Vedat Kitap癟覺l覺k
Kargo G繹nderim Saatleri;
Hafta 襤癟i Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlar覺na Taksit
Se癟eneklerimiz Vard覺r!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
r羹n Yok!
Sepetinizde
r羹n Yok!
Yeni 覺kan Yay覺nlar:      Mart (145)      ubat (207)      Ocak (115)      Aral覺k (118)

Banka S繹zlemeleri Hukuku Cilt I

Banka S繹zlemeleri Hukuku Cilt ISayfa Say覺s覺
:  
361
Kitap l癟羹leri
:  
16x23 cm
Bas覺m Y覺l覺
:  
1996
ISBN NO
:  
975-7680-18-4

0,00 TL

Bu 羹r羹n u anda stoklar覺m覺zda yok!
Yazar覺n dier 羹r羹nlerine g繹zatman覺z覺 tavsiye ederiz...

繹NS繹Z


Bankac覺l覺k ilemleri, bankan覺n kurulu amac覺n覺 ve faaliyet alan覺n覺 oluturmaktad覺r. Ger癟ek ve t羹zel kii niteliindeki m羹teriler, bankan覺n kap覺s覺ndan i癟eri ad覺m覺n覺 att覺klar覺 andan itibaren, sadece bilgi almak amac覺nda olsalar bile, banka ile bir \"s繹zleme\" ilikisi i癟ine girmektedirler.

Banka ile m羹teriler aras覺nda kurulan bor癟 ilikileri; olduk癟a 癟eitli ve hukuki nitelikleri farkl覺, banka ile m羹terinin maddi mal varl覺klar覺 ilgili, kar覺l覺kl覺 bor癟lar ve haklar douran s繹zlemelerden olumaktad覺r.

Uzun y覺llard覺r 羹zerinde 癟al覺t覺覺m, Banka S繹zlemeleri Hukuku adl覺 bu kitab覺m覺n 1. Cildinde; banka s繹zlemeleri ile ilgili m羹terek konular, m羹teri a癟覺s覺ndan \"mevduat\", banka a癟覺s覺ndan ise \"banka hesab覺\" kavramlar覺 ve t羹rleri, tasarruf mevduat覺, kiral覺k kasa, m羹terek hesap ve portf繹y y繹netim s繹zlemeleri incelenmitir. Ayr覺ca bir g羹ven kurumu olan bankalar覺n, m羹teriye kar覺 hukuki sorumluluu ile banka y繹neticilerinin banka t羹zel kiiliine kar覺 hukuki sorumluluklar覺 arzettii 繹nem nedeniyle kitab覺m覺n bu cildinde yer alm覺t覺r.

Kitab覺n amac覺, sadece bankac覺lar ve banka hukuk癟ular覺na banka s繹zlemeleri hakk覺nda bilgi vermek deil, banka ile ilem yapan ger癟ek kiiler ile kamu ve 繹zel hukuk t羹zel kiilerinin y繹neticilerine, banka ile yapt覺klar覺 ilemlerin hukuki nitelii konusunda, kolay anla覺labilecek, uygulamaya y繹nelik bilgiler sunmakt覺r.

Eserimin; bankac覺lara, banka hukuk癟ular覺na, hakim ve avukatlara ve bankac覺l覺k ilemlerine ilgi duyan 繹rencilere yararl覺 bir bilimsel kaynak olaca覺n覺 d羹羹n羹yor ve 羹mit ediyorum.

Kitab覺n yaz覺lmas覺 aamas覺nda yapt覺覺m覺z fikir tart覺malar覺, tashihlerinde g繹sterdii sab覺r ve titizlik i癟in Gazi niversitesi 襤ktisadi

ve 襤dari Bilimler Fak羹ltesi, 襤 ve Sosyal G羹venlik Hukuku retim yesi eim Say覺n Do癟. Dr. Emine Tuncay KAPLAN\′ a en i癟ten teekk羹rlerimi bildirmeyi bir g繹rev sayar覺m.

Kitab覺m覺n bas覺m覺n覺 her zaman olduu gibi b羹y羹k 繹zveri ile ger癟eklendiren DAYINLARLI HUKUK YAYINLARI sahibi deerli dostum, meslekda覺m, eski master ve doktora talebem Say覺n Av. Do癟. Dr. Kemal DAYINLARLI Beyefendiye ve yard覺mc覺lar覺na, ADALET matbaas覺 y繹netici ve personeline en i癟ten teekk羹rlerimi bildirmek isterim.


KAVAKLIDERE, Paris Caddesi 3 Ocak 1996

Prof. Dr. 襤brahim KAPLAN
襤襤NDEK襤LER

NSZ V-VI
襤襤NDEK襤LER.. VII-XXTV
B襤BL襤YOGRAFYA XXV-XLI
KISALTMALAR XLIII-XLV

B襤R襤NC襤 BLM
BANKA HUKUKU ve BANKA SZLEMELER襤 HUKUKU HAKKINDA GENEL B襤LG襤LER

禮 1. Banka Hukuku Kavram覺 1
I. \"Banka\" Kavram覺 ve Tan覺m覺 1
II. Bankac覺l覺k 襤lemleri 3
III. Bankalar覺n S覺n覺fland覺r覺lmas覺 5
1. Genel Olarak 5
2. Y羹r羹tt羹kleri Bankac覺l覺k Faaliyetleri
A癟覺s覺ndan Bankalar覺n S覺n覺fland覺r覺lmas覺 5
a. Emisyon Bankalar覺
(Merkez Bankalar覺) 5
b. Ticaret Bankalar覺 , 6
c. Sanayi ve Yat覺r覺m Bankalar覺 6
d. 襤potek Bankalar覺 6
e. Ziraat Bankalar覺 7
3. zel Kanun, Mahalli veya Yabanc覺
lkede Kurulmalar覺 A癟覺s覺ndan Bankalar覺n
S覺n覺fland覺r覺lmas覺 7
a. zel Kanunlarla Kurulmu
Bankalar 7
b. Dier Milli Bankalar 8
c. Mahalli Bankalar 9
d. Yabanc覺 Bankalar 9
IV. Banka Hukukunun Temel Esaslar覺 ve Dier Hukuk
Dallar覺 Aras覺ndaki Yeri 9
1. Genel Olarak 9
2. Kamu Banka Hukuku..... 10
3. Banka S繹zlemeleri Hukuku 11
VII

禮 2. Banka S繹zlemeleri Hukukunun
Ba覺ms覺zl覺覺 ve zellikleri 11
I. Banka ile M羹teriler Aras覺ndaki Hukuki 襤likileri
D羹zenleyen Kurallar 11
1. Genel Olarak 11
2. Banka Standart (numune)
S繹zlemeleri 12
3. Banka Genel 襤lem artlar覺 13
4. Bankalararas覺 Team羹ller 17
5. Paris Milletleraras覺 Ticaret
Odas覺n覺n Bankac覺l覺k 襤lemlerine
襤likin Yeknesak Kurallar覺 18
a. Vesikal覺 Krediler 襤癟in Yeknasak
Teamm羹ller ve Uygulamalar覺 襤htiva
Eden 500 Say覺l覺 Bro羹r 19
b. Tahsiller 襤癟in Yeknesak Kurallar覺
襤htiva Eden 322 Say覺l覺 Bro羹r 19
c. Akdi Teminatlara 襤likin
Yeknesak Kurallar覺 襤htiva Eden
325 Say覺l覺 Bro羹r 19
( d. MTO\′nun Talep Garantilerine
襤likin Yeknasak Kurarllar覺 襤htiva
Eden 458 No\′lu Bro羹r羹 20
6. Bankalar Birliince Alman Kararlar .20
7. Banka S繹zlemelerine 襤likin
zel Kanunlardaki H羹k羹mler 22
II. Banka S繹zlemesi Kavram覺 22
1. Genel Banka S繹zlemesinin Mevcut Olup Olmad覺覺 Konusundaki
Tart覺malar 22
\" 2. Banka M羹teri Hesab覺n覺n nemi 24
3. Banka S繹zlemelerinde
襤癟 ve D覺 襤liki Ay覺r覺m覺 25
a. D覺 ve 襤癟 襤likideki Her 襤ki
襤lemin Bor癟land覺r覺c覺 襤lem
Niteliinde Oluu \′. .....26
b. D覺 ve 襤癟 襤likideki Her 襤ki
襤lemin Ekonomik Bir
B羹t羹nl羹k Tekil Etmesi 27
VIII

4. Banka S繹zlemelerini
Nitelendirmenin G羹癟l羹羹 28
III. Bankalar覺n Yapt覺klar覺 S繹zleme
T羹rleri Hakk覺nda Genel Bilgiler 29

襤K襤NC襤 BLM
BANKA SZLEMELER襤NE 襤L襤K襤N MTEREK SORUNLAR

禮 3. Banka S繹zlemelerinin Yorumu ve
Tamamlanmas覺 33
I. Banka S繹zlemelerinin Yorumu 33
II. Banka S繹zlemelerinin
Tamamlanmas覺 35
1. Genel Olarak S繹zleme Boluu
Kavram覺 ve T羹rleri 35
a. Kavram 35
b. T羹rleri 36
aa. Ger癟ek Boluk
(Praeter Contractum) 36
bb. Ger癟ek Olmayan Boluk
(Intra Contractum) 36
2. Banka S繹zlemelerinin
Hakim Taraf覺ndan
Tamamlanmas覺 Sorunu 37
禮 4. Bankan覺n Hukuki Sorumluluu 39
I. Genel olarak 39
II. Bankan覺n S繹zleme ncesi
Sorumluluu (Culpa in Contrahendo) 41
II. Bankan覺n S繹zlemeden Doan Sorumluluu 41
. IV. Bankan覺n S繹zleme Sonras覺 Sorumluluu 47
V. Bankan覺n Haks覺z Fiil Sorumluluu 48
1. Genel olarak 48
2. Bankan覺n M羹terilere Kar覺 Haks覺z
Fiil Sorumluluu 48
3. Bankan覺n 癟羹nc羹 Kiilere Kar覺 Haks覺z
Fiil Sorumluluu 49
IX

5. Banka Gizlilii - Bankan覺n S覺r Saklama Borcu 51
I. Genel olarak S覺r Saklama Borcu 51
II. Banka Gizlilii veya S覺r
Saklama Borcunun Hukuki Temelleri 55
1. Banka S繹zlemeleri 56
2. Anayasa H羹k羹mleri 56
3. Medeni Kanun ve Bor癟lar
Kanunu H羹k羹mleri 57
4. Bankalar Kanunun 83. Maddesi H羹km羹 57
III. S覺r Saklama Borcuna Ayk覺r覺
Davran覺覺n H羹k羹m ve Sonu癟lar覺 58
1. Genel Olarak ! 58
2. zel Hukuk A癟覺s覺ndan Hukuki
Sorumluluk 59
a. S繹zlemeden Doan Sorumluluk 60
b. Haks覺z Fiil Sorumluluu 65
3. Cezai Sorumluluk .....67
IV. Banka Gizliliinin S覺n覺rlar覺 - S覺r
Saklama Borcuna Ayk覺r覺l覺k Tekil
Etmeyen Haller 69
1. Genel Olarak 69
2. S覺r Saklama Borcuna Ayk覺r覺l覺k
Tekil Etmeyen Haller 69
a. Bankan覺n Kendiliinden veya
M羹terinin Muvafakati ile
A癟覺klad覺覺 Kendi S覺rlar覺 veya
M羹teri S覺rlar覺 70
b. Banka ve M羹teri S覺rr覺n覺n Kanunun
Yetkili Mercilere A癟覺klanmas覺 Halleri 70
aa. zel Hukuk, MK, BK. ve TTK.
H羹k羹mleri A癟覺s覺ndan 71
bb. Ceza Usul Hukuku ve Ceza Muhakemeleri
Usul羹 Kanunu H羹k羹mleri
A癟覺s覺ndan 71
cc. Medeni Usul Hukuku ve Hukuk Usul羹
Muhakemesi Kanunu H羹k羹mleri
A癟覺s覺ndan 72

dd. 襤cra ve 襤flas Hukuku ve 襤cra ve
襤flas Kanunu H羹k羹mleri A癟覺s覺ndan 72
ee. Bankalardan Bilgi 襤stemeye Kanunen Yetkili Olan Dier
Makam ve Kurulular 72
3. Uluslararas覺 Adli Yard覺mlama Kurallar覺 er癟evesinde Bankalarca Yetkili
Mercilere Verilen Bilgiler 73
禮 6. Banka Standart S繹zlemeleri ve Banka
Genel 襤lem artlan 73
I. Genel Olarak 73
II. Standart S繹zleme ve Genel 襤lem
artlar覺 Kavramlar覺 75
1. Banka Standart s繹zlemeleri 75
2. Banka Genel 襤lem artlan 77
a. Kavram 77
b. Hukuki Nitelii ve S繹zlemenin
Muhtevas覺na Dahil Oluu 77
c. Yorumu 79
III. Banka Standart S繹zlemeleri ile
G襤\′r覺n覺n Muhtevas覺n覺n Hakim
Taraf覺ndan Kontrol羹 ve Mevcut Kay覺tlar覺n
Ge癟ersiz Say覺lmas覺 Sorunu 80
1. Genel Olarak 80
2. Bireysel S繹zlemeye Ayk覺r覺
D羹en Standart S繹zleme veya
G襤\′lar覺 Kay覺tlar覺n覺n Uygulanmamas覺 .
襤lkesi 81
3. Standart S繹zlemeler veya G襤\′lar覺nda
Mutad olarak Yer Alan Bo S繹z
Bi癟imindeki Kay覺tlar覺n
Uygulanmayaca覺 襤lkesi 82
4. Al覺覺lmam覺, Olaan D覺覺
Beklenilmeyen Kay覺tlar覺n
Ge癟ersiz Say覺lmas覺 襤lkesi 83
5. 襤htil瞽f Durumunda M羹terinin
Hakk覺n覺n Korunmas覺n覺 Daraltan
ve Kiisel H羹rriyetini S覺n覺rlayan
XI


XII

Kay覺tlar覺n Ge癟erli Olmayaca覺
襤lkesi 85
6. Tamamlay覺c覺 Hukuk Kurallar覺na
Ayk覺r覺 D羹en G襤\′lar覺ndaki Kay覺tlar覺n
Ge癟ersiz Say覺lmas覺 襤lkesi 86
7. Kanunun Emredici Kurallar覺na Ayk覺r覺
Genel 襤lem artlar覺 Kay覺tlar覺n覺n
Ge癟erli Olmayaca覺 襤lkesi 90
IV. Banka Standart S繹zlemeleri ile
G襤. lar覺n覺n K覺smi H羹k羹ms羹zl羹羹 91
V. Banka Standart S繹zlemeleri ile
G襤. lar覺n覺n Deitirilmesi 92
VI. Genel Olarak Banka Standart
S繹zlemeleri ile G襤. lar覺n覺n
Muhtevas覺 94
VII. Uygulamadaki Banka Standart
S繹zlemeleri ile Banka G襤\′lar覺nda
Yer Alan Kay覺tlar覺n Deerlendirilmesi 97
1. Genel Olarak 97
2. Vadesiz Mevduat Hesab覺-Cari
Hesap Defteri-Vadesiz Mevduat
C羹zdanlar覺nda Yer Alan Kay覺tlar覺n
Deerlendirilmesi 98
a. Para ekerken Defterin 襤braz覺
Zorunluluu Kayd覺 98
b. Defterin al覺nma ve Kaybolmas覺
Durumunun Ge癟 Haber Verilmesi
Sonucunda Yap覺lacak Yanl覺
demelerden Bankan覺n Sorumlu
Olmayaca覺 Kayd覺 100
3. Kiral覺k Kasa S繹zlemesinde
Yer Alan Kay覺tlar覺n Deerlendirilmesi 104
a. Bankan覺n Kiralad覺覺 Kasalar覺n
襤癟inde Bulunanlardan Sorumluluk
Kabul Etmeyecei, Kaza ve
M羹cbir Sebep Sonu癟lar覺ndan, A覺r
kusuru D覺覺ndaki Halerden Hi癟bir
ekilde Sorumlu Olmayaca覺 Y繹n羹ndeki
kayd覺n deerlendirilmesi 105

b. M羹terinin Kasan覺n Anahtar覺n覺
kaybetmesinden veya Kilidi zerinde
Unutmas覺ndan Doacak Zararlardan
Bankan覺n Sorumlu Olmayaca覺
Kayd覺n覺n Deerlendirilmesi 106
c. Kira S繹zlemesinin Sona Ermesinden
癟 Ay veya Feshinden 襤tibaren
On g羹n 襤癟inde M羹terinin Anahtar覺
襤ade Etmemesi ve Kira Bedelini
dememesi Halinde Bankan覺n Noter
Huzuru 襤le Kasay覺 A癟覺p 襤癟indekileri
Kar覺l覺k Olarak Almaya, Saklamaya ve
Satmaya Hakk覺 Bulunduuna 襤likin
Kayd覺n Deerlendirilmesi 107
4. Yurti癟i-Yurtd覺覺 Kredi Kart覺 yelik
S繹zlemelerindeki Kay覺tlar覺n
Deerlendirilmesi 108
a. Sat覺 Belgesinin D羹zenlenmesi
ve Hesaba Bor癟 Kayd覺 109
b. Kart Sahibinin Sorumluluuna
襤likin Kay覺t 109
c. Bankan覺n Teminats覺z 襤htiyat覺 Haciz
Talebi Hakk覺yla 襤lgili Kay覺t... 110
5. Genel Kredi S繹zlemesi ve Genel
Kredi Taahh羹tnamesinde Yer Alan
Kay覺tlar覺n Deerlendirilmesi 110
a. Belgelerdeki Tahrifat Rizikosunu
M羹teriye Y羹kleyen Kay覺tlar 111
b. Bankan覺n Sorumluluunu Tamamen
veya K覺smen S覺n覺rlayan Kay覺tlar覺n
Durumu 112
c. Bankan覺n Teminatlar覺 Diledii artlarla
Satma Yetkisine 襤likin Kay覺t 113
d. Avukatl覺k Vek瞽let creti 襤le 襤nk瞽r
Tazminat覺n覺n Be veya 癟 Kat覺na
Kadar Cezai art deneceini H羹kme
Balayan Kay覺tlar 114
e. Krediye Y羹r羹t羹lecek Faizlerle
襤lgili Kay覺tlar 115
XIII

禮 7. Banka (襤lemlerinin) S繹zlemelerinin
S覺n覺fland覺r覺lmas覺 116
I. Genel Olarak 116
II. Passif ve Aktif Banka 襤lemleri 118
1. Pasif Kredi 襤lemleri 118
2. Aktif Kredi 襤lemleri 120
III. Bankaya Getirdii Kar覺l覺a
G繹re S覺n覺fland覺rma 122
1. Bankaya Belirli Faiz ve K瞽r Marj覺
Getiren S繹zlemeler 122
2. M羹teri Hizmeti 襤fas覺na 襤likin
Banka S繹zlemeleri
(Komisyon 襤lemleri) 124
3. Balant覺s覺z-N繹tral Ticari Banka
S繹zlemeleri 125
IV. Bankan覺n M羹teri 襤le Yapt覺覺
襤lemlerin Konusuna g繹re
S覺n覺fland覺rma 126
1. Para ve Menkul Eyan覺n Muhafazas覺na
襤likin Banka S繹zlemeleri 126
2. Kredi S繹zlemeleri 127
3. Banka Teminat S繹zlemeleri 127
4. Bankan覺n M羹teri Hizmetinin
襤fas覺na Y繹nelik Yapt覺覺
S繹zlemeler 128
5. Bankan覺n T羹zel Kii Olarak 癟羹nc羹
ah覺slarla Yapt覺覺 N繹tral -Balant覺s覺z
S繹zlemeler 128

NC BLM
BANKA TEVD襤AT SZLEMELER襤
(TEVD襤 襤LEMLER襤)

禮8. Tasarruf Mevduat覺 ve Banka
Hesab覺 Kavramlar覺 129
I. Genel Olarak Tevdi 襤lemleri 129
II. \"Mevduat\" Kavram覺, T羹rleri ve
Uygulanacak H羹k羹mler 130
XIV

1. Kavram.... : 130
2. T羹rleri ve Uygulanacak H羹k羹mler 131
a. Tasarruf Mevduat覺 132
b. Mevduat Sertifikas覺 134
c. Resmi Kurulular Mevduat覺 139
d.Ticari Kurulular Mevduat覺 140
e. Dier Kurulular Mevduat覺 141
f. Bankalararas覺 Mevduat 141
3. Mevduata Uygulanacak M羹terek
H羹k羹mler 142
a. Mevduat覺n ekilmesi 142
aa. M羹terinin Prensip Olarak
Mevduat覺 Diledii Anda
ekebilme Yetkisi 142
bb. Vadeli veya 襤hbarl覺
Mevduatlar 143
cc. Rehinli Mevduat Hesaplan 144
dd. Mevduat Hesaplar覺 zerinde
Bankan覺n Hapis Hakk覺... 146
ee. Bankan覺n Mevduat zerinde
Takas ve Mahsup Yetkisi 147
ff. Mevduat Hesaplar覺n覺n Haczi 149
gg. Mevduat Sahibinin l羹m羹
Halinde Bankan覺n Mevduat
zerinde Yapaca覺 襤lemler 150
hh. Mevduat Hesaplar覺n覺n Temliki 150
b. Mevduatta Zamana覺m覺 S羹resi 151
III. Banka Hesab覺 Kavram覺 ve T羹rleri 153
1. Banka Hesab覺 Kavram覺 ve Fonksiyonu 153
2. T羹rleri 155
a. ahsi Hesap 156
b. Yabanc覺 Hesap 156
c. Nama Yaz覺l覺 Hesap-Hamiline
Yaz覺l覺 Hesap-Numaral覺 Hesap 158
d. zel (Ama癟l覺) Hesap 160
e. 襤nan癟l覺 Hesap (Yed-i Adil Hesap) 162
f. Bakas覺n覺n Hesab覺 164
g. Vadesiz, Vadeli ve 襤hbarl覺 Hesaplar 165
XV

XVI

h. Bloke Hesap-Rehinli Hesap-Hacizli
Hesap 166
i. M羹terek Hesaplar 168
aa. M羹nferiden Tasarrufa 襤mk瞽n Veren M羹terek Hesap (Aktif-Alacakl覺lar) Tesels羹ll羹-Tek
襤mzal覺 M羹terek Hesap 169
bb. Birlikte Tasarrufa 襤mk瞽n Veren
M羹terek Hesaplar 170
cc. Eit Hisseli (B繹l羹nebilir)
M羹terek Hesap 171
j. Cari Hesap 171
3. Hesap Sahibinin veya Hesap zerinde
Tasarruf Yetkisine Haiz Kimsenin
ve Hesap T羹r羹n羹n Tayininde
Uygulanacak Kurallar 173
4. M羹teriye Ait Banka Hesaplan
zerinde Temsil ve Tasarruf Yetkisi 175
a. Banka Hesaplar覺 zerinde
Temsil Yetkisi 176
aa. M羹nferit veya M羹terek
Temsil Yetkisi 178
bb. zel veya Genel
Temsil Yetkisi 179
cc. Tevkil Yetkili veya
Yetkisiz Temsil 180
b. Temsil Yetkisinin S羹resi 181
. c. Temsilcinin Temsil Yetkisini
Suistimali (K繹t羹ye Kullanmas覺) 182
d. Temsil Yetkisinin Kapsam覺n覺n Tayininde ve Suistimalinde
Bankan覺n zen Borcu 184
aa. Temsil Yetkisinin Varl覺覺 ve Kapsam覺n覺n Tayininde
zen Borcu 184
bb. Temsil Yetkisinin Suistimalinde
Bankan覺n zen Borcu 185

e. Bankan覺n zen Borcuna Ayk覺r覺
Davran覺覺n覺n Hukuki Sonu癟lan 188
f. Banka Hesaplan zerinde
Tasarruf Yetkisi \′. 189
禮9. Genel Olarak Banka Tevdi 襤lemleri 191
I. Tevdi 襤lemleri Kavram覺 191
II. Tevdi 襤lemlerinin T羹rleri 192
1. Kapal覺 Tevdi 193
2. Kiral覺k Kasa 193
3. A癟覺k Tevdi.. 193
a. D羹zenli (adi-basit) Tevdi 194
b. Usuls羹z Tevdi
(Depositum irregulares) 194
c. Toplu Tevdi 194
d. Numaral覺 veya ifreli Tevdi 195
III. Tevdi 襤lemlerinin
Hukuki Nitelii 195
禮 10. Tasarruf Mevduat覺 S繹zlemesi 196
I. Tan覺m ve Konusu 196
II. 襤ktisadi Fonksiyonu 197
III. Hukuki Nitelii 198
1. G繹r羹ler 198
2. Karz veya Usuls羹z Tevdi Olarak
Nitelendirmenin Hukuki Sonu癟lar覺 200
a. Takas Dermeyan覺 200
b. Muacceliyet An覺 ; 201
c. Borcun 襤fa Mahalli 201
d. Faiz denmesi 202
e. M羹teselsil Sorumluluk 202
f. Paran覺n veya misli eyan覺n
kullan覺lmas覺 202
g. Zamana覺m覺n覺n Balang覺c覺
ve S羹resi 203
3. G繹r羹羹m羹z 205
IV. Tasarruf Mevduat覺 S繹zlemesinin
Konusu Olan Hesap T羹rleri 206
V. Tasarruf C羹zdan覺 veya
Defterinin Hukuki Nitelii 207
xvn


VI. Bankan覺n Tasarruf Mevduat覺
S繹zlemesinden Doan Hukuki
Sorumluluu 208
VII. S繹zlemenin Sona Ermesi ve
Zamana覺m覺 S羹resi 209
禮11. Kiral覺k Kasa S繹zlemesi 209
I. Tan覺m ve Konusu 209
II. S繹zlemenin Hukuki Nitelii , 210
III. Kiral覺k K覺sa S繹zlemesinin
Kuruluu ve Taraflar覺 211
IV. Kiral覺k Kasa S繹zlemesinin
Muhtevas覺....: 212
V. Kiral覺k Kasa 襤le 襤lgili Zilyedlik
Durumlar覺 214
1. Kiralanan Kasan覺n Zilyedlii 214
2. Kasa D覺 Kapa覺n覺n Zilyedlii 214
3. Kasa Dairesinin Zilyedlii 215
4. Kasa 襤癟inde Saklanan Menkul
Eyalar覺n Zilyedlii 215
VI. Bankan覺n Kiral覺k Kasa S繹zlemesinden
Doan Hukuki Sorumluluu 217
1. Genel Olarak 217
2. Zarar覺n 襤spat覺 218
3. Bankan覺n Kusurlu Davran覺覺 220
4. Uygun 襤lliyet Ba覺 Unsuru 220
5. Mahkeme 襤癟tihatlar覺 221
a. 襤svi癟re Mahkeme Kararlar覺 221
b. Yarg覺tay Kararlar覺 221
c. Amerika Birleik Devletleri
Mahkeme Kararlar覺 221
d. Frans覺z Mahkeme 襤癟tihatlar覺 224
VII. Kiral覺k Kasa zerinde Bankan覺n
Hapis Hakk覺n覺n Mevcut Olup
Olmad覺覺 Hususu 225
1. BK. nunun 267. Maddesine
G繹re Hapis Hakk覺 225
2. MK, nunun 864. Maddesine
G繹re Hapis Hakk覺 226
XVIIIVIII. Kiral覺k Kasan覺n Haczi 226
IX. Kiral覺k Kasan覺n 襤癟indekilerin
M羹saderesi 227
X. M羹terinin l羹m羹 Halinde Kasa
襤癟indekilerin Miras癟覺lara 襤ntikali 227
XI. Kiral覺k Kasa S繹zlemesinin
Sona Ermesi = ....229
禮 12. M羹terek Hesap S繹zlemesi 229
I. Tan覺m ve Kavram 229
II. S繹zlemenin Hukuki Nitelii 230
III. Bankaca Haz覺rlanm覺
Matbu M羹terek Hesap
S繹zlemesinin H羹k羹mleri 231
IV. Tesels羹ll羹 M羹terek Hesap
S繹zlemesinin Kuruluu 232
V. M羹terek Hesap T羹rleri 235
VI. M羹terek Hesaptaki Mevduat 襤le
襤lgili 襤htiyati Haciz, Haciz ve 襤htiyati
Tedbir Kararlar覺 238
VII. M羹terek Hesaptaki Mevduat覺n
Rehni 239
VIII. M羹terek Hesap S繹zlemesinde
Hesap Sahiplerinin Temsili 239
IX. M羹terek Hesaptaki Mevduat覺n
Temliki 240
X. Bankan覺n M羹terek Hesap
S繹zlemesinden Doan Hukuki
Sorumluluu 240
XI. M羹terek Hesap S繹zlemesinin
Sona Erme Sebepleri 241
禮13. Portf繹y Y繹netim S繹zlemesi
(Portfolio-Management Agreement) 243
I. Portf繹y Y繹netiminine 襤likin Temel Kavramlar 243
1. Malvarl覺覺, Portf繹y ve Menkul
K覺ymet Kavramlar覺 243
2. Malvarh覺-Portf繹y-Menkul
K覺ymet Y繹netimi Kavramlar覺 244
3. Malvarl覺覺 veya Portf繹y
Y繹netiminin konusu 244
XIX

XX

4. Portf繹y Y繹netiminin 襤ktisadi
Fonksiyonu 245
II. Portf繹y Y繹netimi S繹zlemesi 247
1. S繹zlemenin Kurulu
Gayesi ve Konusu 247
2. S繹zlemenin Kuruluu
ve Taraflar覺 \′.. : 248
a. Genel Olarak 248
b. Sermaya Piyasas覺 Kanunu ile
Portf繹y Y繹neticiliine 襤likin
Tebli H羹k羹mleri 249
c. 襤svi癟re Bankalar Birliinin
1979/Austos ve 1986/Nisan
Tarihli Bankalar覺n Portf繹y
Y繹neticiliine 襤likin Yeknasak
Kurallar覺 250
3. S繹zlemenin ekli ve Muhtevas覺 251
4. S繹zlemenin Hukuki Nitelii 256
5. Taraflar覺n S繹zlemeden Doan
Hak ve Bor癟lar覺 257
a. M羹terinin Bor癟lar覺 257
b. Bankan覺n veya Portf繹y Y繹netim
irketinin Bor癟lar覺 258
6. Portf繹y Y繹netim S繹zlemesindeki
Vek瞽let ve Temsil Yetkisinin Kapsam覺 259
7. Portf繹y Y繹netiminin Benzer
S繹zlemelerden Ay覺rtedilmesi 262
a. Portf繹y Y繹netimi ve Tevdi S繹zlemesi 262
b. Portf繹y Y繹netimi ve Komisyon Akdi 262
c. Portf繹y Y繹netimi ve Yat覺r覺m
Dan覺manl覺覺 S繹zlemesi 263
III. M羹teri ile Banka veya Portf繹y Y繹netim irketinin Menfaatlerinin at覺mas覺 Durumlar覺 ve Bunlar覺n
繹z羹m Yollan 164
1. Menfaatlerin at覺t覺覺 Durumlar
ve 繹z羹m Yollan 264

a. Genel Olarak 264
b. Vekalet Akdine zg羹 Vekilin
Sadakat Borcu, Bundan Doan
Menfaatleri Koruma Y羹k羹ml羹l羹羹 264
c. Portf繹y Y繹netimi Faaliyetinde
\′ Menfaat at覺mas覺 Halleri 266
aa. Portf繹y Y繹neticisi Banka veya irket
ile M羹teri Aras覺ndaki Menfaat
at覺mas覺 Durumlar覺 266
bb. M羹teri ile Banka veya Portf繹y
Y繹netim irketinin Dier M羹terilerinin
Menfaatlerinin at覺d覺覺 Durumlar 267
2. Menfaat at覺malar覺n覺n 繹z羹m
Yollar覺 ve 襤lkeleri 268
a. Doktrinde Savunulan 繹z羹m
Yollan ve 襤lkeler..... 268
aa. Yat覺r覺mc覺n覺n Korunmas覺 襤lkesi 268
bb. M羹teri Menfaatinin ncelii 襤lkesi 268
cc. Menfaatler Dengesi 襤lkesi 269
dd. Menfaatlerin Korunmas覺 襤lkesi 270
b. Mahkeme Kararlar覺ndaki 繹z羹m
Yollar覺 ve 襤lkeler 271
3. Menfaat at覺malar覺n覺n 繹z羹m
Yollar覺 ve Buna Dair 襤lkelerle
襤lgili G繹r羹羹m羹z 272
a. Temel 襤lkeler 272
b. Bankan覺n veya Portf繹y Y繹neticisinin
Mutat Menfaatleri A癟覺s覺ndan
Deerlendirme 273
c. M羹terinin Menfaati ile Banka
ve 癟羹nc羹 ahs覺n Menfaatlerinin
at覺t覺覺 Durumlar覺n Deerlendirilmesi 273
IV. Banka veya Portf繹y Y繹netim
irketinin S繹zlemeden Doan Hukuki
Sorumluluu 275
1. Genel Olarak Hukuki Sorumluluun
artlar覺 ....275
XXI

I

2. zen Borcuna Ayk覺r覺 Davran覺 ve
G繹sterilecek zenin l癟羹s羹 276
V. Portf繹y Y繹netimi S繹zlemesinin Sona
Erme Sebepleri ve Hukuki Sonu癟lan 278
1. Azil ve 襤stifa 278
2. S繹zlemenin Feshi 279
3. l羹m, Temyiz Kudretinin Kayb覺 ve 襤flas 279
4. Sona Ermenin Hukuki Sonu癟lar覺 280
VI. Sonu癟 280
DRDNC BLM
BANKACILIK 襤LEMLER襤NDEN DOLAYI
BANKA 襤DARE MECL襤S襤 YELER襤N襤N VE
MDRLER襤N襤N HUKUK襤 SORUMLULUU
禮 14. Banka 襤dare Meclisi yelerinin ve M羹d羹rlerinin
Hukuki Sorumluluunun Genel Esaslar覺
ve Nitelii 281
I. Banka Kavram覺, Tan覺m覺 ve Nitelikleri 281
1. Banka Kavram覺 ve Tan覺m覺 281
2. Banka ve Banka 襤letmesinin
Hukuk簧 Nitelikleri 282
3. Bankac覺l覺k 襤lemleri > 284
II. Bankan覺n Organlar覺 ve Teekk羹l羹 285
1. Genel Olarak Anonim irketlerin
ve Bankalar覺n Organlar覺 285
2. Bankan覺n Y繹netim Organlar覺 287
a. Y繹netim Organlar覺 Kavram覺 288
b. Banka Y繹netim Kurulu 289
c. Kredi Komitesi 289
d. Banka Genel M羹d羹r羹 ve Genel
M羹d羹r Yard覺mc覺lar覺 291
■III. Banka 襤dare Meclisi yelerinin ve
M羹d羹rlerinin Hukuk簧 Sorumluluunun
Nitelii \". 291
1. Genel Olarak Hukuk簧 Sorumlulukla
襤lgili Kanun H羹k羹mleri..., 291

XXII


禮15.

a. 3182 Say覺l覺 Bankalar Kanununun
H羹k羹mleri 291
aa. 69. Madde H羹km羹 292
bb. 86. Maddenin 2. f覺kras覺
H羹km羹 \′. . 294
b. TTK. nun Anonim irketlerde
Y繹netim Kurulu yeleri ile M羹d羹rlerin
Sorumluluuna 襤likin H羹k羹mleri 295
c. 233 Say覺l覺 Kamu 襤ktisadi Teebb羹sleri
Hakk覺ndaki Kanun H羹km羹nde
Kararnamenin H羹k羹mleri 296
d. 22.1.1990 Tarih ve 399 Say覺l覺 Kanun
H羹km羹nde Kararnamenin H羹k羹mleri 296
2. 襤dare Meclisi yeleri ile Banka T羹zel
Kiilii Aras覺ndaki 襤likinin Hukuk簧 Nitelii...... 297
a. Genel Olarak 297
b. Vek瞽let Akdi G繹r羹羹 300
c. Hizmet Akdi G繹r羹羹 302
d. Sui Generis Akit G繹r羹羹 303
e. G繹r羹羹m羹z 303
3. Banka M羹d羹rleri ile Banka Aras覺ndaki
Hukuk簧 襤likinin Nitelii 304
Banka Y繹netim Kurulu yeleri ve
M羹d羹rlerine Kar覺 A癟覺lan Hukuk簧 Sorumluluk
Davas覺n覺n artlar覺 305
I. Genel Olarak 305
II. zen Borcuna Ayk覺r覺 Davran覺-Hukuka
Ayk覺r覺 Davran覺 307
1. zen Borcunun Kapsam覺 ve l癟羹s羹... 307
2. zen Borcuna Ayk覺r覺l覺k Tekil Eden
Durumlar 309
a. Genel Olarak TTK. nun 336.
Maddesindeki Haller 309
b. zen Borcuna Ayk覺r覺l覺k Tekil
Eden Davran覺lar, Kararlar ve
襤lemler (Durumlar) 310

XXIII

禮 16.
禮 17.

aa. Madd簧 Sorunlara 襤likin Kararlar ve 襤cra簧
襤lemlerdeki zen Borcundan
Doan Sorumluluk 311
bb. Personel Se癟imine 襤likin
Kararlarda ve 襤lemlerde zen
Borcundan Doan Sorumluluk 319
c. zen Borcuna Ayk覺r覺l覺k Tekil Edebilecek
Somut Karar ve 襤lemler (Durumlar) 320
aa. Bankan覺n Malvarl覺覺 ve A癟t覺覺 Kredilerle 襤lgili A癟覺k癟a zen Borcuna Ayk覺r覺 D羹en
Kararlar ve 襤lemler 320
bb. Y繹netim Kurulunun al覺ma D羹zeni ve
Banka Personeline Yetki Devri ile 襤lgili zen
Borcuna Ayk覺r覺 D羹en Davran覺lar ve
Kararlar 322
d. zen Borcuna Ayk覺r覺l覺k Tekil Etmeyen
Somut Karar ve 襤lemler 323
III. Zarar Unsuru 324
1. Dorudan Doruya Zarar ve Dolay覺s覺yla
Zarar Kavramlar覺 324
2. Zarar覺n Kapsam覺 ve 襤spat覺 327
IV. Uygun 襤lliyet Ba覺 Unsuru 330
V. Kusursuzluun 襤spat覺 331
Hukuk簧 Sorumluluk Davas覺n覺n Taraflar覺,
G繹revli ve Yetkili Mahkeme ve Usul 332
I. Davac覺lar 332
II. Daval覺lar 332
III. G繹revli ve Yetkili Mahkeme 332
IV. Uygulanacak Muhakeme Usul羹 333
Hukuk簧 Sorumluluk Davalar覺nda
Zamana覺m覺 S羹releri 333
I. 襤ki Y覺ll覺k Zamana覺m覺 S羹resi 333
II. Be Y覺ll覺k Zamana覺m覺 S羹resi 334
III. Ceza Zamana覺m覺 S羹resi 334
IV. Sonu癟 334