Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Azınlık Vakıfları Ve Yabancıların Taşınmaz Edinimleri

Azınlık Vakıfları Ve Yabancıların Taşınmaz EdinimleriSayfa Sayısı
:  
406
Kitap Ölçüleri
:  
18x16 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
9944-461-02-4

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ


Günümüzde en çok tartışılan konulardan birisi azınlık ve a-zınlık vakıfları, diğeri de \"yabancıların gayrimenkul edinimleri\" konusudur.

Azınlık ve azınlık vakıfları bu kadar çok tartışılmasına rağmen genellikle patrikhane konusu ile karıştırılmaktadır.

Bilinçli veya bilinçsiz olarak üzerinde durulmayan konulardan birisi de Lozan\′ın azınlık olarak kabul ettiği Hıristiyan ve Musevi inancındaki vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olduğudur

Diğer bir konu da azınlık kabul edilen Hıristiyan ve Musevi Türk vatandaşlarının diğer vatandaşları gibi vakıf kurma haklarının yasalarca engellendiğinin düşünülmesidir.

Azınlık vakıflarını; 1926 yılından önce kurulmuş olan, Türkiye\′de yaşayan Türk vatandaşı Gayrimüslim cemaatlere ait, cemaat tarafından ve cemaat arasından seçilen kişi ya da heyetlerce yönetilen, tüzel kişiliği olan ve bu nedenle de tüzel kişilerin sahip olduğu bütün hak ve borçlara sahip olan, Vakıflar Kanunu hükümlerine tabi olan vakıflar, şeklinde tanımlayabiliriz.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası vakıf kurma hakkını, Anayasanın İkinci Bölüm, Kişinin Haklan Ve Ödevleri ana başlığı altında 33\′ncü maddede teminat altına almıştır. Görüleceği üzere Türk Hukuk Sistemi vakıf kurma hakkını bir kişi hakkı olarak benimsemiştir. Bu hakkı da, Anayasa\′nm 10\′ncu maddesinin birinci fıkrasına göre dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetmeksizin herkese tanımıştır. Bu çerçevede Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhepve benzeri sebeplerle ayırım gözetmeksizin herkes vakıf kurma hakkına sahiptir.

Bu temel düşünceler içinde kitabın birinci kısmında azınlık vakıflarının tarihsel süreç içinde geçirdiği evreler ve bu günkü durumu Lozan Antlaşması, Anayasa, Vakıflar Kanunu gibi vb. yönlerden değerlendirilmiştir.

Kitabın ikinci kısmında ise yine gündemde olan \"yabancıların gayrimenkul edinimlerine\" ayrılmış ve kapsamlı olarak incelenmeye çalışılmıştır.

M.Altuğ İmamoğlu

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ KİTAP

BİRİNCİ KİTAP
BİRİNCİ BÖLÜM


I-AZINLIK KAVRAMI 3

A-AZINLIK TANIMI 3

1 -Osmanlı İmparatorluğunda Azınlık Kavramı 7
2-Lozan Antlaşması Tutanaklarında Azınlık Kavramı 10
3-Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Azınlık
Kavramı 12


II-VAKIF TÜRLERİ, VAKIFLAR GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNÜN YÖNETİMİ ALTINDA BULUNAN
TAŞINMAZLAR VE CEMAAT VAKIFLARI 15

A-VAKIF KURUMUNUN ORTAYA ÇIKIŞI 15

B-İSLAM VE OSMANLI HUKUKUNDA VAKIF 18


1-îslam Hukuku\′nda 18
a-Vakıf Muamelesinin Sıhhat Şartları 22
al-Vakfedene Ait Şartlar: 22
a2-Vakfedilen Mala Ait Şartlar 22
a3-Vakıftan Yararlananlar Ve Amaca Ait Şartlar: ....23
b-Vakfiye Kavramı 23
c-Vakfın İdaresi 24
c 1 -Mütevelliler Ve Diğer Vakıf Görevlileri 24
c2-Evkaf Teşkilatı 26
2-Osmanlı Hukukunda 29
3-Medeni Kanuna Göre Vakıf 35
a-Vakfın Tanımı ve Unsurları 35
b-Kuruluş Şekli 36


c-Vakıf Senedinin İçeriği 36
d-Vakfm Tescili 37
e-Vakfın Kuruluşundan Sonra Yapılması Gereken
İşlemler 38
f-Vakıfların Uluslar Arası İlişkileri 39


C- ESKİ VAKIF KAVRAMI, KAPSAMI VE SINIRI 40


1-Eski Vakıf Kavramı 40
2-Nitelikleri Bakımından Vakıflar, 41
a-Hayri Vakıflar 41
b-Zürri Vakıflar 42
3-Mülkiyetleri Açısından Vakıflar 42
a-Sahih Vakıflar 42
b-Sahih Olmayan Vakıflar 42
4-Kullanım Şekilleri Bakımından Vakıflar 42
5-Yönetimleri Bakımından Vakıflar 43
a-Mazbut Vakıflar 43
b-Mülhak Vakıflar 45
c- Cemaat (Azınlık) Vakıfları 47


İKİNCİ BÖLÜM

743 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE KURULMUŞ
BULUNAN GAYRİMÜSLÜM TÜRK
VATANDAŞLARINA AİT CEMAAT VAKIFLARININ
KAPSAMI VE HUKUKİ DURUMU


I-CEMAAT VAKIFLARININ OLUŞUMU, KAPSAMI VE
BUGÜNKÜ DURUMU 51

A-CEMAAT VAKIFLARININ HUKUKİ DURUMU 58

1-1328 (1912) Tarihli Eşhası Hükmiyenin Emvali Gayrimenkuleye Tasarrufuna Dair Kanunu Muvakkat ....58
2-Lozan Barış Antlaşması 59
3-1924 Anayasası 69

4-1926 Tarihli Türk Medeni Kanunu 69
5-2762 Sayılı Vakıflar Kanunu 71
6-Konu ile İlgili Bazı Yargı Kararları 77
a- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararlan 77
b-Danıştay Daire Kararlan 80
c- Cemaat Vakıflarıyla İlgili Bazı Önemli Davalar 81
7-Sorunun Çözülmesi Amacıyla Yapılan Hukuki
Düzenlemeler 97
8-Yeni Vakıflar Kanunu Tasarı ile İlgili Değerlendirme... 105

B- CEMAAT VAKIFLARININ TAŞINMAZLARI
ÜZERİNDEKİ TASARRUF HAKLARI İLE TAŞIMAZ
EDİNİP EDİNEMİYECEKLERİ HUSUSUNUN
HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 111


1- 1328 (1912) Tarihli Eşhası Hükmiyenin Gayrimenkuleye
Tasarrufuna Dair Kanunu Muvakkat Yönünden Yapılan
Değerlendirme 111
2- Lozan Barış Antlaşması Yönünden Yapılan
Değerlendirme 113
3- 2762 Sayılı Vakıflar Kanunu Yönünden
Değerlendirme 116
4- Türk Medeni Kanun Hükümleri Yönünden Yapılan
Değerlendirme 127
5- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Yönünden Yapılan
Değerlendirme 128
6- Konunun İnsan Hakları Yönünden
Değerlendirilmesi 130
7- Avrupa Birliği İle İlişkiler Açısından Değerlendirme,
İlerleme Raporlan 137


C- FENER RUM ORTODOKS PATRİKANESİ 166


1 - Tanzimat Döneminde Fener Rum Patrikhanesi 170
2. Kurtuluş Savaşı Döneminde Fener Rum Patrikhanesi... 172
3. Lozan Konferansında Fener Rum Patrikhanesi 177

4. Türkiye Cumhuriyeti\′nin İlk Dönemlerinde Fener Rum
Patrikhanesi 180
5. Patrik Athenagoras Döneminde Fener Rum
Patrikhanesi 181
6. Günümüzde Fener Rum Patrikhanesi 183


D- OSMANLI DÖNEMİNDE ÜLKEMİZDE
FAALİYETTE BULUNAN YABANCI KURUMLARIN
DURUMLARI .-. 190


E- BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN DURUMU 192

III-DEĞERLENDİRME 195


İKİNCİ KİTAPBİRİNCİ BOLUM
YABANCILARIN TAŞINMAZ MAL
TASARRUFLARI KURAMSALVeKAVRAMSAL ÇERÇEVE

I-YABANCILAR 209
A-YABANCI KAVRAMI 209
1-Yabancı ile Vatandaş Arasındaki Eşitlik İlkesi 209
2-Adaletin Uluslar Arası Standardı İlkesi 210
3-İkinci Dünya Savaşından Sonraki Gelişmeler 211
4-Avrupa Birliği Hukuku Karşısında Yabancıların
Durumu 211
a-Avrupa Birliği Nedir? 211
b-Kopenhag Kriterleri 212
c-Katılım Ortaklığı Belgesi 213
d-Ulusal Program 213
e-İlerleme Raporu 214
5-Türkiye-AB İlişkileri 221
6- Avrupa Birliği\′nde Mülkiyet 228a-Mevzuata Uyum Açısından 229
b-İdari Yapılanma Açısından 231
7-Ulusal Programlardaki Hükümler 231
a-2001 Yılı Ulusal Programı 231
b-2003 Yılı Ulusal Programı 235
bl- Sermayenin Serbest Dolaşımı 238
b2- Entegre Yönetim ve Kontrol Sistemi (IACS)...239
b3- Örgütlü Suçlar, Sahtecilik ve Yolsuzluk 241
B-YABANCILAR 241
1. Yabancı Gerçek Kişiler 241
a-Yabancı Uyruklular 241
b-Vatansızlar 242
c-Mülteciler 242
d-Muhacirler (Göçmenler) 243
e-Birden Çok Uyruklular 244
f-Azınlıklar 244
g-Özel Statüdekiler 244
h-Türk Vatandaşlığıyla İlişkisi Kesilenler 245
2-Yabancı Tüzel Kişiler 248
a-Yabancı Şirketler 248
b-Yabancı Dernek ve Vakıflar 249
c-Dinsel, Bilimsel ve Hayır Amaçlı Yabancı
Kuruluşlar 250
d-Yabancı Ülke Temsilcilikleri 250
II-TAŞINMAZ MALLAR 251
A-TAŞINMAZ MAL KAVRAMI 251
1-Taşmmaz Sayılanlar 252
a-Arazi 252
b-Tapu Kütüğünde Ayrı Sayfaya Kaydedilen Bağımsız
ve Sürekli Haklar 253
c-Kat Mülkiyeti Kütüğüne Kayıtlı Bağımsız
Bölümler 254
IXİKİNCİ BOLUM


YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL EDİNMESİ


I- CUMHURİYET\′TEN ÖNCEKİ DURUM 256
II- CUMHURİYET SONRASI VE BUGÜNKÜ DURUM 260
A-YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN MÜLKİYET
HAKKI 260
1-Lozan Antlaşması 260
2-Yasal Düzenlemeler 264
a-Anayasa 264
b-Tapu Kanunu 264
bl- Karşılıklılık (Mütekabiliyet) 272
b2- Karşılıklılığın Uygulanma Şekli 273
b3-Ülkelerin Karşılıklılık Açısından Tabi
Tutuldukları Gruplar 274
b4-En Çok Gözetilen Ulus Kaydı 277
3-Yasal Sınırlayıcı Hükümler 277
a-Tapu Kanunu 277
b-Köy Kanunu 280
c-Askeri Yasak Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri
Kanunu 281
d-Mukabele-i Bilmisil Kanunu :. 284
e-Hilafetin İlgasına Dair Kanun 285
f-Türk Vatandaşlığı Kanunu 286
fi-Vatandaşlıktan Çıkma ve Vatandaşlığı
Kaybetme 286
f2-Vatandaşlıktan Çıkarılma ve İptal 287
f3-Mütagayyip ve Firari Şahıslar 288
g-3083 Sayılı Kanun 288
h-Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında
Kanun 289
i-Özel Öğretim Kurumlan Kanunu 290
X
4-Yasal Sınırlayıcı Hükümlerin İstisnaları 291
a-Karşılıklılık İlkesinin İstisnaları 291
al-Kazanılmış Haklar 291
a2-Lozan İkamet ve Salahiyeti Adliye Hakkında
Mukavelename 291
a3-Tapu Kanununun 3\′ncü Maddesi 291
a4-Vatansızlar(Haymatloslar) 292
a5-Mülteciler 292
a6-Muhacirler (Göçmenler) 292
a7- Turizmi Teşvik Kanunu 293
a8- Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu 294
a9- Doğumla Türk Vatandaşlığını Kazananlar 296
II. YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL
EDİNMELERİNDE SÖZLEŞMELER DÜZENİ 297
A- GENEL BİLGİ 297
B- TÜRKİYE\′NİN BAZI DEVLETLERLE YAPTIĞI
SÖZLEŞMELER 298
III- YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN MİRAS HAKKI 299
A-GENEL BİLGİ 299
B-YASAL DÜZENLEMELER 300
1-Tapu Kanunu 300
2-Köy Kanunu 300
3-Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ..301
4-Mukabele-i Bilmisil Kanunu 302
5-Türk Vatandaşlığı Kanunu 303
6-Mütegayyip Ve Firari Şahıslar 304
7-Hilafetin İlgasına Dair Kanun 305
8-Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun 305
9-Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında
Kanun 306
IV-ZİLYETLİK VE YABANCILARIN ZİLYETLİĞİ 307
A-OLAĞAN ZAMANAŞIMI 308
B-OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI 308
XI

C-İHYA YOLU İLE EDİNİM 309
D-KADASTRO KANUNUNA GÖRE YABANCILAR ....310 V-TAPU SİCİLİNE ŞERH EDİLEN KİŞİSEL HAKLAR
BAKIMINDAN YABANCI GERÇEK KİŞİLER 311
A-GENEL BİLGİ 311
B-MÜLKİYET HAKKINI DOĞURUCU ŞERHLER 311
1-Ön Alım Hakkı 311
2-AhmHakkı 314
3-Geri Alım Hakkı 314
4-Satış Vaadi 315
5- Bağışlayana Rücu Koşulu 316
C-ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİ UYARINCA DİĞER
ŞERHLER 317
1-Boşalan Dereceye Geçme Hakkı 317
2-Kira Sözleşmesi 317
VI-YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN SINIRLI AYNİ
HAKLARDAN YARARLANMALARI 318
A-GENEL BİLGİ 318
B-İRTİFAK HAKLARI 320
1-Taşınmaz Lehine İrtifak Hakları 320
2-Kişisel İrtifak Haklan 321
a-Oturma Hakkı 321
b-İntifa Hakkı 322
c-Diğer İrtifak Hakları 322
C-TAŞINMAZ YÜKÜ 322
D-TAŞINMAZ REHNİ 323


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YABANCI TÜZEL KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL EDİNMELERİ


I-CUMHURİYETTEN ÖNCEKİ DURUM 325
II-CUMHURİYET SONRASI VE BUGÜNKÜ DURUM 326
XII


A-YABANCI TÜZEL KİŞİLERİN MÜLKİYET
HAKKI 326
1-Genel Bilgi 326
2-Yasal Düzenlemeler 327
a-Anayasa 327
b-TapuKanunu 327
d-Türk Ticaret Kanunu 329
e-Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Mümkasimin
Şirketlerle Ecnebi Sigorta Şirketleri Hakkında Kanun
Muvakkat 329
f-Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri
Kanunu 330
g-Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu 330
h-Turizmi Teşvik Kanunu 331
i-Bankalar Kanunu 332
j-Petrol Kanunu 332
k-Dernekler Kanunu 334
1-Ecnebi Devletlere Ankara\′da Sefarethane ve
Konsoloshane İnşa Etmek Üzere Meccanen Arsa
Tahsisi Hakkında Kanun 335
m-Serbest Bölgeler Kanunu 335
n-Maden Kanunu 335
o-Özel Öğretim Kurumlan Kanunu 336
ö-Mukabele-i Bilmisil Kanunu 337
p-Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında
Kanun 337
3-Yabancı Tüzel Kişiler 339
a-Yabancı Ticaret Şirketlerinin Durumu 339
b-Yabancı Dernek ve Vakıflar 341
c-Dinsel, Bilimsel ve Hayır Amaçlı Yabancı
Kuruluşlar 342
d-Yabancı Ülke Temsilcilikleri 344
XIII
î~


<*■

II-YABANCI TÜZEL KİŞİLERİN TAŞINMAZ
MAL EDİNMELERİNDE SÖZLEŞMELER DÜZENİ....345
III-YABANCI TÜZEL KİŞİLERİN MİRAS HAKKI 347
A-GENEL BİLGİ 347
B-YASAL DÜZENLEMELER 348
1-Tapu Kanunu 348
2-Köy Kanunu 350
3-Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri
Kanunu 351
4-Türk Ticaret Kanunu 351
5-Dernekler Kanunu 352
6-Vakıflar Kanunu 353
7-Mukabele-i Bilmisil Kanunu 354
8-Yabancı ticaret şirketlerinin mirasçılık yoluyla
taşınmaz edinmelerinde sözleşmeler düzeni 355
IV-TAPU SİCİLİNDE ŞERH EDİLEN KİŞİSEL HAKLAR
BAKIMINDIN YABANCI TÜZEL KİŞİLER 356
A-GENEL BİLGİ 356
B-MÜLKİYET HAKKI DOĞURUCU ŞERHLER 356
1-Onalım Hakkı 356
2-Alım Hakkı 357
3-Geri Alım Hakkı 358
4-Satış Vaadi 358
C-ÜCÜNCÜ KİŞİLERİ UYARICI ŞERHLER 359
1-Boşalan Dereceye Geçme Hakkı 359
2-Kira Sözleşmesi 359
V-YABANCI TÜZEL KİŞİLERİN SINIRLI AYNİ
HAKLARDAN YARARLANMALARI 360
A-GENEL BİLGİ 360
1-İrtifak Hakları 361
a-Taşmmaz Lehine irtifak Hakkı 361
b-Kişisel İrtifak Hakları 362
bl-Oturma Hakkı 362
XIV

b2-İntifa Hakkı 362
b3-Diğer İrtifak Hakları 362
c-Taşmmaz Yükü 363
d-Taşınmaz Rehni 363


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YABANCI ÜLKELERDEKİ UYGULAMALAR

A-BAZI AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ
UYGULAMALAR 365
1-Almanya 365
2-Fransa 365
3-İngütere 365
4-Hollanda 365
5-İspanya 366
6-Macaristan 368
7-İtalya 369
8-İrlanda 369
9-İsveç 370
B-KOMŞU ÜLKELERDEKİ UYGULAMALAR 371
1-Suriye 371
2-Yunanistan 371
3-Bulgaristan 374
4-İsrail 374
5-İran 376
6-Ermenistan 377
7-Gürcistan 377
8-Rusya 378


C-SONUÇ 380

EKLER 397

KAYNAKÇA 405