Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (30)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Bankacılar İçin Ticaret Hukuku Bilgisi

Bankacılar İçin Ticaret Hukuku BilgisiSayfa Sayısı
:  
301
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2009
ISBN NO
:  
975-537-174-5

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

XVIII. BASKININ ÖNSÖZÜ

2004 yılının Ocak ayında bu kitabımızın son baskısını yapmıştık. İki yıl gibi kısa bir sürede tümü tükendi. Tabiatıyla, kitabımıza bankalarda çalışanların yanı sıra Ülkemizin her yerindeki Hukuk, İktisadi ve Ticari Bilimler ile Siyasal Bilgiler Fakülteleri ve diğer Yüksekokul öğrencilerinin her geçen gün artan talepleri bizleri fevkalade sevindiriyor. Yıllar önce, sadece Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü\\\\\\\\\\\\\\\′nce yürütülen \\\\\\\\\\\\\\\"Bankacılık Kursu\\\\\\\\\\\\\\\" öğrencileri için bir el kitabı olarak hazırlanan bu kitabımız içeriği itibariyle söz konusu Fakülte ve Yüksekokul öğrencilerinin Ticari işletme Hukuku dersleri için önemli bir kaynak niteliği kazanarak aranır hale gelmiştir.

Bu son baskıda da ilgili yasal düzenlemeler ve değişikliklere yer verilmiş; 2004 yılından bugüne kadar ki yeni Yargıtay kararları da konularına göre işlenmiştir.

Kitabımızın bu son baskısının da yayımlanmasına sağladığı katkı ve olanaklar dolayısıyla Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstilüsü\\\\\\\\\\\\\\\′nün çok değerli Müdürü Sayın Doç. Dr. İsmail Kırca\\\\\\\\\\\\\\\′ya, bu baskının dizgisini büyük bir dikkat ve özveri ile gerçekleştiren Enstitü\\\\\\\\\\\\\\\′nün görevlilerinden Sayın Çiğdem Güner\\\\\\\\\\\\\\\′e içlen teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bu yeni baskının da öğrencilerimize ve okuyucularımıza yararlı olması bizleri mutlu edecektir.

Prof. Dr. Ali BOZER
Prof. Dr. Celal GÖLE


İÇİNDEKİLER


Önsöz V

Kısaltmalar XXIII

§ I- TİCARET HUKUKUNUN
ESASLARI 1
I- GİRİŞ 1
1- Ticaret Hukukunun Özel Hukuk İçindeki
Yeri 1
2- Türk Ticaret Kanununun Kapsamı 2
II- TİCARÎ İŞLETME 5
1- Genel Bilgi 5
2- Ticarî İşletmenin Tanımı 5
A- Ticaret Sicili Tüzüğüne göre
ticarî işletmenin genel unsurları 6
B- Türk Ticaret Kanununa göre ticarî
işletmenin unsurları 13
a- Ticarethane 13
b- Fabri ka 16
c- Ticarî şekilde işletilen diğer
müesseseler 16
3- Ticarî İşletmenin Merkezi ve Şubeleri... 18
A- Merkez ve şube kavramlarının tanımı
ve unsurları 18
B- Şube olmanın hukukî sonuçları 23

4- Ticarî İşletmenin Devri 25
A- Ticarî işletmenin unsurları 25
B- Ticarî işletmenin devri yolları 27
C- Ticarî işletmenin devrinin tâbi
olduğu şekil 28
D- Ticarî işletmenin devrinin
kapsamı 29
5- Ticarî İşletme Rehni 31
A- Ticarî işletme rehninin kapsamı 32
B- Ticarî işletme rehninin tâbi olduğu
şekil 36
C- Ticarî işletme rehninin hükümleri.. 38
D- Birden fazla ticarî işletme
rehni tesisi 40
E- Ticarî işletme üzerindeki rehnin sona
ermesi 40
F- Rehnin paraya çevrilmesi 40
III- TİCARÎ İŞ VE TİCARÎ HÜKÜM 42
1- Ticarî İş 42
A- İşin Türk Ticaret Kanununda
düzenlenmiş olduğu ölçüsü 43
B- İşin ticarî işletme ile ilgili olduğu
ölçüsü 43
2- Ticarî Hüküm 45
3- Ticarî Hükümlerin Uygulanma Sırası ve
Şartlan 46

A- Emredici hükümler 46
B- Sözleşme hükümleri 47
C- Ticarî hükümler 47
D- Ticarî örf ve âdet 48
E- Genel hükümler 50
4- Teamül 50
IV- TACİR 54
1- Genel Bilgi 54
2- Gerçek Kişi Tacirler 55
A- Tacir niteliğinin kazanılması
şartlan 56
a- Bir ticarî işletmenin
mevcudiyeti 56
b- Ticarî işletmenin işletilmesi 57
c- Ticarî işletmenin kısmen de olsa
o kimse adına işletilmesi 58
B- Küçük ve mahcurların tacir
niteliği Jy
C- Ticaretten menedilme hallerinde tacir
niteliği 60
3- Tacir Niteliğini Taşıyan Tüzel
Kişiler 61
A- Ticaret şirketleri 62
B- Amacına varmak için ticarî işletme
işleten dernekler 63


C- Kendi kuruluş kanunları gereğince
özel hukuk hükümleri çerçevesinde
yürütülmek veya ticarî şekilde işle
tilmek üzere devlet, il, belediye gibi
kamu tüzel kişileri tarafından kurulan
teşekkül ve kurumlar 64
4- Donatma İştiraki 66
5- Tacir Olmanın Sonuçları 66
A- İflâs 71
B- Defter tutmak ve gerekli belgeleri
saklamak zorunluluğu 74
C- Tescil zorunluluğu 74
D- Ticaret unvanı kullanmak
zorunlul uğu 75
E- Basiretli iş adamı gibi hareket
zorunluluğu 75
F- Tacirin borçları ticarîdir 76
G- Ücret ve faiz isteme hakkı 77
H- Ücret veya cezanın azaltılmasını
istemek hakkımn olmayışı 80
İ- Fatura ve teyit mektubu vermek
zorunl ul uğu 81
J- Tacirler arasındaki ihbar ve ihtarlar
şekle tâbidir 86
K- Tacirler hakkında ticarî örf ve âdet
kuralları uygulanır 87
XII

L- Hapis hakkının kullanılabilmesi
için gerekli irtibatın mevcut
olduğu faraziyesi 87
§11- TACİR OLMANIN SONUÇLARI İLE
İLGİLİ BAZI MÜESSESELER 89
I- TİCARET UNVANİ 89
1- Ticaret Unvanının Tanımı 89
2- Şahıs Ticaret Unvanı 90
A- Gerçek kişi tacirlerin ticaret
unvanı 90
B- Kollektif şirketin ticaret unvanı 92
C- Adi ve sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirketin ticaret unvanı 93
3- Konu Ticaret Unvanı 93
A- Limited şirketin ticaret unvanı 94
B- Anonim şirketin ticaret unvanı 95
C- Kooperatif şirketin ticaret unvanı... 97
4- Konu ve Şahıs Ticaret Unvanı Dışında
Kalan Ticaret Unvanları 98
A- Dernek ve diğer tüzel kişilerin
ticaret unvanı 98
B- Donatma iştirakinin ticaret unvanı.. 98
5- Ekler 99
A- İsteğe bağlı ekler 99
B- Zorunlu ekler 101

XIII

6- Ticaret Unvanının Tescili ve Ticaret
Unvanına Tecavüz Edilen Kimsenin
Haklan 103
7- Ticaret Unvanının Korunması 104
8- Ticaret Unvanının Değişmemesi ve
Devri 106
II- İŞLETME ADI \\\\\\\\\\\\\\\′08
III- MARKA İH
1- Mevzuat İH
2- Markanın Tanımı 113
3- Markaların Türleri 115
4- Markaların Tescili 116
5- Marka Olarak Tescil Edilemeyecek
İşaretler H9
A- Mutlak red nedenleri 119
B- Nisbi red nedenleri 122
6- Marka Sahibinin Hak ve
Y ükümlül ükleri 125
A- Hakları 125
B- Yükümlülükleri 128
7- Markanın Hukukî İşlemlere Konu
Olması 128
8- Markanın Hükümsüzlüğü ve Marka
Hakkının Sona Ermesi 129
A- Markanın hükümsüzlüğü 129
B- Marka hakkının sona ermesi 132
XIV

9- Marka Hakkının Korunması 133
IV- HAKSIZ REKABET 138
1- Mevzuatımızda Haksız Rekabetin
Düzenlenmesi 138
A- Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar
Kanununda 138
B- Rekabetin Korunması Kanununda. 140
C- İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Kanununda 141
D- Tüketicinin Korunması
Kanununda 142
E- Uluslararası anlaşmalarda 143
2- Türk Ticaret Kanununa Göre Haksız
Rekabet Halleri 144
3- Haksız Rekabet Davaları 150
A- Hukuk davaları 150
B- Ceza davaları 151
4- Haksız Rekabet İle İlgili Hukuk
Davalarında Taraflar 153
5- Haksız Rekabet Davaları Dolayısıyla
Al man Kararların İcrası 155
6- Haksız Rekabet Davalarında
Zamanaşımı 156
V- TİCARÎ DEFTERLER 158
1- Ticarî Defterler Yönünden Vergi Usul
Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu 158
XV

2- Ticarî Defterlerin Fonksiyonu 159
3- Ticarî Defterlerin Delil Kuvveti 160
A- Ticarî defterlerin sahibi aleyhine
delil olması 160
B- Ticarî defterlerin sahibi lehine
delil olması 161
4- Ticarî Defterlerin Delil Olarak Teslimi
veya İbrazı 170
5- Türk Ticaret Kanununa Göre Tutulması
Gereken Ticarî Defterler 171
A- Tutulması zorunlu ve ismen belli
edilmiş olan ticarî defterler 171
a- Bilanço esasına göre tutulan
defterler 171
b- İşletme esasına göre tutulan
defterler 173
B- Tutulması zorunlu olmakla beraber
ismen tayin edilmemiş olan ticarî
defterler/. 174
C- Tutulması ihtiyarî olan ticarî
defterler 176
6- İsmen Tayin Edilmiş Ticarî Defterler.. 176
A- Yevmiye defteri 176
B- Defteri kebir 178
C- Envanter defteri 178
D- İşletme defteri 182
XVI

H- Karar defteri , 183
7- Ticarî Defterlerin Türkçe Tutulması.... 183
8- Ticarî Defterlerin ve Belgelerin
Saklanması 184
9- Ticarî Defterlerin Tutulması ve
Defterlerin veya Belgelerin Saklanması
Dolayısıyla Sorumluluk 185
VI- TİCARET SİCİLİ 188
1- Ticaret Sicili ile ilgili Mevzuat 188
2- Ticaret Sicili Teşkilâtı 189
3- Ticaret Siciline Tescil Edilecek Olan
Hususlar 191
4- Tescil ve ilân İstemi 192
5- Sicil Memurunun İnceleme Yetkisi.... 193
6- Sicil Memurunun Kararlarına Karşı
İtiraz Yollan 194
7- Ticaret Sicilinin Aleniyeti 195
8- Ticaret Sicilinin Üçüncü Kişiler
Hakkındaki Etkisi 195
9- Ticaret Siciline Tescil ile İlgili
Davalar 196
A- Hukuk davaları 197
B- Ceza davaları 197
§111- TİCARÎ BORÇLARA İLİŞKİN
HÜKÜMLER 199
I- ZAMANAŞIMI 202
XVIIII- TESELSÜL 204
III- FAİZ 207
1 - Faizin Tanımı ve Türleri 207
2- Faiz Fer\\\\\\\\\\\\\\\′i Haklardandır 209
3- Faiz ile İlgili Hükümler 210
4- Kapital Faizi 211
A- Akdi kapital faizi oranı 211
a- Adi işlerde 211
b- Ticarî işlerde 212
B- Akdi kapital faizi dolayısıyla
ortaya çıkan bazı sorunlar 215
C- Kanunî kapital faizi oranı 217
5- Temerrüt Faizi Oranı 218
IV- YASAK VE EN YÜKSEK SINIRI AŞAN
MUAMELELER 224
V- CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 227
1- Cari Hesabın Tanımı ve Özellikleri .... 227
2- Cari Hesap Sözleşmesinin Şekli 228
3- Cari Hesap Sözleşmesinin Alacaklı
Cari Hesabıyla Karşılaştırılması 229
4- Cari Hesabın Konusu 229
5- Cari Hesabın Fonksiyonu 232
A- Cari hesap içi devreler ve cari
hesap sözleşmesi devresi 232
B- Tecdit 233
XVIII


\\\\\\\\\\\\\\\\

C- Takas 235
D- [\\\\\\\\\\\\\\\′cinlik ve terhin 235
E- Haciz 236
F- Faiz 236
6- Cari Hesabın Sonu 238
7- Zamanaşımı 239
VI- SATIM SÖZLEŞMESİ 241
1- Satım Sözleşmesinin Mevzuattaki
Yeri 241
2- Kısım Kısım İcrası Kabil Satım
Sözleşmeleri 242
3- Satım Sözleşmesinde Alıcının
Temerrüdüne İlişkin Özel Hüküm 244
4- Satım Sözleşmesinde Ayıbın İhbarı ve
Ayıba Karşı Tekeffül Dolayısıyla
Açılacak Davanın Tâbi Olduğu
Zamanaş ı m ı 245
5- Denizaşırı Satım Sözleşmeleri 246
A- Denizaşırı satım sözleşmelerinin
düzenlenişi 247
B- Denizaşırı satım sözleşmelerinin
özellikleri 248
C- Boşaltma yerinde teslim şartıyla
satım 249
D- FOB satım 253
E- CİF satım 255
XIX

a- CİF satımların düzenlenişi 255
b- CİF satımların tanımı ve
unsurları 255
c- Satıcının borçları 256
d- Alıcının borçları 259
VII- TACİR YARDIMCILARI 262
1- Tacire Bağlı Olarak Çalışan
Yardımcılar 262
A- Temsil yetkisine sahip olmadan
çalışan kimseler 263
B- Temsil yetkisine sahip olarak
çalışan kimseler 263
a- Ticarî mümessil 264
b- Ticarî vekil 268
c- Seyyar tüccar memuru 268
d- Satış mağazası memuru 269
2- Bağımsız Olarak Çalışan Tacir
Yardımcıları 270
A- Tellâl 270
a- Tellâlın tanımı 270
b- Özel şekilde düzenlenen tellâllık
sözleşmeleri 273
c- Tellâlın tacir niteliği 274
d- Tellâlın borçları 275
e- Tellâlın hakları 275
XX

f- Tellâllık sözleşmesinin sona
ermesi 277
g- Zamanaşımı 277
B- Komisyoncu 277
a- Komisyon sözleşmesinin
düzenlenmesi 277
b- Komisyoncunun tanımı ve
unsurları 279
c- Komisyoncunun tacir niteliği.. 281
d- Komisyoncunun borçlan 282
e- Komisyoncunun hakları 283
f- Komisyon sözleşmesinin sona
ermesi 283
g- Zamanaşımı 283
C- Taşıma işleri komisyoncusu 283
a- Taşıma işleri komisyonculuğunun
düzenlenişi 284
b- Taşıma işleri komisyonculuğunun
tanımı ve unsurları 284
c- Taşıma işleri komisyoncusunun
tacir niteliği 286
d- Taşıma işleri komisyoncusunun
mükellefiyetleri 286
e- Taşıma işleri komisyoncusunun
hakları 287
f- Zamanaşımı 288XXI

D- Acente 288
a- Acentenin tanımı ve unsurları. 288
b- Acente sözleşmesinin hukukî
mahiyeti 290
c- Acente sözleşmesinin şekli 291
d- Acentenin tacir niteliği 291
e- Acentenin türleri 291
i- Acentelikle ilgili hükümlerin
uygulama alanı 292
g- Acentenin temsil yetkisi 293
h- Acentenin mükellefiyetleri 294
i- Acentenin hakları 295
j- Acentelik sözleşmesinin sona
ermesi 296
k- Zamanaşımı 297