Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (18)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Adli Yazı ve Yazışma Usulleri (Ders Kitabı)

Adli Yazı ve Yazışma Usulleri (Ders Kitabı)Sayfa Sayısı
:  
350
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
9789754648379

90,00 TL

SUNUŞ   Hukuk yaşantımızın bir kısmını oluşturan adalet işleri, “yazılar” üzerine kurulmuştur. Hak arayanlar, adlî organlara genellikle bir dilekçe ile başvururlar; kendilerini savunanlar da öyle. Yapılan yazılı başvurular üzerine başlayan yargılama süreci baştan sona tutanaklara geçirilerek belgelenir; başka yerlerle yapılan iletişim de yazışmalarla olur. Yargılama süreci sonucunda mahkemenin vardığı sonuç, karar şeklinde yazıya dökülür.    Yargılama usulleri, özellikleri gereği, Roma Hukukundaki kadar olmamakla birlikte, bugün de bazı biçimlere (formlara) bağlı olmaya devam etmekte ve biçimlere uymama bazı yaptırımları ortaya çıkarmaktadır. Hukukçu her şeyden önce bu biçimleri bilmek ve uygulamak zorundadır. Yargılama usulleri, hukuk fakültesi ders programlarının en önemli parçalarından biridir. Buna karşılık adlî yazı ve yazışma ise, ülkemizdeki hukuk fakültelerinde çok eski yıllarda ders programlarında iken, her nedense sonraları programdan çıkartılan ve son zamanlarda bu satırların yazarının da önerisiyle yeniden öğretilmeye başlanan bir konudur. Bu ders kitabının amacı, adlî yazı ve yazışmalar için yalnızca bir anahtar oluşturmaktır.   Kitabın konu başlıkları
  1. Dilekçeler
  2. Adli Yazışma
  3. Adlî (Yargısal) Kararlar
  4. İlânlar
  5. İcra ve İflâs Örnekleri
  6. Noter Örnekleri
  7. Sözleşme Örnekleri
 
İÇİNDEKİLER   BİRİNCİ BÖLÜM
DİLEKÇELER § 1) GENEL OLARAK. 33 § 2) GENEL (ADİ) DİLEKÇELER.. 36 A- İÇERİK.. 36 I) BAŞVURULAN MAKAMIN ADI (HİTAP).. 37 II) DİLEKÇENİN METNİ.. 37 III) TARİH.. 39 IV) AD, SOYAD VE İMZA. 39 V) ADRES. 40 VI) DİĞER HUSUSLAR. 40 B- DİLEKÇENİN VERİLECEĞİ YER 41 C- ÖRNEKLER.. 41 § 3) ADLÎ DİLEKÇELER 43 A- GENEL OLARAK. 43 B- HUKUK DAVALARINA İLİŞKİN DİLEKÇELER 45 I) DAVA DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ. 45 II) DAVA DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİNİ OLUŞTURAN ÖGELERİN İNCELENMESİ. 46 1) Mahkemenin Adı.. 46 2) Tarafların Ad, Soyadları ve Adresleri... 46 a) Davacı Taraf Bakımından 47 b) Davalı Taraf Bakımından. 48 3) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası. 48 4) Varsa tarafların kanunî temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri... 48 5) Davanın konusu ve mal varlığı davalarında dava konusunun değeri 49 6) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri. 51 7) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği... 53 8) Dayanılan hukukî sebepler... 54 9) Açık bir şekilde talep sonucu... 55 10) İmza. 56 11) Ekler. 56 III) DAVA DİLEKÇESİNİN EKSİK DÜZENLENMESİNİN YAPTIRIMI.. 57 IV) DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 59 V) ÇEKİŞMESİZ YARGIYA (NİZASIZ KAZAYA) İLİŞKİN DİLEKÇELERİN İÇERİĞİ. 64 VI) DİĞER ADLÎ DİLEKÇELERİN İÇERİĞİ. 67 1) Cevap Dilekçesi... 67 a) Mahkemenin Adı. 68 b) Tarafların Ad, Soyadları ve Adresleri.. 68 c) Davalının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası. 68 d) Varsa, tarafların kanunî temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.. 68 e) Dilekçenin (talebin, tebliğin, cevabın) Konusu 68 f) Davalının savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri. 69 g) Savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği. 69 ğ) Dayanılan hukukî sebepler.. 70 h) Açık bir şekilde talep sonucu... 70 ı) Davalının veya varsa kanunî temsilcisinin yahut vekilinin imzası 70 2) Cevaba cevap dilekçesi 73 3) Davalının ikinci cevap dilekçesi... 75 4) Diğer Bazı Örnekler.. 76 C- İCRA VE İFLÂS HUKUKUNA İLİŞKİN DİLEKÇELER... 85 D- CEZA DAVALARINA İLİŞKİN DİLEKÇELER 93 E- İDARÎ YARGIYA İLİŞKİN DİLEKÇELER. 102 F- ANAYASA YARGISINA İLİŞKİN DİLEKÇELER... 111 I) İPTAL DAVALARIYLA İLGİLİ DİLEKÇELER. 112 II) BİREYSEL BAŞVURU DİLEKÇESİ... 115 G- UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE İLİŞKİN DİLEKÇELER. 122 H- AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NE BAŞVURU DİLEKÇESİ.. 125 İKİNCİ BÖLÜM
ADLÎ YAZIŞMALAR § 4) GENEL İLKELER... 131 A- GENEL OLARAK... 132 B- RESMÎ (ADLÎ) YAZIŞMA KURALLARI 132 I) GENELLİKLE. 132 II) RESMÎ (ADLÎ) YAZILARIN BÖLÜMLERİ 134 1) Başlık (Antet). 134 2) Sayı 136 3) Tarih... 137 4) Konu.. 137 5) Gönderilen Makam (Adres) 138 6) İlgi.. 139 7) Metin.. 140 8) İmza... 142 9) Olur İmza Bölümü.. 145 10) Ek veya Ekler. 145 11) Gerekli Bilgiler... 146 12) Dağıtım... 146 13) Paraf... 148 14) Gizlilik Derecesi. 148 15) İvedilik Derecesi 149 16) Sayfa Numarası.. 150 17) Devam İşareti. 150 18) Onay Bloku 150 19) Yazılarda Çıkarılacak Kopya Sayısı... 150 § 5) ADLÎ YAZIŞMA TÜRLERİ 151 A- TUTANAKLAR... 152 I) GENEL OLARAK... 152 II) TUTANAK ÖRNEKLERİ... 152 1) Tensip Tutanağı (Tensip Kararı). 154 2) Ön İnceleme Duruşma Tutanağı 156 3) Duruşma Tutanağı.. 161 4) İcra Tutanağı.. 162 5) Keşif Tutanağı 163 B- BELGELER – MAKBUZLAR.. 164 1) İcrayı Geri Bırakma Belgesi 164 2) Makbuz (Alındı Belgesi). 165 3) Teslim/Tesellüm Belgesi.. 166 4) Temyize Başvurulduğuna İlişkin Belge... 166 5) Yetki Belgesi... 167 C- RAPORLAR 167 1- Bilirkişi Raporu... 167 2- İflâs İdaresinin İkinci Alacaklılar Toplantısına Sunduğu Rapor... 168 D- MÜZEKKERELER VE TALİMATLAR... 168 1) Adres Tesbiti... 168 2) Bilirkişi İncelemesi/Talimat. 168 3) Nüfus Kaydı Getirtme. 169 4) Dosya Getirtme/Gönderme.. 170 5) Emanete Alma. 173 6) Haciz Kararının Kaldırılması... 173 7) Hastahaneye Sevk... 173 8) İflâs Kararı Bildirimi ve Avans Tahsisi... 174 9) İhtiyati Tedbir Konulması... 174 10) İlân Yayımlatma.. 175 11) Kasada Belge Saklanması 175 12) Konkordato Mühleti Verilmesi 176 13) Nüfus Kaydı Getirtme. 176 14) Suç İhbarı 177 15) Tanık Dinleme Talimatı... 177 16) Tapu Kayıtları Getirtme... 179 17) Tarafın Mali ve Sosyal Durumu.. 179 18) Taşınmazın İmar Durumu... 179 19) Yargıtaya Gönderme... 180 20) Muhtelif.. 180 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ADLÎ (YARGISAL) KARARLAR § 6) HUKUK DAVALARINA İLİŞKİN KARARLAR.. 187 A- ARA KARARLARI. 188 I) GENEL OLARAK... 188 II) ÖRNEKLER 189 1) Duruşma İçi Ara Kararları.. 189 2) İhtiyati Tedbir Kararı.. 189 3) Süre Uzatım Kararı. 191 B- SON KARARLAR (Hükümler) 191 I) GENEL OLARAK... 191 II) SON KARARLARIN (HÜKMÜN) İÇERİĞİ... 191 1) Mahkemenin Adı (Başlık).. 193 2) Esas ve Karar Numaraları... 194 3) «KARAR» Başlığı.. 194 4) Hâkim veya Hâkimlerin Ad ve Soyadları ile Sicil Numaraları.. 194 5) Tutanak Kâtibinin Adı Soyadı ve Sicil Numarası 195 6) Tarafların ve Davaya Katılanların Kimlikleri, TC Kimlik Numaraları İle Varsa Yasal Temsilci ve
Vekillerinin Ad ve Soyadları ile Adresleri.. 195 a) Davacının ve Davalının Adı Soyadı ve Adresi... 195 b) Varsa Yasal Temsilcinin ve İradi Temsilcinin (Vekilin) Adı Soyadı ve Adresi.. 196 c) Varsa Davaya Katılanların Adı Soyadı ve Adresi... 196 7) Dava (istem) Konusu.. 197 8) Dava Tarihi ve Karar Tarihi 197 9) Yargılamanın Açık (alenî) Yapılıp Yapılmadığı.. 197 10) İddia ve Savunmanın Özetleri 197 11) Tarafların Anlaştıkları ve Anlaşamadıkları Konular ve Deliller. 197 12) Gerekçe.. 198 13) Yargılama giderleri ile Taraflardan Alınan Avanstan Harcanmayan Kısmının İadesi 199 14) Hüküm Sonucu (hüküm fıkrası). 199 15) Kanunyolu ve Süresi.. 200 16) Kararın Verildiği Tarih... 200 17) Kararı Veren Hâkim veya Hâkimlerin ve Tutanak Kâtibinin İmzaları. 201 C- GENEL BİR ÖRNEK... 201 D- UYGULAMADAN ÖRNEKLER. 202 1) Yargısal (Kazaî) Rüşt.. 202 2) Davaların Birleştirilmesi.. 204 3) Yetkisizlik... 205 4) Alacak Davası. 206 5) Davanın Esastan Reddi... 208 6) Boşanma Davası. 210 7) İtirazın İptali Davası 213 8) Tesbit Davası.. 217 9) Tazminat Davası. 220 10) Karşı ve Esas Dava. 224 § 7) CEZA DAVALARINA İLİŞKİN KARARLAR.. 229 A- ARA KARARLARI. 229 I) GENEL OLARAK... 229 II) ÖRNEKLER 230 B- SON KARARLAR (Hükümler) 231 I) GENEL OLARAK... 231 II) SON KARARLARIN İÇERİĞİ 232 1) Mahkemenin Adı (Başlık).. 233 2) Esas, Karar ve Cumhuriyet Başsavcılığı Numaraları... 234 3) «KARAR» Başlığı.. 234 4) Hâkim veya Hâkimlerin Ad ve Soyadları ile Sicil Numaraları.. 234 5) Cumhuriyet Başsavcısının (veya Savcısının) Adı ve Soyadı ile Sicil Numarası 234 6) Tutanak Kâtibinin Adı Soyadı ve Sicil Numarası 235 7) Davacı 235 8) Mağdur/Müşteki/Maktûl. 235 9) Müdahil (ler).. 235 10) Sanığın (sanıkların) Adı Soyadı, Kimliği, Adresi 235 11) Gözaltı/Tutuklama/Tahliye Tarihi... 236 12) Suç. 236 13) Suç Tarihi... 236 14) Karar Tarihi 236 15) Yargılamanın Açık (alenî) Olup Olmadığı.. 237 16) Gerekçe.. 237 17) Hüküm Fıkrası 238 18) Kararın Verildiği Tarih... 238 19) Kararı Veren Hâkim veya Hâkimlerin ve Tutanak Kâtibinin İmzaları. 239 C- Genel Bir Örnek... 239 D- Uygulamadan Örnekler 241 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İLÂNLAR § 8) AÇIKLAMALAR. 251 A- GENEL OLARAK... 251 B- İLÂN VERİLECEK DURUMLAR... 252 C- UYGULAMADA YAPILAN İLÂNLARLA İLGİLİ BAZI GÖZLEMLER 253 § 9) İLÂN ÖRNEKLERİ 256 1) Ad Değişikliği.. 256 2) Medeni Kanuna Göre Gaipliğe Karar Verilmesi... 256 3) Müşterek Evi Terk Eden Eşe İhtar 257 4) Kayyım Atanması 257 5) Vesayetin Kaldırılması. 257 6) Mirasçıların Tesbiti.. 257 7) Vasiyetname İlânı 258 8) 6570 s.K. m.15’e Göre Eski Kiracıya Duyuru. 258 9) Haksız Rekabetle İlgili Duyuru 259 10) Senet İptali... 259 11) Mahkeme Ara Kararlarının İlân Yoluyla Duyurulması. 260 12) 103 Davetiyesi. 260 13) İflâs Yoluyla Ödeme Emri... 261 14) Yenileme İstemi... 261 15) İhtiyati Haciz Kararı/İhtiyati Haciz Tutanağı 261 BEŞİNCİ BÖLÜM
İCRA VE İFLÂS ÖRNEKLERİ § 10) İCRA TAKİPLERİ 263 A- TAKİP TALEBİ (İİK m. 58) 263 I) TAKİP TALEBİNİN İÇERİĞİ. 264 1) Alacaklının ve Varsa Kanuni Temsilcisinin ve Vekilinin Adı, Soyadı Vergi Kimlik Numarası, TC Kimlik numarası, Alacaklı veya Vekili Adına Ödemenin Yapılacağı Banka Adıyla Hesap Bilgileri ve Yerleşim Yerindeki Adresi; Alacaklı Yabancı Memlekette
Oturuyorsa Türkiye’de Göstereceği Yerleşim Yerindeki Adresi 264 2) Borçlunun ve Varsa Kanunî Temsilcisinin Adı, Soyadı ve Yerleşim Yerindeki Adresi, Alacaklı Tarafından Biliniyorsa Vergi Kimlik Numarası 267 3) Takip Terekeye Karşı Açılmışsa, Mirasçıların Adı, Soyadı ve Yerleşim Yerindeki Adresleri. 267 4) Alacağın veya Talep Olunan Teminatın  Cins ve Türk Parasiyle Tutarı, Faizli Alacaklarda Faiz Miktarı İle İşlemeye Başladığı Gün, Alacak veya Teminat Yabancı Para İse Alacağın Hangi Tarihteki Kur Üzerinden Talep Edildiği ve Faizi 268 5) Taşınır Rehni veya İpotekle Temin Edilmiş Bir Alacak Talebinde Rehin Edilenin Ne Olduğu, Rehin Edilen Üçüncü Şahıslar Tarafından Verilmiş veya Mülkiyet Üçüncü Şahsa Geçmiş İse Adı ve Soyadı Rehnedilen Şey Üzerinde, Sonra Gelen Rehin Hakkı Varsa Bu Hakka Sahip Olan Kişinin Adı, Soyadı, Yerleşim Yerindeki Adresi 270 6) Takip, İlâma veya İlâm Hükmündeki Belgeye Müstenit İse İlâm veya Belgeyi Veren Makamın Adı; İlâm veya Belgenin Tarihi, Numarası ve Özeti.. 271 7) Adi veya Hasılat Kiralarına Ait Takip Talebi.. 271 8) Tevdi Edilen (sunulan) Senet (poliçe, emre muharrer senet, çek)’in Tarih ve Numarası, Özeti, Senede Dayalı Değilse Borcun Sebebi... 272 9) Alacaklının Takip Yollarından Hangisini Talep Eylediği 273 10) Alacaklı veya Vekilinin İmzası... 273 II) TAKİP TALEBİ ÖRNEĞİ... 273 B- ÖDEME EMİRLERİ. 278 I) İLÂMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİ 279 C) İCRA EMİRLERİ. 283 I) PARA BORCUNA VEYA TEMİNAT VERİLMESİNE VEYA BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA, İRTİFAK HAKKININ  VEYA GEMİ ÜZERİNDEKİ İNTİFA HAKKININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN İLÂMLARIN YERİNE GETİRİLMESİNDE İCRA EMRİ 283 II) TAŞINIR TESLİMİNE VEYA TAŞINMAZ TAHLİYE VE TESLİMİNE DAİR İCRA EMRİ 287 ALTINCI BÖLÜM
NOTER ÖRNEKLERİ § 11) DÜZENLEME ŞEKLİNDE YAPILAN İŞLEMLER (Noterlik K. m.84-89) 289 A- DÜZENLEMENİN BAŞLIĞI İLE ONAMASI.. 289 B- DÜZENLEME ŞEKLİNDE YAPILAN SÖZLEŞMELER.. 293 1) Düzenleme Şeklinde Ticari İşletme Rehni Sözleşmesi. 293 2) Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve
Daire Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (Borçlar K. m. 213, 22;
Medeni K. 1009; Tapu K. m.26, Noterlik K. m.60,98) 295 3) Düzenleme Şeklinde Borç Senedi... 296 4) Düzenleme Şeklinde Müteselsil Kefaletli Borç Senedi 297 5) Düzenleme Şeklinde İbraname 298 § 12) ONAYLAMA ŞEKLİNDE YAPILAN İŞLEMLER
(Noterlik K. m.90-93) 298 1) Onaylama Şerhi... 298 2) Onaylama Şerhi (Mühür Onaylaması) (Noterlik K. m.90,91,92,93) 299 3) Onaylama Şerhi (İmza İçin) (Noterlik K.m.90,91,92).. 299 4) Tarih Onaylaması (Noterlik K. m. 90, 91, 92).. 300 5) Onaylama Şerhi (Noterlik K. m.90,91,92)... 300 § 13) ÇEŞİTLİ İŞLEMLER 301 1) İhtiyatî Tedbir İçin Kefaletname (HUMK. m. 110; Noterlik K. m. 90, 91, 92) 301 2) İmza Sirküleri (Ticari şirketler için).. 301 3) İmza Onaylaması. 302 4) Örnek Verme (Noterler Tarafından Yapılan İşlemlerden  Örnek Verme) (Noterlik K. m. 94, 97). 303 5) Belirli Bir Kısmın Örneği (Noterlik K. m. 96, 97) 303 6) Daireye Örnek Çıkarılmak Üzere Getirilen (Asıldan Örnek Verme; Noterlik K. m. 97).. 304 7) Örnek Verme (Daireden Örnek)... 304 8) Örnek Verme (İbrazdan Örnek)... 304 9) Tutanak (Sendikalar K.m.42; Noterlik K. m.62,101,102) 304 10) Tutanak (Tespit İçin; (Noterlik K. m.62,101,102) 304 11) Tutanak (Emanet İşleri İçin; (Noterlik K.m.62,101,102).. 305 12) Çevirmede Şerh (Noterlik K. m. 103).. 306 YEDİNCİ BÖLÜM
SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ § 14) GENEL OLARAK 307 § 15) SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ 312 1) Hizmet Sözleşmesi... 312 2) Know-How (Bilgi Satımı) Sözleşmesi.. 313 3) Yap-İşlet-Devret Sözleşmesi 315 4) Vedia (Saklama) Sözleşmesi 318 5) Dernek Tüzüğü 319 6) Anonim Şirket Esas Sözleşmesi... 324 7) Vakıf Senedi 329