR SANAT ELEŞTİRİSİ ÜZERİNE DAVA
DİLEKÇELERİ. 154
BASIN YOLUYLA HAKARET ÜZERİNE BİR
MÜTALAA 191
Dava Konusu Yazının İçeriği ve Niteliği 193
Fiilin Tipikiiği 194
Yayın Fiilinin Hukuka Uygunluğu 198
SİYASAL İKTİDARIN CEZA YASASINI DEĞİŞTİRMEYE YÖNELİK GİRİŞİMLERİNİN BASIN
ÖZGÜRLÜĞÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 203
Basın Özgürlüğü 204
Bas;n Özgürlüğünden \"Haberleşme Özgüriüğü\"ne 206
Yasa! / Yönetsei Düzen 208
Günümüz Türkiyesi Açısından Değerlendirme 211
Genelin Kapsamında TCK 312. Maddenin Değişimine
Yönelik Girişim 218
TÜRKİYE\′DE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE YASAL
ÇERÇEVE ......... 221

V
XIII. KİTLE İLETİŞİM HUKUKU VE ÖZEL YAŞAM .... .239
Özel Yaşamın Korunması 241
Kişilik Haklan / Kişinin Özel Yaşamı 243
\"Çatışan Değerler\" ve Haber Vermek Görevinin Hukuka
Uygunluğu 247
Hukuka Uygunluk Durumları ve Sının 249
Siyasal İktidar \"Halkın Bilgi Edinmek Hakkfna Karşı . . . 254
XIV. HABER VERMEK HAKKINA İLİŞKİN BİR DAVA
DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ ..................... 259
XV. MK.\′nun 24. ve BK.\′nun 49. MADDELERİNDE
YAPILMAK İSTENEN DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE
GÖRÜŞLERİMİZ 270
Medeni Kanun\′un 24. ve Borçlar Kanunu nun 49.
Maddesinde Yapılmak İstenilen Değişiklikler ve Eklemeler
İle İlgili Görüşlerimiz 273
Türk Ceza Kanununun Muhtelif Hükümlerinde
Yapılması Öngörülen Değişiklikle İlgili Görüşlerimiz . . 289 Basın Kanununda Yapılmak istenilen Değişikliklerle İlgili
Görüşlerimiz 282
1117 Sayılı Yasa ile İlgili Görüşlerimiz 284
XVI. MİZAH HAKKININ SINIRLARINI DOĞRÖ
BELİRLEMEK: BİR CEVABA CEVAP DİLEKÇESİ . . 289
XVII. SİYASİ ELEŞTİRİ HAKKI VE BASINDA TEDBİR
UYGULAMASINA İLİŞKİN BİR MÜTALAA. ..... 335
Yayının Durdurulmasına Yönelik Tedbir Karan
Sansür Anlamına Gelmektedir 338
Yayının Durdurulmasına Yönelik İhtiyati Tedbirin
Hukuksal Dayanağı Yoktur 343
Sonuç 351

VI
XVIII. BASIN YOLUYLA İŞLENEN HAKARET SUÇUNA
İLİŞKİN BİR DİLEKÇE ÖRNEĞİ 353
XIX. 3266 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 1117 SAYILI
KÜÇÜKLERİ MUZIR NEŞRİYATTAN KORUMA KANUNU NUN VE TÜRK CEZA KANUNUNUN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KANUN TASARISI . . 367
Değerlendirme 369
Genel Gerekçe Açısından 369
Madde Gerekçeleri Açısından 376
Madde Metinleri 379
Tasarının Genel Gerekçesi 382
Tasarının Madde Gerekçeleri 385
Kanun Tasarısı Metni 387
XX. KÜÇÜKLERİ MUZIR NEŞRİYATTAN KORUMA
KANUNU ÜZERİNE BİR MÜTALAA 391
XXI. KÜÇÜKLERİ MUZIR NEŞRİYATTAN KORUMA
KANUNUNUN EK-2. MADDESİNİN ANAYASAYA
AYKIRILIĞI İDDİASI 405
Anayasa\′ya Aykırılık Definin Ön Koşulları 408
Anayasa\′ya Aykırılık İddiasının Sebepleri 417
Netice ve İstem 431
XXII. MÜSTEHCENLİK ÜZERİNE BİR SAVUMA
DİLEKÇESİ 433
XXIII. BANKALAR İLE İLGİLİ ASILSIZ HABER YAYMA
SUÇUNA İLİŞKİN BİR MÜTALAA 459
XXIV. EKONOMİK HABERLERDE HUKUKA UYGUNLUK
UNSURU İLE İLGİLİ BİR CEVAP DİLEKÇESİ 471
XXV. BASİN KANUNUNUN 8. MADDESİNE İLİŞKİN
BİR MÜTALAA . 487


VII
XXVI. KAMU VE ÖZEL RADYO-TELEVİZYONLARÎN
KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA
KANUN TASARISI 493
Kamu ve Özel Radyo-Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi
Hakkında Kanun Tasarısı 495
Özel Televizyon - Radyo Kurmak Hakkı İle Bu Konuda Yapılması Gereken Yasa! Düzenlemenin Temel İlkelerine
İlişkin Görüşler 506
Genel Kurallar 507
Kuruluş, Denetleme, İşlerlik 512
Tasarının Değerlendirilmesi 516
XXVII. DEĞİŞTİRİLMESİ DEĞİL YENİDEN
YAPILMASI GEREKEN BİR YASA: RADYO VE
TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI
HAKKINDAKİ KANUN 523
XXVIII. RADYO VE TELEVİZYON YAYIN İZNİ VE LİSANS
YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN HUKUKSAL MÜTALAA 531
Sorun 533
Bilgilenme Hakkı Kavramı 533
\"Özgür, Doğru, Yaygın, Çok Yönlü, Saptırılmamış\"
Bilgi Dolaşımı Kavramı 535
Siyasal Gücün Yükümlülüğü 536
Değerlendirme 539
Sonuç 543
XXIX. BASINDA TEKELLEŞME 545
XXX. BASINDA PROMOSYON 559
Genel Olarak 561
Anayasaya Aykırılık İddiası 562
XXXI. BASIN KANUNUNUN 31. MADDESİ ÜZERİNE . . 567
XXXII. BASILMIŞ ESERLERİN DAĞITIMI 575
Kuram 577
Anayasaya Aykırılık İddiası 578