Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (31)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Arabulucuların Kültürel Özelliklerinin Çatışmaları Çözümleme Yöntemleri Üzerindeki Etkisi: Türkiye’de Hizmet Veren Arabulucular Üzerine Bir Araştırma

Arabulucuların Kültürel Özelliklerinin Çatışmaları Çözümleme Yöntemleri Üzerindeki Etkisi: Türkiye’de Hizmet Veren Arabulucular Üzerine Bir AraştırmaSayfa Sayısı
:  
223
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9786050505870

130,00 TL


Özellikle günümüzde, küreselleşmenin, farklı kitleleri bir arada ya-şamaya yönlendirmesi, bambaşka kültürel alt yapıdan gelen kişilerin karşılaşmasına ve zaman zaman çatışmaya girmesine neden olmaktadır. Toplumda yaşayan kişiler arası uyuşmazlıkların yanı sıra, ülkelerin ve bu ülkelerde ticari faaliyet gösteren şirketlerin birbirleriyle ilişkileri esnasında yaşanan siyasi, politik, ekonomik uyuşmazlıklar söz konusu-dur. Bu uyuşmazlıkların çözümü noktasında arabuluculuk, yargısal çözüm yollarına kıyasla daha esnek bir yapıda olması sebebiyle sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Bunun nedeni, her ülkenin tıpkı kültür gibi kendine özgü yargı sistemi ve kuralları olmasındandır. Oysa arabulucu-luk sistemi, dünyanın her yerinde kabul edilebilecek etik ve ilkeler dı-şında, katı kurallara sahip değildir. Zaman kavramının çok önemli ol-duğu günümüzde, uluslararası iş ve ilişkiler esnasında yargısal farklılık-lardan kaynaklı engellerle vakit kaybetmek tercih edilmemektedir. Sa-yılan bu nedenlerle arabuluculuk, uluslararası iş ve ilişkilerdeki uyuş-mazlıklarda sıkça uygulanan bir yöntem halini almıştır. 


Arabuluculuk, her ne kadar temelleri hukuki bir sistematik üzerine oturtulmuş olsa dahi öznesi insan olan bir kavramdır. Bu araştırma ile hedeflenen, arabuluculuk yöntemini nesnel bir perspektiften çok öznel bir bakış açısıyla irdelemek ve araştırmayı kavramın öznesi olan insana yönlendirmektir. Bu çıkış noktasından hareketle, bu çalışmada arabu-luculuk öncelikle bir iletişim süreci olarak incelenmiş, kişiler arası ileti-şim sürecinde ortaya çıkan çatışmaların çözümünü hedefleyen arabulu-cuların çatışma çözme becerileri üzerinde arabulucunun kültürel yapısı-nın etkisi vurgulanmaya çalışılmıştır. 


Gerek kişilerarası gerekse uluslar arası iş ve ilişkiler arasında çıkan çatışma ve uyuşmazlıkların çözümü adına başvurulan arabuluculuk süreçleri, kültürel farklılıkların ve bu farklılıkların etkilerinin irdelene-bilmesi noktasında verimli bir araştırma sahası olarak karşımıza çıkmak-tadır. 


 


İÇİNDEKİLER


ÖZET 7


SUMMARY 9


TEŞEKKÜR 11


ÖNSÖZ 13


İÇİNDEKİLER 15


ŞEKİLLER LİSTESİ 19


TABLOLAR LİSTESİ 19


KISALTMALAR LİSTESİ 21


GİRİŞ 23


BİRİNCİ BÖLÜM


KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE


1.1.Kültür Kavramı 29


1.1.1.Kültürün Bileşenleri 34


1.1.2.Kültürün Etki Alanları 37


1.1.3.Ulusal Kültür Kavramı 38


1.1.4.Hofstede’nin Kültürel Boyutlar Kuramı 40


1.1.4.1. Güç Mesafesi Boyutu 41


1.1.4.2. Belirsizlikten Sakınma Boyutu 44


1.1.4.3. Bireycilik ve Toplulukçuluk Boyutu 47


1.1.4.4.Erillik ve Dişillik Boyutu 48


1.1.4.5. Uzun-Kısa Döneme Yönelme Boyutu 49


1.1.4.6.Hayatın Tadını Çıkarma – Kısıtlama / İtidal 


Boyutu 50


1.1.4.7.Hofstede’nin Kültürel Boyutlar Araştırmasında 


Türkiye 51


1.1.5.GLOBE Kültürel Boyutlar Araştırması ve Türkiye 


 Bulguları 53


1.1.6.Dünya Değerler Araştırması ve Türkiye Bulguları 56


1.2.İletişim Kavramı 58


1.2.1.İletişim Türleri 65


1.2.2.Kişilerarası İletişimde Algının Rolü 74


1.2.3.Kişilerarası İletişimde Karşılaşılan İletişim Engelleri 76


1.2.4.Kişilerarası İletişim ve Kültür 80


1.3.Çatışma Kavramı 82


1.3.1.Kişiler Arası Çatışmada Gösterilen Tepkiler ve 


 Sonuçları 87


1.3.2.Çatışma Çözümleme ve İletişim 90


1.3.3.Çatışma Çözümleme ve Hukuk 104


İKİNCİ BÖLÜM


KİŞİLERARASI ÇATIŞMALARIN ÇÖZÜMÜNDE GÜNCEL YAKLAŞIM ARABULUCULUK


2.1.Arabuluculuk Tanımı ve Tarihsel Gelişimi 109


2.2.Arabuluculuğun Hukuki Niteliği, Temel İlke ve Özellikleri 114


2.3.Arabuluculuğun Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ile 


 Kıyaslanması 120


2.3.1.Uzlaşma ve Arabuluculuk 121


2.3.2.Müzakere ve Arabuluculuk 122


2.3.3.Tahkim ve Arabuluculuk 122


2.3.4.Vakıaların Saptanması ve Arabuluculuk 123


2.3.5.Tarafsız Ön Değerlendirme ve Arabuluculuk 123


2.3.6.Kısa Jüri Yargılaması 123


2.3.7.Kısa Duruşma 124


2.3.8.Arabuluculuk Tahkim 124


2.4.Türkiye’de Arabuluculuğun Gelişimi ve Değerlendirilmesi 125


2.5.Arabuluculuk Süreci ve Süreci Etkileyen Faktörler 128


2.6.Arabulucunun Toplumsal Çeşitliliğe Yaklaşımı ve Güç 


İlişkisi 133


2.7.Arabuluculuk ve İletişim 135


2.8.Arabuluculuk ve Kültür 137


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


ARABULUCULARIN KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİNİN ÇATIŞMALARI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA


3.1.Araştırma Tasarımı ve Yöntemi 141


3.2.Araştırmanın Evreni ve Örneklemi (Çalışma Grubu) 143


3.3.Araştırmanın Analiz Birimi 143


3.4.Veri Geliştirme 144


3.5.Veri Analizi 146


3.6.Araştırmanın İnandırıcılık, Aktarılabilirlik, Tutarlılık, Teyit 


Edilebilirlik Ölçütleri 147


3.7.Araştırmanın Zorlayıcı Etkenleri 149


3.8.Araştırmanın Kısıt ve Sınırlılıkları 151


3.9.Araştırma Bulguları 151


3.9.1.Katılımcıların Demografik Özelliklerine Dair Bulgular 153


3.9.2.Arabulucuların Kültürel Özellikleri 155


3.9.2.1. Güç Mesafesi 155


3.9.2.2. Erillik/ Dişillik 160


3.9.2.3. Bireycilik/ Toplulukçuluk 164


3.9.2.4. Belirsizlikten Sakınma 169


3.9.2.5. Uzun/Kısa Döneme Yönelme Boyutu 171


3.9.2.6. İtidal Boyutu 172


3.9.2.7. İnsan Odaklılık 176


3.9.3.Uyuşmazlık Çözüm Sürecini Zorlayan Faktörler 182


3.9.3.1. Taraflar Arasındaki Güç Dengesizliği 182


3.9.3.2. Taraflara Ulaşma Engelleri 184


3.9.3.3. Rol Çatışması 186


3.9.3.4. Bilgi Eksikliği 187


3.9.3.5. Üstünlük Belirten Tutum 189


3.9.3.6. Kesin Tutum 190


3.9.3.7. Önyargılar 191


3.9.3.8. Güven Eksikliği 191


3.9.4.Çatışma Çözüm Yöntemleri192


3.9.4.1. Güç Dengesi Sağlamak 192


3.9.4.2. Gerçeklik Testi Uygulamak 194


3.9.4.3. Güven Sağlamak 196


3.9.4.4. Empatik Yaklaşım 197


3.9.4.5. Yüzleştirme 198


3.9.4.6. Uyuşmazlık Kaynağının Tespiti 199


3.9.4.7. Zaman ve Ekonomi Faktörünü Kullanma 201


3.9.4.8. Etkin Dinleme 202


SONUÇ 204


KAYNAKÇA 211


EK 1 - GÖNÜLLÜ KATILIM FORMU 211


EK 2 - YARI YAPILANDIRILMIŞ GÖRÜŞME FORMU 221


 


ÖZGEÇMİŞ 223