Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (123)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

Avrupa Birliği - Avrupa Topluluğu Usul Hukukuna Giriş

Avrupa Birliği - Avrupa Topluluğu Usul Hukukuna GirişSayfa Sayısı
:  
260
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2009
ISBN NO
:  
978-975-464-523-1

40,00 TLGİRİŞ

 

Bu çalışmanın amacı, üyelik müzakerelerimizin sürmekte olduğu Avrupa Birliğinin yargı organlarının yapı ve işlevlerini ortaya koyarak yargılama usulünü ve bu usulün gösterdiği özellikleri tespit edip tanıtmaktır. Böylelikle Avrupa′da faaliyet gösteren1 Türk şirketlerinin Topluluk hukukunun aradığı şartları sağlamak kaydıyla açabilecekleri iptal davaları, tazminat davaları ve hareketsizlik davaları ile ilgili tanıtıcı bilgilerle, onların bu haklarının bilincine vararak Topluluk hukuku himayesinden yararlanmalarının sağlanması amaçlanmıştır. AB üyesi ülkelerde yaşamakta olan vatandaşlarımızın da AB vatandaşı olmalarına gerek bulunmaksızın Topluluk / Birlik Hukuku bağlamında açabilecekleri davaların yanısıra önkarar usulünden yararlanmak haklan bulunduğu unutulmamalıdır. Esasen Türkiye AB üyesi olmamakla beraber; AB üyesi ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın, AB′nin bireysel temel hakları himaye konusunda sunduğu mevcut geniş hukuki koruma yelpazesinden yararlanabileceklerinin bilincinde olmaları da önemlidir ve bu çerçevede açıklanmıştır. Avrupa Toplulukları Adalet Divanının ve Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesinin (ATİDM) yapı, işleyiş ve uyguladıkları yargılama usulü itibarıyla tanıtımının, bu yargı organlarında hangi şartlarda hangi davaların açılabileceği ne gibi hukuki imkanlardan yararlanıla-bileceğinin ortaya konmasının, bu hak ve imkanların kullanımı konusunda bilinçlendirici ve kolaylaştırıcı olacağı da unutulmamak gerekir. İlk bölümde, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı, Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi (ATİDM) ve 02.11.2004 tarihli Avrupa Bakanlar Konseyi kararı ile kurulan Avrupa Topluluğu Kamu Hizmeti Mahkemeleri nin yapı ve işlevleri irdelenecektir. İkinci bölümde ise, Avrupa Topluluğu hukuku ve Avrupa Birliği hukuku bağlamında açılabilen davalarla görülen işlere değinilerek, davaların şartlan, her bir dava bakımından yargılamanın ortaya koyduğu özellikler ve dava sonunda verilen kararın niteliği ve özellikleri gibi hususlara yer verilecektir. Ancak her biri, ayrı bir çalışma konusu teşkil edebilecek nitelikte olan bu davalara fazla ayrıntıya girmeksizin değinilmesi yeğlenmiştir. Zaten Türk hukuk öğretisinde, tazminat davaları3, ön karar4 gibi usul hukuku konularında yapılmış çalışmalar da mevcuttur. Amacımız AB yargılama hukukunu yukarıda belirtilen konularda çok fazla ayrıntıya girmeden tanıtan ve özelliklerini ortaya koyan bir çalışma yapmak şeklinde özetlenebilir. Yine bu bölümde Avrupa Birliği Antlaşmasının davalar ve ön karar süreci bakımından getirdiği değişikliklere de yer verilecektir. Üçüncü ve son bölümde ise, Avrupa Topluluğu Usul Hükümleri, ATAD Tüzüğü ve ATİDM Usul Hükümleri çerçevesinde, dava açılmasından kesin karara kadar olan yargılama süreci ve yargılamada geçerli ilkeleri ve ABA çerçevesinde Divanın yargı yetkisi ele alınacaktır.

 

İÇİNDEKİLER

 

GİRİŞ 25 I.BÖLÜM AT/AB HUKUKU BAKIMINDAN YARGILAMANIN ANLAM VE ÖNEMİ- AT/AB MAHKEMELERİ § 1. AT/AB HUKUKU BAKIMINDAN YARGILAMANIN ANLAMI VE ÖNEMİ 27 A) GENEL OLARAK AT/AB′DE YARGI 27 B) AT/AB HUKUKU BAKIMINDAN ÜYE DEVLET ULUSAL MAHKEMELERİNİN İŞLEVİ 29 C) AT/AB HUKUKUNDA YARGI DENETİMİ KONUSUNDAKİ SON GELİŞMELER 31 D) GENEL OLARAK AT/AB YARGILAMA HUKUKUNDA MAHKEMELERCE GÖRÜLEN DAVALAR VE İŞLEVLERİ ..33 E) GENEL OLARAK TARAFLAR VE İLGİLİLERİN TEMSİLİ...36 F) GENEL OLARAK YARGILAMA VE ÇALIŞMA DİLİ 37 G) GENEL OLARAK YARGILAMANIN CEREYANI 37 I- Genel olarak 37 II- Dava açılması ve yazılı yargılama 38 III- Sözlü Muhakeme( Duruşma yapılması) 42 IV- Savcının Talebi 43 V- Müzakere ve Karar 43 VI- Karar ve Kesin Hüküm 44 VII- Yargılama Giderleri 44 VIII- Mahkeme Kararlarının İcrası 45 IX- Seri muhakeme usulü 45 X-Süreler 46 XI- Eski Hale İade 47 § 2. AT/AB′DE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İLE GÖREVLİ MAHKEMELER VE YAPILARI 48 A) AVRUPA TOPLULUKLARI İLK DERECE MAHKEMESİNİN YAPISI VE İŞLEVİ 48 I- Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesinin Yapısı 48 II- Gördüğü davalar 49 III-Yargılama 49 B) AVRUPA TOPLULUĞU KAMU HİZMETLERİ MAHKEMESİNİN YAPI VE İŞLEVİ 52 I- Mahkemenin Yapısı 52 II- Mahkemenin Gördüğü Davalar ve Yargılama 53 C) GENEL OLARAK AVRUPA TOPLULUĞU ADALET DİVANININ (ATAD) YAPISI VE İŞLEVİ 55 I- Mahkemenin Yapısı 55 II- Gördüğü Dava ve İşler- Yargılama 59 İKİNCİ BÖLÜM AT/AB YARGILAMA HUKUKUNDA DAVALAR VE ÖZELLİKLERİ §3. İHLAL DAVASI 61 A) GENEL OLARAK 61 B) İHLAL DAVASININ KONUSU 61 C) İHLAL DAVASININ TARAFLARI 63 D) DAVA ÖNCESİ AŞAMALAR(ÖN USUL) VE DAVA AÇILMASI 66 E) İHLAL DAVASI DİLEKÇESİ 70 F) İHLAL DAVASINDA SAVUNMA 72 G) İHLAL DAVASININ ÜYE DEVLETÇE AÇILMASI 73 H) DAVA SONUCU VERİLEN KARARIN ÖZELLİKLERİ VE ETKİSİ 76 I) İHLAL DAVASINDA YARGILAMANIN DAYANDIĞI İLKELER 79 §4. İPTAL DAVASI 81 A) GENEL OLARAK 81 B) İPTAL DAVASININ KONUSU 82 C) İPTAL DAVASININ TARAFLARI 86 10 D) İPTAL DAVASININ TEMELİ 91 E) İPTAL DAVASI AÇMA SÜRESİ 94 F) HUKUKİ YARAR 95 G) İPTAL KARARININ ÖZELLİKLERİ 96 H) İPTAL DAVASINDA UYGULANAN YARGILAMA İLKELERİ 98 § 5. HAREKETSİZLİK DAVASI 100 A) GENEL OLARAK 100 B) HAREKETSİZLİK DAVASININ KONUSU VE TEMELİ 101 C) HAREKETSİZLİK DAVASININ TARAFLARI 102 D) HAREKETSİZLİK DAVASININ AÇILMASINDA TAKİP EDİLMESİ GEREKEN USUL 103 E) HAREKETSİZLİK DAVASİ AÇMA SÜRESİ 106 F) HAREKETSİZLİK DAVASINDA ALİNAN KARARLA İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMESİ (ATAM.233) 107 G) HAREKETSİZLİK DAVASINDA YARGILAMANIN DAYANDIĞI İLKELER 108 §6. TAZMİNAT DAVALARI (SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUK DAVALARI) 109 A) GENEL OLARAK 109 B) TAZMİNAT DAVASININ TARAFLARI 1 12 I- Davacı Taraf 112 II- Davalı taraf 113 C) TAZMİNAT DAVASINDA YETKİLİ YARGI ORGANI 115 D) TAZMİNAT DAVASI BAKIMINDAN "TASARRUF" KAVRAMI 116 E) SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUK UNSURU OLARAK HUKUKA AYKIRILIK 118 F) SÖZLEŞME DIŞI SORUMLUK UNSURU OLARAK ZARAR KAVRAMI 121 G) SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUK UNSURU OLARAK UYGUN İLLİYET BAĞI 124 H) TAZMİNAT DAVASI AÇMA SÜRESİ 126 I) TAZMİNAT DAVASI SONUNDA VERİLEN KARARIN ÖZELLİKLERİ 127 İ) TAZMİNAT DAVASINDA YARGILAMANIN DAYANDIĞI İLKELERİ 129 11 J) TOPLULUKLA ÜYE DEVLETLERİN ORTAK SORUMLULUĞU BULUNUP BULUNMADIĞI MESELESİ 130 §7. ÖNKARAR USULÜ 131 A) GENEL OLARAK 131 B) ÖN KARARIN KONUSU 137 I- Genel olarak 137 II-Antlaşmalar 138 III- Topluluk Kurumlarının ve Avrupa Merkez Bankasının Tasarrufları 140 IV- Konsey Kararı ile Kurulan Kurumların Statüleri 141 C) YORUM BAKIMINDAN ÖN KARAR 141 D) GEÇERLİLİK BAKIMINDAN ÖN KARAR 142 E) ÖN KARAR BAŞVURUSUNDA BULUNMA YETKİSİ 143 F) ÖN KARAR BAŞVURUSUNDA BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 146 G) YORUM MESELESİ BAKIMINDAN BAŞVURU YÜKÜMLÜLÜĞÜ 149 H) GEÇERLİLİK MESELESİ BAKIMINDAN BAŞVURU YÜKÜMLÜLÜĞÜ 149 I) GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR 150 İ) ÖN KARAR BAŞVURUSU VE BAŞVURU ÜZERİNE ATAD′DAKİ SÜREÇ 150 J) ATAD KARARININ ETKİLERİ 153 1- Başvuruda Bulunan Mahkeme Bakımından Ortaya Çıkardığı Etki 154 II- Diğer Yargı Mercileri Bakımından Ortaya Çıkardığı Etki 154 K) ÖN KARAR YARGILAMASININ DAYANDIĞI İLKELER... 157 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AT/AB HUKUKUNDA YARGILAMANIN CEREYANI VE AVRUPA BİRLİĞİ ANTLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE ATAD′IN YARGI YETKİSİ §8. YARGILAMANIN BAŞLICA AŞAMALARI 159 A) DAVA AÇILMASI VE DİLEKÇELER AŞAMASI 159 12 1- Dava Açılması 159 a) Dava Dilekçesi 159 b) Dava dilekçesinin mevzuata uygun olmaması 160 c) Davaya Cevap 161 d) Replik- Düplik 162 II- Hazırlık Tahkikatı ve Uyuşmazlığın Karar Organına Şevki .. 164 B) EK GEREKLİLİKLER 166 C) MUHAKEMENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE MÜZAKERE 168 D) TAHKİKAT-SÖZLÜ MUHAKEME-KARAR- KANUN YOLU 171 I- Deliller ve İncelenmesi 1 71 a) Genel olarak 171 b) Tanık ve Bilirkişi 1 72 c) Hukuki Yardım Talep Edilmesi 1 74 II-Tahkikat 175 a) Duruşmalar 175 b) Şekli Yürütümü 176 III-Genel Olarak Kararlar 179 a) Karar İçeriği - Bildirimi- Karardaki Basit Hataların Düzeltilmesi 1 79 b) Geçici Nitelikteki Kararlar 181 IV-Diğer Hususlar 189 a) Yargılama Giderleri 189 b) Yargılama Giderlerine İlişkin Adli Yardım 191 c) Uyuşmazlığın Harici Olarak Çözüme Bağlanması ve Davanın Geri Alınması 191 d) Tebligatlar 192 e) Süreler 192 f) Muhakemenin Ertelenmesi 193 g) Davanın Görülmesine Engel Olan Haller- Hadiseler ve İncelenmesi 194 h) Davaya Müdahale 195 ı) Gıyap Kararı ve İtiraz 196 V-Kanun yollan 197 a) Olağan kanun yolları 197 b) Olağanüstü Kanun Yolu Olarak Üçüncü Şahıs İtirazı 198 c) Olağanüstü Kanun Yolu Olarak Yargılamanın Yenilenmesi 199 d) Kararların Yorumu 200 E) ÖN KARAR BAŞVURULARINDA USUL 201 F) ÖN KARARIN ÖZEL UYGULAMALAR BAĞLAMINDA İNCELENMESİ 206 G) ATİDM′ NİN KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI..208 H) TOPLULUK MAHKEMELERİ YARGILAMASI VE KANUNYOLLARINA İLİŞKİN ÖZELLİKLER 21 1 I- Davaya İlişkin Özellikler 211 a) Davaların Yığılması 21 1 b) Davayı değiştirme 213 c) Dava Arkadaşlığı ve Fer′i Müdahale 214 1- Dava Arkadaşlığı 214 2- Fer"i Müdahale 215 d) Yargılamanın Sonlandırıldığı Açıklaması - Davanın Geri Alınması 219 II- Kanunyoluna İlişkin Özellikler 222 I) AB YARGILAMA HUKUKU İLKELERİ 225 I- Re′sen Araştırma İlkesi- Taraflarca Hazırlama İlkesi 226 II-Teksif ilkesi 229 III-Tasarruf İlkesi 232 IV- Yargılamanın Yargıç Tarafından Yürütülmesi İlkesi 233 V- Yazılılık- Sözlülük ve Doğrudanlık ilkeleri 235 VI-Alenilik İlkesi 237 VII-Yargılama Dili 237 VIII- Usul Ekonomisi İlkesi 239 IX-Dürüstlük Kuralı 239 X- Adil Yargılanma Hakkı 240 § 9. AVRUPA BİRLİĞİ ANTLAŞMASI (ABA) ÇERÇEVESİNDE ATAD′IN YARGI YETKİSİ 241 A) GENEL OLARAK 241 B) AVRUPA TOPLULUKLARI ANTLAŞMALARININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR HÜKÜMLER BAĞLAMINDA ATAD′ İN YARGI YETKİSİ 243 C) CEZAİ KONULARDA VE ADLİ İŞBİRLİĞİ ALANINDA ATAD′ İN YARGI YETKİSİ 246 D) ABA M. 35 BAĞLAMINDA ATAD′IN YARGI YETKİSİ 247 I-Genel Olarak 247 II-Ön Karar 248 III- İkincil Hukuk Alanındaki Tasarrufların Denetimine İlişkin İptal Davaları 251 IV- İkincil Tasarrufların Yorum ve Uygulanması Bağlamında Devletlerarasında Sözkoııusu olan Davalar 254 V- Güçlendirilmiş İşbirliği Çerçevesinde ATAD′ın Yargı Yetkisi 255 VI- ATAD" in Temel Hak ve Özgürlüklerle İlgili Alanda Yargı Yetkisi 255 VII- ABA m.46,e Gereğince Kapanış Hükümleri Bağlamında ATAD" m Yargı Yetkisi " 256 SONUÇ 25