Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (13)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Asgari Geçim İndirimi Uygulaması ( İşverenler Ve Ücretliler İçin )

Asgari Geçim İndirimi Uygulaması ( İşverenler Ve Ücretliler İçin )Sayfa Sayısı
:  
185
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2008
ISBN NO
:  
978-9944-719-09-4

35,00 TLÖNSÖZ Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun uygulamaya başlandığı tarihlerde, belge düzeninin yerleşmesine katkı sağlaması ve ücretlilerin vergi yükünü hafifletmesi amacıyla yürürlüğe giren 2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanuna göre çalışanlar ilk olarak 1984 yılında vergi iadesinden yararlanmaya başlamışlardır. Daha sonra, 1994 yılında yapılan değişiklikle, çalışanlar için 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63/5. maddesine eklenen hükümle "özel gider indirimi" uygulaması getirilmiş, böylece emekli ve çalışanların vergi iade sistemleri ayrı hükümler çerçevesinde uygulanmaya başlanmıştır. Daha sonra çalışanlar için uygulanan özel gider indirimi uygulaması 4842 sayılı Kanunla kaldırılmış ve GVK′nın mükerrer 121. maddesine konan hükümle 01.01.2004 tarihinden itibaren "ücretlilerde vergi indirimi" uygulamasına geçilmiştir. Son olarak, 28.03.2007 tarih ve 5615 sayılı Kanun ile GVK′nın mükerrer 121. maddesinde yer alan "Ücretlilerde vergi indirimi" uygulaması da 01.01.2007 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca, 5615 sayılı Kanun ile GVK′nın 32. maddesinde yapılan düzenleme ile ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde "Asgari geçim indirimi" sistemi getirilmiştir. Yeni sistem 01.01.2008 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere Kanunun yayım tarihi olan 04.04.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Gerçek usulde ücret gelin elde eden ücretlilere uygulanacak olan Asgari Geçim İndirimi Sisteminin usul ve esasları ise Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve 04/12/2007 tarihli Resmi Gazete′de yayımlanan 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmış bulunmaktadır. Çalışanlar, ücretlilerde vergi indirimi sistemi kapsamında belge toplamak suretiyle vergi iadesinden yararlanma usulünden son olarak, 2006 yılına ilişkin topladıkları harcama belgelerini 2007 yılında işverenlerine teslim etmek suretiyle, 2007 yılında ödeyecekleri gelir vergisinden mahsup edilmek suretiyle yararlanmışlardır. Böylece, çalışanların 1984 yılında başlayan ve çeyrek asır gibi uzunca bir süre belge toplama esasına dayalı olarak devam eden ücretlilerde vergi iade sistemi kaldırılmıştır. Belge toplama esasına dayanan geçmiş sistemler (vergi iadesi, özel gider indirimi ve ücretlilerde vergi indirimi sistemi) bir yandan ücretliler üzerindeki vergi yükü hafifletmiş, diğer yandan da fatura, yazarkasa fişi v.b. belgelerin ücretliler tarafından alımı teşvik etmek suretiyle kayıt ve belge düzeninin yerleşmesine büyük katkı yapmıştır. Asgari Geçim İndirimi Uygulamasının genel gerekçesinde de belirtildiği üzere, vergilendirmede önemli kuramlardan biri olan "ayırma kuramı" sisteme dahil edilmekte ve belge düzeni konusundaki katkılarına rağmen zamanla etkinliğini kaybeden, yaygın kötüye kullanımlar nedeniyle bizatihi belge düzenini olumsuz etkilemeye başlayan ve uluslar arası vergi yükü hesaplamalarında standart bir indirim kabul edilmediği için ülkemizde istihdam üzerindeki vergi yükünün daha fazla görünmesinin nedenlerinden biri olan "ücretlilerde vergi indirimi" sistemi kaldırılmıştır. Bunun yerine, Avrupa Birliği müktesebatı ile uyumlu ve çağdaş vergi kanunlarının çoğunda yer alan ve mükellefin medeni halini de vergileme yönünden dikkate alan "asgari geçim indirimi" sistemi getirilmektedir. Bu sistemle asgari ücret ile bağlantı kurularak mükellefin kendisi, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi ile bakmakla yükümlü olduğu çocukları için standart bir indirim getirilmektedir. Böylece, vergi sisteminin prensiplerine de uygun bir düzenleme yapılmak suretiyle, özellikle düşük gelirler üzerindeki vergi yükü kısmen de olsa azaltılacak ve gelir dağılımının daha adil olmasına katkıda bulunacaktır. Ayırma kuramı gereği emek gelirlerinin korunmasına yönelik olarak çağdaş vergicilikte yer alan bir müessese olarak GVK′nın 32. maddesinde yer alan asgari geçim indirimi uygulamasına göre, asgarî geçim indirimi oranı; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50′si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10′u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5′i olarak uygulanmaktadır. Daha sonra hesaplanan bu tutara GVK′nın 103. maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın () çarpılmasıyla bulunan asgari geçim indirimi tutarı, ücretlinin gelirinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmektedir. Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgarî ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamayacak ve yılı içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır. Ücretlinin faydalanacağı azami indirim tutarı, elde ettiği ücret geliri üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile sınırlı olduğundan, mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde ücretliye herhangi bir iade de yapılmayacaktır. Asgari geçim indirimi avantajından, ücret seviyesi ne olursa olsun, medeni durumları ve çocuk sayıları aynı olan tüm ücretliler eşit miktarda yararlanacaktır. Dolayısıyla, yüksek ücret seviyesinden geliri olan ücretliler ile asgari ücret seviyesinden gelir elde eden ücretlilerin medeni durumları ve çocuk sayıları aynı ise yararlanacakları tutar da aynı olacaktır. Asgari geçim indirimi uygulaması sonucunda, ücretli olarak çalışmayan bir eşi ve 4 çocuğu olan bir asgari ücretlinin aylık ücret geliri vergi dışı kalmaktadır. Dolayısıyla, ücretlilerde vergi indirimi sisteminin tersine, bu yeni sistem düşük gelir grubundaki ücretlilerin vergi yükünü daha çok hafifletmekte, yüksek gelir grubundaki ücretlilerin vergi yükünü ise daha az hafifletmektedir. Asgari Geçim İndirimi Uygulaması yaklaşık 10,6 milyon çalışanı ilgilendirmekte olup, ücretlilerin aile durumlarına ilişkin beyanı ve işverenlerin indirim tutarını doğru hesaplamaları, ücretlilerin faydalanacağı tutarı doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle, ücretli ve işverenlerin haksız indirim nedeniyle vergi ziyama sebebiyet vermemeleri için gereken dikkati göstermeleri gerekmektedir Bu çalışmanın, Asgari Geçim İndirimi Sisteminin uygulamasını yapacak olan işverenler ile uygulamadan istifade edecek olan ücretlilere faydalı olmasını dilerim. Ayrıca, bu kitabın yayınlanmasında büyük emekleri olan Maliye ve Hukuk Yayınevi çalışanlarına çok teşekkür ederim. İmdat TÜRKAY Ocak/2008-ANKARA İmdat TÜRKAY 1969 yılında Mersin′in Yavca Köyünde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Mersin′de tamamladı. 1990 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. 1998 yılında da aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. 1989 yılında Bursa Defterdarlığı Osmangazi Vergi Dairesi Müdürlüğünde memur olarak göreve başladı. 1997 yılında Ankara Mesleki Eğitim Kursunu tamamladı. 1998 yılında Gelirler Genel Müdürlüğüne Merkez Şefi olarak atandı ve uzun süre Ücretler ve Serbest Meslek Kazançları Şubesinde görev yaptı. 1999 yılında Devlet Lisan Okulundan mezun oldu. 2005 yılında Siirt Defterdarlığına Gelir Müdürü olarak atandı ve bir yıl görev yaptı. Daha sonra Temmuz 2006 tarihinde Kırşehir Vergi Dairesi Müdürlüğüne atandı. Ocak 2007 tarihinde ise Gelir İdaresi Başkanlığına Müdür olarak ataması yapıldı ve halen bu görevini sürdürmektedir. Maliye ve Hukuk Yayınevinden çıkan "Bireysel Emeklilik ve Şahıs Sigorta Primlerinin Vergilendirilmesi", "Ücretlilerde Vergi İndirimi (Vergi İadesi) Uygulaması, "Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Ödemelerinin Vergilendiril mesi" ve "Serbest Meslek Kazancının Vergilendirilmesi" adlı kitapları bulunmaktadır. Ücret gelirleri ve serbest meslek kazançlarının vergilendi rilmesi üzerine çeşitli Dergilerde çok sayıda makalesi yayınlandı. Ayrıca, "Türkiye′de Kamu Yatırım Harcamaları ve Ekonomik Gelişme Sorunu" üzerine Yüksek Lisans Tezi mevcuttur. ′ t Evli ve iki çocuk babasıdır. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V YAZAR ÖZGEÇMİŞ IX BİRİNCİ BÖLÜM ÜCRETLİLERDE VERGİ İADESİNİN TÜRK VERGİ SİSTEMİNDEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ VE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASINA GEÇİŞ 1. Giriş 1 2. Türk Vergi Sisteminde Vergi İadesinin Tarihsel Gelişimi 2 2.1.2978 Sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanun , 3 2.2. Ücretlilerde Özel Gider İndirimi Uygulaması 4 2.3. Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması 6 2.3.1. 2006 Yılına Ait Bazı Vergi Matrahlarına Sahip Ücretlilerin 2007 Yılında Almış Oldukları Vergi İndirimi Tutarları 8 2.3.2. 2006 Yılında Asgari Ücretli Bir Kişinin 2007 Yılında Almış Olduğu Vergi İndirimi Tutarı 9 2.4. Belge Düzeninin Yerleşmesi Açısından Geçmişte Uygulanan Sistemlerin Önemi 10 3. Vergi Hukukunda Asgari Geçim İndirimi Sisteminin Yeri 11 3.1. Asgari Geçim İndirimi Sistemi Hakkında İleri Sürülen Görüşler 13 3.2. Asgari Geçim İndirimi Uygulamasının Gerekçesi 15 3.3. Dokuzuncu Kalkınma Planında Asgari Geçim İndirimine İlişkin Geleceğe Dönük Öngörüler 17 3.4. Ücretliler Açısından Asgari Geçim İndirimi Sisteminin Önemi 17 XI 3.5. Asgari Geçim indirimi Tutarı İle Ücretlilerde Vergi İndirimi Tutarının Karşılaştırılması 1 *■ 3.6. Asgari Geçim İndiriminin Bütçeye Getireceği Yükün Büyüklüğü 2! 3.7. Bazı Ülkelerde Asgari Geçim İndirimi Tutarları 23 3.7.1. Bazı Ülkelerde Ücretlilere Uygulanan En Az Geçim İndirimi Tutarları ..23 3.7.2. İngiltere′de Uygulanan Asgari Geçim İndirimi 24 3.7.3. Amerika Birleşik Devletlerinde Uygulanan Asgari Geçim İndirimi 2′; 3.7.4. Almanya′da Uygulanan Asgari Geçim İndirimi...: 27 3.7.5. Hollanda′da Uygulanan Asgari Geçim İndirimi 27 3.7.6. Fransa′da Uygulanan Asgari Geçim İndirimi 28 3.7.7. İrlanda′da Uygulanan Asgari Geçim İndirimi 29 3.7.8. Kırgız Cumhuriyetinde Uygulanan Asgari Geçim İndirimi 29 3.7.9. Diğer Bazı Ülkelerde Uygulanan Asgari Geçim İndirimi 30 4. Türkiye′deki Vergi Ve Prim Yükleri İle OECD Ülkeleri İle Karşılaştırmalar 30 4.1. OECD Ülkeleri Vergi ve Prim Yükü Karşılaştırmaları 30 5. Asgari Geçim İndirimi Sistemine Getirilen Eleştiri ve Öneriler 33 5.1. Asgari Geçim İndirimi Tüm Gelir Vergisi Mükelleflerine Uygulanmalıdır 33 5.2. Asgari Geçim İndirimi Miktarı Gerçeklikten Uzaktır 33 5.3. Asgari Geçim İndirimi Ücretlilere Yansımayacaktır 34 5.4. Asgari Geçim İndirimi ile Vergi İadesi Farklı Fonksiyonlara Sahiptir 35 ′5.5. Bu Sistemde Medeni Durumu ve Çocuk Sayısı Aynı Olan Tüm Ücretliler Aynı Oranda Yararlanacaktır 36 5.6. Ücretliler Açısından 2007 Yılına İlişkin Hak Kayıplarının Yaşanıp Yaşanmayacağı ; 5.7. Kazı Kazan Sistemi Getirilmelidir - 5.8. Ücretlilerde Vergi İndirimi Sisteminin Kaldırılması Olumlu Olmuşt;.; ■ 5.9. Türk Vergi İdaresinin Yeniden Yapılanması 5.10. Belge Düzeninin Yerleşmesi Konusunda Mükelleflerin Yükümlülüğü -i- 5.11. Belge Alma Konusunda Vatandaşlara Düşen Görevler -İ′ 5.12. MasterCard Tarafından Vergi İadesinin Kaldırılması Üzerine Türk Halkının Ne Oranda Fiş İstememekten Vazgeçtiği Üzerine Yapılan Araştırma Sonucu 4, 5.13. Farklı Medeni Durumlarına Göre Ücretlilerin 2008 Yılında Aylık Olarak Alacakları Asgari geçim indirimi Tutarları 45 XII İKİNCİ BÖLÜM GERÇEK USULDE ELDE EDİLEN ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 1. Tam ve Dar Mükellef Gerçek Kişiler 47 2. Ücretin Tanımı ve Ücret Sayılan Ödemeler 50 2.1. Ücretin Tanımı 50 2.2. Ücret Sayılan Diğer Ödemeler 51 2.3. İşverenin Tarifi 52 3. Gelir Vergisine Tabi Olmayan Ücret Gelirleri 52 3.1. Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan istisnalar 52 3.1.1. GVK′nın 23. Maddesinde Yer Alan Ücretlere İlişkin İstisnalar 52 3.1.2. GVK′nın 24. Maddesinde Yer Alan Gider Karşılıklarında İstisna 54 3.1.3. GVK′nın 25. Maddesinde Yer Alan Tazminat ve Yardımlarda İstisna.... 55 3.1.4. GVK′nın 26. Maddesinde Yer Alan Vatan Hizmetleri Yardımlarında İstisna 56 3.1.5. GVK′nın 27. Maddesinde Yer Alan Teçhizat ve Tayın Bedellerinde İstisna 56 3.1.6. GVK′nın 28. Maddesinde Yer Alan Tahsil vç Tatbikat Ödemelerinde İstisna 57 3.1.7. GVK′nın 29. Maddesinde Yer Alan Teşvik, İkramiye ve Mükafatlarda İstisna 57 3.1.8. GVK′nın Geçici Maddelerinde Ücret Ödemelerine İlişkin İstisnalar 58 3.2. Özel Kanunlarla Getirilen Bazı İstisnalar 59 3.2.1.4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Yer Alan Ücret İstisnası 59 3.2.2.3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununda Yer Alan Ücret İstisnası 60 3.2.3. 4490 Sayılı Uluslararası Gemi Sicili Kanununda Yer Alan Ücret İstisnası 60 3.3. Vergiye Tabi Olan ve Olmayan Diğer Bazı Ödemeler 61 4.Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi 63 4.1. Gayri Safı Ücret Matrahından İndirim Konusu Yapılacak Unsurlar 63 4.1.1. GVK′nın 63. Maddesine Göre Gayrisafi Ücret Matrahından İndirim Konusu Yapılacak Hususlar 64 4.1.2. GVK′nın 31. Maddesinde Yer Alan Sakatlık İndirimi 66 4.2. Ü«et Ödemelerinin Tevkif Suretiyle Vergilendirilmesi 67 XIII 4.3. Ücret Gelirlerinin Yıllık Beyanname île Beyanı 68 4.3.1. Tevkifata Tabi Olan Ücret Gelirlerinin Yıllık Beyanname İle Beyan Edilmesi 68 4.3.2. Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Tevkifata Tabi Tutulmuş Ücret Geliri Nedeniyle Yıllık Beyanname Verilmesi 69 4.3.3. Tevkifata Tabi Olmayan Ücret Gelirlerinin Yıllık Beyanname İle Beyanı 69 4.3.4. Dar Mükellefler Gerçek Kişilerin Elde Ettiği Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi 70 4.4. Diğer Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi 71 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI 1. Giriş 73 2. Kanun Hükmü 74 3. Asgari Geçim İndirimi Uygulamasının Gerekçesi 76 4. 2008 Takvim Yılı Başında Geçerli Olan Asgari Ücret Tutarı ve Yapılan Kesintiler 77 4.1. Asgari Ücret Üzerinden Kesilen Gelir Vergisinin Hesaplanması 77 5. Asgari Geçim İndirimi Uygulamasının Yürürlüğe Giriş Tarihi 79 6. Asgari Geçim İndirimi Sisteminden Yararlanacak Olan Ücretliler 79 7. Asgari Geçim İndirimi Uygulamasından Yararlanamayacak Olan Ücretliler 82 7.1. Ücretleri Diğer Ücret Kapsamında Vergilendirilen Hizmet Erbabı 82 7.2. Dar Mükellefiyet Kapsamında Ücret Geliri Elde Edenler 83 7.3. Başka Bir Kanun Hükmü (3218, 4490, 4691 Sayılı Kanunlar vb.) Uyarınca Ücretlerinden Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılmayanlar 84 7.3.1. 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununda Yer Alan Ücret İstisnası 85 7.3.2. 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanununda Yer Alan Ücret İstisnası 85 7.3.3. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Yer Alan Ücret İstisnası 86 7.4. Ücret Geliri Elde Etmeyen Diğer Gerçek Kişiler 86 8. Asgari Geçim İndirimi Oranları 87 XIV 8. 1. Asgari Geçim İndirimi Oranını Etkileyen Değişikliklerin İşverene Bildirimi 88 9. Asgari Geçim İndirimi Tutarının Hesaplanması 90 9.1. Asgari Geçim İndirimi Tutarının Tespitinde Mükellefin Gelirin Elde Edildiği Tarihteki Medeni Hali Ve Aile Durumu Esas Alınacaktır 91 10. Hesaplamada Her Yıl İçin Takvim Yılı Başında Geçerli Olan Asgari Ücretin Brüt Tutarı Esas Alınacaktır 94 11. Asgari Geçim İndiriminin Yıllık Tutarı Asgarî Ücret Özerinden Hesaplanan Yıllık Vergi Tutarını Aşamayacaktır 95 12. Peşin Ödenen Ücretlerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması 95 13. Asgari Geçim İndirimi Uygulamasında Çocuk ve Eş Kavramı 96 14. Ay Kesirleri Tam Ay Olarak Dikkate Alınacaktır 98 15. Net Ücret Üzerinden Anlaşan Ücretliler Asgari Geçim İndiriminden Yararlanacaktır 100 16. Yıl İçinde İşveren Değiştiren Ücretlilerin Durumu 101 17. Birden Fazla İşverenden Ücret Alan Ücretlilerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması 102 18. Ücretliler Tarafından Aile Durumu Bildiriminin Doldurulması 103 18.1. Çocuklar Sosyal Güvenlik Yönünden Tabi Oldukları Eşin Bildirimine Dahil Edilecektir 107 19. Çalışmayan ve Herhangi Bir Geliri Olmayan Eşin Mahiyeti 109 20. Asgari Geçim İndirimine Ait Bordronun Düzenlenmesi 111 20.1. İşverenler Tarafından Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro İle - Aile Durumu Bildiriminin Muhafazası 115 21. Sakatlık İndiriminden Yararlanan Ücretlilerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması 116 22. Muhtasar Beyanname Veren İşverenler Tarafından Yapılacak İşlemler 120 22.1. Aylık Muhtasar Beyanname Veren İşverenler Tarafından Yapılacak İşlemler 120 22.2. Üç Aylık Muhtasar Beyanname Veren İşverenler Tarafından Yapılacak İşlemler 121 23. Mahsup İşlemi Tevkif Yoluyla Kesilen Vergiler Toplamından Yapılacaktır 122 24. Muhtasar Beyanname Vermek Zorunda Olmayan İşverenlerce Yapılacak İşlemler 122 25. Yıllık Beyanname Veren Ücretlilerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması 123 XV 25.1. Eski Sistemler Olan Özel Gider İndirimi ve Ücretlilerde Vergi İndirimi Sistemi 123 25.2. Ücret Gelirleri İçin Yıllık Beyanname Verilmesi ve Asgari Geçim İndirimi Uygulaması 124 25.3. Tevkifata Tabi Olmayan Ücret Gelirlerinin Yıllık Beyanname İle Beyanı 124 25.4. Tevkifata Tabi Olmayan Ücret Geliri İçin Yıllık Beyanname Verilmesi Durumunda Asgari Geçim İndirimi Uygulaması 125 25.5. Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Tevkifata Tabi Tutulmuş Ücret Geliri Nedeniyle Yıllık Beyanname Verilmesi Halinde Asgari Geçim İndiriminden Yararlanılamaz 128 25.6. Tevkifata Tabi Olmayan Ücret Gelirlerinin Diğer Gelir Unsurları İle Birlikte Beyan Edilmesi Halinde Asgari Geçim İndiriminin Mahsubu 131 25.7. Yıllık Beyanname Veren Ücretliler Sistemden İlk Olarak Mart/2009 Tarihinde Yararlanacaklardır 131 26. 5084 Sayılı Kanuna Göre Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinden Yararlanan İşverenlerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması 132 27. Ödenmesi Gereken Gelir Vergisinin Eksik Hesaplanması Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler 134 27.1. Yıllık Beyanname Veren Ücretlinin Haksız Yere Asgari Geçim İndirimini Mahsup Etmesi Halinde Yapılacak İşlemler 136 , 27.2. Cezalı Durumlarla Karşılaşılmaması İçin Ücretli ve İşverenlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 136 28. Asgari Geçim İndirimi Tutarının Hesaplamasına İlişkin Örnekler 137 28.1. Bazı Ücretlilerin 2008 Yılında Aylık Olarak Alacakları Asgari Geçim İndirimi Tutarları 138 29. Sonuç 146 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM EKLER EK-I. Kanun Metni 151 EK-2: 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 152 EK-3: Aile Durumu Bildirimi 167 EK-4: Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro 169 EK-5: 2008 Yılında Ayhk Olarak Alınacak Asgari Geçim İndirimi Tutarları ... 172 EK-6: Tablolar 175